Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teplotně citlivé hydrogely
Šestáková, Eliška ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce) ; Kouřilová, Hana (oponent)
Hydrogely jsou měkké látky složené z polymerních sítí nabotnalých ve vodě. Některé z nich při změně teploty reagují skokovou změnou objemu. Tento fázový přechod je označován jako kolaps a odpovídá konformační změně, při které polymerní řetězce přechází z konformace klubka do konformace globule. Vlastnostmi se hydrogely podobají živým tkáním (chrupavkám, šlachám a sval·m), nejen proto jsou perspektivními materiály ohledně aplikací v biotechnologiích a farmacii. Tato práce se zabývá studiem kolapsu v hydrogelech tvořenými jednoduchými a dvojitými sítěmi (speciální případ dvou interpenetrujících polymerních sítí). Připravené vzorky (PNIPAAm, PNNDEAAm, PAMPS, PAAm a odpovídající dvojité sítě s PAAm jako druhou složkou) byly zkoumány pomocí botnacích, DSC a NMR experiment·. Botnací experimenty prokázaly, že dvojité sítě vykazují větší míru nabotnání a také vyšší kritickou teplotu než příslušné sítě jednoduché. Pomocí NMR a DSC experiment· byla určena entalpie kolapsu. Bylo zjištěno, že na signálech NMR se podílí jen část polymerních jednotek teplotně citlivého hydrogelu kv·li velké hustotě sesí'ování. 1
Teplotně citlivé funkční molekuly
Spasovová, Monika ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce) ; Starovoytova, Larisa (oponent)
Předmětem práce je studium fázového přechodu derivátu porfyrinu PNIPAm-TPP. Tato molekula kombinuje vlastnosti teplotně citlivých polymerů s dobře definovanými malými organickými molekulami. Jedná se o jednu z mála malých organických molekul vykazujících teplotně citlivé chování. Studovali jsme její fázovou separaci pomocí NMR spektroskopie vysokého rozlišení a optické mikroskopie. Použili jsme Flory-Hugginsovu teorii k fitaci křivek fázové separace z dat získaných VT experimenty. Získali jsme fázový diagram roztoku s binodálou i spinodálou a určili jsme LCST (dolní kritickou teplotu roztoku) a kritickou koncentraci roztoku.
Stimuli Responsive Multicomponent Polymer Systems
Šťastná, Julie ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce) ; Dušková - Smrčková, Miroslava (oponent) ; Labuta, Jan (oponent)
Název práce: Na podněty reagující vícesložkové polymerní systémy Autor: Julie Šťastná Katedra: Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Uni- verzita Karlova v Praze Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Katedra makro- molekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Pomocí 1 H NMR spektroskopie, diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC), dynamického mechanického měření a optického mikroskopu byla stu- dována fázová separace v následujících systémech: i) ve vodném roztoku kopoly- meru poly(N-isopropylmetakrylamidu-co-akrylamidu) (P(NIPMAm/AAm)) a v interpenetrujících sítích ii) poly(N-isopropylmetakrylamidu)/poly(N-isopropyl- akrylamidu) (PNIPMAm/PNIPAm) a iii) poly(vinylkaprolaktamu)/poly(N-isopro- pylakrylamidu) (PVCL/PNIPAm). Ve všech systémech byla studována závislost fázového přechodu na poměru složek. U kopolymerů i) vykazovala NMR i DSC data závislost na množství akrylamidu v kopolymeru. Z NMR dat byl zkoun- struován van't Hoffův graf a tak vypočítány změny entalpie ∆H a entropie ∆S, charakterizující fázovou přeměnu. Z porovnání NMR a DSC termodynam- ických parametrů (∆H) byla určena velikost domén, která se zmenšuje s ros- toucím podílem...
Spektroskopické a teoretické studium supramolekulárních komplexů symetrických porfyrinů s chirálními guesty
Březina, Václav ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce) ; Šoltésová, Mária (oponent)
Některé typy porfyrinů můžou být použity jako achirální detektory při určování enantiomerního přebytku chirální látky. Porfyriny mohou tvořit komplex s chirálními organickými molekulami, které indukují neekvivalenci některých protonů v původně symetrickém porfyrinu. To má za následek rozštěpení příslušných signálů v NMR spektru, které závisí lineárně na enantiomerním přebytku chirální molekuly. V této práci jsme zkoumali komplex di-brombenzylovaného oxoporfyrinu s chirální kafrsulfonovou kyselinou. Z NMR titrace byla určena asociační konstanta K ≈ 5 × 104 l/mol a stechiometrie komplexu 1:1. Potvrdili jsme lineární závislost rozštěpení signálu β-protonu porfyrinu na enantiomerním přebytku. Nízkoteplotní měření prokázala existenci dvou různých konformací komplexu v přibližném poměru 0.7:0.3 (při −60 ◦ C). Kvantově-mechanické výpočty metodou DFT za použití BLYP/3-21G* ukázaly rovněž dvě konformace v zastoupení 0.79:0.21. Metodou GIAO/PBE1PBE/6-31G(2df,2pd) byly vypočteny chemické posuny vypočtených struktur a porovnány s experimentálními hodnotami. 1
Self-Assembly in Mixture of Surfactants and Stimuli-Responsive Polymers with Complex Architecture
Bogomolova, Anna ; Filippov, Sergej (vedoucí práce) ; Štěpánek, Miroslav (oponent) ; Hanyková, Lenka (oponent)
Název práce: Samoorganizace ve směsích surfaktantů a polymerů s komplexní strukturou citlivých ke změně vnějšího prostředí Autor: Anna Bogomolova Katedra: Fyzikální a makromolekulární chemie Vedoucí doktorské práce: PhD. Sergey K. Filippov, IMC AS ČR, v.v.i. E-mail vedoucího: filippov@imc.cas.cz Abstrakt: Problematika syntézy komplexních multi-blokových kopolymerů je v současné době jednou z nejvíce zkoumaných oblastí polymerní chemie, jakožto logický výsledek dlouhodobého vývoje v této oblasti. V současné době je velký zájem o blokové kopolymery citlivé ke změně vnějšího prostředí. Takové kopolymery se zpravidla skládají z hydrofilních, hydrofobních či reaktivních bloků. Jeden z těchto bloků může být termo- nebo pH-senzitivní, popřípadě i citlivý na jiné vnější podněty. V této práci jsme se snažili pokrýt téma kopolymerů citlivých ke změně vnějšího prostředí a jejich interakce s různými typy povrchově aktivních látek (surfaktantů). Pochopení interakcí mezi polymerem a surfaktantem může být rozhodujícím krokem pro budoucí modelování interakcí v systému léčivo/polymer (popřípadě protein)/surfaktant. Zatímco povrchové interakce homopolymerů se surfaktanty jsou popsány poměrně dobře, stejné interakce u blokové kopolymery nebyly příliš zkoumány. Výjimku tvoří molekuly typu Pluronic (blokové kopolymery PEO a...
