Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 225 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Manželské majetkové režimy v italském a českém právu
Ferencová, Eliška ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Salač, Josef (oponent)
Manželské majetkové režimy v italském a českém právu Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá manželskými majetkovými režimy a jejich právní úpravou v italském codice civile a českém občanském zákoníku. Zvolené téma je velice důležité nejen z pohledu manželů a rodiny, ale i třetích osob, které s manžely právně jednají. Cílem této práce je analyzovat a porovnat právní úpravu manželských majetkových režimů v České republice a v Itálii. Tato práce je rozdělena na úvod, tři části dále členěné na jednotlivé kapitoly a závěr. První část je věnována právu italskému. Zabývá se základními východisky italského právního řádu a jednotlivými majetkovými režimy mezi manžely, jež jsou upraveny v codice civile. Věnuje se tedy zákonnému režimu společného jmění, jeho vzniku, součástem společného jmění (aktivům, odloženému společnému jmění a pasivům), výhradnímu majetku a též pojednává o pravidlech správy společného jmění, od kterých se manželé nemohou smluvně odchýlit. Následně se zabývá smluvenými režimy, tedy režimem oddělených jmění, jinými režimy založenými manželskou smlouvou a zvláštním institutem majetkového fondu. Posléze je proveden rozbor důvodů zániku společného jmění a jeho vypořádání. Druhá část práce pojednává o české právní úpravě manželských majetkových režimů v občanském zákoník. Zabývá se manželskými...
Práva a povinnosti pěstounů
Borecká, Martina ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Tato práce pojednává především o pěstounství, ale i o dalších institutech náhradní rodinné péče. Vymezuje vývoj pěstounské péče i vývoj právní úpravy pěstounské péče. Ke vzniku pěstounství dojde, pokud rodičům dítěte něco brání, takže se nemohou o své dítě postarat. Tyto překážky mohou být krátkodobého či trvalého rázu. Pěstounství je možno rozdělit na pěstounství individuální a skupinové, jež příkladem mohou být SOS dětské vesničky. Pokud je dítě svěřováno cizí osobě, je na začátku celého procesu zařazení žadatele do evidence, jeho příprava a pak zprostředkování pěstounské péče. Povinnosti a práva pěstouna jsou stanoveny jednak v občanském zákoníku, jednak v zákoně o SPOD. Základní povinností i právem pěstouna je osobně se o dítě starat a pečovat o ně tak, aby zdárně prospívalo. Pěstouni jsou povinni informovat rodiče o vývoji jejich dítěte, protože o všech podstatných věcech dítěte rozhoduje jeho rodič, popř. nemá-li rodiče, poručník, který je vedle rodiče jediným zákonným zástupcem dítěte. Kromě pěstounské péče tzv. dlouhodobé zná český právní řád i pěstounskou péči na dobu přechodnou. Jedná se o velmi specifický institut, jehož právní úprava není dostatečná a který se vyznačuje mnoha sociálně psychologickými otázkami. Poslední části práce jsou věnována jednak poručenství jako institutu náhradní...
Práva dítěte a povinnosti rodiče
Carbolová, Zuzana ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Shrnutí Tato práce, zabývající se právy dítěte a povinnostmi rodiče, vychází z předpokladu, že jsou to právě rodiče, kteří mají především plnit své povinnosti vůči dítěti, zatímco dítě má především právo, aby rodič vůči němu své povinnosti plnil. Tento předpoklad je odůvodněn skutečností, že děti jsou ve vztahu k dospělým, tedy ve smyslu této práce k rodičům, tradičně považovány za "slabší prvek". Z tohoto důvodu je v první řadě věnována pozornost právům dítěte, a to v širších souvislostech. Na samotném počátku práce je zohledněn historický kontext vývoje práv dítěte, který poukazuje na kontrast mezi předmoderní dobou, kdy bylo dítě považováno za neplnoprávné a takřka bezmocné, a moderním 20. stoletím, ve kterém byla přijata řada mezinárodních dokumentů orientujících se výhradně na práva dítěte. V návaznosti na vývoj práv dítěte je pozornost zaměřena zejména na osvětlení významu pojmů "nejlepší zájem dítěte" a "blaho dítěte". Nejsou opomenuta ani participační práva dítěte, a to jak ve vztahu k soudu, tak ve vztahu k rodičům. Protože úloha rodiny hraje ve vývoji a výchově dítěte stěžejní roli, věnuje se tato práce také právnímu zakotvení rodiny a osvětluje pojem rodiny v evropském systému ochrany lidských práv. Kromě toho je zohledněna proměna tradiční rodiny v její současnou podobu a značná pozornost je...
