Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Souhrnná výzkumná zpráva MENDELU 1803
Hanuš, Jan ; Fajmon, Lukáš
Letecká kampaň Křtiny 2018 byla zaměřena na laserové skenování a zpracování dat pro školního lesní podnik Křtiny
Souhrnná výzkumná zpráva 1801
Hanuš, Jan ; Fajmon, Lukáš
Kampaň Hodonínsko byla zaměřena na pořízení dat pro studium možnosti detekce půd kontaminovaných ropou z leteckých hyperspektrálních dat.
JCU_1802
Fabiánek, Tomáš ; Hanuš, Jan ; Fajmon, Lukáš
Akvizice dat Leteckou hyperspektrální laboratoří nad lokalitami v okolí obcí Krasíkovice a Kochánky proběhla 27. a 29. května 2018. Důvodem pořízení hyperspektrálních a LiDARových dat bylo ověření kritických zdrojových lokalit na experimentálních povodích IV. řádu nebo jejich částech s vysokými koncentracemi dusičnanů ve vodách (vč. drenáží).
Letecká hyperspektrální kampaň HYPOS
Hanuš, Jan ; Homolová, Lucie ; Janoutová, Růžena
ESA projekt HYPOS (Hyperspectral analysis and heterogeneous surface modelling) řešili pracovníci CzechGlobe společně se třemi francouzskými partnery (Magellium, CESBIO, IRSTEA) v letech 2016 až 2018. Úkolem projektu bylo vytvoření algoritmů pro odhad parametrů vegetace z hyperspektrálních dat a definování nejvhodnějších spektrálních pásem pro odhad parametrů z multispektrálních dat.
Teplotní změny v tenkých vrstvách nanočástic
Krtouš, Zdeněk ; Kousal, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hanuš, Jan (oponent)
Mnohé vlastnosti nanočástic jsou velmi odlišné od "bulk" materiálu. V mé práci jsem se zabýval sléváním nanočástic, které je závislé na teplotě. Experimentálně bylo proměřeno slévání zlatých nanočástic, měděných nanočástic a stříbrných nanoostrůvků. Experimenty byly charakterizovány pomocí SEM, AFM a in-situ elipsometrie v rozsahu teplot od 20řC do 350řC. V teoretické části byl realizován existující polo-analytický model slévání a následně byl vytvořen nový model vycházející z původního. Nakonec bylo provedeno srovnání experimentu s modely. Upravený model předpovídá větší slévání nanočástic, což je v lepším souladu s experimentem.
Modifikace nanočástic pomocí tubulárního naprašovacího systému
Kretková, Tereza ; Hanuš, Jan (vedoucí práce) ; Matoušek, Jindřich (oponent)
Tato práce se zabývá možností přípravy heterogenních nanočástic, tedy nanočástic složených z více materiálů. Zvolený postup spočívá v modifikaci proletujících primárních nanočástic, vyrobených v plynovém agregačním zdroji, pomocí tubulárního naprašovacího systému. V tubulárním systému je umístěn měděný terč a pomocí magnetronového naprašování je na primární nanočástice nanášena měď. Hlavní výhodou tohoto způsobu výroby heterogenních nanočástic je nezávislost přípravy primárních nanočástic a jejich následné modifikace. V rámci práce byla provedena optimalizace přípravy nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje vzhledem k následujícímu procesu modifikace. Dále byly charakterizovány podmínky v tubulárním naprašovacím systému. Ukázalo se, že proces probíhající v tubulárním systému je velmi komplexní a citlivý na změny provozních parametrů. Byla zjištěna silná interakce proletujících nanočástic s výbojem v tubulárním systému, která měla za následek záchyt nanočástic v plazmatu a pulzování depoziční rychlosti nanočástic. Výsledkem práce je úspěšná modifikace niklových a stříbrných nanočástic, vznik heterogenních nanočástic Ni/Cu a Ag/Cu lišících se složením, tvarem a velikostí v závislosti na podmínkách v tubulárním systému. V případě Ag/Cu se povedlo připravit aplikačně zajímavé tzv. Janusovy nanočástice.
Vyškov_1705
Hanuš, Jan ; Fajmon, Lukáš
Letecká kampaň Vyškov probíhala nad újezdem Březina ve dvou rozdílných letových výškách (o postorovém rozlišení rastru 0.25 a 0.5m, 0.63 a 1.25m). Data byla snímána v termínu 5.9.2017. Data byla pořízena současně třemi senzory instalovanými v Letecké hyperspektrální laboratoři Ústavu výzkumu globalní změny AV ČR, v.v.i. (ve spektrálním rozmezí od 380 do 2450 nm LiDARové mračno 8 a 4 body na m2) v průběhu jednoho přeletu. Letecká hyperspektrální kampaň Vyškov byla zaměřena na pořízení dat pro ověření maskování vojenských objektů.
UHUL_1704
Hanuš, Jan ; Fabiánek, Tomáš ; Fajmon, Lukáš
Pro vyhonocení zdravotního stavu lesních porostů byli použity hyperspectrální snímky o prostorovém rozlišení 1 m a v rozmezí vlnových délek 400 – 2500 nm. Data byla nasnímána Leteckou hyperspektrální laboratoří Ústavu Výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. v termínu 5. 8. 2017 nad převážně smrkovými porosty Nízkého Jeseníku v okolí Bruntálu. Pro analýzu struktury porostů byl použit LiDARový scanner se snímáním 2 body na m2.
JCU_1702
Hanuš, Jan
Letecká hyperspektrální kampaň nad lokalitou Dehtáře, jejíž účelem bylo pořízení dat pro studium vodního vegetačního stresu v zemědělské krajině, probíhala ve dvou termínech a to 11. 5. a 28. 5. 2017. Leteckou hyperspektrální laboratoří Ústavu Výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. byly nasnímány data ve spektrálním rozmezí 380-2450nm, 8000–11500nm (termální oblast spektra) a LiDARové mračno o hustotě 0.5 bodu na m2. Pro následné analýzy byla připravena georeferencovaná hyperspektrální rastrová data s odstraněným vlivem atmosféry na výsledné hodnoty odrazivosti povrchu v prostorovém rozlišení 2 a 5m.
ČZU_1701
Hanuš, Jan ; Fabiánek, Tomáš ; Fajmon, Lukáš
Letecká hyperspektrální kampaň se souběžným laserovým snímáním povrchu nad výsypkami povrchových dolů v okolí Litvínova a Bíliny byla provedena 18. 5. 2017. Dle zadání výzkumu byly snímány dvě lokality o ploše 100 a 60km2 leteckou laboratoří Ústavu Výzkumu Globální změny AV, v.v.i. a to ve spektrálním rozsahu 380–2450nm (ve 46 a 141 pásmech), prostorovém rozlišení 0.5 a 1.25m a hustotou LiDARového mračna 4 bodů na m2. Výsledným produktem byla ortorektifikovaná mosaikovaná rastrová data v ENVI formátu (po atmosférických korekcích) a georeferencované LiDARové mračno bodů využitelné pro studium fyzicko-geografické diverzity potěžebních oblastí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
29 Hanus, Jan
5 Hanus, Jiří
7 Hanus, Josef
3 Hanuš, Jakub
5 Hanuš, Jiří
7 Hanuš, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.