Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fyziologická podstata dlouhověkosti králů a královen termitů - souvisí dlouhověkost termitů s aktivací telomerázového mechanismu?
Pangrácová, Marie ; Hanus, Robert (vedoucí práce) ; Kodrík, Dalibor (oponent)
- Dlouhověkost a vysoká úroveň reprodukce jsou fenomény typické pro zástupce pohlavních kast (královny, případně krále) eusociálního hmyzu. V předkládané práci studujeme u modelového druhu termita Prorhinotermes simplex hypotézu, zda je dlouhověkost reprodukčních kast spojena s aktivací enzymu telomerázy, známého svým působením podporujícím životnost buněk, zejména prostřednictvím prodlužování telomerových konců chromosomů. Proto jsme studovali genovou expresi: (1) genu TERT kódujícího katalytickou podjednotku telomerázy a (2) genů hlavních endokrinních regulačních drah, u nichž je známo, že stojí za řízením reprodukce i dlouhověkosti hmyzu. Expresní dynamiku těchto genů jsme měřili u sterilních a reprodukčních kast P. simplex během jejich vývoje a pohlavního zrání. Na základě získaných výsledků z exprese TERT a jejich srovnání s údaji o telomerázové aktivitě je možné se domnívat, že činnost telomerázy u dlouhověkých reprodukčních jedinců je regulována post-transkripčně. Dále jsme u reprodukčních kast pozorovali současnou upregulaci některých transkripčních variant vitelogeninů a genů pro inzulinovou signalizaci. Ze zjištěných výsledků lze proto usuzovat, že na rozdíl od včel existuje u termitů pozitivní korelace mezi vitelogeniny, inzulinovou signalizací a juvenilním hormonem. Vztah zjištěných...
Biology of the soldier caste in the termite genus Prorhinoterme (Isoptera: Rhinotermitidae)
Hanus, Robert ; Štys, Pavel (vedoucí práce) ; Žďárek, Jan (oponent) ; Korb, Judith (oponent)
CíIe Hlavním cíIem mojí dofuorcké práce bý popis rozmaniýh aspeků biologie kosý vojóka u rodu Prorhinotermes Silvestri, 7909 (lsoptera: Rhinotermitidae). Můj zájem o tento rod je motivovón u.ýjimečnýmirysy v jeho biologii a specifickou ýlogenetickou pozicí. Porozumnění biologii rodu Prorhinotermes je krokem k nalezení odpovědi na několik klíčoých otázek biologie termitťt,joko jsou: ,Je přítomnost kasý prauých dělníkú vskutku odvozeným jevem, jak bylo mnohoktút usuzováno? A uyvinula se tdto kasto v čeledi Rhinotermitidae z předkťt podobných rodu Prorhinotermes? Nebo existovola již u společných předků čeledi Rhinotermitidae o byla núsledně druhotně dmceno u rodu Prorhinotermes? A jaké vliuy zopříčinily tuto ztrátu?" Hledóní odpovědí no vo otózlgt spolu se zvědavostí povstóvající z mnoha dolších qýjimečnýchryrsůbiologie rodu Prorhinotermes sfo./7u zrodu velkého vědeckého zájmu o tento rod. liným zdrojem mojí motivace byl zdjem o foscinace kastou vojóka u termitů,jejížexistence je z mnoha pohledů unikótním jevem. Pod vlivem těchto inspimcí jsem se rozhodl zdměřit no vojólcy u rodu Prorhinotermes, kteří se zdojí hrót zásodní úlohu v jeho spoleěensfuích, Pokusil jsem se studovot úlohu vojóků s důrazem na ontogenezi a mortogenezi vojóků, populační dynamiku v raných koloniích, obranné schopnosti vojúků,jejich podíl...
