Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 242 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní postavení dítěte po rozchodu jeho rodičů
Horváthová, Sylvie ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Právní postavení dítěte po rozchodu jeho rodičů Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právním postavením dítěte po rozchodu jeho rodičů. Pozornost je věnována jak dětem rodičů, kteří byli sezdáni, tak dětem nesezdaných rodičů. Je zařazena také samostatná kapitola věnující se postavení dětí z atypických rodin, kde se pojednává o zvláštnostech postavení dětí stejnopohlavních párů, dětí pocházejících ze surogátního mateřství, dětí vychovávaných pěstouny a osvojiteli. V počátečních kapitole pojednávám o manželství, kohabitaci a rozdílech mezi nimi. Zařazuji i stručný popis vývoje předmětné právní úpravy. Druhá kapitola se věnuje rodičovské odpovědnosti. Dále jsem se zaměřila zejména na problematiku péče o dítě včetně historického kontextu. Věnuji se jak jednotlivým formám péče o dítě a jejich specifikům, tak výkladovým problémům, které přinášejí ustanovení zákona, která je upravují. Součástí jsou i poznatky z psychologie ohledně jednotlivých forem péče o dítě s důrazem na péči střídavou a syndrom zavrženého rodiče, zařazuji i kapitolu týkající se toho, jak děti vůbec rozvod prožívají. Další kapitola se věnuje styku rodiče a dítěte a také styku dítěte s dalšími osobami. Rozebírám i zájem dítěte, který je předním hlediskem rozhodování (nejenom) soudu o dětech. Zhodnocuji i vybranou judikaturu Ústavního soudu,...
Manželství ve srovnání s nesezdaným partnerstvím
Šprinclová, Tereza ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Manželství ve srovnání s nesezdaným partnerstvím Abstrakt Cílem předkládané práce je zejména porovnat manželství a nesezdané partnerství z pohledu českého rodinného práva. Tato práce je rozdělena do sedmi částí, dále obsahuje úvod a závěr. První část je věnována charakteristice pojmů. V první kapitole je charakterizován pojem "rodina" - je rozebrána judikatura ESLP a ESD týkající se práva na rodinný život a práva na soukromý život. Pojem "rodina" je dále charakterizován z pohledu odborné literatury a ze sociologického pohledu. Kapitola první přibližuje i historický vývoj rodiny a současné pojetí rodiny. Druhá kapitola se charakterizuje pojmy "manželství" a "nesezdané partnerství", třetí kapitola přibližuje vývoj rodinného práva. Druhá část se zaměřuje na vznik manželství a nesezdaného partnerství. První kapitola přibližuje historický vývoj vzniku manželství a nesezdaného partnerství, v druhé kapitole je porovnáván vznik manželství a nesezdaného partnerství, ve třetí kapitole jsou porovnávány následky vzniku manželství a nesezdaného partnerství a čtvrtá kapitola se věnuje zdánlivosti a neplatnosti. Třetí část je věnována povinnostem a právům manželů a nesezdaných partnerů. V první kapitole jsou porovnávány osobní a majetkové povinnosti a práva manželů a nesezdaných partnerů, v druhé kapitole jsou porovnávány...
Čas a jeho reflexe v právu
Bernklau, Petra ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Čas a jeho reflexe v právu Tato diplomová práce se zabývá reflexí času v právu. Cílem je zachytit, jak je čas promítán do občanského práva, a to s ohledem na platnou právní úpravu v občanském zákoníku. Práce má osm kapitol, první čtyři jsou obecným pojednáním, pátá a každá další kapitola je věnována již konkrétně jednomu z právních institutů spojených s časem. V první - obecné - části je čas definován jako právní událost, je vysvětlen rozdíl mezi dobou a lhůtou, zmíněny jsou stěžejní zásady pro tuto právní oblast; mj. zásada vigilantibus iura scripta sunt, či zásada poctivosti. V části, která je věnována jednotlivým právním institutům, je postupně pojednáno o promlčení, prekluzi, vydržení a doložení času. Vždy je nejprve popsána podstata toho kterého právního institutu, následně jeho charakteristické znaky, to, v čem se daný právní institut odlišuje od ostatních právních institutů, a jaký je jeho dopad do reálného života adresátů právních norem. Nejvíce prostoru je v práci věnováno promlčení. Důraz je kladen na podstatu tohoto institutu, a sice zachování rovnosti stran a požadavek bdělosti ke svým právům. V kapitole o promlčení jsou práva rozdělena na ta, která promlčení podléhají a na práva nepromlčitelná, dále jsou zmíněny následky marného uplynutí promlčecí lhůty a popsána právní konstrukce...
