Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fyzioterapie po operaci prsu
Knapová, Kristýna ; Břízová, Marie (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
bakalářské práce: Cílem této práce je popsat problematiku operací karcinomu prsu a roli jakou v této oblasti zaujímá fyzioterapie. Teoretická část práce popisuje základní anatomii prsu, definuje karcinom prsu, jeho diagnostiku, rizikové faktory, formy, způsoby šíření a příznaky onemocnění. Pro prevenci a léčbu pooperačních komplikací má velký význam včasná a dlouhodobá fyzioterapie pacientek. Další kapitola popisuje cíle fyzioterapie, kineziologický rozbor pacientek a nejčastěji využívané terapeutické techniky. Poslední kapitola se věnuje psychologickému aspektu terapie a potvrzuje významný vliv psychiky na výsledky léčby a na kvalitu života pacientek. Praktická část má za cíl analyzovat fyzický stav pacientek po operaci prsu a posoudit vliv fyzioterapie na průběh léčby a prevenci vzniku pooperačních komplikací. Druhým cílem bylo zjistit úroveň informovanosti pacientek o karcinomu prsu a možných pooperačních komplikacích. Pro splnění cílů byly zpracovány kazuistiky dvou pacientek, které podstoupily záchovnou operaci prsu s odebráním několika podpažních uzlin. Zároveň byl oběma pacientkám předán a vysvětlen edukační materiál, který poskytuje Klinika rehabilitačního lékařství při propuštění z nemocnice. Pacientky byly požádány, aby tento materiál zhodnotily. Pacientky potvrdily, že současný edukační...
Techniky respirační fyzioterapie v inhalační léčbě u chronických plicních onemocnění
Mandovcová, Petra ; Havlová, Martina (vedoucí práce) ; Nováková, Petra (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Petra Mandovcová Vedoucí práce: Mgr. Martina Havlová Oponent práce: Název bakalářské práce: Techniky respirační fyzioterapie v inhalační léčbě u chronických plicních onemocnění Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá technikami respirační fyzioterapie v inhalační léčbě u chronických plicních onemocnění. Práce se skládá ze dvou složek - teoretická a praktická. Teoretická část zahrnuje kapitoly, kde je stručně popsána anatomie a fyziologie dýchání. Další kapitoly jsou věnovány problematice chronické obstrukční plicní nemoci a možnosti léčby. Velký důraz je kladen na inhalační léčbu a popis jednotlivých technik respirační fyzioterapie, které se v léčbě u chronických plicních onemocnění využívají. Praktická část obsahuje 2 kazuistiky pacientů, jenž se léčí s chronickou obstrukční plicní nemocí. K hodnocení stavu pacienta bylo využito spirometrické vyšetření a škála dušnosti mMRC. Cílem práce je poukázat vliv respirační fyzioterapie na účinnost inhalovaného léku u pacientů s chronickým plicním onemocněním. Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, inhalační léčba, respirační fyzioterapie, instrumentální techniky
Rehabilitace po operaci zlomenin proximálního femuru u osob vyššího věku
Holečková, Kristýna ; Nováková, Petra (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
bakalářské práce Bakalářská práce se zabývá rehabilitací po operaci zlomenin proximálního femuru u osob vyššího věku. Cílem bakalářské práce je ukázat specifika rehabilitace u osob vyššího věku a také zjistit, zda má stav výživy vliv na průběh a výsledek rehabilitace. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na období stáří a změny se stárnutím spojené, geriatrickou rehabilitaci a její složky, konkrétně fyzioterapii, ergoterapii a nutriční terapii. V poslední části je popsána anatomická stavba femuru, anatomie a biomechanika kyčelního kloubu a specifikace jednotlivých druhů zlomenin proximálního femuru. Praktická část obsahuje cíl práce, metodiku a 2 kazuistiky starších pacientů s operačně řešenou zlomeninou proximálního femuru. K hodnocení a porovnání výsledků jsou využity standardizované testy - Test základních všedních činností podle Barthelové, Test instrumentálních všedních činností a Škála pro orientační hodnocení stavu výživy. Klíčová slova: Ergoterapie, Fyzioterapie, Kyčelní kloub, Proximální femur, Rehabilitace, Stáří, Výživa
Význam posturální aktivace bránice u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Švábková, Anna ; Havlová, Martina (vedoucí práce) ; Nováková, Petra (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Anna Švábková Vedoucí práce: Mgr. Martina Havlová Oponent práce: Název bakalářské práce: Význam posturální aktivace bránice u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce na téma význam posturální aktivace bránice u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje popis fyziologie dýchání, na které je nahlíženo jako na pohybovou funkci. Věnuje se popisu kineziologie dýchání a dechového vzoru. Samostatná kapitola je věnována bránici, její anatomii a posturálně dechové funkci. V návaznosti je vykládán pojem hluboký stabilizační systém páteře a možnosti jeho terapeutického ovlivnění. Dále definuje chronickou obstrukční plicní nemoc, charakterizuje její důsledky především ve vztahu k fyzioterapii a uvádí možnosti komplexní léčby. Z komplexní léčby je zaměřena na nefarmakologické možnosti terapie, spočívající v plicní rehabilitaci. Jako jednu ze složek plicní rehabilitace podrobně zpracovává téma respirační fyzioterapie. Do výčtu jednotlivých nástrojů respirační fyzioterapie je řazena: korekční fyzioterapie posturálního systému, která je soustředěna na využití poznatků o vývojové kineziologii, korekční reedukace motorických vzorů dýchání, péče o hygienu dechové soustavy...
