Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Essays on Citizenship Policies and Immigrant Integration
Sargsyan, Vahan ; Hanousek, Jan (vedoucí práce) ; Guzi, Martin (oponent) ; Elsner, Benjamin (oponent)
Chapter 1 Rozdílné zacházení se skupinami menšin na trhu práce může být jak výsledkem vládního registračního systému, který podporuje nerovná práva na základě původu jednotlivců, tak také znevýhodňujícího postoje místních zaměstnavatelů a všeobecné populace vůči cizím obyvatelům. Testujeme přítomnost rozdílného zacházení na čínském trhu práce vůči venkovským migrantům s a bez městské registrace s využitím dat z průzkumu migracez venkova do měst v Číně. Zjištění ukazují, že i přes často předpokládaný velký dopad na rozdílné zacházení vůči venkovským migrantům, typ registrace domácností (hukou) není zcela zodpovědný za rozdíly v celkových hodinových příjmech u lokálních migrantů, které nelze přičíst osobním charakteristikám. Výsledky naznačují, že i plné odstranění hukou systému může maximálně eliminovat pouze část znevýhodňujícího přístupu vůči venkovským migrujícím ženám, které nejsou způsobeny rozdíly v osobních charakteristikách, a nemusí mít dokonce žádný měřitelný vliv na venkovské mužské migranty pracující v sektoru výdělečných činností na čínských městských trzích práce. Chapter 2 Tento článek empiricky odhaduje vliv naturalizace - udělení občanství - na integraci do pracovního trhu mezi imigranty první generace ve Francii a Dánsku. Přispíváme k současnému poznání ve dvou aspektech. Zaprvé porovnáváme...
Essays on Sports Economics
Janhuba, Radek ; Hanousek, Jan (vedoucí práce) ; Humphreys, Brad (oponent) ; Rees, Daniel (oponent)
První kapitola zkoumá roli emocionálních šoků na subjektivní ohodnocení blahobytu občanů a to, jakou roli v prožívání těchto šoků hraje společenský kontext. Studie využívá data z dotazníkového šetření Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) a pomocí pořádkového logitu odhaduje efekty výsledků lokálního fotbalového týmu na spokojenost se životem místních obyvatel. Výsledky ukazují, že neočekávané výhry mají na spokojenost se životem pozitivní efekt. Výsledky jsou plně hnány zápasy hranými na domácím stadionu, což ukazuje, že efekty emocionálních šoků jsou silnější, pokud jsou prožívány společně s ostatními fanoušky. Toto zjištění je podpořeno tím, že je efekt rostoucí v relativní velikosti stadionu oproti počtu místních obyvatel. Překvapivým výsledkem je zjištění, že neexistuje žádný efekt neočekávaných proher. Ve druhé kapitole zkoumáme vztah mezi počtem rozhodčích a faulů, což je vztah dotýkající se ekonomie kriminality. Ekonomové doposud našli nejednoznačné výsledky při zkoumání vlivu počtu policistů na spáchané přestupky. Na jednu stranu zvýšená koncentrace policistů zvyšuje pravděpodobnost odhalení porušení zákona, což je označováno jako monitorovací efekt. Na druhou stranu potenciální zločinci tento nárůst zohlední do svého rozhodování a můžou tak ve výsledku páchat méně přestupků, což je...
"A kdy se zase půjdeme podívat na velrybu?" Expozice a výstavy Národního muzea ve druhé polovině 20. století ve světle archivních pramenů
Hanousek, Jan ; Woitschová, Klára (vedoucí práce) ; Běličová, Milena (oponent)
Práce představuje výsledky bádání o tématu, které dosud téměř nebylo zkoumáno. V první části se zaměřuje na obecné otázky a souvislosti - dobové názory na výstavní činnost, proces realizace výstavy (expozice), typologii pramenů a jejich vypovídací hodnotu, terminologii a promítání vnějších vlivů (politika, cenzura) do expoziční činnosti. V druhé části je pak formou sond do konkrétního materiálu představena expoziční činnost Národního muzea, výstavní činnost v letech 1953-1962, vývoj expozice a výstav mineralogického oddělení a vývoj expozice prehistorického oddělení. V příloze je připojen soupis výstav, odpovídající současnému stavu bádání. Klíčová slova: Výstavy, expozice, Národní muzeum, archivní prameny.
