Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Transformace rekreačního zázemí Prahy
Tesař, Jakub ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Havrlant, Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje transformaci rekreačního zázemí Prahy. Zaměřuje se na modelové území obcí Ohrobec a Dolní Břežany, které je dlouhodobě sledováno katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy v Praze. Oblast je významnou rekreační oblastí, od počátku devadesátých let však dosahuje velkých změn. V území dochází k transformaci druhého bydlení a suburbánní činnosti, která mění dosavadní tvář krajiny. Ve zkoumané lokalitě tak dochází ke změně sociální skladby uživatelů území. Práce si klade za cíl zjistit, jak tito lidé využívají daný prostor, jak se identifikují s prostorem, kde žijí či se rekreují a jaké mají vzájemné vztahy. Vzhledem k charakteru tématu je zvoleno několik metod z řad kvalitativního výzkumu, hlavním zdrojem informací je dotazníkové šetření mezi obyvateli a rekreanty území.
Regionální diferenciace projektů cestovního ruchu v Česku realizovaných v rámci SROP v letech 2004-2006
Šenkýřová, Tereza ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Havrlant, Jan (oponent)
Předkládaná práce se své teoretické části zabývá postavením a významem cestovního ruchu v regionálním rozvoji. Praktická část se posléze věnuje analýze projektů, které byly zaměřeny na rozvoj cestovního ruchu v Česku a byly finančně podpořeny ze zdrojů Evropské unie, konkrétně v rámci SROP v letech 2004-2006. Kromě základní analýzy je sledována územní diferenciace těchto projektů na úrovni okresů a turistických oblastí, a dále jejich rozložení v návaznosti na vymezení metropolitních areálů (sledována aktivita aktérů regionálního rozvoje) a předpokladech regionů pro rozvoj cestovního ruchu (na základě Defertovy funkce). Případová studie je zaměřena na reflexi projektů, které byly zrealizovány na území okresu Jeseník a především v obci Ostružná. Klíčová slova: cestovní ruch, regionální rozvoj, SROP, okres Jeseník, Ostružná
Projevy turistické urbanizace: případová studie obce Čeladná
Bartolomová, Petra ; Havrlant, Jan (oponent) ; Fialová, Dana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá projevy turistické urbanizace na příkladu obce Čeladná, která patří v současné době mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obce v Moravskoslezských Beskydech. Práce si klade za cíl analyzovat současný stav obce a zjistit dopady rozvoje na cestovní ruch, sociálně-ekonomické a fyzické prostředí v obci s důrazem na analýzu cestovního ruchu, druhého bydlení a výstavby v obci Čeladná. Pro dosažení těchto cílů byl proveden kvalitativní výzkum založený na terénním šetření, rozhovorech s obyvateli obce, vedením obce, majiteli druhého bydlení, vedením Správy CHKO Beskydy, místním ekologickým sdružení Beskydčan, majiteli ubytovacích zařízení v obci a na analýze dostupné literatury a dokumentů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip ; Talich, Milan ; Glöckner, M. ; Böhm, Ondřej ; Soukup, Lubomír ; Havrlant, Jan ; Závrská, M. ; Šolc, Jakub
Metodika poskytuje návod pro určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Svislé průhyby mostních konstrukcí jsou vyvolány především zatížením při průjezdy vozidel. Průhyby jsou radarem měřeny v celé délce sledované konstrukce současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu.
Metodika určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip ; Talich, Milan ; Glöckner, M. ; Böhm, O. ; Soukup, Lubomír ; Havrlant, Jan ; Závrská, M. ; Šolc, Jakub
Tato metodika poskytuje návod pro určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie. Vodorovné pohyby výškových objektů jsou vyvolány buď vlivem povětrnostních podmínek, nestabilitou základů objektu nebo působením vlastních sil, vyvolaných mechanickým zařízením na objektu. Pohyby výškových objektů jsou pozemním radarem měřeny v celé délce sledovaného objektu současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). S využitím přirozených odražečů radarového signálu na povrchu objektu je možno pohyby měřit na dálku bez nutnosti přístupu k objektu. Pokud těleso objektu, případně kovové části na něm upevněné, neposkytuje dostatečně kvalitní odraz, je nutné na vhodná místa upevnit kovové koutové odražeče. Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu.
The Application of the Ground-based InSAR technique for the deformation monitoring of concrete hydropower dam Orlík on Vltava river
Talich, Milan ; Glöckner, M. ; Böhm, Ondřej ; Antoš, Filip ; Soukup, Lubomír ; Havrlant, Jan ; Šolc, Jakub
GB InSAR technique plays an increasingly important role in determining the deformation of dams. The paper describes the use of GB InSAR technique for monitoring deformations of the Czech largest concrete dam Orlík on the Vltava river. After analyzing one month-long continuous measurement of the dam were detected non-linear movements. The relation between acting water level and resulting deformations were investigated in detail. The results confirm that GB InSAR technique is very suitable for monitoring deformations of this type of constructions. At the same time, the results may serve as a valuable source of data and information for further analysis in area of stability and for early warning systems.

Viz též: podobná jména autorů
2 Havrlant, Jaroslav
2 Havrlant, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.