Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Průzkum lícního pískovcového zdiva kamenného pláště historických konstrukcí za použití neinvazivní analytické techniky georadaru (GPR)
Havlín, J. ; Slavíková, M. ; Gláser, Petr ; Válek, Jan ; Pavelka, K. ; Panošová Hucková, M.
Tento památkový postup obsahuje popis základních kroků, které je třeba dodržet pro úspěšné použití georadaru a získání užitečných dat při vizualizaci skladby lícního pískovcového zdiva historických konstrukcí. Jsou zde uvedena vhodná nastavení přístroje GPR při sběru dat a jejich způsob zpracování pomocí softwaru. Památkový postup aplikuje nedestruktivní analytickou techniku GPR při průzkumu kamenných konstrukcí a může proto být užitečným upřesněním specifických podrobností při provádění stavebně historického průzkumu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika využití neinvazivních průzkumových metod - georadaru, impakt echa a povrchového měření šíření ultrazvuku k posouzení stavu a konstrukčních detailů pískovcového pláště stavebních konstrukcí
Havlín, J. ; Slavíková, M. ; Válek, Jan ; Pavelka, K.
Metodika popisuje princip vybraných neinvazivních metod (georadaru, impakt echa, ultrazvuku), jejich možnosti, omezení a výhody při jejich vzájemném kombinování při průzkumu kamenných plášťů stavebních konstrukcí. Metodika dále naznačuje postup samotného měření a vyhodnocování získaných dat.
Vztah mezi pH a diferencí silných iontů (SID) ve vnitřním prostředí u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním v predialyzačním stadiu a při chronické dialýze
Havlín, Jan ; Matoušovic, Karel (vedoucí práce) ; Žabka, Jiří (oponent) ; Zadražil, Josef (oponent)
SOUHRN: Metabolická acidóza (MAC) je konstantním projevem pokročilejšího stupně chronického onemocnění ledvin (CKD). Tradičním způsobem hodnocení acidobazické rovnováhy (ABR) je Siggaard-Andersenova analýza, hodnotící metabolickou komponentu pomocí base excess a anion gapu (AG). Moderní hodnocení ABR vychází ze Stewartovy teorie založené na principu elektroneutrality. Stewart rozlišuje tři nezávislé proměnné determinující plazmatické pH: pCO2, rozdíl silných iontů (SID) a náboj nesený slabými neprchavými kyselinami [Atot-]. Cílem této práce bylo zhodnotit vztah mezi pH a plazmatickým iontovým spektrem v souvislosti s poruchami ABR u pacientů CKD v predialyzačním stadiu a u chronicky dialyzovaných na základě obou analýz a následně oba přístupy porovnat mezi sebou. Soubor pacientů tvořily tři skupiny: 1) skupina "CKD", 60 pacientů s CKD 3. - 4. stupně dle KDOQI; 2) skupina "HD", 68 nemocných chronicky hemodiafiltrovaných s dialyzační koncentrací bikarbonátu 32 mmol/L; 3) kontrolní skupina, 19 zdravých dobrovolníků. U všech jsme stanovili parametry nezbytné k provedení obou analýz, ve skupině HD před i po dialyzačním ošetření. Zjistili jsme, že ve skupině CKD byla MAC přítomna u 2/3 pacientů. Nejvýznamnějším sledovaným faktorem ve spojitosti s poklesem pH a MAC byl pokles natrio-chloridové diference...
Implementace novelizované normy ISO 10006 ve spolecnosti UNICORN a.s.
Havlín, Jan ; Gloser, Filip (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává analýzu současného stavu řízení projektů ve společnosti UNICORN a.s. a navrhuje doporučení ke zlepšení v této oblasti na základě ČSN ISO 10 006 Systému managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů.
Neinvazivní techniky průzkumu pískovcového zdiva
Havlín, J. ; Slavíková, M. ; Válek, Jan ; Bayer, K.
V současné době se objevuje celá řada neinvazivních technik, které otevírají nové možnosti pro rozšíření stavebně – historických průzkumů památek. Příspěvek diskutuje jejich využití při průzkumu lícového kamenného zdiva Karlova mostu.

Viz též: podobná jména autorů
1 HAVLÍN, Jaroslav
3 Havlín, J.
2 Havlín, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.