Autorské právo v informační společnosti a na vnitřním trhu Evropské unie
Mikita, Peter ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Srstka, Jiří (oponent) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Autorské právo je speciálním civilně-právním odvětvím, které se s rozvojem internetu dostalo do popředí zájmu globální informační společnosti. Participativní web generuje uživatelský obsah, jehož povaha má jak autorskoprávní, tak i běžný informační rozměr a umožňuje interaktivní komunikaci prostřednictvím síťového sdílení souborů různých generací. Je také uložištěm neomezeného objemu dat, provozovaným osobami prostředníků informační výměny. Jejich postavení ve společnosti sítí vyvolává otázku míry jejich odpovědnosti za zpřístupňování autorskoprávně chráněného obsahu třetími osobami, podle toho, zda je vlastní a legální, anebo cizí a nelegální. V těchto podmínkách se stal výkon i ochrana autorských a souvisejících práv online právně obtížně řešitelným problémem. Porušování autorských práv je komplexním fenoménem, jehož společným jmenovatelem je jak pro off-line, tak zejména pro online uživatelský segment, snížená míra uživatelsky odpovědného nakládání s autorskoprávně chráněnými nehmotnými statky a neschopnost jejich rozlišení. Přirozeným důvodem tohoto jevu je potenciální ubikvita a nezuživatelnost předmětů duševního vlastnictví, ve spojení s anonymitou síťové konektivity. Autonomně fungující a definičními autoritami určovaná virtuální realita na sítích, kontrastuje se světem, kontrolovaným státní...
Perspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v České republice
Vaňková, Eva ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Spoustová, Ivana (oponent)
Perspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v České republice Abstrakt Disertační práci zaměřuji na nejnovější nástroje mimosoudního řešení sporů v České republice. Vysvětluji pojem ADR zahrnující tradičně smír, mediaci a rozhodčí řízení a nastiňuji další možné způsoby vyplývající z inovativních přístupů při práci s rodinami. Disertační práci zaměřuji na právo spolupráce (metoda CL/CP) a komplementární a integrativní praxi ve sféře soukromého práva. Rozebírám přístupy německého tvz. Cochemského modelu propagovaného Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a uvádím příklad dobré praxe u Okresního soudu v Novém Jičíně. Analyzuji tyto metody mimosoudního řešení sporů z pohledu aktuální právní úpravy v České republice a všímám si vlivu mezinárodních dokumentů na jejich existenci a uplatňování v praxi. Zamýšlím se nad rolí práva a právníků při řešení rodinných sporů a zejména nad významem nové právní úpravy soukromého práva při mimosoudním řešení sporů. Nastoluji otázku nezbytnosti zásahů veřejné moci do rodinného života v případech dětí ohrožených konfliktem rodičů a úlohy orgánů sociálně-právní ochrany dětí při zastupování jejich zájmů v opatrovnických řízeních. Zdůrazňuji roli vzdělaného soudce jako osoby, která může využít všech právních nástrojů včetně své mocenské autority k tomu, aby...
Ochrana osobnosti dítěte se zaměřením na ochranu tělesné integrity dítěte
Záliš, Martin ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Ochrana osobnosti dítěte se zaměřením na ochranu tělesné integrity dítěte Tato diplomová práce se zabývá ochranou osobnosti dítěte. Vzhledem k šíři oblasti práva ochrany osobnosti dítěte není možné obsáhnout její veškeré aspekty, proto se tato práce zaměřuje na problematiku ochrany tělesné integrity dítěte a také povinného očkování a tělesných trestů. Cílem práce je za pomoci metody analyticko-deskriptivní, metody komparativní, jakož i metody historické rozebrat a zhodnotit českou právní úpravu ochrany osobnosti dítěte, zejména ochrany tělesné integrity dítěte, analyzovat vybrané otázky ochrany tělesné integrity dítěte a predikovat další vývoj v této oblasti. Naše právní úprava je částečně srovnána s úpravou německou a slovenskou. Text diplomové práce se zaměřuje především na současnou právní úpravu ochrany tělesné integrity dítěte na území České republiky. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, úvodu a závěru práce. Části se dále člení na kapitoly a podkapitoly, a sice kvůli lepší přehlednosti pro čtenáře. První část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů. Tato část obsahuje historický nástin ochrany dětí se zaměřením na Úmluvu o právech dítěte (včetně rozboru pojmů nejlepší zájem dítěte a blaho dítěte), náhled na problematiku určení počátku života a hranice dospělosti, jakož...
Manželské majetkové právo
Němečková, Adéla ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Téma mojí diplomové práce je manželské majetkové právo. Diplomová práce se týkající se manželského majetkového práva se zabývá zejména společným jměním manželů. Tento institut vzniká okamžikem uzavření manželství. Cílem mé diplomové práce je přiblížit způsoby, jakými lze výlučný majetek manželů zajistit pro případ manželství. Diplomová práce sestává ze sedmi kapitol, z čehož první je úvod a poslední, sedmá kapitola, závěr. Druhá kapitola mé práce se věnuje zejména historickému vývoji společného jmění manželů od roku 1811 do současnosti - občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. často zvaného jako "nový" občanský zákoník a srovnání české a rakouské právní úpravy. Diplomová práce popisuje ve své třetí kapitole, jaký majetek tvoří obsah společného jmění manželů a co je naopak z režimu společného jmění manžel vyjmuto. Čtvrtá kapitola je zaměřena na vypořádání společného jmění manželů pro případ zániku manželství. Majetek nacházející se ve společném jmění manželů může být rozdělen na stejné díly mezi manželi nebo odlišně. Manželé mohou uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo může být vypořádání dosaženo rozhodnutím soudu. Pokud žádný z manželů nepodá návrh na vypořádání SJM soudním rozhodnutím, užije se zákonná domněnka (tzn. pravidla pro vypořádání SJM nacházející se v občanském zákoníku...