Evoluce čichu u savců se zaměřením na nadřád Laurasiatheria
Vondráčková, Kamila ; Hulva, Pavel (vedoucí práce) ; Hanus, Robert (oponent)
Evoluční historie savců je spojena s dominancí čichu a olfaktorické komunikace, které jsou důležitými smyslovými a komunikačními kanály i u recentních forem. Na zachycení a zpracování molekul pachu se podílejí dva systémy, hlavní a přídatný olfaktorický systém. Tyto systémy rozlišují odlišné typy pachů, odoranty a feromony, které jsou většinou zachycovány rozdílnými typy receptorů. Důležitými faktory pro srovnání schopnosti čichu mezi savci je množství genů čichových receptorů a dále také velikost a komplexita čichových struktur. V této práci je kladen důraz především na senzorickou neboli receptorovou část čichového systému a proto je v práci snaha založit charakteristiku příslušných taxonů na genomických studiích. Schopnosti čichu a tedy velikost a rozmanitost repertoárů čichových genů se v průběhu evoluce formovala u různých linií odlišně a velkou roli hrála ekologická adaptace. Množství a rozmanitost čichových receptorů se u savců velmi liší, například od anosmatických kytovců přes mikrosmatické letouny k makrosmatickým šelmám. Práce se mimo jiné soustřeďuje na nadřád savců Laurasiatheria pro její rozsáhlou ekologickou diferenciaci a také pro různorodé schopnosti čichu (od anosmatických po makrosmatické savce). Cílem této práce je shrnout poznatky o vlivu evolučních či ekologických faktorů na...
Role samčích externích žláz v reprodukčním chování hmyzu
Dvořák, Tomáš ; Kotyková Varadínová, Zuzana (vedoucí práce) ; Hanus, Robert (oponent)
Na povrchu těla samců některých řádů hmyzu se vyskytují žlázy, o které se samice zajímá během námluv či kopulace. Může je palpovat svými makadly, nebo se přímo krmit na jejich výměšku. Moje práce se zabývá popisem výskytu těchto žláz u celkem pěti řádů hmyzu, u nichž byly dosud zaznamenány a to sice řády: Zygentoma, Zoraptera, Coleoptera a především Orthoptera a Blattodea. V úvodu stručně popisuji jejich histologii, morfologii a ontogenezi. Hlavní náplň práce se však zabývá popisem jejich funkcí z hlediska etologického a ekologického. Tyto žlázy mají celkem čtyři základní funkce. Mohou sloužit k navedení samice do správné polohy a udržení v ní, což umožní samci, aby samici bezpečně zachytil genitáliemi. Další funkcí je prodloužení kopulace, což umožní samci přenos většího množství spermií. Žlázy mohou také samici poskytovat nutričně hodnotný výměšek, čímž samec přímo zvyšuje její fitness. Poslední funkcí je prosté dokazování zdatnosti samce, který produkcí výměšku demonstruje svoji dobrou kondici. Přesné odhalení funkcí žláz je mnohdy nejasné a často se funkce překrývají.
Nový případ smíšené reprodukční strategie a její adaptivní význam u neotropického termita Silvestritermes minutus (Termitidae: Syntermitinae)
Křivánek, Jan ; Hanus, Robert (vedoucí práce) ; Žďárek, Jan (oponent)
Díky rozvoji genetických metod v populační ekologii se podařilo v nedávné době učinit mnohé zásadní objevy v oblasti rozmnožovacích strategií společenského hmyzu. Jedním z nich je i popis smíšených reprodukčních strategií kombinujících výhody pohlavního rozmnožování a thelytokní partenogeneze. Královny takových druhů produkují sterilní jedince pomocí klasické pohlavní cesty z oplozených vajíček, zatímco budoucí královny vznikají nepohlavně z neoplozených vajíček. Tento originální reprodukční systém byl nejdřívepopsán u několika rodů mravenců,velmi nedávno však bylo zjištěno, že se nevyskytuje jen u Hymenoptera, ale byl nalezen i u tak fylogeneticky vzdálené eusociální skupiny jako jsou termiti. Střídání pohlavního procesu a thelytokní partenogeneze, které bylo popsáno jako Asexual Queen Succession (AQS), jež umožňuje pokračování geneticky identických generací královen po smrti královny primární, bylopůvodně pozorováno jen u jediného rodu nižších termitů Reticulitermes. Našemu pracovišti se však nedávno podařilo podílet se na odhalení AQS u dalších čtyř druhů ze dvou podčeledí vyšších termitů. Jedním z nich je i Silvestritermes minutus. Tento ve Francouzské Guyaně lokálně abundantní druh, žijící v malých a dobře ohraničených koloniích na lokalitách se střední mírou disturbance, má ve svém životním...
