Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fascinace vysokým mužským hlasem: Internetová tvorba Nicka Pitery
Filippi, Lukáš ; Havelková, Tereza (vedoucí práce) ; Jiroutová Kynčlová, Tereza (oponent)
Předmětem práce je zkoumání fenoménu fascinace vysokým mužským hlasem v současné (populární) kultuře, především ve vztahu k performanci genderové identity. Jako případová studie zde slouží internetová tvorba amerického zpěváka Nicka Pitery, jehož videa se stala virálními. Práce si všímá způsobu, jakým Pitera ve své vokální produkci využívá hlavový rejstřík, s jakými genderovými stereotypy pracuje a jakým způsobem je narušuje. Analýza těchto aspektů vychází především ze současné feministické a genderové teorie. Práce si také všímá vizuální složky Piterových videí, konkrétně toho, jakým způsobem tato složka pracuje s divákovou představou genderové identity ve vzájemném vztahu slyšeného a viděného. Zde autor vychází především z myšlenek americké genderové filozofky Judith Butler. Jako širší srovnávací kontext pro Piterovu tvorbu se nabízí mimo jiné současný zájem o historický fenomén kastrátů. Klíčová slova: gender, hlas, vysoký mužský hlas, performativita
Finanční benchmarking
Havelková, Tereza ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Malá, Alena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá finančním benchmarkingem společnosti KBJ VELKOOBCHODY s.r.o. Cílem této práce je zhodnocení finanční situace podniku, porovnání dosažených výsledků s odvětvím, s nejlepšími podniky v tomto odvětví a přímou konkurencí. Účelem je získání přehledu o finančním zdraví podniku a identifikace jeho silných a slabých stránek prostřednictvím Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA. Teoretická část je zaměřena na finanční analýzu sloužící k finančnímu benchmarkingu, popisu metod a postupů finančního benchmarkingu. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na konkrétní podnik. Závěr této práce je věnován zhodnocení dosažených výsledků a stanovení doporučení pro strategické podnikové rozhodování.
Analýza změn a jejich dopadů v systému vyplácení příspěvků a doplatků na bydlení v ČR v letech 2011-2017
Havelková, Tereza ; Štípek, Vladimír (vedoucí práce) ; Chmelová, Pavla (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sociálních dávek na bydlení ze systému sociálního zabezpečení v České republice. Sociální politika včetně oblasti podpory bydlení má pro zachování sociální koheze reagovat na aktuální vývoj ekonomiky a sociální problémy společnosti, a proto je nutné průběžně vyhodnocovat výsledky přijatých opatření, čemuž se věnuje i tato práce. Teoretická část se zaměřuje na vývoj státní podpory bydlení, klíčové legislativní změny ve vyplácení příspěvků a doplatků na bydlení, fenomén zneužívání těchto dávek a s tím spojený obchod s chudobou. Praktická část sleduje následný vývoj množství a objemu vyplacených dávek v čase v souvislosti s přijatými změnami. Přijatá opatření nastavila přísnější pravidla pro vyplácení doplatku na bydlení a částečně tak omezila jeho zneužívání, avšak pro udržitelnost veřejných financí je nutné přijmout další opatření zacílená na směřování podpory pouze těm osobám, které ji nutně potřebují. Hlavním přínosem této práce je zhodnocení proběhlých reforem, navržení dalších opatření pro zefektivnění státní podpory bydlení a zhodnocení přijaté koncepce sociálního bydlení v ČR.
The Role of Myth in Mark Rothko's and Barnett Newman's art
Havelková, Tereza ; Lahoda, Vojtěch (vedoucí práce) ; Rakušanová, Marie (oponent)
Moje bakalářská práce pojednává o tvorbě dvou významných představitelů amerického moderního umění, Marka Rothka a Barnetta Newmana v kontextu jejich historické situace. Poukáži na souvislosti jejich tvorby, prohlášení a vlastních textů se situací druhé světové války a zmíním další umělce, básníky a myslitele, kteří se jim svými názory blížili. Na počátku 40. let se stala mytologie jedním ze základních prvků jejich umění. Pokusím se tuto skutečnost objasnit a vysvětlit, jak se téma mýtu pojilo se soudobou situací, a to na základě teorie Reného Girarda a Erica Voegelina. Svoji práci jsem rozdělila do tří sekcí. První část vychází z Girardovy teorie mýtu a srovnání s jinými přístupy, důležité jsou také souvislosti mezi mýty a ideologiemi 20. století. Další kapitola přibližuje situaci, v níž Rothko s Newmanem tvořili, jejich pozici na americké umělecké scéně a roli jejich židovského původu. Dále jsem se zabývala umělci jednotlivě, abych popsala témata, která pro ně byla charakteristická. Na závěr se podrobněji věnuji vizuální stránce a emocionálnímu působení jejich malby. Mým cílem je nastínit názory a myšlenky, které doprovázely jejich tvorbu a přiblížit se tak poselství, které tato díla zprostředkovávají. Klíčová slova: Mýtus, Mark Rothko, Barnett Newman, druhá světová válka, americké umění, primitivismus,...