Studium dynamického chování směsi H2O/D2O pomocí NMR relaxací
Dvořák, Petr ; Lang, Jan (vedoucí práce) ; Hanyková, Lenka (oponent)
Název práce: Studium dynamického chování směsi H2O/D2O pomocí NMR relaxací Autor: Petr Dvořák Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D., Katedra fyziky nízkých tep- lot Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je chemická výměna ve směsi lehké a těžké vody, která byla studována metodami NMR spektroskopie vysokého rozlišení. První část této práce se zabývá metodikou přípravy vzorků a metodikou měření re- laxačních dob směsi lehké a těžké vody. Zde byly řešeny experimentální komplikace s vymýváním iontů ze skla kyvety, odplyněním vzorků, radiačním dampingem a za- hříváním vzorku radiofrekvenčními pulsy. V druhé části této práce byly naměřeny re- laxační parametry chemické výměny vybraného vzorku při různých teplotách. Bylo zde navrženo několik interpretací naměřených dat - ionizace, molekulární clustery a izotopová rovnováha. Klíčová slova: NMR, relaxace, voda, dynamika, chemická výměna
Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích
Šťastná, Julie ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce)
Název práce: Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích Autor: Julie Brüllová Katedra (ústav): Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr.Lenka Hanyková, Dr. e-mail vedoucího: hanykova@kmf.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: V předložené práci je studována teplotně indukovaná fázová separace kopolymerního roztoku poly(akrylamidu/N-isopropylmethakrylamidu) v deuterované vodě a ve směsných roz- pouštědlech deuterované vody a ethanolu a deuterované vody a acetonu. Uvedený jev se na mo- lekulární úrovni podobá fázovému přechodu (kolapsu) v hydrogelech. Ke studiu je použita me- toda nukleární magnetické spektroskopie (NMR). Bylo zjištěno, že s přibývajícím procentuálním podílem akrylamidu v kopolymeru je fázová separace pozvolnější, dochází k ní při vyšších tep- lotách a kopolymer se separuje jen částečně. Stejný efekt má vysoký podíl ethanolu či acetonu v rozpouštědle. Při příliš vysokém zastoupení akrylamidu či ethanolu a acetonu dochází k fázové separaci v závislosti na složení rozpouštědla. Relaxační experimenty ukázaly, že po fázové separaci zůstává část molekul rozpouštědla vázána na globulární struktury a je omezena ve své pohyblivosti. Klíčová slova:...
The Study of Dynamic Behaviour and Interactions During the Temperature-Induced Phase Separation in Polymer Solutions
Kouřilová, Hana ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce) ; Štěpánková, Helena (oponent) ; Dušková - Smrčková, Miroslava (oponent)
Název práce: Studium dynamického chování a interakcí během teplotně in- dukované fázové separace v polymerních roztocích Autor: Hana Kouřilová Katedra / Ústav: Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Katedra makro- molekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Fázová separace v polymerních roztocích byla studována 1 H and 13 C spektroskopií NMR vysokého rozlišení na 3 typech polymerních roztoků: i) poly(N -isopropylmetakrylamid)/D2O/ethanol za/bez přítomnosti negativně nabi- tého komonomeru metakrylátu sodného, ii) statistický kopolymer poly(N -isopro- pylmetakrylamid-co-akrylamid) v D2O, D2O/ethanolu a D2O/acetonu a iii) D2O roztoky polymerních směsí poly(N -isopropylmetakrylamid)/poly(N -vinylkapro- laktam). V prvním případě jsme studovali tzv. efekt cononsolvency a vliv teploty na fázovou separaci. Byly nalezeny rozdíly mezi mesoglobulemi vzniklými vlivem složení rozpouštědla a teploty. V mesoglobulích vzniklých cononsolvency efektem nebyly detekovány molekuly ethanolu, u teplotně indukované fázové separace kromě molekul vody zůstávají v mesoglobulích navázané i molekuly ethanolu. V...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.