Manželské majetkové právo
Němečková, Adéla ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Téma mojí diplomové práce je manželské majetkové právo. Diplomová práce se týkající se manželského majetkového práva se zabývá zejména společným jměním manželů. Tento institut vzniká okamžikem uzavření manželství. Cílem mé diplomové práce je přiblížit způsoby, jakými lze výlučný majetek manželů zajistit pro případ manželství. Diplomová práce sestává ze sedmi kapitol, z čehož první je úvod a poslední, sedmá kapitola, závěr. Druhá kapitola mé práce se věnuje zejména historickému vývoji společného jmění manželů od roku 1811 do současnosti - občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. často zvaného jako "nový" občanský zákoník. Diplomová práce popisuje ve své třetí kapitole, jaký majetek tvoří obsah společného jmění manželů a co je naopak z režimu společného jmění manžel vyjmuto. Čtvrtá kapitola je zaměřena na vypořádání společného jmění manželů pro případ zániku manželství. Majetek nacházející se ve společném jmění manželů může být rozdělen na stejné díly mezi manželi nebo odlišně. Manželé mohou uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo může být vypořádání dosaženo rozhodnutím soudu. Pokud žádný z manželů nepodá návrh na vypořádání SJM soudním rozhodnutím, užije se zákonná domněnka (tzn. pravidla pro vypořádání SJM nacházející se v občanském zákoníku aplikovatelná po určité době). Pátá kapitola...
Reklamace zboží z pohledu spotřebitele
Schulhauser, Robert ; Tichý, Luboš (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Reklamace zboží z pohledu spotřebitele Tato diplomová práce se věnuje problematice reklamace zboží spotřebitelem, což už přinejmenším jeden z nás jednou učinil. Práce je rozdělena do čtyř kapitol a jejím cílem je podrobně popsat současnou právní úpravu ustanovení § 19 zákona o ochraně spotřebitele v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku, zejména zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. První kapitola práce se zabývá obecným vymezením ustanovení dopadajících na danou problematiku. Jedná se o představení spotřebitelské kupní smlouvy a její zařazení do obecné úpravy kupní smlouvy včetně poukázání na právní předpisy Evropské unie dotýkající se práv z vadného plnění a určitých aspektů reklamace zboží. V druhé kapitole jsou vymezeny pojmy jako spotřebitel, podnikatel, zboží, vadné plnění ve spojení se spotřebitelskou kupní smlouvou a jejich chápání ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Ve třetí kapitole definuji základní pojem této práce, a to reklamace. V návaznosti na to rozebírám specifické náležitosti spojené s uplatněním reklamace. Jedná se o vytknutí vady, uplatnění konkrétního práva z vady a jeho konkludentní či eventuální způsob. Současně se zabývám nutností předat zboží podnikateli a pojednávám o povaze povinností spojených s reklamací vymezených v zákoně o...
Právo z vadného plnění ze smlouvy o zájezdu
Králová, Veronika ; Tichý, Luboš (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na právo z vadného plnění ze smlouvy o zájezdu, které představuje dílčí část právní úpravy zájezdu. S ohledem na značný rozvoj cestování, je toto téma velmi aktuální a je třeba zabývat se otázkami, které vyvstávají při aplikaci právních ustanoveních v praxi. Cílem práce tak je zodpovědět otázky, na které, byť jsou aktuální a v praxi často objevující se, neexistuje jasný právní názor ani dostatek zdrojů, ze kterých lze čerpat. Základem pro psaní práce bylo současné znění občanského zákoníku, zákona o cestovním ruchu, zákona o ochraně spotřebitele a směrnice č. 90/314/EHS, které byly porovnávány s novou směrnicí č. 2015/2302 a z ní plynoucí navrhované právní úpravy mimo jiné občanského zákoníku. Diplomová práce se skládá ze šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. V úvodu je nastíněn základní směr práce a položeny otázky, jejichž zodpovězení je cílem práce. Obsahem druhé kapitoly je definice smlouvy o zájezdu prostřednictvím několika právních předpisů, dále definice smluvních stran smlouvy o zájezdu a s tím související představení jejich práv a povinností. Nejzásadnější část této kapitoly pro diplomovou práci je představení postavení zákazníka, který uzavřel smlouvu o zájezdu a zákazníka, v jehož prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena. Třetí kapitola obsahuje krátké...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 242 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.