Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oceňování okrasných rostlin, charakteru stromy – porovnání oceňovacích metod v ČR – cena zjištěná a cena obvyklá
Hermanová, Jana ; Gardášová, Alena (oponent) ; Alexandr, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce bylo posoudit současné přístupy k oceňování stromů na nelesním pozemku. Dalším cílem bylo porovnat cenu obvyklou a zjištěnou. Cena zjištěné je vyjádřena prostřednictvím oceňovací vyhlášky, Kochovy metody a Metodiky oceňování dřevin rostoucích mimo les. Cena obvyklá byla zjišťována průzkumem autorky u specializovaných subjektů (zahradnictví, školky etc.) V praktické části práce byly pomocí výše jmenovaných přístupů vyhodnoceny ceny zjištěné tří jehličnatých a tří listnatých dřevin ve třech věkových stádiích. V závěru práce jsou výsledné informace shrnuty a okomentovány.
Organizace pomáhající rodinám předčasně narozených dětí v ČR a v zahraničí
Vondrovicová, Veronika ; Heřmanová, Jana (vedoucí práce) ; Kalábová, Hana (oponent)
Předčasný porod znamená pro nezralého novorozence o výskytu nejrůznější komplikací a nízkou porodní hmotnost Problematika předčasného porodu se ale netýká pouze novorozence a jeho zdravotního stavu, nýbrž ní poměrně ýznamnou roli sehrává také psychika rodičů, která bývá v mnoha případech znatelně narušena. Předložená bakalářská práce s názvem Organizace pomáhající rodinám předčasně narozených dětí v ČR a zahraničí zabývá systémem podpory nedonošených novorozenců a České republice a zahraničí. Popisuje aktivity jednotlivých organizací a zjišťuje odlišno ti mezi organizacemi existujícími v ČR, které následně porovnává s těmi v zahraničí, konkrétně Velké Británii, Německu a USA. Pro vytvoření komplexního obrazu dané blematiky je část práce věnována předčasnému porodu a jeho příčinám, nedonošenému komplikacím a problémům spojených s tímto stavem a v neposlední řadě pojednává o psychickém stavu rodičů po předčasném porodu, dynamice a prožívání rodiny. Práce je zpracována formou rešerše, jejímž hlavním cíl je zmapování těchto organizací od jejich založení až po současnost a nástin fungování Výsledkem práce je ucelený přehled a komparace existujících organizací v ČR a zahraničí, jež kromě jiného výrazně přispěly k rozšíření a prohloubení znalostí v problematice předčasného porodu ve společnosti.
Ošetřovatelská péče o pacienta s lymfedémem léčeného metodou Komplexní dekongestivní terapie
Šertlerová, Kateřina ; Heřmanová, Jana (vedoucí práce) ; Křížková, Veronika (oponent)
V teoretické části práce jsem se věnovala popisu lymfedému hlavně z hlediska jeho etiologie a patofyziologie. Popsala jsem vznik a transport lymfy, stavbu lymfatických cest, drenáž jednotlivých částí těla do příslušných regionálních uzlin a lymfatická rozvodí. Znalost těchto teoretických základů je nutná pro pochopení metody Komplexní dekongestivní terapie popisované v praktické části. Dále jsem popsala klasifikaci, klinický obraz a diagnostiku lymfedému. Stručně jsem popsala metodu Komplexní dekongestivní terapie. V praktické části jsem metodu popsala podrobně při jejím použití na konkrétní pacientce. Popsala jsem manuální a přístrojovou lymfodrenáž, zevní kompresní terapii, péči o kůži a režimová opatření. V diskusi jsem se věnovala srovnání managementu lymfedému na různých pracovištích, českých i zahraničních. Dá se konstatovat, že rámcově se péče o lymfedematického pacienta na uvedených pracovištích shoduje. Metoda Komplexní dekongestivní terapie je metodou první volby na všech uvedených pracovištích.
Etické problémy péče o umírající ve velké nemocnici
Váňová, Věra ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Heřmanová, Jana (oponent) ; Holmerová, Iva (oponent)
V disertační práci se věnuji etickým problémům, se kterými se setkávají zdravotníci při péči o umírající nemocné. první kapitole přibližuji problematiku péče o umírající pacienty, předkládám pohled do historie péče o umírající a zaměřuji se na klíčová kriteria při péči o umírající, kterými jsou potřeby nemocných. druhé kapitole popisuji metodologickou část kvalitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 15 sester ze standardních oddělení, jednotky intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačního oddělení Nemocnice Na Bulovce. Cílem výzkumného šetření bylo, prostřednictvím rozhovorů se sestrami, vyhledat a popsat etické problémy, se kterými se setkávají sestry při péči o umírající kontextu tří různých prostředí a v konkrétních situací Ve třetí kapitole uvádím komentované výsledky rozhovorů, ze kterých vyplynulo, že se sestry zamýšlejí nad ochranou lidského života v jeho kvalitou, dystanázií, marnou léčbou, rozdílem mezi ponecháním pacienta zemřít a eutanázií, autonomií, lidskou důstojností a poskytováním paliativní péče. Jednotlivé podkapitoly se skládají z teoretického zarámování a jsou doplněny o výpovědi respondentek výzkumného šetření a rozšířeny o můj komentář. Hlavním zjištěním je, že dotazované sestry trpí tzv. morálním distresem, který ovšem prezentují především v sérii konkrétních výhrad...
Vliv těžby stavebního kamene na krajinu Opatovic u Vyškova
Hermanová, Jana
Bakalářská práce Vliv těžby stavebního kamene na krajinu Opatovic u Vyškova se věnuje problému obnovy krajiny po povrchové těžbě stavebního kamene v obci Opatovice. Součástí práce je obecná charakteristika území, přírodních podmínek, vývoje rekultivací a samotné rekultivaci v oblasti. Cílem práce je zaznamenat změny v krajině po těžbě a zhodnotit stávající rekultivační plán. V práci je vlastní návrh rekultivace.
Podpora rodičů/matek předčasně narozených dětí
Mrázková, Kateřina ; Heřmanová, Jana (vedoucí práce) ; Melichar, Jan (oponent)
Bakalářská práce popisuje podporu rodičů předčasně narozených dětí. Cílem je zjistit informovanost rodičů o neziskových organizacích, jakým způsobem organizace rodičům pomohla v jejich situaci a s jakými problémy se rodiče předčasně narozených dětí nejvíce potýkají. Jako metoda pro zjištění těchto problémů byl vybrán anonymní dotazník. Klíčová slova: předčasný porod, nedonošený novorozenec, podpora rodičů, neziskové

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Hermanová, Jana
1 Heřmanová, Jitka
1 Heřmanová, Jolana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.