Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 232 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rušená držba
Tlapová, Gabriela ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá tématem držby a její ochrany před rušením. Držba jako jeden ze základních institutů práva doznala v pojetí právní úpravy na území České republiky několika změn. Zk. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl pojetí držby a její ochrany, které je založeno na prvorepublikové koncepci. Vzhledem k tomu, že se jedná o diskontinuitu s pojetím předešlým zk. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění jeho pozdějších novel, budou výklad a aplikace nové právní úpravy značně komplikované. Tato práce pojednává nejprve o teoretickém pojetí držby - tedy o tom, co je předmětem držby, jak držba vzniká, zaniká a jak může být uchována, jaké má znaky, a kdo může být držitelem. Další část práce pojednává o historickém vývoji institutu držby. Poslední část práce je věnována tomu, jak je ochrana držby upravena v zk. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této části jsou rozebrány charakteristické rysy a povaha řízení o žalobě z rušené držby. Zmíněna je tato problematika i z hlediska úpravy rakouské. Klíčová slova Držba, kvalifikovaná držba, ochrana držby, rušení držby, posesorní a petitorní řízení.
Popírání otcovství - zájem dítěte a jeho sociální a biologická realita
Brejša, Jakub ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Resumé Tématem diplomové práce je popírání otcovství - zájem dítěte a jeho sociální a biologická realita. Původ této koncepce nacházíme v římskoprávním pojetí rodiny. I přesto, že institut otcovství je znám už z dob starověkého Říma, je stále aktuální tématem. Cílem práce je vysvětlení otázky popírání otcovství z pohledu zájmu dítěte a jeho sociální a biologické reality. Prací se prolíná i institut určování otcovství, ze kterého téma práce vychází. "Matka je vždy jistá, otec nejistý", tak zní starořímská zásada, která určuje institut rodičovství. Na základě této zásady a zjištěných skutečností se určuje otcovství, které lze při nesouladu zjištěných skutečností popírat. V první kapitole zkoumám historický exkurz rodičovství, od antického římského práva až po zákon o rodině. Kapitolu otevřu římskoprávním pojetím rodiny, která je základem současného chápání pojmu rodičovství. Dále nastíním právní vývoj zkoumané otázky za účinnosti všeobecného občanského zákoníku, zákona o právu rodinném a zákona o rodině. Na historický exkurz navazuje analýza platné právní úpravy určování rodičovství dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zaměřím na jednotlivé právní domněnky určování otcovství. V druhé kapitole zkoumám právní institut popírání otcovství v případě, že vznikne důvodná pochybnost o správnosti právního...
Osvojení z hlediska mezinárodních úmluv a českého práva (kritická srovnávací studie)
Hrubešová, Nikola ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou osvojení dítěte, a to jak z hlediska mezinárodních úmluv, tak i českého práva. Pozornost je zaměřena na srovnání příslušných ustanovení v občanském zákoníku s pravidly obsaženými v mezinárodních úmluvách a je hodnocen způsob, jakým Česká republika do svého právního řádu požadavky kladené mezinárodními úmluvami promítla. Práce obsahuje úvod, dále je členěna do šesti kapitol a zakončena závěrem. První kapitola je věnována pojmu osvojení a tomu, jak je v platné právní úpravě chápán. Zároveň jsou vyjmenovány i jednotlivé mezinárodní úmluvy, které se zabývají úpravou osvojení a stanovují základní požadavky na národní úpravy jednotlivých smluvních států. Ve druhé kapitole jsou vymezeny druhy osvojení včetně stručné charakteristiky a popsání hlavních znaků, ve kterých se jednotlivé druhy odlišují. Pro jistou kontroverznost je podrobněji rozebrána otázka zrušitelného a nezrušitelného osvojení. Třetí kapitola uvádí základní předpoklady, jejichž splnění je nutné pro realizaci osvojení. Jedná se zejména o takové předpoklady, které musí splňovat osoba osvojitele, resp. osvojitelů, ale některé jsou též na straně osvojence či spočívají v pravomoci orgánu, který o osvojení rozhoduje. V následující čtvrté kapitole je veškerá pozornost směřována k souhlasům,...
