Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 213 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právo stavby a jiné možnosti realizace stavby na cizím pozemku
Lupač, Petr ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Tématem této diplomové práce je právo stavby a jiné možnosti realizace stavby na cizím pozemku, kdy hlavní pozornost je věnována především institutu práva stavby. S účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byla do českého právního řádu opět zavedena zásada "superficies solo cedit". Spolu s ní byl také po více než 50 letech obnoven institut práva stavby. Cílem této práce zejména poskytnout ucelený výklad práva stavby, přiblížit jednotlivá práva a povinnosti z práva stavby vyplývající a porovnat institut práva stavby s obdobnými možnostmi provedení stavby na cizím pozemku. V první kapitole jsou vymezeny některé základní pojmy, díky nimž je v následujících kapitolách snazší vysvětlit jednotlivé problémy a pochopit dané souvislosti. V druhé části této práce je přiblížena historie práva stavby, jejíž kořeny sahají až do dob starověkého Říma. Zároveň je zde provedena charakteristika předchozích právních úprav platných na území dnešní České republiky, kdy docházelo nejen k různým obměnám práva stavby, ale i k úplnému vymizení tohoto institutu z české právní úpravy. Následující tři kapitoly tvoří jádro této práce. Jsou přiblíženy právní důvody vzniku práva stavby, a to především smlouva o zřízení práva stavby, která v praxi představuje nejčastější důvod vzniku práva stavby. Dále zde jsou charakterizovány...
Promítnutí práva znát svůj původ do českého právního řádu (kritická studie)
Morongová, Tereza ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Abstrakt, klíčová slova Práce se zabývá analýzou platné a účinné české právní úpravy ve vztahu k právu dítěte znát svůj původ. Samostatně je pojednáváno o obsahu práva dítěte znát svůj původ, adresátech právní úpravy, čl. 7 Úmluvy o právech dítěte a české výhradě k tomuto článku, dále pak o dotčených českých právních předpisech a jejich reformách. Pozornost je věnována problematice určování rodičovství. Obsahem práce je především rozbor problematiky asistované reprodukce, náhradního (surogátního, surogačního) mateřství, osvojení, anonymních a utajených porodů, a babyboxů ve vztahu k ochraně práva dítěte znát svůj původ. Cílem je kriticky zhodnotit účinnou právní úpravu, upozornit na její nedostatky a nastínit možnosti jejího dalšího vývoje, neboť právu dítěte znát svůj původ a jeho ochraně není v českém právním řádu věnována dostatečná pozornost. Některé výše uvedené instituty nejsou zákonem upraveny vůbec, u jiných je upřednostňována anonymita biologických rodičů dítěte. Pouze u osvojení došlo rekodifikací občanského práva k pozitivnímu vývoji, nicméně i v této oblasti lze spatřovat určitá pochybení a nedostatky zákonné úpravy. Klíčová slova: právo znát svůj původ, asistovaná reprodukce, náhradní mateřství, surogátní mateřství, osvojení, anonymní a utajené porody, babybox
Statusové poměry stejnopohlavních párů
Štýbnarová, Nicole ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Cílem této diplomové práce je zmapovat právní možnosti homosexuálních párů založit rodinu. V první části se nejprve snažím vyjasnit, jaký společenský útvar je v současné době považován za rodinu. Dále se věnuji všeobecné analýze obvyklých prostředků homosexuálů k založení rodiny a způsobu, jakým jsou právně regulovány v České republice, případnému vlivu judikatury štrasburgského soudu na vývoj právní úpravy v Evropě. Stěžejním prostředkem homosexuálních párů k získání potomků pro tuto práci je metoda umělého oplodnění, kterou podrobně rozebírám v části druhé. Věnuji se této metodě jednak z historického hlediska a jednak z hlediska společenského obrazu, který má. Dále pak zužuji svoje zaměření na aplikování této metody u lesbických párů a prezentuji studie, které nám odkrývají, jak rodiny se dvěma matkami fungují. Představované studie jsou provedeny z hlediska sociologického i psychologického a odkrývají, zda má homosexuální orientace rodičů vliv na výchovu a zdraví dítěte a jakým způsobem. Ve třetí části se věnuji umělému oplodnění z hlediska právní úpravy. Nejprve představuji úpravu liberálních evropských zemí, kterou potom konfrontuji s úpravou v ČR. Úprava umělého oplodnění v České republice je velmi tradiční a staví na vzorci nukleární rodiny jako jediného správného typu rodinného vzorce. V...
