Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou amožnost jejich využití k ovlivnění kvality života
El Ali, Zaher ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; Heller, Jan (oponent)
Název Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou a možnost jejich využití k ovlivnění kvality života Cíl práce: Vyhodnotit vliv pravidelného šesti měsíčního pohybového programu prováděného v průběhu hemodialýzy na funkční stav a kvalitu života HD pacientů. Metody: 15 osob s CHSL léčených hemodialýzou se zúčastnilo pohybového programu v průběhu hemodialýzy. Senior Fitness Test (SFf), ruční dynamometrie a dotazníkový nástroj SF-36 byly použity ke zhodnocení tělesné zdatnosti a kvality života výzkumného souboru před a po absolvování pohybového programu v průběhu hemodialýzy. Výsledky: Výsledky výstupních motorických testů a dotazníkového šetření kvality života po proběhlé pohybové intervenci se ve většině případů shodovaly anebo byly lepší, než výsledky vstupních testů. Zlepšení byla zaznamenána především u těch pacientů, kteří cvičili pravidelně. Co se týká statistické významnosti rozdHů vstupních a výstupních testů, bylo toto hodnocení ovlivněno malým počtem pacientů v souboru. Nebylo zjištěno, že by rozdfiy mezi výsledky většiny testů před a po pohybové intervenci byly statisticky významné. Pouze u jediného testu byl rozdfi natolik velký, že ho i v malém počtu respondentů zaznamenal Wilcoxonův znaménkový test. Jednalo se o Step test 2 min. a to u žen, kde bylo zaznamenáno statisticky...
Fyzická zdatnost osobních ochránců Policie České republiky
Mejsnar, Petr ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Michalička, Vladimír (oponent)
Název práce: Fyzická zdatnost osobních ochránců Policie České republiky. Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo stanovení a zhodnocení profilu fyzické zdatnosti příslušníků Odboru ochrany chráněných osob, Ochranné služby Policie České republiky. Metody: Práce má charakter empirického výzkumu, jehož hlavní metodou je pozorování. Testovanou skupinu tvořilo 21 příslušníků (ve věkovém rozmezí 28 - 55 let), kteří jsou služebně zařazeni na Odboru ochrany chráněných osob, Ochranné služby Policie České republiky. V rámci komplexního testování byly použity neinvazivní techniky (antropometrická měření, analýza tělesného složení, anaerobní a aerobní testy, testy na lokální sílu a testy na reaktivitu). Invazivní metodou byl dále v rámci testování odebrán vzorek kapilární krve ke stanovení hladiny cholesterolu a pozátěžové hladiny laktátu v krvi. Jednotlivě byly hodnoceny somatické parametry (antropometrie, somatotyp, tělesné složení). Dále byly pozorovány nároky kondiční (anaerobní, aerobní, lokální síla). V rámci požadavků psychofyziologických byla testována reaktivita na akustický a optický signál a jako poslední byly zjišťovány informace ze zdravotní oblasti, byl měřen krevní tlak a porovnávána naměřená hladina cholesterolu testovaného souboru. Výsledky: Výsledky pozorování ukázaly, že průměrná tělesná výška...
Porovnání biologického proporcionálního věku a teoretického kostního věku na příkladu plavců
Peřinka, Filip ; Musálek, Martin (vedoucí práce) ; Heller, Jan (oponent)
a klíčová slova Vymezení problému: Stanovení biologického věku lze získat mnoha metodami ať už jednoduššími či sofistikovanějšími. Výsledky se dozajista nebudou vždy shodovat. V současnosti je za nejexaktnější metodiku považována radiografie distálních epifýz antebrachia a ossa manus (ossa carpi, ossa metacarpi, phalanges), ale z důvodu nedostupnosti běžného získání rentgenologických snímků, které pro stanovení kostního věku vyžadujeme je tato metoda především svou invazivností používána výjimečně. Jakousi alternativou by mohl být odhad teoretického kostního věku, který je stanoven z odvozených koeficientů regresních rovnic, vytvořené na základě konvenční radiografické metody. Naproti tomu je hodnocení věku pomocí biologické proporcionality považováno za jakousi náhradu za kritérium věku kostního. Problémem je tedy vzájemná rozdílnost či odlišnost dvou použitých relativně přesných metod. Cíl práce: V diplomové práci se zabýváme porovnáním biologického proporcionálního věku a teoretického kostního věku u plavecké mládeže, ve věkovém rozmezí 11-15 let včetně. S hlavním cílem zjistit, rozdíl biologické zralosti při použití dvou metod, určující biologický věk, který vychází z antropometrického měření jedinců. Metody řešení: Stanovení biologického věku provedeme jednak proporcionální metodou,...
