Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Havlík, Tomáš ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Cílem této práce je poskytnout souhrnný výklad k jednotlivým způsobům uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, jejich přezkumu a uspokojení a k jednotlivým druhům uplatňovaných pohledávek. Dalším z cílů této práce je zhodnocení výhod a nevýhod nyní účinného Insolvenčního zákona. Vedle právních předpisů a odborné literatury byla hlavním zdrojem judikatura českých soudů. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol, přičemž důležitější kapitoly se dále dělí na podkapitoly. První kapitola se zabývá pojmem insolvenčního řízení a s ním spojeným účelem insolvenčního řízení. Rovněž se zaměřuje na základní principy insolvenčního řízení a na proces, který vede k zahájení insolvenčního řízení. Druhá kapitola se věnuje rozboru pojmu pohledávka a základnímu členění pohledávek v insolvenčním řízení, které jsou rozděleny do několika odlišných skupin. Na to navazuje podrobný výklad o jednotlivých skupinách pohledávek vyskytujících se v insolvenčním řízení včetně způsobu jejich uplatnění. Třetí kapitola, která je klíčovou kapitolou této práce, se zaobírá uceleným výkladem uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení přihláškou pohledávky, formální a obsahovým náležitostem této přihlášky, následnou dispozicí s přihláškou pohledávky a konečně též možným sankcím spojeným s podáním přihlášky pohledávky. Čtvrtá...
Korunovační obřad byzantských císařů v pozdně antickém a raně středověkém období
Havlík, Tomáš ; Picková, Dana (vedoucí práce) ; Suchánek, Drahomír (oponent)
- 5 - Abstrakt: Diplomová práce "Korunovační obřad byzantských císařů v pozdně antickém a raně středověkém období" se zabývá postupnými proměnami obřadů spojených s nástupem císaře na trůn. Za pomoci narativních, právních, uměleckých a numismatických pramenů se pokouší zjistit, jaké byly základní složky korunovačního obřadu, zda se v průběhu doby měnila jejich důležitost a zda se během zkoumaného období objevovaly zcela nové prvky, které dále legitimizovaly nástup císařů na trůn. Práce rovněž věnuje pozornost císařským insigniím, které se používaly jak během korunovace, tak při dalších dvorských obřadech.
Návrh marketingového plánu elektronického obchodu pro vstup na zahraniční trh
Rippl, Adam ; Havlík, Tomáš (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Cílem této práce je na základě provedených analýz navrhnout marketingový plán pro vstup na zahraniční trh společnosti, zabývající se elektronickým obchodem. V řešení bylo použito analýz vnějšího a vnitřního prostředí, včetně souhrnné SWOT analýzy. Dále práce analyzuje jednotlivé komunikační kanály digitálního marketingu, které podnik aktuálně používá. Obsahuje návrhy na zlepšení pro jejich efektivnější využití. Výsledkem je návrh komplexního komunikačního mixu v digitálním prostředí, společně se specifikací jednotlivých fází komunikace při vstupu na nový trh.
Římský konzulát a jeho role v politickém životě Byzantské říše
Havlík, Tomáš ; Picková, Dana (vedoucí práce) ; Drbal, Vlastimil (oponent)
- 5 - Abstrakt: Bakalářská práce "Římský konzulát a jeho role v politickém životě Byzantské říše" se zabývá vývojem konzulátu ve východní polovině Římské říše mezi lety 395 a 641. S pomocí právních, narativních, uměleckých a numismatických pramenů hledá odpověď na otázku, jakou podobu měl konzulát v Byzanci, jaká byla jeho funkce a jak jej vnímali císaři a obyvatelé hlavního města a zbytku říše. Pozornost věnuje i způsobu obsazování úřadu a motivaci císařů pro jeho spojení s panovnickou mocí.