Problematika vyživovací povinnosti a práva na výživné v českém právu
Skalická, Michaela ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Problematika vyživovací povinnosti a práva na výživné v českém právu Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou vyživovací povinnosti a práva na výživné v českém historickém kontextu. Právní úprava České republiky je napříč diplomovou prací porovnávána s úpravou Slovenské republiky. V první části práce je probrán historický vývoj této úpravy, a to od doby římského práva až po současnost. Dále je vysvětlen význam pojmu "výživné" a "vyživovací povinnost" a rozdíl mezi těmito pojmy. V návaznosti na to je v dalších částech diplomové práce pojednáváno o jednotlivých druzích vyživovací povinnosti, které v současném českém právu existují. U každého druhu této povinnosti je popsán způsob jejího vzniku, způsob určení jejího rozsahu a délka jejího trvání. Pro úplnost této problematiky, práce obsahuje část zabývající se četností jednotlivých druhů vyživovací povinnosti v řízeních před soudy, obecné předpoklady pro přiznání výživného, způsoby jeho plnění, splatnost a možnosti změny rozsahu vyživovací povinnosti. Další část se věnuje procesně právním záležitostem, které jsou s vyživovací povinností a právem na výživné spojeny, a to jednak možnost započtení výživného, promlčení práva na výživné a samo soudní řízení ve věci výživného. Na tuto část navazuje pasáž týkající se právní úpravy spojené s neplněním...
Ochrana osobnosti
Kelichová, Petra ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na právní úpravu ochrany osobnosti. Nejen kvůli mediální atraktivnosti, ale i s ohledem na rekodifikaci soukromého práva, je dané téma stále aktuální. V práci je kladen důraz na úpravu v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., přičemž je upozorněno na novinky oproti úpravě předchozí. Vzhledem k tomu, že právo na ochranu osobnosti je základním lidským právem, obsahuje práce ústavněprávní přesah a výklad o mezinárodních dohodách. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je pojednáno o vývoji osobnostních práv z historického pohledu, zvlášť je zmíněna právní úprava Československa, respektive České republiky. Druhá kapitola se věnuje výkladu pojmu osobnost, teoretickému pojetí všeobecného osobnostního práva a možnostem jeho omezení. Součástí této kapitoly je také demonstrativní vymezení jednotlivých hodnot, chráněných všeobecným osobnostním právem, a to konkrétně právo na tělesnou a duševní integritu, právo na osobní svobodu, právo na jméno, právo na podobu, právo na čest a důstojnost a právo na soukromí. Třetí kapitola je zaměřena na zakotvení práva na ochranu osobnosti na mezinárodní úrovni, jeho ústavněprávní úpravu, obecné pojetí v občanském zákoníku a speciální úpravu zvláštních zákonů, a to zejména v oblasti mediální a zdravotnické. Prostředky ochrany...
Sekundární oběti v právu: komparativní analýza
Džbánková, Kateřina ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Název práce: Sekundární oběti v právu: komparativní analýza Tato práce se zabývá problematikou sekundárních obětí v českém a německém právním řádu. Cílem práce je přiblížit uvedenou problematiku sekundárních obětí, zjistit vzájemné shody i rozdíly v obou právních úpravách a rovněž navrhnout možnou inspiraci německým právem do budoucna. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část práce se zaměřuje na právní úpravu sekundárních obětí v České republice. Nejprve je přiblížena obecná úprava újmy a povinnosti k její náhradě. Následně práce vymezuje sekundární oběti a jejich jednotlivé skupiny. Práce rovněž popisuje vývoj jejich postavení s ohledem na českou judikaturu. Hlavní důraz je v této kapitole kladen na vymezení jednotlivých nároků sekundárních obětí, přičemž podrobně se práce věnuje nárokům na náhradu nemajetkové újmy a jejím limitům. V této souvislosti práce poskytuje podrobný výklad ustanovení § 2959 OZ, které přiznává náhradu v případě usmrcení a zvlášť závažného zranění blízkým osobám, a problematického § 2971 OZ, na jehož základě je možno nahradit jinou nemajetkovou újmu širokému okruhu osob. Druhá část práce se zabývá právní úpravou sekundárních obětí v právním řádu Spolkové republiky Německo. Její členění je obdobné jako v kapitole první. Práce přiblíží obecné pojetí újmy a její...
Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým
Biskupová, Klára ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o problematice poskytování zdravotní péče nezletilým v České republice. Oblast poskytování zdravotní péče prošla v posledních letech významnou proměnou. Skoro půl století starý zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966 byl nahrazen současným zákonem o zdravotních službách a dalšími zákony, které byly přijaty v rámci reformy zdravotnického práva jako reakce na přeměnu tradičního paternalistického pojetí vztahu lékaře a pacienta v pojetí partnerské. Problematika poskytování zdravotní péče byla též dotčena přijetím nového občanského zákoníku, jenž upravuje ochranu osobnosti člověka a zásahů do jeho integrity a zakotvuje smlouvu o péči o zdraví jako jeden ze smluvních typů. Vedle sebe se tak postavily dva zákony - občanský zákoník a zákon o zdravotních službách, jejichž vztah nelze obecně posuzovat na základě zásady lex specialis derogat legi generali, nýbrž je na místě na jejím základě posuzovat vztah jednotlivých ustanovení. Pro lékaře tak vznikla nejistota, kterým z daných zákonů stejné právní síly se při poskytování zdravotní péče mají řídit. Nejistota v oblasti zasahující do tělesné integrity člověka, natož do tělesné integrity nezletilého dítěte jako osoby vyžadující zvláštní péči a ochranu je stavem minimálně nežádoucím. Z tohoto důvodu je hlavním cílem této diplomové...