Právo stavby a jiné možnosti realizace stavby na cizím pozemku
Březina, Jan ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá především právním institutem práva stavby. Dále se práce zabývá některými dalšími právními instituty, pomocí kterých lze realizovat stavbu na cizím pozemku. Cílem práce je především analýza a hodnocení platné právní úpravy práva stavby a dále její porovnání s úpravami historickými, s úpravou švýcarskou, jakož i porovnání s jinými instituty, pomocí kterých lze stavbu na cizím pozemku realizovat. Práce se člení na pět kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola vymezuje základní relevantní pojmy důležité pro pochopení právního institutu práva stavby. Druhá kapitola se věnuje historii práva stavby a představuje historické právní úpravy tohoto právního institutu. Nejprve je představen původní římskoprávní institut superficies, dále jsou rozebrány všechny zákony upravující v minulosti právo stavby na území dnešní České republiky, včetně úpravy v navrhovaném Československém občanském zákoníku, který nikdy nevstoupil platnost. Pozornost je věnována rovněž období, kdy právo stavby v československém, resp. českém právním řádu neexistovalo. Třetí kapitola se věnuje platné právní úpravě práva stavby. Kromě analýzy této úpravy je poukázáno rovněž na některé její nedostatky. Na závěr je hodnoceno i využívání tohoto právního institutu v praxi. Čtvrtá kapitola se...
Právní postavení dítěte se zřetelem k participačnímu právu (srovnávací studie)
Müllerová, Michelle ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Resumé Právní postavení dítěte se zřetelem k participačnímu právu Tato práce se zaměřuje na srovnání právní úpravy postavení dítěte v České republice a v Anglii. Účelem je v obecné rovině pojednat o právech dítěte se zvláštním důrazem na jeho participační práva a zhodnotit, jak jsou tato práva v praxi obou států respektována. Zaměřuji se jak na shodné prvky obou právních úprav, tak i na jejich odlišnosti, přičemž hodnotím jejich klady i zápory. Práce je členěna na čtyři kapitoly a několik podkapitol. První kapitola vymezuje základní pojmy "dítě" a "nejlepší zájem dítěte" v mezinárodním kontextu, a tak jak jsou chápány v rámci českého a anglického práva. Zásadu nejlepšího zájmu dítěte zkoumám nejprve z pohledu Výboru pro práva dítěte, který pravidelně vydává Všeobecné komentáře zabývající se výkladem Úmluvy o právech dítěte a následně z pohledu právních úprav srovnávaných států. V druhé kapitole pojednávám obecně o právech dítěte, tak jak se vyvíjela především od počátku 20. století. Zmiňuji nejdůležitější mezinárodní dokumenty jako je Ženevská deklarace z roku 1924, Deklarace práv dítěte z roku 1959, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pak o hospodářských, sociálních a kulturních právech, oba z roku 1966 a především Úmluva o právech dítěte z roku 1989. Následně se věnuji...
Určování otcovství
Joštic Mrlinová, Barbora ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Resumé S institutem určování otcovství se dříve či později setká téměř každý z nás (často aniž o tom ví). I přesto, že institut určování otcovství je znám už z dob starověkého Říma, je stále aktuální tématem. Cílem práce je komplexní vysvětlení otázky určování a popírání otcovství. Práce je členěna do osmi kapitol. První kapitola se zabývá pojmem rodiny a rodičovství. Občanský zákoník s těmito pojmy operuje, ale nedefinuje je. Pro další výklad je nutné vymezit, co si pod pojmy lze představit. V této kapitole je nejprve podrobně rozebrán pojem rodiny, v druhé části pak pojem rodičovství. V této souvislosti je osvětleno zejména právní rodičovství a střety rodičovství právního, biologického a sociálního. Druhá kapitola osvětluje historii určování a popírání rodičovství od právní úpravy v době starověkého Říma, přes právní úpravu ve Všeobecném občanském zákoníku, zákoně o právu rodinném až k zákonu o rodině. Druhá kapitola se rovněž člení na dvě části, jimiž jsou historický exkurz a určování rodičovství na mezinárodní úrovni. Třetí kapitola se zabývá určováním mateřství. Jelikož vztah mezi otcem a dítětem zprostředkovává matka, bylo nutné nastínit základní problémy určování mateřství. Kromě obecného úvodu se ve čtyř podkapitolách řeší problematika surrogačního mateřství, utajených porodů, anonymních porodů a...
Dostatečnost právní úpravy o určení původu dítěte?