Využití senzomotorické stimulace u pacientů s mnohočetným myelomem na transplantačním oddělení
Havlová, Lucie ; Havlová, Martina (vedoucí práce) ; Hálková, Jindřiška (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Lucie Havlová Vedoucí práce: Mgr. Martina Havlová Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití senzomotorické stimulace u pacientů s mnohočetným myelomem na transplantačním oddělení Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá využitím metody senzomotorické stimulace u pacientů s mnohočetným myelomem, kteří jsou hospitalizováni na transplantačním oddělení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je charakterizováno onemocnění mnohočetný myelom, jeho etiologie, příznaky a léčba. Práce se dále zaměřuje na průběh autologní transplantace a hospitalizaci pacienta na transplantační jednotce. Dále pojednává o vlivu pohybové aktivity na lidské tělo a o důsledcích z inaktivity. V teoretické části je také vysvětlena metoda senzomotorické stimulace, její podstata, koncepce a metodický postup. Praktická část se zaměřuje na využití senzomotorické stimulace u dvou pacientů s mnohočetným myelomem na transplantační jednotce. Je zpracována pomocí dvou kazuistik. Cílem bakalářské práce je zjistit vliv senzomotorické stimulace na fyzický stav pacientů po autologní transplantaci a vhodnost jejího začlenění do rehabilitačního programu transplantační jednotky. Klíčová slova: mnohočetný myelom, autologní transplantace, transplantační oddělení,...
Fyzioterapie u pacientů s operačně řešenou frakturou proximálního humeru Podtitul: Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta
Nováková, Eva ; Nováková, Petra (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Eva Nováková Vedoucí práce: Mgr. Petra Nováková Oponent práce: ………. Název bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů s operačně řešenou frakturou proximálního humeru Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá fyzioterapií a ergoterapií u pacientů s operačně řešenou frakturou proximálního humeru. Cílem práce je ukázat, jak je důležitá spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta u pacientů s touto diagnózou a zveřejnit jejich postup vyšetření a návrh terapie. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Úvod teoretické části obsahuje popis anatomické stavby humeru, anatomii a kineziologii ramenního kloubu. V části věnované zlomeninám proximálního humeru jsou popsány nejčastější příčiny vzniku zlomenin, následné možnosti konzervativní a zejména operační léčby s možnými komplikacemi. Závěrečná část se zabývá fyzioterapií, ergoterapií a spoluprací multidisciplinárního týmu u tohoto typu zranění. Praktická část se skládá ze dvou kazuistik, na nichž je ukázána spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta u pacientů s touto diagnózou. Dále poskytuje stručný popis testů a postupů, které jsou v průběhu terapie použity. K hodnocení výsledků je použit standardizovaný test - Constant Score Technique, dále ergoterapeutický...
Vliv podmínek prostředí na pěstování Stévie sladké (Stevia rebaudiana Bertoni)
HAVLOVÁ, Martina
Stévie sladká neboli Stevia rebaudiana Bertoni jsou dva z mnoha názvů pro subtropickou rostlinu se sladivostí až 300x vyšší, než je sladivost sacharózy. Stévie je rostlina s velice zajímavým, ale doposud velmi málo využitým potenciálem. Oblast jejího použití, zpracování, pěstování a možnosti přezimování je poměrně málo probádaná, a právě proto jsem se rozhodla zpracovat téma týkající se vlivu podmínek prostředí na pěstování Stévie sladké. V textu diplomové práce bylo čerpáno z odborných dostupných publikací a internetových zdrojů. První část práce tvoří stručný přehled celé problematiky související s tématem Stévie sladké. Ve druhé části jsou uvedeny cíle práce, hypotézy a metodika prováděného výzkumu, která již zahrnuje i poznatky z průběhu pěstování rostliny a v neposlední řadě vyhodnocení výsledků pokusu. Cílem práce bylo rozšíření poznatků z hlediska pěstování, způsobu rozmnožování a možnosti přezimování rostlin Stévie sladké. Byl založen polní a skleníkový pokus, se zaměřením na teplotní ukazatele během vegetačního období a jejich vliv na celkové množství přezimovaných rostlin. Současně bylo provedeno hodnocení výnosu suché hmoty rostlin z jednotky plochy a statistické zpracování a vyhodnocení výsledků z pokusu. Dále bylo provedeno stanovení klíčivosti semen Stévie sladké v laboratorních podmínkách. Výsledky výzkumu ukázaly, že pro pěstování jsou vhodnější rostliny získané vegetativně, vzhledem k vyšším výnosům suché hmoty ve skleníkových i polních podmínkách. Jedinými škůdci, které napadaly stévii byly molice objevující se pouze ve skleníkových podmínkách. V rámci pokusu byly vytvořeny rozdílné podmínky pro přezimování rostlin Stévie sladké, a i přes různý materiál a vrstvu zateplení, rostliny v nevytápěných prostorách nepřezimovaly. Naopak ve vytápěných skleníkových prostorách přezimovala většina rostlin. Klíčivost semen stévie byla nízká a potvrzuje tedy majoritní názor autorů. Výnosy suché hmoty taktéž odpovídaly výnosům zmiňovaných v odborné literatuře.