Testování a porovnávání kondičních schopností hráčů fotbalu ve věku 16-18 let. Laboratorní a terénní testování
Stockinger, Marek ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Hojka, Vladimír (oponent)
Název práce: Kondiční schopnosti ve fotbale. Komparace vrcholové a výkonnostní úrovně u hráčů ve věku 16 - 18 let. Cíl práce: Cílem práce bylo shromáždění poznatků o kondičních schopnostech hráčů fotbalu. A následné testování a porovnání kondičních schopností hráčů fotbalu ve věku 16 - 18 let v různých výkonnostních kategoriích. Metody: Výzkum byl proveden formou testování podle testové baterie obsahující 6 testů na zjištění kondičních schopností. Jednalo se o 4 terénní cvičení - Cooperův test, skok snožmo z místa, člunkový běh na 4 x 10 m a opakovaný 6-ti skok. A dva laboratorní testy - aerobní test do vita maxima na běžeckém ergometru a anaerobní intermitentní test na bicyklovém ergometru. Výsledky: Výsledky by měly odhalit, jak se liší kondiční schopnosti u hráčů různých výkonnostních kategorií. Klíčová slova: Fotbal, mládež, kondiční schopnosti, trénink, intermitentní zatížení.
Změny tělesného složení a anaerobní a aerobní výkonnosti v průběhu šesti týdenního HIIT
Kliková, Dana ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Změny tělesného složení a anaerobní a aerobní výkonnosti v průběhu šestitýdenního HIIT Cíle: Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vztahu šesti týdenního HIIT (High Intensity Interval Training) k tělesnému složení a parametrům anaerobní a aerobní výkonnosti u sledovaných probandů. Metody: Testovanou skupinu tvořilo 9 probandů ve věkové kategorii 28-51let. Probandi po dobu šesti týdnů dodržovali přesně daný tréninkový program dle zvolené hypotézy. Bylo provedeno vstupní a výstupní testování v Biomedicínské laboratoři UK FTVS. V rámci komplexního testování byly použity neinvazivní techniky (antropometrická měření, analýza tělesného složení, anaerobní a aerobní zátěžové testy). Invazivně byl v rámci testování odebrán vzorek kapilární krve ke stanovení hladiny cholesterolu a pozátěžové hladiny laktátu. Pro analýzu parametrů byl použit párový T test (p < 0,05). Pro posouzení věcné významnosti bylo použito Cohenovo d. Výsledky: Výsledky našeho pozorování ukazují, že vlivem zvoleného šestitýdenního programu došlo u probandů ke statisticky významným (p < 0,05) změnám tělesné hmotnosti (kg), BMI (kg/m2 ), FEV (l), a ANC/kg (J/kg). Změny u ostatních sledovaných parametrů byly zhodnoceny jako statisticky nevýznamné. Klíčová slova: HIIT - vysoce intenzivní intervalový trénink, tělesné složení, aerobní a...
Kardiorespirační zdatnost u sportující populace
Novák, Jaroslav ; Zeman, Václav (vedoucí práce) ; Votík, Jaromír (oponent) ; Heller, Jan (oponent)
Na základě 2777 měření VO2max u osob s různou sportovní anamnézou byly stanoveny normativy kardiorespirační kapacity pro jednotlivé věkové skupiny vytrvalců, hráčů kolektivních her a ostatních sportovních odvětví a porovnány jednak s kontrolní skupinou nezávodících (rekreačně sportujících) osob, jednak s normativy pro čs. populaci na základě výsledků Mezinárodního biologického programu IBP (Seliger a Bartůněk 1976). Podle očekávání byly nejpříznivější parametry jak VO2max a VO2max/kg tak W170 a W170/kg u skupin vytrvalců, jak mužů tak žen. Nejvýznamnější korelační závislost byla zjištěna mezi VO2max a Wmax a mezi VO2max/kg a Wmax/kg, a to jak u celého souboru všech vyšetření tak i u jednotlivých sportovních odvětvích a věkových kategorií. Ukázalo se, že pro stanovení kardiorespirační kapacity lze parametry VO2max a VO2max/kg s dostatečnou přesností odvodit podle maximálního dosaženého výkonu na bicyklovém ergometru. Spiroergometrické vyšetření kromě hodnocení kardiorespirační kapacity umožňuje rovněž odvodit nepřímo hodnoty tepového objemu a minutového objemu srdečního. Lze tak získat další parametry, významně související s adaptačními změnami oběhového systému. Pravidelná pohybová aktivita aerobního vytrvalostního charakteru může ovlivnit biologický věk ve smyslu jeho snížení o 10 až 20 let a současně tím...
