Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fitness aplikace pro Android
Husa, Martin ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje rešeršní studii operačního systému Android, obecné základy programování aplikací pro Android a praktický příklad mobilní sportovní aplikace pro Android. Aplikace obsahuje rozpis tréninků doplněný o animace cviků a také databáze se statistikami z jednotlivých tréninků nebo měření váhy.
Analytická řešení vybraných typů diferenciálních rovnic: softwarová podpora pro studenty technických oborů
Neuwirth, Daniel ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou aplikaci s jednoduchým uživatelským rozhraním, určenou pro řešení vybraných typů diferenciálních rovnic, jejíž výstup není omezen na prosté zobrazení konečného výsledku, nýbrž zahrnuje i kompletní postup výpočtu, a díky tomu může sloužit jako podpůrná výuková pomůcka pro studenty vysokých škol.
Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace)
Cupák, Michal ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o problematice vývoje multiplatformních mobilních aplikací. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro usnadnění orientace osob v prostředí velké univerzity. Aplikace je navrhnuta pro mobilní operační systémy Android a iOS a je implementována ve vývojovém prostředí Ionic. Aplikace poskytne základní informace o jednotlivých budovách univerzity, zobrazí budovy na mapě a umožní uživatele do těchto budov navigovat.
Automatické zjištování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí
Hortvík, Martin ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací desktopové aplikace určené ke zjišťování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí. Součástí práce je implementace serverového portálu pro vyhodnocování získaných dat v reálném čase. Úvodní část práce se věnuje analýze úlohy a původního řešení, dále pak vymezením specifikací nové aplikace při nasazení v reálném provozu. V další části práce jsou popsány současné softwarové technologie používané při vývoji desktopových a serverových aplikací. Návrh a samotná implementace obou částí řešení tvoří podstatnou část práce. V poslední části je prezentováno ověření funkčnosti aplikace nasazené v reálném provozu.
Algorithms for named entities recognition
Winter, Luca ; Heriban, Pavel (oponent) ; Šťastný, Jiří (vedoucí práce)
The aim of this work is to find out which algorithm is the best at recognizing named entities in e-mail messages. The theoretical part explains the existing tools in this field. The practical part describes the design of two tools specifically designed to create new models capable of recognizing named entities in e-mail messages. The first tool is based on a neural network and the second tool uses a CRF graph model. The existing and newly created tools and their ability to generalize are compared on a subset of e-mail messages provided by Kiwi.com.
Virtuální svět
Kováč, Robert ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je popsat problematiku tvorby počítačových her a následně pomocí herního enginu Unity 3D navrhnout a vytvořit závodní hru pro hráče připojené ve virtuálním světě. První část práce se věnuje historii videoher, platformám, popisuje postup vývoje a vývojové nástroje. Další část pojednává o enginu Unity 3D, který byl použit při vývoji. Výsledná aplikace je popsaná v poslední části práce.
Modelování a simulace robotických aplikací
Šťastný, Martin ; Heriban, Pavel (oponent) ; Šťastný, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je provést rešerši v oblasti Open Source softwaru pro simulaci autonomních robotů. V úvodu je provedena rešerše vybraných robotických simulátorů. V první části této práce je seznámení se s robotickým simulátorem Gazebo a robotickým frameworkem ROS. Druhá část této práce se zabývá simulováním a následnou implementací vybranné robotické úlohy prostřednictvím simulátoru Gazeba a frameworku ROS.
Použití strukturální metody pro rozpoznávání objektů
Valsa, Vít ; Heriban, Pavel (oponent) ; Šťastný, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možností využití strukturálních metod pro rozpoznávání objektů v obraze. Nejprve jsou popsány způsoby pro přípravu obrazu před samotným zpracováním. Vlastní jádro celé práce spočívá v kapitole 3, kde je podrobně rozebrán problém tvorby deformačních gramatik pro syntaktickou analýzu a jejich použití. Dále je věnován prostor syntaktickému analyzátoru interpretujícího deformační gramatiku. Závěr práce je zaměřen na testování navržených metod a jejich výsledky.
Zpětný překladač jazyka Java
Žamberský, Zdeněk ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá vytvořením zpětného překladače pro jazyk Java. Cílem zpětného překladače je co nejlépe rekonstruovat zdrojový kód jazyka Java z class souborů. V práci je nejdříve rozebírán jazyk Java jako takový, kompilace Javy a struktura souborů class (zkompilovaná podoba Javy). Je také přiblíženo fungování virtuálního stroje Javy a jeho instrukční sada. Poté se přejde k problematice zpětného překladu a popisu algoritmů navržených a použitých pro realizaci zpětného překladače. V práci jsou uvedeny příklady dekompilovaného kódu.
Virtuální svět
Balcárek, Daniel ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je seznámit se s procesem tvorby počítačových her a herním enginem Unity3D a poté realizovat herní server, včetně aplikačního programového rozhraní a knihoven pro jeho využívání. V první části se práce věnuje historii žánrů a procesu vývoje počítačových her. Ve druhé části je popsán engine Unity3D s důrazem na Unity3D networking. Ve třetí části jsou popsány nástroje použité při realizaci práce a návrh herního serveru, včetně knihoven pro jeho využívání. Poslední kapitola popisuje nejdůležitější třídy realizované aplikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.