Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích
Šťastná, Julie ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce)
Název práce: Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích Autor: Julie Brüllová Katedra (ústav): Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr.Lenka Hanyková, Dr. e-mail vedoucího: hanykova@kmf.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: V předložené práci je studována teplotně indukovaná fázová separace kopolymerního roztoku poly(akrylamidu/N-isopropylmethakrylamidu) v deuterované vodě a ve směsných roz- pouštědlech deuterované vody a ethanolu a deuterované vody a acetonu. Uvedený jev se na mo- lekulární úrovni podobá fázovému přechodu (kolapsu) v hydrogelech. Ke studiu je použita me- toda nukleární magnetické spektroskopie (NMR). Bylo zjištěno, že s přibývajícím procentuálním podílem akrylamidu v kopolymeru je fázová separace pozvolnější, dochází k ní při vyšších tep- lotách a kopolymer se separuje jen částečně. Stejný efekt má vysoký podíl ethanolu či acetonu v rozpouštědle. Při příliš vysokém zastoupení akrylamidu či ethanolu a acetonu dochází k fázové separaci v závislosti na složení rozpouštědla. Relaxační experimenty ukázaly, že po fázové separaci zůstává část molekul rozpouštědla vázána na globulární struktury a je omezena ve své pohyblivosti. Klíčová slova:...
The Study of Dynamic Behaviour and Interactions During the Temperature-Induced Phase Separation in Polymer Solutions
Kouřilová, Hana ; Hanyková, Lenka (vedoucí práce) ; Štěpánková, Helena (oponent) ; Dušková - Smrčková, Miroslava (oponent)
Název práce: Studium dynamického chování a interakcí během teplotně in- dukované fázové separace v polymerních roztocích Autor: Hana Kouřilová Katedra / Ústav: Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Katedra makro- molekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Fázová separace v polymerních roztocích byla studována 1 H and 13 C spektroskopií NMR vysokého rozlišení na 3 typech polymerních roztoků: i) poly(N -isopropylmetakrylamid)/D2O/ethanol za/bez přítomnosti negativně nabi- tého komonomeru metakrylátu sodného, ii) statistický kopolymer poly(N -isopro- pylmetakrylamid-co-akrylamid) v D2O, D2O/ethanolu a D2O/acetonu a iii) D2O roztoky polymerních směsí poly(N -isopropylmetakrylamid)/poly(N -vinylkapro- laktam). V prvním případě jsme studovali tzv. efekt cononsolvency a vliv teploty na fázovou separaci. Byly nalezeny rozdíly mezi mesoglobulemi vzniklými vlivem složení rozpouštědla a teploty. V mesoglobulích vzniklých cononsolvency efektem nebyly detekovány molekuly ethanolu, u teplotně indukované fázové separace kromě molekul vody zůstávají v mesoglobulích navázané i molekuly ethanolu. V...
Měření příčné relaxace metodami spinového echa
Škoch, Antonín ; Tošner, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hanyková, Lenka (oponent)
Nazev pracc: Mefeni pfiCne relaxace mctodami spinove"ho echa Autor: MUDr. Antonin Skoch, Ph.D. Katedra: Katedra fyziky nizkych tcplot MFF UK Vedoucf bakalafske prace: RNDr. Zdcnek ToSner, Ph.D. Servisni centrum chemicke sekce PfF UK e-mail vedouciho: tosner@karlov.mlT.cuni.cz Abstrakt: Studium relaxacnich inechanismu jader poinoci NMR pfinasi vyznamnou informaci o struktufe a pohyblivosti molekul. T2 relaxacni doba je ncjcasteji mefena pomoci pulsni sekvencc CPMG. AvSak u systemu s homonuklearni J-vazbou jsou v rclaxacni kfivce pfitomne modulace, ktere" komplikuji stanovcni T2. Tyto J-modulace Ize odstranit, pokud perioda opakovani reibkusacnfho pulsu T v CPMG splnuje podminku r« - , (1) Av kde Avje rozdil rc/onancnich Frekvenci jader. Podminku (1) v^ak nelze vzdy splnit. Cilem prace bylo prozkoumat charakter J-modulaci a relaxacniho chovani systemu dvou spinu spojcnych J-vazbou pri ruznych parametrech CPMG experimentu. Byly pouzity jednak simulace zalozene na numerickem feSeni Liouville-von Neumannovy rovnice a simulace relaxaci die Redfieldovy teorie, jednak cxpcrimcntalni mefeni relaxaci CH2 skupiny citratu. Bylo prokazano, ze k vymizeni J-modulaci dojdc i pfi vygsim T, nez je dano podminkou (I), pokud sklapeci uhel refokusacniho pulsu CPMG 0/180ř. Byly zjiSteny periodlcke podminky T, kdy J-modulace...
Structure and properties of nanophase separated hydrogels
Lungová, Marta ; Hanyková, Lenka (oponent) ; Krakovský, Ivan (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je studium struktury a vlastností hydrogelů připravených botnáním hydrofilních polymerních sítí ve vodě. Pro tento účel byla pomocí reakce , - diamino končeného poly(oxypropylen)-b-poly(oxyethylen)-b-poly- (oxypropylen)u s aromatickýcm diepoxidem (propoxylát diglycidyléteru Bisphenolu A) připravena série epoxidových sítí. Proces tvorby sítě byl sledován kombinací infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) a gelové permeační chromatografie (GPC). Dynamická mechanická analýza (DMA) ani diferenční skanovací kalorimetrie (DSC) nepotvrdily, že by v sítích došlo k nanofázové separaci. Naproti tomu, u hydrogelů byla pomocí maloúhlového rozptylu neutronů (SANS) nanofázově separovaná struktura prokázána. SANS experimentální data byly úspěšně fitovány použitím Teubner-Streyova modelu, který je založen na lokálně lamelární struktuře nanodomén s vysokým nebo nízkým obsahem vody a byly stanoveny parametry modelu. Příčinou vzniku nanofázové separované struktury je velký rozdíl v interakci složek sítě s vodou. Vliv vody na termické přechody v hydrogelech je studován pomocí DSC.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.