Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání vlastností tenkých vrstev titanu, niklu a stříbra, využívaných v polovodičové technologii
Dorotík, David ; Prášek, Jan (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
Bakalářské práce byla spojená s poznáním všeobecné problematiky nanášení tenkých vrstev metodami napařování a naprašování. Přípravou substrátu a jeho čištění před deponováním tenkých vrstev. Práce byla zaměřena na vlastnosti těchto tenkých vrstev v polovodičové technologii.
Určování vzdálenosti a pozice pomocí ultrazvuku
Bartoš, Dalibor ; Šteffan, Pavel (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá měřením vzdálenosti pomocí ultrazvuku a možnostmi využití tohoto měření k určení polohy objektu v rovině. V první části jsou popsány principy šíření ultrazvuku, funkce piezoelektrického měniče, základy triangulace i trilaterace a rozšířené systémy parkovacích asistentů. Druhá část práce obsahuje návrhy několika algoritmů, které umožňují lokalizaci až dvou objektů současně. V poslední části práce je popsána implementace vytvořených algoritmů do softwaru a přípravky využité k ověřovacím měřením.
Testování SRAM pamětí s využitím MBIST
Sedlář, Jan ; Fujcik, Lukáš (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
Práce se zabývá testováním pamětí SRAM pomocí metody MBIST s využitím softwaro-vého nástroje Tessent Memory BIST. Cílem je seznámit se s testováním pamětí a vytvořitnávrh na specifickém čipu, kterému po implementaci testovací logiky budou zachoványpůvodní vlastnosti a funkce. Následně je provedeno vyhodnocení tohoto nástroje a jehopoužitelnost.
Sledování pohybu materiálu v průběhu výroby
Sládeček, Michal ; Otáhal, Alexandr (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vývojem lokalizačního zařízení pro sledování polohy, či pohybu materiálu a produktů po výrobní hale. Systém je navržen tak, aby mohl být co nejlevněji a nejjednodušeji implementován do již vytvořené infrastruktury podniku. Pro určení polohy využívá metodu shromažďování sil signálu Wi-Fi a měření anomálií magnetického pole Země uvnitř budov. Tato data se snímají na vytvořeném aktivním lokalizačním zařízení, které komunikuje se serverovou částí systému. Na serveru se data zpracovávají klasifikačními algoritmy, které je následně přiřazují k reálným pozicím. Výsledný systém je připraven pro ukládání vyhodnocených dat, která mohou být následně zpracována s cílem zvýšit efektivitu výrobního procesu.
Testovací nástroj pro přípravu animovaných světelných funkcí
Holinka, David ; Vysloužil, Ondřej (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
Náplní této práce je vytvoření zařízení pro testování světelných animovaných funkcí, které by umožnovalo zobrazovat animace v libovolné barvě a rozložení. Zařízení bude tvořeno hardwarovou a softwarovou částí. Hardware obsahuje jeden řídící modul a více led panelů, které budou sloužit k zobrazení animací. Jedná se o desky plošných spojů, které se k sobě budou připojovat konektory. Komunikaci mezi těmito částmi bude zajišťovat komunikační sběrnice CAN. Pomocí softwarové aplikace pak bude možné naprogramovat jakoukoliv animaci a následně ji přehrát na tomto zařízení, aby ji uživatel viděl v reálném prostředí.
Vliv vysokého napětí na různé materiály v nízkém a vysokém vakuu
Šedivý, Matúš ; Šandera, Josef (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
Prvá časť tejto diplomovej prace obsahuje prehľad základných elektrických vlastností izolačných materiálov a bližšie popisuje materiály, pri ktorých sa zisťovala ich odolnosť voči povrchovému prierazu vo vákuu. Ďalej sa práca zameriava na teóriu mechanizmov vzniku elektrického výboja v plynných i tuhých izolantoch a poskytuje prehľad meracích metód používaných k stanoveniu elektrickej pevnosti materiálov a ich odolnosti voči plazivým prúdom. Jadrom práce je experimentálna časť, v ktorej sú popísané experimentálne merania vo vákuovej komore a ich výsledky. V závere prace sú porovnané skúmané materiály na základe výsledkov meraní a je diskutovaná ich vhodnosť pre aplikácie v komorovom vákuu a elektrónovej mikroskopii. Taktiež sú v ňom uvedené možnosti pre ďalšie prace v tejto oblasti.
Hodoor – elektronický docházkový systém
Predný, Patrik ; Hojdík, Matěj (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou evidence docházky. Cílem práce bylo navrhnout řešení a následně vytvořit hardwarový terminál elektronického docházkové systému. Docházkový systém je založen na nejnovějších webových technologiích s použitím hardwarového mini-počítače Raspberry Pi. Budoucí použití zařízení je možné jak pro domácí, tak pro komerční účely. Systém byl distribuován pod štítkem Open Source. Výsledkem práce je fyzický prototyp klientského terminálu založeného na platformě Raspberry Pi, aplikace terminálu založená na technologií Electron a webová aplikace komunikující se serverovým řešením.
Autonomní napájecí zdroj se zvýšenými požadavky na EMC
Burian, Jan ; Deneš, Roman (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem mechanické části, elektrické části a otestováním autonomního napájecího zdroje. Skládá se z výběru materiálů, návrhu tvarů a výpočtů průchodek pro obal zařízení pro zajištění potřebných elektromagnetických vlastností. Dále obsahuje volbu elektronických součástí, porovnání DC-DC měničů a konstrukci filtrů se zaměřením na co nejvyšší elektromagnetickou odolnost a co nejnižší elektromagnetické emise.
Roughness measurement with laser profilometry
Mach, Radoslav ; Frk, Martin (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with technology of laser profilometry for material roughness measurements purposes. The theoretical part deals with all aspects of the issue in an effective way and highlights the essential characteristics of used components and material roughness. The focus of this work is in first step to describe the external factors affecting the visual image processing such as increasing of environment temperature and its effect for a camera sensors. And particularly the relationship between CMOS and CCD technologies. The second step is for measuring roughness parameters of materials, such as metal, wood, rubber and plastic with three different lasers. Results demonstrate correlation between the wavelengths of the used laser lights with particular materials.
Comparison of solders for power modules
Spaček, Marek ; Boušek, Jaroslav (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
This work gives and overview on semiconductor power modules, technologies used inside of them and some processes used for their manufacture. It describes some of the quality criteria for the solder joint between the module’s DBC substrate and its base plate and methods used for their inspection. Finally, it compares the qualities of a 6-component high reliability solder alloy 90iSC developed by Henkel to the standard solder alloy used for module production in SEMIKRON using different soldering programs with use of an X-ray inspection, SAM and metallographic sections.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.