Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obraz první republiky v učebnicích dějepisu 2. poloviny 20. století
Brodňanská, Adéla ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá obrazem první republiky v učebnicích dějepisu ve 2. polovině 20. století. Hlavním záměrem práce je reflexe způsobu a proměny zpracování výkladu první republiky v učebnicích dějepisu vydávaných ve sledovaném období vymezeným lety 1948 až 2004. V teoretické části textu je v základních obrysech nastíněn vývoj školské struktury a kurikulárních dokumentů ve sledovaném období a proměna historiografické produkce ve vztahu k tématu československých meziválečných dějin. Dále jsou v této části práce vymezeny klíčové pojmy, které vycházejí ze stěžejních témat a generalizací soudobé české historiografické produkce. V analytické části práce jsou pak tyto pojmy v učebnicích sledovány v celkem šesti obdobích, jež kopírují chronologický vývoj školských reforem. Jednotlivé analýzy se zaměřují na způsob výkladu či proměnu interpretace těchto pojmů. V závěrečné části práce jsou představeny jednotlivé proměny interpretací, jež byly sledovány ve vztahu ke stanoveným klíčovým pojmům. Největší proměny intepretace v rámci sledovaných učebnic se odvíjejí od změny společensko-politických poměrů v souvislosti s pádem komunistického režimu.
Československý svaz žen v letech 1965 - 1975
Počárovská, Petra ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Koura, Petr (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat fungování Československého svazu žen, jediné státem povolené ženské organizace v Československu, v letech 1965-1975. K tomuto účelu je práce rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá organizováním žen v Československu v letech 1948-1965. Druhá kapitola, která tvoří spolu s dvěma následujícími kapitolami jádro této práce, popisuje organizační strukturu Československého svazu žen a její proměny v letech 1965-1975. Třetí kapitola se zabývá ideovou politikou organizace a jejími proměnami ve sledovaném období, se zaměřením na události roku 1968 a následný vývoj. Navazuje na ni poslední kapitola, která popisuje pronikání ideologie Československého svazu žen na stránky časopisu Vlasta. Klíčová slova: Československý svaz žen, žena, socialismus, Pražské jaro, normalizace, časopis Vlasta
Dolování a mincování v Kutné Hoře jako námět integrované tematické výuky v dějepise na druhém stupni základní školy
Urbanová, Petra ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je věnována konceptu integrované tematické výuky, historii dolování stříbrné rudy a ražení mincí v Kutné Hoře. Praktická část představuje návrh integrované tematické výuky pro žáky druhého stupně, který byl ověřen v praxi na základní škole v Suchdole. Žákům bylo teoreticky i prakticky přiblíženo dolování stříbrné rudy a ražení stříbrných mincí v Kutné Hoře. Žáci pracovali se školními historickými prameny a literaturou vážící se k danému tématu. Součástí praktické části byla také exkurze do Vlašského dvora. Ve výuce byly využity didaktické metody a přístupy, které podporují mozkově kompatibilní učení podle konceptu integrované tematické výuky (například řízený rozhovor, skupinová práce, práce s fotografií, brainstorming a další). Součástí diplomové práce je také vyhodnocení praktické realizace návrhu. Zhodnocen je nejen přínos, ale také úskalí integrované tematické výuky.