Ženský hlas v současné teorii
Voráčková, Barbora ; Havelková, Tereza (vedoucí práce) ; Kolářová, Kateřina (oponent)
Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl seznámit českou muzikologickou obec s probíhající teoretickou debatou o ženském hlase. Pomocí metody close reading neboli důkladného čtení autorka představuje vybrané texty a konkrétní úvahy o ženském hlase, vycházející z teoretického zázemí fenomenologie, feministické teorie či psychoanalýzy. V neposlední řadě práce dává podnět k uvažování o ženském hlase v rámci soudobé hudby, která často předpokládá práci s hlasem bez textu. Tím je relevantní pro zmíněnou debatu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Geraldine Mucha. Sonda do života a díla skladatelky
Vacková, Barbora ; Havelková, Tereza (vedoucí práce) ; Havelková, Hana (oponent)
Předkládaná bakalářská práce pojednává o skotsko-české hudební skladatelce Geraldine Muchové (1917-2012). Cílem práce je na základě dostupných pramenů kriticky zhodnotit skladatelčin přístup ke kompozici a jeho vývoj v průběhu jejího života. Hlavní důraz je kladen na analýzu kulturních a společenských faktorů, které formovaly jak samotnou kompoziční aktivitu skladatelky, tak způsob, jakým o ní hovořila. Muchovou tak představuji jako ženu konkrétní doby a kultury, která musela nalézt způsob, jak své kompoziční zájmy co nejlépe skloubit s ostatními rolemi, které chtěla či byla nucena vykonávat. Rovněž řeším, proč volila právě cestu distancování se od propagace svého díla a komponování jen nenápadně v soukromí domova. Práce je metodologicky ukotvena v literatuře problematizující psaní ženské skladatelské biografie v muzikologii. Na konkrétním případu skladatelské osobnosti, jíž se odborná muzikologická literatura dosud nezabývala, tak přispívám k diskusi o této problematice. Klíčová slova: Geraldine Mucha, skladatelka, ženská biografie, gender, Československo, Británie
Studie Mirka Očadlíka Žena v české hudbě v kontextu sborníku Česká žena v dějinách národa (1940)
Hradecká, Anna Marie ; Havelková, Tereza (vedoucí práce) ; Havelková, Hana (oponent)
Bakalářská práce kriticky zpracovává téma dobového diskurzu o postavení a uplatnění žen v české hudbě, jak jej formuloval Mirko Očadlík ve studii Žena v české hudbě, jež vyšla ve sborníku Česká žena v dějinách národa (1940). Kritické poznatky v práci se opírají o teoretické uvažování z oblasti feministické muzikologie (kritika hudebního kánonu západoevropské hudební tradice), feministické kulturní antropologie a feministické filozofie. Téma nabízí řadu dalších otázek vhodných k budoucímu bádání a rovněž přispívá k diskusi o chápání postavení žen v české hudbě.
Autoportrét v českém sochařství
Havelková, Tereza ; Konečný, Lubomír (vedoucí práce) ; Prahl, Roman (oponent)
Sochařských autoportrétních vyobrazení se vyskytuje pouze omezené množství. Jen málokterý sochař zachytil svou podobu a pouze výjimečně dvakrát za život. Prvním sochařským autoportrétem je busta Petra Parléře v triforiu chrámu sv. Víta. Je to dobově ojedinělý případ a v českém prostředí zůstal na dlouhou dobu osamocen. V baroku začala souvislá řada autoportrétních vyobrazení v rámci větších ikonografických celků, tzv. kryptoportréty. Se stejnou četností se vyskytují trojrozměrná zpodobnění jako reliéfy. Zásadní zlom pro tvorbu sochařských autoportrétů učinil J. V. Myslbek svou podobiznou z roku 1902. Předepsal ve své celistvosti typ vážené osobnosti, typ reprezentativní busty. Od této doby se sochařské autoportréty vyskytují v hojnější míře, v díle jeho žáků můžeme sledovat souvislou chronologickou řadu a její vývoj. Sochaři se zpravidla zobrazují realisticky jako vážné osobnosti, zachycují veškeré své dosavadní zkušenosti v reprezentativních podobiznách. Ty jsou i po výrazové stránce věrným odrazem skutečnosti s přesným vystižením lidské fyziognomie a osobního charakteru. Důsledně pracují s prostorem ale minimálně s mimoportrétními ikonografickými znaky. Nejsou závislé na objednávce, a proto jsou nejlepším odrazem umělcovi tvůrčí osobnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 HAVELKOVÁ, Tereza
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.