Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Šedivý, Milan ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních technik výpočtu této míry rizika). Tyto statistické evaluační přístupy jsou aplikovány na historická data z období finanční krize mezi lety 2005 a 2010. Výstupy této analýzy jsou důkladně diskutovány. 1
Lineární a nelineární autoregresní modely pro časové řady z ekonomiky a financí
Cvetković, Jelena ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a nelineárními autoregresními modely pro časové řady z ekonomiky a financí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se čtenář seznámí s pojmy spojenými s náhodnými pro- cesy, poté jsou zavedeny autoregresní a prahové autoregresní časové řady, odvodí se jejich obecné vlastnosti, popíšou se možné způsoby předpovídání budoucích hodnot a ukáže se způsob odhadu parametrů. Dále se představí test linearity. Praktická část je rozdělena na simulační studii, ve které je zkoumána kvalita od- hadů a síla testu na simulovaných časových řadách, a na aplikaci na reálná data, kde jsou tyto poznatky využity na časové řadě vývoje ceny akcií společnosti ČEZ. 1
Econometric Modelling and Forecasting of Natural Gas Spot Prices
Kubišová, Barbora ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Práce se věnuje problematice modelování a předpovídání spotové ceny zemního plynu, jeho spotřeby a průměrné denní teploty. O těchto třech veličinách před- pokládáme, že jsou navzájem ovlivňovány, protože se snižující se teplotou roste spotřeba, čímž následně se zvyšující se poptávkou roste cena. Proto v práci na- vrhujeme modelovat tyto proměnné pomocí vektorové autoregrese. Tento mo- del porovnáváme s jednorozměrnými modely, kde pro každou řadu sestavujeme model z třídy ARMA-GARCH. Modely odhadujeme na historických hodnotách a následně tyto navržené modely použijeme na simulaci scénářů vývoje. Právě analýza scénářů poskytuje společnostem dodávajících plyn informace o odhadu spotřeby portfolia a finančních tocích souvisejících s nákupem zemního plynu. 1
Vícerovnicové ekonometrické modely národních ekonomik
Hála, Petr ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá využitím vícerovnicových ekonometrických soustav k ucelenému náhledu na národní ekonomiku, a to se zřetelem na možná úskalí běžných postupů. Seznamuje čtenáře s teorií a odhadovými postupy pro vícerovnicové soustavy. Dále hovoří o rovnosti úspor a investic a teorii peněz. Krátce analyzuje Kleinův model I z teoretického hlediska a odhaduje jej třístupňovou metodou nejmenších čtverců. Součástí textu jsou návrhy a vlastní implementace dílčích úprav tohoto modelu. Kvalita modelů se posuzuje podle předpovědního kritéria. Následně je odvozen kanonický NK DSGE model, který je dále podroben (teoretické) kritice. Práce vyslovuje pochybnosti nad relevancí NK IS křivky a argumentuje, že Lucasova kritika stále platí. K implementaci NK DSGE modelu se využívá zobecněná momentová metoda. Nakonec je tento model krátce porovnán s Kleinovým modelem I.