Využití programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení ve výuce meziválečných československých dějin (1918-1938) na základní škole: Případová studie
Matoušová, Kateřina ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce seznamuje s konstruktivistickým pojetím výuky, které sleduje a podporuje přirozené způsoby učení. Popisuje komplexní vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a jeho aplikaci ve výuce moderních dějin se zvláštním zaměřením na dějiny Československa v letech 1918 - 1938. Přípravy hodin respektují třífázový model učení E - U - R (evokace - uvědomění si významu - reflexe) a využívají různé druhy školních historických pramenů. V praktické části práce se nachází pět návrhů vyučovacích hodin zaměřených na dějiny Československa v letech 1918-1938, z nichž některé byly částečně ověřeny v praxi. Cílem práce je sloužit jako praktický průvodce pro učitele, kteří hledají inspiraci pro výuku daného historického období, či hledají nové cesty, jak svou výuku zlepšit a obohatit. Klíčová slova: kritické myšlení, základní vzdělávání, meziválečné Československo
Regionálně historický projekt pro základní školu: Dobříš v proměnách 20. století
Otavová, Gita ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Čada, Václav (oponent)
DIPLOMOVÁ PRÁCE Regionálně historický projekt pro základní školu: Dobříš v proměnách 20. století Gita Otavová Abstrakt Práce je zaměřena na projektové vyučování a regionální dějiny Dobříšska. Praktická část obsahuje návrh projektové výuky na téma Dobříš v proměnách 20. století, který byl ověřen v praxi. Díky projektu žáci objevovali dějiny několika významných historických objektů v Dobříši a zjišťovali, jak se daná místa za dobu své existence proměňovala. Proměny, zejména ve 20. století, žáci srovnávali se současným stavem. Mezi zkoumanými pamětihodnostmi byly například hrad Vargač, zámek Dobříš, Kulturní dům, sokolovna, 1. základní škola nebo Kopáčkův dům. Klíčová slova Regionální dějiny, projektové vyučování, dějepis na základní škole, Dobříš, 20. století
První a druhá světová válka v Krucemburku a okolí: Začlenění regionálních dějin do výuky na 2. stupni základních škol
Vavroušková, Kateřina ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá začleněním regionálních dějin do výuky dějepisu, a to konkrétně výukou regionálních dějin týkající se 1. a 2. světové války v obci Krucemburk a jejím okolí. Prvotním záměrem práce bylo ukázat možnosti využití regionálních dějin v hodinách dějepisu za pomoci projektového vyučování. Díky úvodnímu kvalitativnímu výzkumu v náslechových hodinách však bylo zjištěno, že žáci daných tříd nejsou na zamýšlenou formu projektového vyučování připraveni. Vzhledem k jejich schopnostem byla proto zvolena výuka v tematických blocích využívající programu kritického myšlení tak, aby byly použity vhodné metody a současně tak docházelo k dodržování obecných pedagogických zásad edukačního procesu, což popisuje prakticky zaměřená část práce. KLÍČOVÁ SLOVA regionální dějiny, 1. a 2. světová válka, didaktický a metodický potenciál regionálních dějin, pedagogický výzkum, Krucemburk
Problematika výuky moderních dějin na základních a středních školách v České republice
Kulhavá, Zdeňka ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent) ; Parkan, František (oponent)
Tématem rigorózní práce je problematika výuky moderních dějin na základních a středních školách v České republice. Práce je členěna do dvou hlavních částí. První část se věnuje analýze legislativního rámce vzdělávací politiky České republiky s akcentem na výuku moderních dějin, rozboru a hodnocení základních kurikulárních dokumentů. Ve stručnosti jsou uvedeny i vybrané faktory, které ovlivňují proces výuky. Následně je provedena didaktická analýza učebnic dějepisu, které byly vyhodnoceny na základě realizovaného kvantitativního výzkumu na vybraných středních školách jako nejčastěji využívané. Druhá část práce je zaměřena na využití metody projektové výuky jako vhodného způsobu motivujícího, atraktivního a efektivního vzdělávání žáků základních a středních škol v oblasti moderních dějin. V teoretické rovině jsou charakterizovány vybrané projekty realizované školami, paměťovými institucemi či neziskovými organizacemi. Praktická část je pak věnována charakteristice, podrobnému metodickému zpracování a evaluaci vlastního autorského projektu Vzpomínky na 80. léta v Československu, který vznikl pod záštitou Národního muzea v rámci projektu Dotkni se 20. století!. KLÍČOVÁ SLOVA Vzdělávání, školský zákon, kurikulární reforma, moderní dějiny, projekt, škola

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.