Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tepelně technické vlastnosti rámu okenní výplně a připojovací spáry
Hejný, Lukáš ; Hraška,, Jozef (oponent) ; Doc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (oponent) ; Kalousek, Miloš (vedoucí práce)
Tato disertační práce se zabývá řešením problému s osazením výplně okenní výplně v obvodové stěně, především u pasivních a nízkoenergetických domů. Přináší možnosti, jak optimalizovat připojovací spáru okna, vylepšit součinitel prostupu tepla rámu okna a tím snížit celkové tepelné ztráty přes okenní výplň. V první části disertační práce je provedena rešerše literatury zabývající se problematikou výplní otvorů (především oken) a tepelně technickými a fyzikálními jevy a vlastnostmi. Jsou zde popsány rovnice a fyzikální děje probíhající v okenních výplních a navazujících stavebních konstrukcích. V této části je uvedena v základních bodech historie, technický popis oken apod., dále pak současné způsoby osazování okenních výplní a vliv tepelně technických vlastností na tepelné ztráty. Další část práce se zabývá popisem postupu práce a výsledkům získaných v průběhu doktorského studia. Jsou zde popsány hlavní cíle disertační práce, výpočty a simulace teplotních polí a výsledky z vypočítaných hodnot. Dále jsou popsána a vyhodnocena data z měření a porovnána s vypočítanými hodnotami. V závěru disertační práce jsou uvedeny možnosti pro vylepšení současného řešení týkající se součinitele prostupu tepla rámu, optimálního způsobu osazení okenních výplní v obvodové stěně a vylepšení tepelně technických vlastností připojovací spáry.

Viz též: podobná jména autorů
2 HEJNÝ, Luděk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.