Neighborhood components analysis and machine learning
Hanousek, Jan ; Antoch, Jaromír (vedoucí práce) ; Maciak, Matúš (oponent)
V této práci se zabýváme algoritmem NCA, který je modifikací algoritmu k- nejbližších sousedů. Po krátkém úvodu do klasifikačních algoritmů se zaměříme na algoritmus KNN, jeho silné a slabé stránky a co vedlo ke vzniku NCA. Poté prodiskutujeme dvě nejvíce používané modifikace NCA nazvané Fast NCA a Ker- nel (fast) NCA, které používá takzvaný "Kernel trick". Důležitou částí práce je také nově navržený algoritmus založený na KNN (/NCA) a na LDA nazvaný TSKNN (/TSNCA). V závěru této práce použijeme všechny algoritmy popsané v této práci na vyhodnocení dvou finančních problémů a porovnáme jak byly jednotlivé algoritmy úspěšné. 1
Firm efficiency, foreign ownership and CEO gender in corrupt environments
Hanousek, Jan ; Shamshur, Anastasiya ; Trešl, Jiří
We study the effects of corruption on firm efficiency using a unique dataset of private firms from 14 Central and Eastern European countries from 2000 to 2013. We find that an environment characterized by a high level of corruption has an adverse effect on firm efficiency. This effect is stronger for firms with a lower propensity to behave corruptly, such as foreign-controlled firms and firms managed by female CEOs, while local firms and firms with male CEOs are not disadvantaged. We also find that an environment characterized by considerable heterogeneity in the perception of corruption is associated with an increase in firm efficiency. This effect is particularly strong for foreign-controlled firms from low corruption countries, while no effect is observed for firms managed by a female CEO.
Názvy firem a jejich vliv na firemní výkonnost
Hanousek, Jan ; Jurajda, Štěpán
Naše analýza ukazuje, že název firmy může souviset s její ekonomickou výkonností. Roli přitom hraje abecední uspořádání, použití „národních“ slov nebo výskyt anglických výrazů v názvu společnosti. Studie zkoumá asociaci charakteristik firemních názvů s růstem tržeb, růstem přidané hodnoty a na výnosy z aktiv na firemních datech ze 17 zemí EU za období více než 15 let. Rozlišujeme společnosti ze zemí mluvících románskými, slovanskými a germánskými jazyky. Efekty firemních názvů se liší podle jazykových skupin zemí. Souvislost abecedního pořadí názvu s ekonomickou výkonností firmy je nejsilnější v sektoru služeb. Například ve Francii a Polsku může přesun názvu firmy z konce na začátek abecedy znamenat navýšení růstu tržeb až o dva procentní body. Vliv „národních“ slov v názvu firem je spojený s vyšším dlouhodobým růstem tržeb zejména v Polsku, Francii a v Norsku. V Polsku dokáže použití „národního“ slova zvýšit dlouhodobý růst tržeb téměř o čtyři procentní body. Vliv anglických slov v názvu se liší podle jazykových skupin zemí. Zatímco v románské jazykové skupině je dopad negativní, v zemích germánské jazykové skupiny je smíšený, a v zemích slovanské skupiny je dopad jasně pozitivní. Studie doplňuje existující analýzy v oblasti marketingu a lingvistiky zaměřené hlavně na původ názvů značek a společností a dále výzkumy zkoumající dopady firemních názvů na výnosy\nakcií.