Vliv věku, pohlaví a pohybové aktivity na úroveň reakčních schopností dolních končetin u pubescentů
Brychta, Petr ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Havel, Zdeněk (oponent) ; Harsa, Pavel (oponent)
Název: Vliv věku, pohlaví a pohybové aktivity na úroveň reakčních schopností dolních končetin u pubescentů Cíle práce: Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit úroveň reakčně-rychlostních schopností dolních končetin pubescentů ve věku od 10 do 15 let na základě faktorů věku, pohlaví a pohybové aktivity. Dalším cílem bylo určit období pubescence (kalendářní věk), kdy dojde k nejvýraznějšímu poklesu disjunktivní reakčně-pohybové doby dolních končetin. Metodika: Výzkumu se zúčastnilo 214 chlapců a dívek ve věkovém rozmezí 10 - 15 let (157,8 ± 10,8 cm; 47,2 ± 10,7 kg). Jednoduchá, výběrová i disjunktivní reakčně- pohybová doba dolních končetin byla měřena pomocí testu Fitro Agility Check. Zpracování výsledků včetně statistických procedur bylo provedeno v programovacím prostředí Matlabu (MathWorks, Inc.) a IBM SPSS Statistics 22. Třífaktorová ANOVA a Tukeyho post - hoc test (α=0,05) byly použity pro zjištění diferencí mezi jednotlivými skupinami probandů. Mnohonásobná regresní analýza byla použita pro zjištění souvislostí mezi jednotlivými parametry. Výsledky: Byly zjištěny významné rozdíly a pokles reakční doby u všech typů reakční rychlosti v meziročním období s přibývajícím věkem. Testování odhalilo nejvýraznější snížení výběrové i disjunktivní-reakčně pohybové doby dolních končetin mezi...
Vliv saunování na změny krevního tlaku
Benko, Michal ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Heller, Jan (oponent)
Název: Vliv saunování na změny krevního tlaku Cíle: Cílem diplomové práce bylo změření fyziologických hodnot (krevního tlaku, srdeční frekvence, saturace kyslíku v krvi) na dvou vybraných skupinách osob v průběhu celého saunovacího cyklu, zhodnocení změn a porovnání výsledků jednotlivých probandů a skupin. Metody: Tato diplomová práce je vedena jako experimentální studie. Jedná se o kvantitativní metodu, kdy budou nejprve stanoveny hypotézy a následně vyhodnoceny na základě získaných výsledků. Nezávisle proměnnou je v tomto výzkumu sauna a závisle proměnnými jsou krevní tlak, srdeční frekvence a saturace kyslíku v krvi. Výsledky: Hodnoty krevního tlaku byly u saunařů nižší než u ostatních probandů, čímž byla potvrzena stanovená hypotéza, avšak očekávané výraznější rozdíly mezi naměřenými hodnotami jednotlivých skupin se nedostavily. Zároveň došlo k potvrzení další hypotézy týkající se srdeční frekvence, která se u všech probandů po saunování zvýšila. Poslední potvrzená hypotéza se týkala saturace kyslíku v krvi a jeho snížení po pobytu v sauně. Lze tedy říci, že všechny stanovené hypotézy byly potvrzeny. Klíčová slova: sauna, krevní tlak, srdeční frekvence, saturace kyslíku v krvi, kardiovaskulární systém
Vliv boxu (paraboxu) na respirační funkce u osob závislých na vozíku
Malíková, Stanislava ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Lopot, František (oponent)
Název práce: Vliv boxu (paraboxu) na respirační funkce u osob závislých na vozíku Cíle práce: Hlavním cílem této diplomové práce je prezentovat nový druh sportu, provést kvalitativní pilotní případovou studii věnující se vlivu boxu na ovlivnění respiračních funkcí u osob závislých na vozíku, dále připravit správnou metodiku výzkumu a nakonec provést samostatné měření včetně záznamu subjektivních pocitů probandů. Diplomová práce je členěna na dvě části. V první, teoretické části, jsem se snažila zjistit nejnovější informace vycházející ze studií a výzkumů k danému tématu. Bohužel v dostupné literatuře není dosud kompletně shrnuta problematika osob na vozíku a signifikantní počet prací se týká výhradně osob s míšní lézí. Ve druhé části diplomové práce zařazuji zmíněný výzkum sledující změnu respiračních funkcí také v závislosti na subjektivních pocitech probandů a jejich celkové zhodnocení kvality života. Metodologie: Výzkumný soubor tvoří 3 probandi - muži plně upoutaní na invalidní vozík, trénující box v rozsahu 1 - 2x týdně. Pro splnění účelu výzkumu jsem použila jak metodu klinickou (spirometrické měření), tak metodu dotazníkovou (SQUALA). Data byla sbírána po dobu 2,5 měsíce na podzim roku 2015. Na začátku výzkumu probandi obdrželi k vyplnění dotazník. Poté po dobu 2,5 měsíce bylo prováděno...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 HELLER, Jiří
2 Heller, Jakub
1 Heller, Jan,
10 Heller, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.