Stochastické modely v teorii firmy
Vaněk, Petr ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl stochasticky rozšířit deterministické mo- dely teorie firmy. Konkrétně se zabývá hledáním optimálních řešení deterministic- kých i stochastických úloh maximalizace produkce, minimalizace nákladů a ma- ximalizace zisku firmy. Nejprve jsou v této práci zavedeny základní pojmy teo- rie firmy a uvedeny deterministické optimalizační úlohy s jejich řešeními. Poté jsou tyto deterministické úlohy rozšířeny o náhodné ceny vstupů a náhodnou poptávku. Pro každé rozšíření je navrženo řešení pomocí stochastického progra- mování. Na závěr této bakalářské práce je vyřešen praktický stochastický problém maximalizace produkce, který ilustruje závislost optimálního řešení na vstupních parametrech modelu. 1
Mixed Poisson models for claim counts
Hauptfleisch, Filip ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Tato práce shrnuje teorii smíšených poissonovských modelů. Poissonovo roz- dělení je často používané rozdělení pro modelování počtů událostí, ale jeho prak- tické využití je limitováno požadavkem na rovnost střední hodnoty a rozptylu. Proto představujeme spojité a diskrétní smíšené poissonovské modely. Hlav- ním představitelem spojitých rozdělení je negativné binomické, které vzniká spo- jením Poissonova a gamma rozdělení. V případě diskrétních smíšených modelů se zabýváme hlavně modely s nadbytečnými nulami (zero-inflated models) a hrad- bovými modely (hurdle models). Pro všechny zmíněné modely využíváme odhady koeficientů principem maximální věrohodnosti. Na konci této práce aplikujeme představenou teorii na reálná data z automobilového pojištění z Austrálie, přičemž použijeme maximálně věrohodné odhady koeficientů v Poissonově regresním mod- elu, negativně binomickém regresním modelu a Poissonově hradbovém regresním modelu.
Value-at-Risk Calculation Using Extreme Value Theory
Lipták, Patrik ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá teorií extrémních hodnot a její aplikaci ve fi- nančním rizikovém manažmentu s hlavním zaměřením na výpočet známé rizikové míry - hodnoty v riziku (VaR). V první, teoretické části, je poskytnut důkladný průřez teorií extrémních hodnot s důrazem na její fundamenty, jejich důsledky a shrnutí metod založených na této teorii. Konkrétněji jsou studovány: metoda blokových maxim, Hillova metoda a metoda založená na překročení meze. Dále jsou zdůrazněny statistické problémy, které při aplikaci těchto metod mohou vzniknout a to, jak se s nimi vypořádat. Druhou část tvoří rozsáhlá empirická studie, v níž se uvedené statistické postupy aplikují na reálná tržní data cen ak- ciového indexu Dow Jones Industrial Average, akcií americké banky JPMorgan a akciového indexu Russell 2000, a to primárně za účelem obecnějšího porovnání počínání jednotlivých metod založených na teorii extrémních hodnot společně s dnes již tradiční metodologií RiskMetrics. 1
Selected problems of financial time series modelling
Hendrych, Radek ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Arlt, Josef (oponent) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Název práce: Vybrané problémy finančních časových řad Autor: Radek Hendrych Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS) Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., KPMS Abstrakt: Předložená disertační práce se věnuje vybraným problémům z oblasti analýzy finančních časových řad. Detailněji se zaměřuje na dva dílčí aspekty mode- lování podmíněné heteroskedasticity. První část práce prezentuje a diskutuje různé rekurentní odhadové algoritmy navržené pro běžné jednorozměrné modely podmíněné heteroskedasticity, jmenovitě pro procesy typu ARCH, GARCH, RiskMetrics EWMA a GJR-GARCH. Tyto procedury jsou numericky posouzeny prostřednictvím Monte Carlo experimentů a empirických studií vycházejících z reálných dat. Ve druhé části práce je představen inovativní přístup k modelování podmíněných kovariancí (korelací). Odvození navrhované techniky bylo inspirováno ústřední myšlenkou mnohorozměrného ortogonálního GARCH modelu. Principiálně je založeno na vhodném typu lineární dynamické ortogonální transformace, která dále dovoluje aplikovat standardní schéma konstantních podmíněných korelací. Odpovídající model je implementován pomocí neli- neární diskrétní stavové...
Implied volatility modelling of options
Jahn, Daniel ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění bezarbitrážní podmínky. Analýza obsahuje popis a vyhodnocení role různých parametrů, například stupně polynomu, typu použitého jádra a jeho šířky (bandwidth) na výsledný tvar IV smile. Práce navrhuje dva různé postupy. První postup se pokouší zachytit složitější chování opcí tzv. mimo peníze (,,out-of-the-money``). Druhý postup se zaměřuje na kvalitní proložení křivky daty a na~vytvoření hladké state price density. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 HENDRYCH, Radek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.