Applications of modern spectral tools in financial econometrics
Křehlík, Tomáš ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Hanousek, Jan (oponent) ; Croux, Christopher (oponent) ; Wang, Yao (oponent)
Spektrální metody v ekonomii zažívají v poslední době zvýšenou pozornost. Tato dizertační práce přispívá do ekonomické literatury používající spektrální metody představením koncepčně odlišných spektrálních metod a jejich použitím ve výzkumu moderních ekonomických problémů. V první části používáme spektrální dekompozici realizované volatility a budujeme vícerozměrný GARCH model, který odhadujeme pomocí standardních metod kvazi-maximální věrohodnosti a nové metody zobecněného autoregresivního skóru. Model stavíme na základě přesvědčení, že účastníci na trzích získávají informace v různých časových horizontech a tedy i budují svá očekávaní v těchto horizontech. Toto chování vytváří proces volatility, který je směsí procesů specifických pro různé části spektra. Tento model poté používáme na měnových trzích, konkrétně britské libře, švýcarském franku a euru. Za použití metody konfidenční množiny modelů ukazujeme, že náš vícerozměrný model volatility a modely konstruované pomocí metody zobecněného autoregresivního skóru predikují ve většině případů lépe než ostatní zkoumané modely. Dále nacházíme, že většina informace pro budoucí volatilitu přichází z vysokofrekvenční části spektra, která reprezentuje účastníky s krátkodobým investičním horizontem. Ve druhé části odvozujeme a následně používáme rozložení míry...
Productivity and trade spillovers: horizontal crowding-out versus vertical synergies in Europe as a response to foreign direct investment
Hanousek, Jan ; Kočenda, E. ; Vozárová, P.
We analyze the impact of multinational enterprises (MNEs), via their foreign direct investment (FDI), on domestic firms in 30 European host economies, from 2001 to 2013. We incorporate international industrial and trade linkages into a standard theoretical framework and test them empirically on a unique dataset compiled from the Amadeus, Eurostat, UN Comtrade and BACI data sources. While controlling for horizontal, vertical, and export channels at the upstream and downstream levels, we show that the presence of MNEs significantly affects domestic firms, in terms of both changing the market structure and improving productivity. The impact is not always positive, as domestic firms are often crowded-out. However, those firms that withstand such double competition receive additional benefits stemming from trade (export) spillovers. In our complex model, we did not find significant (positive) interactions of domestic firms with horizontal MNEs which would suggest desirable productivity spillovers.
Asymmetries in the firm’s use of debt to changing market values
Ferris, S. P. ; Hanousek, Jan ; Shamshur, Anastasiya ; Trešl, Jiří
Using a large sample of U.S. firms over the period, 1984 to 2013, this study examines the relation between market and book leverage ratios. Unlike Welch (2004) who contends that changes in market leverage do not induce adjustments in book leverage, we find an asymmetric effect. That is, firms adjust their book leverage relative to market leverage only when the changes in market leverage are due to increases in the value of the firm’s equity. No adjustment is observed when firm equity values decrease. We observe a number of interesting differences between those firms that make large and small capital structure adjustments in response to changing equity prices. Our results are consistent with Barclay, Morellec and Smith (2006) who argue that the optimal level of debt decreases in the presence of corporate growth options.
To bribe or not to bribe? Corruption uncertainty and corporate practices
Hanousek, Jan ; Shamshur, Anastasiya ; Trešl, Jiří
Using a large sample of private firms over the period from 2001 to 2013, we study the effect of corruption uncertainty on corporate investments and cash holdings. We find that a higher uncertainty about the level of corruption is associated with lower corporate investments and lower cash holdings. These results are sensitive to the ownership structure of a firm. Firms with no foreign majority ownership appear to be more sensitive to corruption-induced uncertainty than majority-controlled foreign firms. They significantly decrease their investments and cash holdings. We hypothesize that they move their cash off-balance-sheet to create cash reserves as the uncertainty of when, whom, and how much to bribe increases.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hanousek, J.
1 Hanousek, Jakub
2 Hanousek, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.