Tvorba obchodní strategie na měnovém trhu
Havlík, Tomáš ; Svoboda, Roman (vedoucí práce) ; Michal, Michal (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o základech forexu měnového trhu. Cílem práce je vytvoření forexové obchodní strategie, která by měla vykazovat funkčnost, komplexnost a profitabilitu v dlouhém období, tuto strategii otestovat na historických datech a následně také na reálném investičním účtu. Práce se dělí na tři stěžejní části. Počínaje teoretickými východisky, v této části si definujeme základní pojmy a seznámíme se s teoretickým základem, ze kterého budeme dále vycházet. Rozebereme si také tři základní přístupy k analyzování forexu, jmenovitě technickou, fundamentální a vztahovou analýzu. Dále následuje analytická část, ve které sestavíme konkrétní obchodní strategii: Strategie Tomáše Havlíka. Sestavená obchodní strategie bude porovnána s nejběžněji používanými strategiemi, otestována za pomoci historických dat a následně i na reálném účtu. Vybrané obchody, které byly na základě této strategie provedeny, si zanalyzujeme. V kapitole Zhodnocení výsledků rozebíráme nejen zhodnocení jednotlivých měnových párů a jejich časových rámců, ale i další statistiky, kterých bylo během testování dosaženo. Průměrné 50% roční zhodnocení na hodinových časových rámcích a 30% roční zhodnocení na čtyřhodinových časových rámcích nám dokládá ziskovost a použitelnost strategie. Závěr se zaměřuje na budoucí vývoj obchodní strategie a její začlenění do komplexního obchodního přístupu, který obsahuje několik doplňujících se obchodních strategií tvořících jeden celek. Informace, které tvoří základ této práce, jsou získávány z renomovaných knižních publikací a internetových stránek, převážně od kolektivu autorů FXstreet.cz a britské traderky Anny Coulling.
Vliv obalů a etiket bezlepkových potravin na chování spotřebitele
Havlík, Tomáš
Práce se zabývá problematikou obalů a etiket potravin a jejich vlivu na spotřebitelské chování na trhu bezlepkových potravin. Je analyzováno chování českých spotřebitelů ve věku 18-40 let, kteří nakupují bezlepkové potraviny. Při výzkumu je využito dotazníkového šetření, eye trackingu a hloubkových rozhovorů. Cílem práce je navrhnout obecně platné marketingové doporučení pro tvorbu obalů a etiket bezlepkových potravin.
Zjištění anaerobních charakteristik pomocí Wingate testu u ženského florbalového týmu.
HAVLÍK, Tomáš
Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním anaerobních charakteristik pomocí Wingate testu u ženského florbalového týmu s následným porovnáním naměřených hodnot s jinými, v literatuře uváděnými výsledky. Celkem bylo testováno 30 probandů. V práci pracujeme se dvěma věkovými kategoriemi florbalových družstev, kterými jsou kategorie žen a juniorek. Tato florbalová družstva jsme podrobily jednorázovému testování fyzické zdatnosti na bicyklovém ergometru, ze kterého jsme zjistili hodnoty určující maximální anaerobní výkon, index únavy a anaerobní kapacitu. Tyto hodnoty jsme poté srovnávali s výsledky uváděnými v odborné literatuře. Hlavnímu Wingate testu předcházelo zjištění základních somatických rozměrů a zjištění tělesného složení pomocí nášlapné váhy. Teoretická část uvádí přehled dosavadních poznatků týkajících se prostředí florbalu, sportovního tréninku a anaerobního testování. Postup a výsledky práce jsou uvedeny v praktické části, kde jsou výsledné hodnoty zpracovány v podobě tabulek.
Plasticita funkčních charakteristik (traits) lučních rostlin
HAVLÍK, Tomáš
Byly měřeny funkční charakteristiky rostlin (výška, nadzemní biomasa, R/S poměr, specifická listová plocha, obsah sušiny listu, specifická délka kořenů, arbuskulární mykorhiza) několika vybraných lučních rostlin a byla sledována jejich reakce na pohnojení ve skleníkovém a terénním experimentu. Dále byly sledovány rozdíly ve funkčních charakteristikách mezi druhy a skupinami druhů definovanými jako trávy a dvouděložné. Byly porovnány výsledky skleníkového a terénního pokusu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 HAVLÍK, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.