Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Percepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnosti
Chvojková, Kateřina ; Marsová, Jana (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Lenka (oponent)
Tato práce se zabývá tématem percepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnosti. Klade si za cíl zjistit jaké je podvědomí o současné práci sestry s ohledem na kontakt s povoláním všeobecné sestry, osobní zkušenost i zkušenost blízkého okolí respondenta a s přihlédnutím k osobnostním rysům všeobecné sestry. A v neposlední řadě zmapovat faktory, které ovlivňují názory laické veřejnosti na profesi sestry. V teoretické části je věnována pozornost vymezení pojmů všeobecná sestra zvláště v souvislosti se vztahem k ošetřovatelství. Uveden je přehled a historický vývoj ošetřovatelství od počátků křesťanství až do poloviny 19. století, dále vznik a vývoj profesionálního ošetřovatelství včetně vývoje v Čechách. Zvláštní pozornost je věnována prestiži povolání včetně vlivu laické veřejnosti na její utváření a zamýšlí se nad rolí masmédií při formování veřejného mínění. V empirické části jsou formulovány cíle práce. Názorně, pomocí tabulek a grafů, pak znázorněny výsledky dotazníkového šetření. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky výzkumu a jejich doporučení pro praxi. Klíčová slova: všeobecná sestra ošetřovatelství prestiž laická veřejnost veřejné mínění masmédia
Incidence nozokomiálních infekcí z invazivních vstupů ( centrální žilní katétr, permanentní močový katétr) na anesteziologicko- resuscitační klinice a jednotkách intenzivní péče ve FTNsP.
Novotná, Jindra ; Hejzlarová, Lenka (vedoucí práce) ; Jurásková, Dana (oponent)
Tato práce je zaměřena na zjištění incidence nozokomiálních infekcí močového traktu a katétrové infekce krevního řečiště na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jednotkách intenzivní péče ve fakultní nemocnici. Skupina pacientů na intenzivní péči má vysoké riziko vzniku nemocniční infekce. Výskyt nozokomiálních nákaz zvyšuje náklady na léčbu. Po porovnání hlášení a reálného výskytu infekce bylo nejdůležitějším zjištěním, že infekce močového traktu nejsou téměř vůbec hlášeny. Po vyhodnocení výsledků byla navrhnuta opatření, která by měla vést ke zlepšení hlášení infekcí močového ústrojí.
Kompetence zdravotnických záchranářů v České republice
Pekara, Jaroslav ; Hejzlarová, Lenka (vedoucí práce) ; Schwarz, Zdeněk (oponent)
Cílem mé diplomové práce je zmapování orientačních názorů na kompetence zdravotnických záchranářů v České republice. Ve svém empirickém šetření jsem realizoval vyčerpávající dotazníkové šetření ve všech stávajících Územních střediscích záchranné služby České republiky (ÚSZS ČR). Charakterizovány a částečně hodnoceny jsou názory a úsudky ze skupiny zdravotnických záchranářů a lékařů ÚSZS ČR. Na základě teoretického zpracování problematiky jsem zformuloval pět předpokladů, které se šetřením, kromě jediného, podařilo ověřit. Problematika kompetencí zdravotnických záchranářů v České republice nabývá na významu a v poslední době stále častěji středem zájmu různých diskuzí či shromáždění.
Komunikační dovednosti sester pracujících na ARO/JIP
Schánilcová, Zuzana ; Hejzlarová, Lenka (vedoucí práce) ; Černá, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace sester s pacientem na ARO/JIP. V teoretické části se snažím vysvětlit pojem komunikace, ukázat na důležité postavení sestry v komunikaci s pacientem, nastínit základní způsoby komunikace v ošetřovatelství a následně i komunikační problémy mezi sestrou a pacientem. Zároveň se snažím komplexně popsat možnosti komunikace sester na ARO/JIP s různým typem pacientů. V posledních částech teoretické oblasti se zabývám konceptem bazální stimulace a stručně popisuji pracoviště ARO/JIP, péči o pacienta v intenzivní péči a jeho potřeby. Empirická část diplomové práce je zaměřena na komunikaci sester pracujících na ARO/JIP s pacientem s poruchou vědomí a s pacientem při vědomí se zajištěnými dýchacími cestami. K získání dat pro výzkumnou část byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu - strukturovaný dotazník. Snahou výzkumné části bylo zjistit způsoby komunikace, které sestry používají u pacientů s poruchou vědomí a u pacientů při vědomí se zajištěnými dýchacími cestami a zároveň odhalit důvody problémů komunikace s těmito typy pacientů.
Principy prevence nozokomiálních infekcí na oddělení ARO a JIP
Němcová, Adéla ; Hejzlarová, Lenka (vedoucí práce) ; Jedličková, Anna (oponent)
Cílem mé diplomové práce bylo zjistit úroveň znalostí všeobecných sester o MRSA, dále jak dodržují preventivní opatření při ošetřování pacienta MRSA pozitivního a zdali k tomu mají na svých odděleních dobré podmínky. Tento výzkum jsem prováděla ve dvou pražských fakultních nemocnicích na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Jedna z nemocnic má mezinárodní akreditaci JCI, druhá ne. K získání informací jsem sestavila dotazník a rozdala ho 100 respondentům/kám. Návratnost činila 76 %. Stanovila jsem si 4 hypotézy (1 se potvrdila, 1 se potvrdila částečně a 2 byly vyvráceny). Ze získaných výsledků vyplývá, že všeobecné sestry mají průměrné znalosti v teorii nozokomiálních infekcí. Převážná většina všeobecných sester myslí, že správně dodržují zásady bariérové ošetřovatelské péče.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.