Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
A Meta-Analysis of FDI Spillovers in China
Herman, Dominik ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Semerák, Vilém (oponent)
Hodnocení spillover efektu přílivu přímých zahraničních investic do Čínské li- dové republiky (ČLR) se v uplynulých letech stalo předmětem četných studií, avšak závěry primární literatury nejsou jednotné. Tato diplomová práce dostupnou literaturu reviduje a reinterpretuje za použití meta-analytických metod a Bayesiánského modelu průměrování. Dosavadní souhrnné práce ne- jsou s daným výzkumem přímo porovnatelné s ohledem na své konkrétní zaměření. Výzkum je založen na 1081 odhadech sesbíraných z 14 primárních studií publikovaných mezi lety 2007 až 2017 využívajících v úhrnu data za období od roku 1995 do roku 2012. Ze souboru 85 různých charakteris- tik daných pozorování je vždy alespoň 30 z nich použito v rámci každého z BMA modelů. Skrze oddělené testování jednotlivých spillover efektů (tj. horizontálního a vpřed a zpětně vertikálního) je doložena přítomnost pub- likačního vlivu v případě horizontálního efektu v ČLR, kdy jsou průměrné hodnoty publikovaných odhadů nadhodnocovány. Z výsledků výzkumu je pa- trné, že spillover efekt přímých zahraničních investic pocházejících z regionu Hongkong, Macao a Tchaj-wan je systematicky odlišný od ostatních. Klasifikace JEL O1, O3, O4...
Estimating the Effective Lower Bound for the Czech National Bank's Policy Rate
Kolcunová, Dominika ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Práca sa zaoberá odhadom efektívnej dolnej hranice pre úrokové sadzby Českej národnej banky. Ponúka prvý odhad tohto druhu v českom kontexte a i jeden z mála dostupných v medzinárodnom kontexte. Efektívna dolná hranica je determinovaná hodnotou, pod ktorou by bola držba a používanie hotovosti výhodnejšie ako uloženie peňazí na bankovom účte s negatívnym úrokom. Túto hranicu je možné približne odhadnúť na základe nákladov na uskladnenie, poistenie a transport hotovosti a tiež na základe straty pohodl- nosti spojenej s využívaním elektronických platieb. Odhadujeme, že náklady na prvú položku dosahujú 0.2 až 0.6 % ročne. Náklady na stratu pohodlnosti spojenú s bezhotovostnými platbami sú na českom trhu pomerne vysoké, dosahujú až 1 %. Odhad za použitia úrokových platieb, ktoré predstavujú priamy náklad a zníženie profitability bánk, naznačuje mierne nižšie hodnoty, predovšetkým vzhľadom na vysoký objem depozít a repo operácií u ČNB. Celkovo sa dostávame k hodnote pod -1 %, k intervalu (-1.5 %, -1.0 %), pri krátkodobejšom trvaní i k (-2.0 %, -1.0 %). Druhá časť práce ponúka modelovanie menovej transmisie úrokových sadzieb. Výsledkom je tvrdenie, že za predpokladu priemernej transmisie v sledovanom období by za...
Estimating Tax Revenue Elasticities in Slovakia
Ďurovčíková, Edita ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Janský, Petr (oponent)
1 Abstrakt Skúmanie efektu změny v daňovom základe na příslušný daňový příjem je užitočný nástroj pre lepšíc predpovedanie budúcich daňových príjmov. Táto vlastnost sa nazýva elasticita daňových príjmov, no vo všeobecnosti sa jej nedostává dostatok pozornosti, a ak aj áno, klúčové body ako použitie dát očištěných o efekty reforiem alebo odlíšenie krátkodobej (okamžitej) elastic­ ity od dlhodobej (rovnovážnej) elasticity bývajú zanedbané. Moja práca je prvá, ktorá odhaduje daňové elasticity na Slovensku. Používaní ojedinělé dáta očištěné o efekty reforiem a iných zmien v daňovom systéme na odhadnutie krátkodobej a dlhodobej elasticity pre tri druhy daní, ktoré každoročně velkou mierou prispievajú do celkového daňového příjmu - daň z príjmov fýzickej os­ oby, daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty. Odhadnuté dlhodobé elasticity sa rovnajú 0.98, 1.28, 0.94 pre daň z príjmov fýzickej osoby, daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty v tomto poradí. Co sa týká krátkodobej elasticity, odhadnuté hodnoty sa rovnajú 3.51 a 1.93 pre daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty. V případe dané z příjmu fýzickej osoby nie je mój odhad signihkantný. Ticž som zistila, že v případe všetkých troch kategorií trvá krátkodobej elasticitě viac než rok, než sa dostane na rovnovážnu...