Dítě a rozvod jeho rodičů - vybrané otázky
Dlouhý, Vojtěch ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Dítě a rozvod jeho rodičů - vybrané otázky Tato diplomová práce se zabývá vývojem právní úpravy svěřování dítěte do péče na dobu po rozvodu jeho rodičů. V první části práce je popsán historický vývoj této úpravy, a to jak po stránce hmotněprávní a procesní tak také po stránce veřejného práva. V další části se práce zaměřuje na současný právní stav a to včetně vzniku manželství, jeho rozvodem včetně otázek mediace V této části práce je rovněž popsána sociálně-právní ochrana dětí. V návaznosti na to je v další části popsáno řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte a to včetně postavení dítěte před soudem v rámci tohoto řízení. Diplomová práce ve svém závěru poukazuje na vývoj judikatury Ústavního soudu ČR se zaměřením na nález I. ÚS 2482/13, jeho zhodnocení a kontext s některými dalšími nálezy Ústavního soudu ČR. Cílem této práce je popsat proces, ke kterému dochází při soudním rozhodnutí o svěření dítěte do péče na dobu po rozvodu jeho rodičů. Práce popisuje jak hmotněprávní, tak procesněprávní vývoj v této oblasti a kriticky se staví k výše jmenovanému nálezu.
Náhrada nemajetkové újmy u tzv. sekundárních obětí
Přenosilová, Klára ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
RESUMÉ V této diplomové práci "Náhrada nemajetkové újmy u tzv. sekundárních obětí" jsem se zabývala problematikou sekundárních obětí. Sekundární oběť jsem si definovala jako poškozeného, který utrpěl nemajetkovou újmu v důsledku toho, co se přihodilo jiné osobě (primární oběti), jež byla porušením povinnosti ze strany škůdce poškozena bezprostředně. Zaměřila jsem se přitom výlučně na sekundární oběti podle ustanovení § 2959 o. z. 2012. Na základě ustanovení § 2959 o. z. 2012 mohou sekundární oběti po škůdci požadovat peněžitou náhradu za újmu, již utrpěly v důsledku usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví své osoby blízké (primární oběti). Při komplexní analýze ustanovení § 2959 o. z. 2012 jsem se vypořádala zejména s povahou újmy primární oběti, s otázkou okruhu oprávněných sekundárních obětí a kvalitou jimi utrpěné újmy i s rozsahem náhrady újmy sekundárních obětí. Využila jsem přitom komparativní metodu. Právní úpravu občanského zákoníku 2012 jsem porovnávala s předchozí občanskoprávní úpravou a související judikaturou českých soudů. Za účelem mezinárodního srovnání jsem doplnila jednotlivé kapitoly o poznatky o právním postavení sekundárních oběti (osob blízkých) v rakouském právu. Provedená analýza ukázala, že nová právní úprava občanského zákoníku 2012 situaci sekundárních obětí obecně...
Čas a jeho reflexe v právu
Kučerová, Barbora ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Resumé Čas a jeho reflexe v právu Tato diplomová práce se zabývá reflexí času v právní úpravě občanského práva. Cílem této práce je zachytit čas jako veličinu, která ovlivňuje lidský život víc, než kterákoli jiná, a která je jednou z nejvýznamnějších právně relevantních událostí, se kterými právo spojuje určité právní následky. Text práce je rozdělen do devíti kapitol, první čtyři se věnují filosofickému a historickému úvodu k pojmu "čas", zbylých pět je zaměřeno na působení času v kontextu současného občanského zákoníku. První kapitola sleduje vnímání času od počátku lidstva, přičemž čerpá především z díla významného rumunského historika a filosofa minulého století - Mircey Eliadea. Druhá kapitola se věnuje času jako dělitelné veličině a vysvětluje jednotlivé možnosti, jak čas dělit prostřednictvím dnů na delší časové jednotky - roky. Třetí kapitola pojednává o pojetí času ve starověkém Římě z pohledu velkých učenců své doby - Isidora Sevillského a Ambrosia Theodosia Macrobia. Je zmíněno nejen římské dělení času, ale i vývoj římského kalendáře v až do významných reforem Gaia Julia Caesara a Augusta v prvním století před naším letopočtem. Čtvrtá kapitola o Gregoriánské reformě kalendáře navazuje na výklad o dalším vývoji kalendáře až do dnešní podoby. Pátá kapitola má být základním pohledem do problematiky...
Zdánlivost - nový právní institut českého práva
Buchal, Jiří ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá zdánlivostí právního jednání jako institutem, který od účinnosti občanského zákoníku 89/2012 Sb. doplnil tradiční následek vadného právního jednání, tedy neplatnost. Cílem této práce je podat komplexní rozbor institutu zdánlivého právního jednání. Práce je rozdělena do osmi kapitol, úvodu a závěru. Pro účely komplexního výkladu se práce neomezuje pouze na zdánlivost, ale přináší rovněž obecný systematický výklad o právním jednání. První kapitola přináší vymezení pojmu právního jednání, zabývá se různými způsoby, kterými lze právně jednat, jakož i formami, které může pro právní jednání stanovit zákon, popř. ujednání stran. Ve druhé kapitole se práce zaměřuje na přiblížení podstaty právního jednání, zejména na projev vůle, jako úplný základ právního jednání. Vedle toho tato kapitola pojednává o vzniku právního jednání a o tom, jaké právní následky právní jednání vyvolává. Kapitola třetí vymezuje čtyři základní druhy náležitostí právního jednání, a sice náležitosti subjektu, náležitosti vůle, náležitosti projevu vůle a náležitosti předmětu právního jednání. Na výklad o náležitostech právního jednání navazuje práce čtvrtou kapitolou, věnovanou případům, kdy tyto náležitosti nejsou splněny, tedy případům, kdy právní jednání trpí vadou. Kapitola pátá je pak zaměřena na následky...