Změny histomorfologie varlete potkana navozené unilaterálním kryptorchismem
Havlová, Martina ; Semecký, Vladimír (vedoucí práce) ; Langr, František (oponent)
Martina Havlová Změny histomorfologie varlete potkana navozené unilaterálním kryptorchismem. Abstrakt Cílem této diplomové práce bylo sledování účinku intratestikulární aplikace 1 ml 1 % roztoku xenobiotika sodno-vápenaté soli mikrodispersní oxidované celulosy (MDOC) na struktury zárodečné tkáně varlete laboratorního potkana v krátkém období po operativním umístění jednoho varlete intraabdominálně. Použili jsme tak model experimentálního unilaterálního kryptorchismu u dospělých samců potkana kmene Wistar, který byl jako metoda zaveden a je užíván na pracovišti Katedry biologických a lékařských věd.U každé operované skupiny byla provedena u jednoho zvířete kontrolní slepá operace.Varlata lokalizovaná abdominálně i ve fyziologické poloze byla po usmrcení pokusných jedinců odebrána na histologické zpracování pro účely světelné mikroskopie v časových intervalech 1 , 24 , 48 hod. a 6 a 7 den po operaci.Parafinové tkáňové řezy byly barveny hematoxylin - eozinem, zeleným trichromem a PAS reakcí a byly zdokumentovány a vyhodnoceny pomocí mikroskopické obrazové analýzy. První projevy desintegrace germinativního epitelu jsme zaznamenali u abdominálně reponovaných varlat již po jedné hodině od operace a aplikace MDOC.V intervalu 24 a 48 hodin byl již germinativní epitel abdominálních varlat oproti fyziologicky...
Účinek MDOC na testikulární tkáň II. Intratestikulární aplikace přípravku s MDOC
Havlová, Martina ; Semecký, Vladimír (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
1 Abstract The aim of my rigorose work was to inspect and assess the effects of time and application of calcium/sodium salt of microdispersed oxidised cellulose (MDOC) to the structural components of testes, especially in the time after an operational localization of one testis into the intraabdominal cavity. We used a model of an experimental unilateral cryptorchidism in the adult male Wistar rats. The surgery was performed under standard conditions using a method introduced in the Department of Biological and Medical Sciences of the Faculty of Pharmacy Charles University. The rats were killed by overdosage of aether aenesthesia and the bilateral testes were removed. The tissues were immediately histologically processed. After the histological modifications we tained the sections with hematoxylin - eosin, green trichrome, Periodic acid Schiff and toluidin blue histological stainings. The evaluation was histological with optical microscope. We compared our results with studies, which are described in the theoretical introduction of my work. In the preparations from the time interval of 7 days after surgery with injection application of 1% solution of calcium/sodium salt of MDOC under the tunica albuginea we randomly measured the diameter of the seminiferous tubules. The diameter of the tubules that...
Kompoziční a zahradnické principy vybraných barokních zahrad v Čechách, historický vývoj
Kubíčková, Tereza ; Vaněk, Jan (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku kompozičních principů, vegetačních i stavebních a architektonických prvků vybraných barokních zahrad. V literární rešerši je rozebrán vznik baroka a jeho význam v Evropě a v Čechách. Dále jsou popsány základní kompoziční principy barokních zahrad a rozdíly mezi zahradou francouzskou a italskou. Součástí je i popis barokně komponované krajiny u nás. V rámci metodiky práce byla vybrána Valdštejnská zahrada a barokně komponovaná krajina Jičína. Zde se práce zabývá porovnáním původních řešení s dnešním stavem a pohledem na revitalizaci těchto památek. Pro práci byla zhotovena mapa současného stavu s kompoziční analýzou a fotodokumentace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 HAVLOVÁ, Marie
6 HAVLOVÁ, Martina
5 HAVLOVÁ, Michaela
2 Havlová, M.
1 Havlová, Marcela
6 Havlová, Marie
3 Havlová, Markéta
5 Havlová, Michaela
2 Havlová, Miluše
1 Havlová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.