Impacts of Ethanol Policy on Corn Prices: A Meta-Analysis
Horáček, Přemysl ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Studie provedené během poslední dekády na téma souvislostí mezi biopalivy a cenou zemědělských komodit potvrzují všeobecně přijímanou teorii o pozitivním vztahu mezi těmito dvěma veličinami. Avšak odhady závažnosti dopadů rozšiřováni produkce etanolu na ceny zemědělských komodit (například kukuřice) se značně rozcházejí - v literatuře najdeme hodnoty pohybující se v rozmezí 0-85%. Zákonodárci mohou jen obtížně vytvářet nové či měnit stávající politiky týkající se biopaliv bez znalosti jejich konkrétních dopadů na ceny potravin. V této práci využívám meta-analytické metody k přesnějšímu určení míry závislosti mezi těmito dvěma veličinami. Kromě toho nacházím v literatuře věnované odhadům této korelace přítomnost značné publikační selektivity. S pomocí několika metod, mezi kterými je i víceúrovňový model smíšených efektů a které si dokáží poradit s publikační selektivitou, docházím k výsledkům očištěným o způsobené vychýlení. Skutečný efekt zvýšení produkce etanolu o 1%) na zvýšení ceny kukuřice se tak pohybuje v rozmezí 0.05-0.11%, což je méně, než se doposud předpokládalo.
The Elasticity of Trade with Respect to Trade Costs: A Meta-Analysis
Tlustá, Anna ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Cílem této práce je představit meta-analýzu studií zabývajících se vztahem mezi mezinárodním obchodem a jeho náklady. Vliv těchto nákladů se stal jednou z nejdůležitějších součástí, které pomáhají vysvětlit základní proměnné ovlivňující objem mezinárodního obchodu. Celkem jsem nasbírala 1090 odhadů z 58 různých studií. Celý dataset jsem rozčlenila podle 51 aspektů metodologie a testovala jsem případnou heterogenitu v rámci jednotlivých odhadů. V této práci ukazuji, že používání různých metod a především využívání různých databází ovlivňuje publikované efekty obchodních nákladů. Během testování jsem narazila na problém publikačního vychýlení. Autoři jednotlivých studií mají tendenci prezentovat přednostně větší odhady nákladů obchodu. Přítomnost publikační selektivity je výraznější v publikovaných studiích než v ostatních zdrojích.
Evaluating the Effects of Quantitative Easing in the UK Using the Synthetic Control Method
Molnár, Vojtěch ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Malovaná, Simona (oponent)
Tato práce se zabývá kvantitativním uvolňováním-nekonvenční měnovou politikou, kterou provádělo po nedávné finanční krizi několik centrálních bank. Cílem této politiky je povzbudit ekonomiku a dosáhnout inflačního cíle s již téměř nulovými klíčovými úrokovými sazbami. Spojené království bylo jedním ze zúčastněných států: Bank of England prováděla tuto politiku v letech 2009-2012. První část práce se podrobněji zaměřuje na kvantitativní uvolňování, které je popsáno z obecného pohledu, ovšem s důrazem zejména na Bank of England. Ve druhé části je využita syntetická kontrolní metoda k odhadu dopadů této politiky na reálné HDP a inflaci Spojeného království. Metoda nevede ke konstrukci vhodné kontrolní jednotky pro britské HDP za neobvyklých podmínek finanční krize. Je nalezen pozitivní efekt kvantitat- ivního uvolňování na inflaci, ovšem jeho velikost je obklopena značnou mírou nejistoty. 1
A Meta-Analysis of the Estimates of the Armington Elasticity
Bajzík, Josef ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Polák, Petr (oponent)
Josef Bajzík Abstrakt Na 3 524 pozorováních ze 42 studií zkoumáme určující faktory pro Armingtonovo elasticity napříč historií a národy. Je provedena metaanalýza a pro získání nejvíce ovlivňujících činitelů je použita bayesovská metoda průměrování modelů. Více než 30 proměnných je prozkoumáno a výsledky jsou porovnány se závěry z předchozích souhrnných článků. Tato práce je například první, která porovnává různé modely použité v této oblasti. Nakonec je zjištěno, že důležitá je úroveň agregace dat, stejně tak síla měny. Na druhou stranu, zde není žádný významný rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými odhady. Publikačním vychýlení je také objektem analýzy a jsou pro něj nalezeny důkazy v této oblasti.