Role juvenilního hormonu při ontogenetických procesech u hrobaříků (Coleoptera: Siplhidae)
Máslo, Petr ; Šípek, Petr (vedoucí práce) ; Hanus, Robert (oponent)
Hrobaříci jsou významnou složkou ekosystémů a podílí se na odklízení kadaverů drobných obratlovců. Konkurují tak především dalšímu nekrofágnímu hmyzu a mikroorganismům, které se na kadaverech množí. Touto činností mohou přispívat ke snižování hygienických rizik. Jsou také zajímaví svou komplexní rodičovskou péčí o potomstvo. Tato práce se zabývá juvenilním hormonem a jeho rolí v životě hrobaříků, zejména pak v rozmnožování a péči o potomstvo.
Ontogeneze excesivních struktur u vrubounovitých brouků (Coleoptera: Scarabaeinae)
Žídek, Radim ; Hanus, Robert (oponent) ; Šípek, Petr (vedoucí práce)
A b s t r a k t Rohy vrubounovitých brouků jsou sekundárním pohlavním znakem vyskytujícím se většinou u samců, kterým slouží jako zbraně v soubojích o přístup k samicím. U mnoha druhů se vyskytují dvě diskrétní formy samců, s rohy a bez rohů, které využívají rozdílné reprodukční strategie. Velikost těla dospělce i morfologie rohů jsou určeny nutričními podmínkami, za nichž probíhá vývoj larev. Přepínání mezi alternativními vývojovými drahami je zajištěno hladinou juvenilního hormonu (JH), která odráží velikost těla, a k němu geneticky určenou prahovou hodnotou citlivosti. Při překročení kritické velikosti těla dochází k vývoji rohů, pokud překročena není, puls ekdysonu reprogramuje vývoj a vzniká dospělec s bezrohou morfologií. Reprogramování vývoje zahrnuje modifikace dráhy insulinového receptoru a domén exprese genů specifikujících proximodistální osu vznikajícího rohu. Vývoj rohů se morfologicky podobá vývoji ostatních hmyzích přívěsků, s nimž sdílí expresi genů tvořících regulační kaskádu vedoucí ke vzniku výrůstku kutikuly. Některé z nich jsou exprimovány v rozsáhlých oblastech epidermis a ke vzniku funkční kaskády a nového výrůstku v těchto částech těla chybí pouze exprese genu Distal-less. Rovněž exprese genů wingless a decapentaplegic, které zahajují celou potřebnou autonomní kaskádu molekulárních...
Analytical methods Used in the Studies on Chemical Ecology of Termites
Krasulová, Jana ; Hanus, Robert ; Sillam-Dusses, David ; Žáček, Petr ; Jiroš, Pavel ; Šobotník, Jan ; Kalinová, Blanka ; Bosáková, Z. ; Valterová, Irena
In this paper, I review our recent results on the trail-following communication in the Neotropical termite Glossotermes oculas (Serritermitidae) and the defensive chemistry of the African termite Psammotermes hybostoma (Rhinotermitidae). These findings belong to our current project focused on chemical ecology of critical termite genera from families Rhinotermitidae and Serritermitidae.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2003 popisuje činnosti spojené s ověřováním manuálu, návrhem software a možnostmi zapojení dalších databází. Obecný manuál byl doplněn a ověřován ve vybraných podnicích textilního a papírenského průmylu a povrchové úpravy kovů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hanus, Richard
2 Hanus, Rostislav
1 Hanuš, Radek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.