Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fixační a manipulační systémy a bezpečná manipulace se skotem
HEJNÝ, Luděk
Diplomová práce se zabývá sběrem informací o bezpečnosti práce při pohybu zvířat v chovu skotu. Jejich následným vyhodnocením a zpracováním, určením rizik pro chovatele a chovaný skot. Informace jsou doplněny o měření času, který byl potřebný k manipulaci se skotem.
Obnova koruny historické hradební zdi s ochozem a cimbuřím postavené s lícem z opracovaných pískovcových kvádrů zachovávající její vizuální autenticitu a hodnoty stáří
Bláha, Jiří ; Kovářová, K. ; Buzek, Jaroslav ; Panáček, M. ; Cihla, M. ; Rafl, T. ; Hejný, L. ; Rybařík, V. ; Chamra, S. ; Schröfel, J.
Interdisciplinární kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy lícového zdiva byla použita při restaurování hradebního ochozu s cimbuřím na hradě Kosti, který patří k našim nejlépe zachovaným památkám středověkého fortifikačního stavitelství. Součástí je podrobný popis provedených průzkumů a analýz, přípravných prací a vlastního provedení opravy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny.
Bláha, Jiří ; Kovářová, K. ; Buzek, Jaroslav ; Panáček, M. ; Cihla, M. ; Rafl, T. ; Hejný, L. ; Rybařík, V. ; Chamra, S. ; Schröfel, J.
Geologové, stavební inženýři, stavební historici, památkáři a restaurátoři v metodice shrnuli své požadavky na přiměřenou intenzitu zásahů, kvalitu náhradního kamene a parametry řemeslného opracování. Metodika současně stanovuje nezbytnou úroveň historických, technických a technologických průzkumů a navrhuje optimální skladbu laboratorních zkoušek souvisejících s přípravou opravy konkrétní stavby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Časová analýza pracovních operací při svozu domovního a komunálního odpadu
HEJNÝ, Luděk
Bakalářská práce se zabývá konkretizací nutných pracovních operací při nakládání s komunálním odpadem. Následným měřením časů potřebných k jejich vykonání.
Tepelně technické vlastnosti rámu okenní výplně a připojovací spáry
Hejný, Lukáš ; Hraška,, Jozef (oponent) ; Doc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (oponent) ; Kalousek, Miloš (vedoucí práce)
Tato disertační práce se zabývá řešením problému s osazením výplně okenní výplně v obvodové stěně, především u pasivních a nízkoenergetických domů. Přináší možnosti, jak optimalizovat připojovací spáru okna, vylepšit součinitel prostupu tepla rámu okna a tím snížit celkové tepelné ztráty přes okenní výplň. V první části disertační práce je provedena rešerše literatury zabývající se problematikou výplní otvorů (především oken) a tepelně technickými a fyzikálními jevy a vlastnostmi. Jsou zde popsány rovnice a fyzikální děje probíhající v okenních výplních a navazujících stavebních konstrukcích. V této části je uvedena v základních bodech historie, technický popis oken apod., dále pak současné způsoby osazování okenních výplní a vliv tepelně technických vlastností na tepelné ztráty. Další část práce se zabývá popisem postupu práce a výsledkům získaných v průběhu doktorského studia. Jsou zde popsány hlavní cíle disertační práce, výpočty a simulace teplotních polí a výsledky z vypočítaných hodnot. Dále jsou popsána a vyhodnocena data z měření a porovnána s vypočítanými hodnotami. V závěru disertační práce jsou uvedeny možnosti pro vylepšení současného řešení týkající se součinitele prostupu tepla rámu, optimálního způsobu osazení okenních výplní v obvodové stěně a vylepšení tepelně technických vlastností připojovací spáry.

Viz též: podobná jména autorů
2 HEJNÝ, Luděk
2 Hejný, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.