Should Inflation Measures Used by Central Banks Incorporate House Prices?: The Czech National Bank’s Approach
Hampl, Mojmír ; Havránek, Tomáš
V tomto článku popisujeme jeden z možných přístupů České národní banky k částečnému integrování politiky v oblasti finanční stability do rozhodování o tradičních měnověpolitických otázkách. Tímto přístupem je použití širšího měřítka inflace, které dává významnou váhu cenám rezidenčních nemovitostí a je bráno do úvahy spolu s oficiální spotřebitelskou inflací. Argumentujeme, že z teoretického hlediska je širší měřítko inflace nejméně stejně vhodné pro měření změny kupní síly peněz, ale také přiznáváme praktické problémy, které jsou s jeho využitím spojeny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Price Elasticity of the Demand for Higher Education: A Meta-Analysis
Kiiashko, Olesia ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Korbel, Václav (oponent)
Hlavní otázkou tohoto šetrení je, zda požadavek na vysokoškolské vzdelávání je pomerne citlivý na zmeny školného nebo je cena nepružný. Neexistuje žádná jednoznacná odpoved v literature. Približne 52% z odhadu jsou zanedbatelné, 43% jsou statisticky negativní a približne 5% jsou statisticky pozitivní. V kvantitativním pruzkumu 562 odhadech vykázaných v 48 studiích bylo zjišteno, že velká zvyšování školného mají neprimerene negativní dopad na zápis když potenciální zaujatost publikace a zpusob heterogenita jsou brány v úvahu. Tyto publikace zkreslení testy ukazují, že negativní výsledky jsou výhodnejší mezi výzkumnými pracovníky, protože jsou dobre podporovány teorii (kdy se ceny zvyšují je pokles poptávky). Výsledky také ukazuí, že ctyri aspekty návrhu studie jsou zvlášte úcinné pri vysvetlování rozdílu mezi primárími studií: (1) delší casový horizont negativne spojen s cenovou pružnosti poptávky po vysokoškolském vzdelávání, (2) když prurezová odhady hlásy více negativí výsledky, panelové odhady mají méne negativní výsledky, (3) kontrola endogenity je velmi duležité, (4) kontrola míry nezamestnanosti nemá jasný prukazný vliv, kontrola výdeleku není významne spojena s cenové elasticity poptávky po vysokoškolském vzdelávání.
Impact of energy consumption on economic growth and potential of renewable fuels
Torkhani, Marouan ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zkoumat vztah mezi spotřebou energie a hospodářským růstem a mezi spotřebou energie a emisí skleníkových plynů pro země EU, pomocí datového časové řadě od roku 1996 panel do roku 2012 v rámci multivariate rámec pro 26 zemí EU. Energie jsou složeny ze spotřeby ropy, spotřeby zemního plynu a obnovitelných zdrojů energie, včetně biomasy jako určité části.Použitím, Unit root testy, kointegrační testy, Pairwise Granger Causality testování, a Error Correction Model pro zjištění typu kauzálního vztahu. Hlavní výsledky k označení, jsou že v krátkodobém horizontu existuje, pozitivní jednosměrné kauzální vztah běžící od spotřeby ropy k hospodářskému růstu. Můžeme také označovat pozitivní obousměrné kauzální vztah mezi obnovitelných zdrojů energie a hospodářský růst, a mezi emisí skleníkových plynů a hospodářským růstem. Nicméně, je neočekávaný negativní obousměrná kauzální vztah mezi spotřebou biomasy a spotřeby plynu. Z hlediska emisí skleníkových plynů, můžeme vidět v krátkodobém horizontu, negativní obousměrný kauzální vztah mezi emisí skleníkových plynů a obnovitelných zdrojů energie, a pozitivní jednosměrné kauzální vztah běžící z obou spotřeby ropy a spotřeby biomasy k emisí skleníkových plynů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 Havránek, Tomáš
21 Havránek, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.