Dvořáková, Veronika ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá problematikou určování rodičovství v souvislosti s právem dítěte znát svůj původ. Základní otázkou, kterou se předkládaná práce zabývá je, zda stará římská zásada mater semper certa est, pater semper incertus es v současné době stále ještě platí, zda je dítěti zajištěno právo znát svůj původ. Nosnou myšlenkou celé práce je především to, že dítěti má být vždy zaručena alespoň možnost dozvědět se informaci o svém původu. První kapitola předkládané práce přináší stručný úvod do problematiky římského práva. Na principech a základech římského práva stojí kontinentální systém práva, z jeho principů zákonodárce dodnes mnohdy vychází. Jedním ze základních postulátů římského práva je právě zásada mater semper in iure certa est, jejíž význam je v této kapitole definován. Druhá kapitola pojednává o problematice práv dětí, zejména o právu dítěte znát svůj původ. Třetí kapitola už přináší podrobný rozbor současné právní úpravy určování rodičovství. Na tuto část předkládané práce navazují další kapitoly, které se zabývají jednotlivými vybranými právními instituty, u kterých je shledán zásah do práva dítěte znát svůj původ a u kterých je možnost určit, kdo jsou rodiče dítěte, ztížena. Mnohdy je tato možnost dokonce zcela vyloučena. Kapitola čtvrtá se proto zaměřuje na asistovanou...
Vlastnictví bytů a nebytových prostor
Brinda, Pavol ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Dvořák, Tomáš (oponent)
Předmětem zájmu disertační práce jsou vybrané otázky bytového vlastnictví. Práce detailně rozebírá historický vývoj institutu ve světě od dob antiky až po moderní právní úpravy 21. století. Zvláštní pozornost je věnována historickému vývoji bytového vlastnictví na území dnešní České republiky. V další části autor přibližuje legislativně-teoretické koncepce bytového vlastnictví používané v různých právních řádech Evropy. Ve světle těchto zahraničních právních úprav následně hodnotí i právní konstrukci bytového spoluvlastnictví zavedeného novým českým občanským zákoníkem. Po definování bytového spoluvlastnictví a vymezení jeho základních znaků se autor zaměřuje na detailní rozbor jednoho ze základních prvků tohoto institutu - jeho předmětu. V této části se práce zabývá zejména otázkou, jak nový občanský zákoník vymezil jednotku, byt a společné části nemovité věci. Relativně podrobně se autor zabývá i novými možnostmi při určení velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech nemovité věci. V rámci analýzy předmětu bytového spoluvlastnictví se autor neomezuje pouze na popis stávající právní úpravy, nýbrž přistupuje rovněž k její komparaci s předchozí českou právní úpravou, jakož i vybranými evropskými právními úpravami. Práce je zakončena zhodnocením zkoumaných aspektů nové...
Surogační mateřství
Hlaváčová, Markéta ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Cílem této práce je analýza postojů, názorů a současné legislativy týkající se surogačního mateřství. Tato práce má být doporučením ideální právní úpravy surogačního mateřství pro Českou republiku. Zvolený problém je řešen metodou komparace se zahraniční legislativou a připomenutím laických i odborných názorů na danou problematiku. Důvody pro právní zakotvení surogačního mateřství v České republice jsou zejména nejlepší zájem dítěte, ochrana práv surogační matky a zamýšlených rodičů a mnoho dalších. Legislativní zakotvení surogace by znamenalo novelizaci mnoha právních předpisů, jejichž základní změny tato práce navrhuje. Klíčová slova Náhradní mateřství, surogační mateřství, surogace, právní úprava náhradního mateřství, určování a popírání mateřství, biologická matka, sociální matka, genetická matka, právní matka, zájem dítěte, osvojení, právo na rodinu a rodinný život Název práce Surogační mateřství
Právní aspekty asistované reprodukce
Thalerová, Nicol ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Reprodukční medicína v současnosti představuje jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících léčebných oborů. Historickým mezníkem rozvoje léčebných metod v oblasti asistované reprodukce bylo právě narození Louise Joy Brown jako prvního dítěte počatého mimotělním oplodněním, čili in vitro. V souvislosti s technologickým pokrokem v léčbě sterility se rozvinuly diskuze ohledně etické přípustnosti těchto metod. Na aktuální stav medicíny a dostupných technologií byla nutná odpovídající reakce platného práva. Vznikla tak potřeba právně regulovat tento obor, ať už se jedná o zakotvení paternitní domněnky, pokud jde o určení otcovství k dítěti počatému pomocí umělého oplodnění, tak také úpravu základních podmínek přístupu k metodám asistované reprodukce. Původně byla právní úprava umělého oplodnění zakotvena pouze v prováděcím právním předpise Ministerstva zdravotnictví, jelikož se na reprodukční technologie nahlíželo jako na oblast zcela novou. Dnes je oblast asistované reprodukce komplexně upravena v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Práce se zabývá právní úpravou asistované reprodukce a zaměřuje se na kontroverzní metody a postupy, spočívající ve výběru pohlaví potomka (tzv. laboratorní sexting), dárcovství gamet, dárcovskou anonymitou, právní úpravu náhradního mateřství, jelikož...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 225 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.