Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přenos stabilní optické frekvence mezi pracovišti ÚPT a CESNET
Čížek, Martin ; Pravdová, Lenka ; Hucl, Václav ; Jelínek, Michal ; Hrabina, Jan ; Řeřucha, Šimon ; Mikel, Břetislav ; Lazar, Josef ; Číp, Ondřej ; Smotlacha, V. ; Havliš, O. ; Vojtěch, J.
Příspěvek pojednává o aktuálním stavu 306 km dlouhé experimentální linky pro přenos stabilní optické frekvence z telekomunikačního laserového normálu provozované mezi laboratořemi oddělení koherenční optiky na ÚPT AVČR v Brně a pracovištěm CESNET v Praze. Obousměrná linka využívá telekomunikační vlákno s vyhrazeným DWDM oknem 1540-1546 nm. V podmínkách ČR je v současné době uplatnění této technologie perspektivní jednak pro vzájemné porovnávání stability optických normálů a zároveň také pro dálkovou kalibraci přesných měřicích přístrojů (např. optické spektrální analyzátory) umístěných v průmyslových provozech (jaderná elektrárna), které nedovolují jejich transport do laboratoře s normálem optické frekvence. Byla vyhodnocena stabilita přenosu po kompenzované lince a provedeno dlouhodobé měření změn transportního zpoždění na lince.
Optické přepínání a sdružování provozů
Foldyna, Petr ; Havliš, Ondřej (oponent) ; Horváth, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace využití vlnových délek v optic- kých sítích. V první části jsou teoreticky popsány optické sítě a jejich problematika, přepínání v optických sítích a sdružování provozů. V druhé části jsou popsány mate- matické modely daných problematik a jsou realizovány simulace za použití GLPK. Z výsledků simulace jsou vyvedeny závěry a je vyzdvihnut reálný přínos použitých metod.
Optické přepínání a sdružování provozů
Foldyna, Petr ; Havliš, Ondřej (oponent) ; Horváth, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace využití vlnových délek v optic- kých sítích. V první části jsou teoreticky popsány optické sítě a jejich problematika, přepínání v optických sítích a sdružování provozů. V druhé části jsou popsány mate- matické modely daných problematik a jsou realizovány simulace za použití GLPK. Z výsledků simulace jsou vyvedeny závěry a je vyzdvihnut reálný přínos použitých metod.
Optické zesilovače a jejich aplikace
Dvořák, Tomáš ; Havliš, Ondřej (oponent) ; Münster, Petr (vedoucí práce)
Účelem této diplomové práce je prostudování možností optického zesílení, způsobů realizace optických zesilovačů a sestrojení funkčního zesilovače EDFA. Na základě získaných znalostí o~optických zesilovačích bylo navrženo základní uspořádání optického zesilovače EDFA s možností připojení až dvou zesilovacích modulů, využívajících pro zesílení erbiem dopovaná vlákna. Následně byl navržen design předního ovládacího panelu zesilovače ve 3D a bylo naplánováno rozmístění jednotlivých prvků. Dále byl sestrojen samotný zesilovač EDFA a v neposlední řadě byly proměřeny jeho vlastnosti.
Metody vyhledávání a dokumentace optických kabelů
Havliš, Ondřej ; Křepelka, Václav (oponent) ; Filka, Miloslav (vedoucí práce)
Účelem této bakalářské práce je popis vyhledávání optických kabelů za pomocí metalických prvků a EMS markerů pod zemským povrchem vhodnou metodou a dále jejich možnosti evidence a dokumentace těchto optických kabelů v geografickém infor¬mačním systému ArcGIS. V úvodní části práce pojednává o optickém kabelu, zejména o jeho nejdůležitější části, kterou je optické vlákno. V práci je dále zmíněno, za jakým účelem bylo optické vlákno vyvinuto v telekomunikačním světě techniky. Následně jsou zde popsány jednot¬livé výhody optického vlákna. Dále práce podrobně rozebírá jednotlivé metody pro vyhledávání optických kabelů za použití metalických prvků. Jedná se o metodu Galvanickou a Indukční, které využívají k vyhledávání optického kabelu přiložené metalické vedení, které při vhodném zapojení přijímače vytváří kolem sebe elektromagnetické pole. Další způsob vyhledávání optického kabelu je realizován za pomocí EMS mar¬kerů. Jsou zde popsány jednotlivé druhy elektronických značek. Tyto elektronické pasivní značky se vyrábějí v různém barevném provedení, které se používá pro značení různého odvětví inženýrských sítí. V práci je zmíněna možnost dokumentace optických kabelů pomocí geografického systému ArcGIS od společnosti ERSI. Zde je podrobně popsána jeho struktura a funkce jednotlivých podprogramů. V kapitole GSM je rozebrán princip fungování tohoto systému. V závěru práce je navrhnuta laboratorní úloha, která popisuje vyhledávání optického kabelu a ostatních metalických vedení pomocí pasivních markerů a iD markerů.
Pasivní optické sítě WDM-PON
Havliš, Ondřej ; Šifta, Radim (oponent) ; Münster, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou optických přístupových sítí, zejména pasivní optickou sítí WDM-PON. Uvádí moderní řešení připojení uživatelů do optické přístupové sítě pomocí optických přípojek FTTx. Popisuje jednotlivé druhy přípojek FTTx, jejich parametry a technologie výstavby. Praktická část práce představuje konkrétní uplatnění teorie pro vypracování jednotlivých návrhů a simulací WDM-PON sítí. Každý návrh zahrnuje technické řešení výstavby optické přístupové sítě, použitou technologii, útlumovou bilanci a cenovou kalkulaci WDM-PON sítě. Předposlední část práce je tvořena návrhy simulovaných modelů WDM-PON sítí v simulačním programu OptSim. Závěr práce se zabývá zhodnocením jednotlivých návrhů a simulací WDM-PON sítí.

Viz též: podobná jména autorů
2 Havliš, Ondřej
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.