Náhrada újmy na zdraví: srovnání české a německé právní úpravy
Saxlová, Jaroslava ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Resumé - Náhrada újmy na zdraví: srovnání české a německé právní úpravy Tato diplomová práce se zabývá tématem náhrady újmy na zdraví v českém a německém právu, které bylo jednou z inspirací při tvorbě českého občanského zákoníku. Cílem této práce je zmapovat problematiku občanskoprávní náhrady újmy na zdraví (a při usmrcení) s důrazem na medicínsko-právní vztahy vznikající při poskytování zdravotní péče, a to v rámci obou zmíněných právních systémů. Práce je rozdělena do tří částí. V první je zkoumána úprava v České republice, ve druhé pak úprava německá. Ve třetí části jsou stručně sumarizovány rozdíly a shodné aspekty jednotlivých úprav, doplněné o návrhy možných změn a vylepšení české právní úpravy de lege ferenda. Oblast náhrady újmy na zdraví je úzce navázána na občanskoprávní odpovědnost, proto se práce obšírně zaobírá i touto problematikou. V rámci českého práva prošly obě tyto oblasti zásadní změnou s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku k 1. lednu 2014. U občanskoprávní odpovědnosti bylo upuštěno od jednotného chápání deliktu a nyní je rozlišována odpovědnost smluvní a mimosmluvní (deliktní), taktéž celkový koncept odpovědnosti se přiklání aktivnímu a nikoli již sankčnímu pojetí. Zásadní obrat také nastal v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu, který akceptoval princip probability při...
Příčinná souvislost v občanském právu
Smička, Martin ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Cílem této diplomové práce je poskytnout náhled do problematiky právní úpravy příčinné souvislosti a seznámit se s nejčastěji užívanými metodami jejího zjišťování a prokazování, včetně dílčích aspektů této problematiky nově přejatých do českého právního řádu spolu s účinností občanského zákoníku. Tato diplomová práce tak obsahuje dílčí popis a analýzu problematiky teorie podmínky, alternativních metod při zjišťování multikauzální újmy, teorie "ztráty šance", jakož i "následné újmy" včetně oblasti "čisté ekonomické újmy", a to s důrazem na srovnání české a britské právní úprav. Jádrem této diplomové práce je snaha potvrdit či vyvrátit hypotézu, zda, i přes jednotný pohled na povahu příčinné souvislosti coby otázky skutkové, používá česká soudní praxe jednotlivé metody a instrumenty zjišťování příčinné souvislosti, které britský právní řád řadí do kategorie "právní příčinné souvislosti". Tato práce se rovněž zabývá analýzou toho, jaký dopad na užití těchto metod a instrumentů má skutečnost, že obdobné dělení není v tuzemské soudní praxi akcentováno. Diplomová práce si dále klade za cíl prokázat, zda, obdobně jako tomu je v britské právní úpravě, sdílí významná část instrumentů zjišťování (prokazování) "právní příčinné souvislosti" totožnou funkci - vymezit rozsah právní povinnosti (odpovědnosti) za užití...
Pozemkové právo a právní vztahy k vysazeným kulturám
Prát, Eduard ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou pozemkového práva a právních vztah k vysazeným kulturám, tedy p esn ji rostlinstvu, které se na pozemku nachází s d razem na rostliny cílen p stované. Velký význam je kladen na vlastnictví rostlin a plod . Pozemkové právo je jedno z nejd ležit jších odv tví ob anského práva, a protože zákon . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, p inesl v oblasti pozemkového práva p evratné zm ny, pojednává tato práce o pozemkovém právu v souladu s tímto zákonem tak, aby bylo možné z eteln pochopit veškeré souvislosti i nova. Tato práce se také zabývá použitelnou judikaturou a tam, kde je to žádoucí, i úpravou prvorepublikovou a rakouskouherskou, na kterou ada institut navazuje. Text práce je rozd len do ty hlavních kapitol, ty jsou azeny na dv úrovn podkapitol, a záv r. V první z hlavních kapitol se práce v nuje základnímu d lení, pramen m, výchozím institut m a úvodu do problematiky. Práce se zde zabývá teorií do té míry, do které je pot ebná pro pot eby pozemkového práva a právním vztah m k rostlinstvu. Navazuje druhá z hlavních kapitola, a to kapitola poskytující historický exkurz, který je nezbytný pro pochopení dalšího vývoje pozemkového práva a sou asné situace. Tato kapitola je d lena podle významných historických milník a p edevším p ibližuje, jakým zp sobem se vyvíjelo...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 213 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.