Manželské majetkové režimy v italském a českém právu
Ferencová, Eliška ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Salač, Josef (oponent)
Manželské majetkové režimy v italském a českém právu Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá manželskými majetkovými režimy a jejich právní úpravou v italském codice civile a českém občanském zákoníku. Zvolené téma je velice důležité nejen z pohledu manželů a rodiny, ale i třetích osob, které s manžely právně jednají. Cílem této práce je analyzovat a porovnat právní úpravu manželských majetkových režimů v České republice a v Itálii. Tato práce je rozdělena na úvod, tři části dále členěné na jednotlivé kapitoly a závěr. První část je věnována právu italskému. Zabývá se základními východisky italského právního řádu a jednotlivými majetkovými režimy mezi manžely, jež jsou upraveny v codice civile. Věnuje se tedy zákonnému režimu společného jmění, jeho vzniku, součástem společného jmění (aktivům, odloženému společnému jmění a pasivům), výhradnímu majetku a též pojednává o pravidlech správy společného jmění, od kterých se manželé nemohou smluvně odchýlit. Následně se zabývá smluvenými režimy, tedy režimem oddělených jmění, jinými režimy založenými manželskou smlouvou a zvláštním institutem majetkového fondu. Posléze je proveden rozbor důvodů zániku společného jmění a jeho vypořádání. Druhá část práce pojednává o české právní úpravě manželských majetkových režimů v občanském zákoník. Zabývá se manželskými...
Práva a povinnosti pěstounů
Borecká, Martina ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Tato práce pojednává především o pěstounství, ale i o dalších institutech náhradní rodinné péče. Vymezuje vývoj pěstounské péče i vývoj právní úpravy pěstounské péče. Ke vzniku pěstounství dojde, pokud rodičům dítěte něco brání, takže se nemohou o své dítě postarat. Tyto překážky mohou být krátkodobého či trvalého rázu. Pěstounství je možno rozdělit na pěstounství individuální a skupinové, jež příkladem mohou být SOS dětské vesničky. Pokud je dítě svěřováno cizí osobě, je na začátku celého procesu zařazení žadatele do evidence, jeho příprava a pak zprostředkování pěstounské péče. Povinnosti a práva pěstouna jsou stanoveny jednak v občanském zákoníku, jednak v zákoně o SPOD. Základní povinností i právem pěstouna je osobně se o dítě starat a pečovat o ně tak, aby zdárně prospívalo. Pěstouni jsou povinni informovat rodiče o vývoji jejich dítěte, protože o všech podstatných věcech dítěte rozhoduje jeho rodič, popř. nemá-li rodiče, poručník, který je vedle rodiče jediným zákonným zástupcem dítěte. Kromě pěstounské péče tzv. dlouhodobé zná český právní řád i pěstounskou péči na dobu přechodnou. Jedná se o velmi specifický institut, jehož právní úprava není dostatečná a který se vyznačuje mnoha sociálně psychologickými otázkami. Poslední části práce jsou věnována jednak poručenství jako institutu náhradní...
Práva dítěte a povinnosti rodiče
Carbolová, Zuzana ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Shrnutí Tato práce, zabývající se právy dítěte a povinnostmi rodiče, vychází z předpokladu, že jsou to právě rodiče, kteří mají především plnit své povinnosti vůči dítěti, zatímco dítě má především právo, aby rodič vůči němu své povinnosti plnil. Tento předpoklad je odůvodněn skutečností, že děti jsou ve vztahu k dospělým, tedy ve smyslu této práce k rodičům, tradičně považovány za "slabší prvek". Z tohoto důvodu je v první řadě věnována pozornost právům dítěte, a to v širších souvislostech. Na samotném počátku práce je zohledněn historický kontext vývoje práv dítěte, který poukazuje na kontrast mezi předmoderní dobou, kdy bylo dítě považováno za neplnoprávné a takřka bezmocné, a moderním 20. stoletím, ve kterém byla přijata řada mezinárodních dokumentů orientujících se výhradně na práva dítěte. V návaznosti na vývoj práv dítěte je pozornost zaměřena zejména na osvětlení významu pojmů "nejlepší zájem dítěte" a "blaho dítěte". Nejsou opomenuta ani participační práva dítěte, a to jak ve vztahu k soudu, tak ve vztahu k rodičům. Protože úloha rodiny hraje ve vývoji a výchově dítěte stěžejní roli, věnuje se tato práce také právnímu zakotvení rodiny a osvětluje pojem rodiny v evropském systému ochrany lidských práv. Kromě toho je zohledněna proměna tradiční rodiny v její současnou podobu a značná pozornost je...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 232 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.