Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sledovácí systém rozsáhlé počítačové sítě
Bill, Zdeněk ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou sledování rozsáhlé sítě s řádově až se stovkami aktivních prvků a tisícovkami uživatelů. Studie problematiky je situována v prostředí studentské počítačové sítě KolejNet, kde je v provozu informační systém. Informační systém v tuto chvílí obsahuje základy sledování této rozsáhlé sítě. Cílem je navrhnout systém, který umožní nepřetržitý monitoring aktivních prvků, mezi které patří sběr dat, důležitých událostí pro okamžité či pozdější vyhodnocení závažných údálostí, které mohou nastat.
Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů
Soukup, Jiří ; Heriban, Pavel (oponent) ; Šťastný, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá popisem základních metod pro problematiku rozpoznávání obličejů. Mezi popisované metody patří PCA, LDA, ICA, trasová transformace, technika shlukových grafů, genetické algoritmy a neuronové sítě. V praktické části se práce zabývá implementací algoritmu PCA a jeho kombinaci s neuronovou sítí s radiální bází a genetického algoritmu. Neuronová síť s radiální bází je použita v roli klasifikátoru a genetický algoritmus je v jednom případě použit pro trénink neuronové sítě a v druhém případě pro výběr vlastních vektorů vytvořených metodou PCA. Tato metoda, spojení PCA + GA, zvané EPCA, dosahuje na testované ORL databázi nejlepších výsledků v rámci porovnávaných algoritmů.
Fitness aplikace pro Android
Husa, Martin ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje rešeršní studii operačního systému Android, obecné základy programování aplikací pro Android a praktický příklad mobilní sportovní aplikace pro Android. Aplikace obsahuje rozpis tréninků doplněný o animace cviků a také databáze se statistikami z jednotlivých tréninků nebo měření váhy.
Analytická řešení vybraných typů diferenciálních rovnic: softwarová podpora pro studenty technických oborů
Neuwirth, Daniel ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou aplikaci s jednoduchým uživatelským rozhraním, určenou pro řešení vybraných typů diferenciálních rovnic, jejíž výstup není omezen na prosté zobrazení konečného výsledku, nýbrž zahrnuje i kompletní postup výpočtu, a díky tomu může sloužit jako podpůrná výuková pomůcka pro studenty vysokých škol.
Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace)
Cupák, Michal ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o problematice vývoje multiplatformních mobilních aplikací. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro usnadnění orientace osob v prostředí velké univerzity. Aplikace je navrhnuta pro mobilní operační systémy Android a iOS a je implementována ve vývojovém prostředí Ionic. Aplikace poskytne základní informace o jednotlivých budovách univerzity, zobrazí budovy na mapě a umožní uživatele do těchto budov navigovat.
Automatické zjištování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí
Hortvík, Martin ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací desktopové aplikace určené ke zjišťování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí. Součástí práce je implementace serverového portálu pro vyhodnocování získaných dat v reálném čase. Úvodní část práce se věnuje analýze úlohy a původního řešení, dále pak vymezením specifikací nové aplikace při nasazení v reálném provozu. V další části práce jsou popsány současné softwarové technologie používané při vývoji desktopových a serverových aplikací. Návrh a samotná implementace obou částí řešení tvoří podstatnou část práce. V poslední části je prezentováno ověření funkčnosti aplikace nasazené v reálném provozu.
Algorithms for named entities recognition
Winter, Luca ; Heriban, Pavel (oponent) ; Šťastný, Jiří (vedoucí práce)
The aim of this work is to find out which algorithm is the best at recognizing named entities in e-mail messages. The theoretical part explains the existing tools in this field. The practical part describes the design of two tools specifically designed to create new models capable of recognizing named entities in e-mail messages. The first tool is based on a neural network and the second tool uses a CRF graph model. The existing and newly created tools and their ability to generalize are compared on a subset of e-mail messages provided by Kiwi.com.
Virtuální svět
Kováč, Robert ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je popsat problematiku tvorby počítačových her a následně pomocí herního enginu Unity 3D navrhnout a vytvořit závodní hru pro hráče připojené ve virtuálním světě. První část práce se věnuje historii videoher, platformám, popisuje postup vývoje a vývojové nástroje. Další část pojednává o enginu Unity 3D, který byl použit při vývoji. Výsledná aplikace je popsaná v poslední části práce.
Modelování a simulace robotických aplikací
Šťastný, Martin ; Heriban, Pavel (oponent) ; Šťastný, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je provést rešerši v oblasti Open Source softwaru pro simulaci autonomních robotů. V úvodu je provedena rešerše vybraných robotických simulátorů. V první části této práce je seznámení se s robotickým simulátorem Gazebo a robotickým frameworkem ROS. Druhá část této práce se zabývá simulováním a následnou implementací vybranné robotické úlohy prostřednictvím simulátoru Gazeba a frameworku ROS.
Použití strukturální metody pro rozpoznávání objektů
Valsa, Vít ; Heriban, Pavel (oponent) ; Šťastný, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možností využití strukturálních metod pro rozpoznávání objektů v obraze. Nejprve jsou popsány způsoby pro přípravu obrazu před samotným zpracováním. Vlastní jádro celé práce spočívá v kapitole 3, kde je podrobně rozebrán problém tvorby deformačních gramatik pro syntaktickou analýzu a jejich použití. Dále je věnován prostor syntaktickému analyzátoru interpretujícího deformační gramatiku. Závěr práce je zaměřen na testování navržených metod a jejich výsledky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.