Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Názvy firem a jejich vliv na firemní výkonnost
Hanousek, Jan ; Jurajda, Štěpán
Our analysis reveals that a company’s name may be related to its economic productivity. The name’s alphabetical position, the use of “national”4 words, and the inclusion of English phrases within the name all play a role. This study looks at the association between certain characteristics of a company’s name and growth in the company’s turnover, growth in value added and profit from shares using company data from 17 EU countries over a period of more than 15 years. We distinguish between companies in countries where Romance languages, Slavic languages and Germanic languages are spoken. The effects of company names vary across these language-country groups.
Applications of modern spectral tools in financial econometrics
Křehlík, Tomáš ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Hanousek, Jan (oponent) ; Croux, Christopher (oponent) ; Wang, Yao (oponent)
Spektrální metody v ekonomii zažívají v poslední době zvýšenou pozornost. Tato dizertační práce přispívá do ekonomické literatury používající spektrální metody představením koncepčně odlišných spektrálních metod a jejich použitím ve výzkumu moderních ekonomických problémů. V první části používáme spektrální dekompozici realizované volatility a budujeme vícerozměrný GARCH model, který odhadujeme pomocí standardních metod kvazi-maximální věrohodnosti a nové metody zobecněného autoregresivního skóru. Model stavíme na základě přesvědčení, že účastníci na trzích získávají informace v různých časových horizontech a tedy i budují svá očekávaní v těchto horizontech. Toto chování vytváří proces volatility, který je směsí procesů specifických pro různé části spektra. Tento model poté používáme na měnových trzích, konkrétně britské libře, švýcarském franku a euru. Za použití metody konfidenční množiny modelů ukazujeme, že náš vícerozměrný model volatility a modely konstruované pomocí metody zobecněného autoregresivního skóru predikují ve většině případů lépe než ostatní zkoumané modely. Dále nacházíme, že většina informace pro budoucí volatilitu přichází z vysokofrekvenční části spektra, která reprezentuje účastníky s krátkodobým investičním horizontem. Ve druhé části odvozujeme a následně používáme rozložení míry...
Essays on Public Finance
Lichard, Tomáš ; Hanousek, Jan (vedoucí práce) ; Palda, Filip (oponent) ; Fialová, Kamila (oponent)
Tato dizertace se věnuje dvěma v současnosti často diskutovaným tématům v oblasti veřejných financí: šedé ekonomice (a vlivu, který na ni má zavedení rovné daně) a daním z finančních transakcí. První kapitola nabízí přehled současně používaných odhadů šedé ekonomiky, a to hlavně odhadů založených na mikroekonomických datech. Ukazuje, že předpoklady, na kterých je založena identifikace zamlčování příjmu ve většině současných studií (hlavně předpoklad, že zaměstnanci svůj příjem nikdy nezamlčují), jsou pravděpodobně příliš přísné. Ilustruje to na datech ze čtyř postkomunistických ekonomik. Druhá kapitola popisuje odhad šedé ekonomiky, jehož předpoklady jsou flexibilnější než předpoklady předchozích odhadů. Za předpokladu, že domácnosti, které v dotaznících zamlčují část příjmu, mají vyšší mezeru mezi příjmy a výdaji než ty, které uvádějí svůj příjem pravdivě, odhadujeme regresní model s přechodem mezi dvěma stavy (přiznaný a zatajovaný příjem), ve kterém není pravidlo přechodu zcela známo a je endogenní. To nám umožňuje odhadnout pravděpodobnost zatajování příjmu pro každou domácnost zároveň s předpokládanou nepřiznanou částkou. Na datech z České a Slovenské republiky ukazujeme, že takto odhadnutá velikost šedé ekonomiky je větší než u předchozích metodologií. Výsledky jsou...
Essays on Financial Markets
Brushko, Iuliia ; Hanousek, Jan (vedoucí práce) ; Bredthauer, Jeffery (oponent) ; Payne, Brian (oponent)
Tato dizertační práce studuje finanční trhy a informace, které můžeme získat pozorováním činnosti účastníků finančních trhů. V první kapitole studuji jak kombinace různých účetních ukazatelů, které jsou považované za finanční signály budoucích výsledků, mohou ovlivnit vydávání prognóz příjmů analytiky a manažery. Výsledky prokazují, že analytici hodnotí firmy odlišně v závislosti na tom, jestli firmy mají pouze silné finanční indikátory (pozitivní signální skupina), slabé finanční indikátory (negativní signální skupina) nebo s pozitivními i negativními signály (smíšená signální skupina). Studie také poskytuje důkazy o tom, že manažeři si mohou uvědomovat různorodost hodnocení analytiky a v důsledku jsou prognózy příjmů manažerů ovlivněny jak signální skupinou firmy, tak i zkreslením analytiků charakteristickým pro danou signální skupinu. Výsledky zároveň ukazují, že analytici někdy nezapracují zkreslení v prognóze manažerů a jsou manažery uvedeni v omyl. Toto poskytuje důkaz o nepřesnostech analytiků a potenciálním manipulování se zveřejňováním informací manažery. Ve druhé kapitole zkoumám zda aktivita obchodování reaguje na zveřejnění výsledků ve stejném odvětví, a zda tato aktivita obchodování je informativní. Zjišťuji, že abnormální aktivita obchodování u následného oznamovatele je informativní...
Essays on Credit Risk
Kuvíková, Gabriela ; Hanousek, Jan (vedoucí práce) ; Fidrmuc, Jarko (oponent) ; Podpiera, Jiří (oponent)
Finanční krize po roce 2000 poukázali na důležitost expozice finančních trhů vůči úvěrovému riziku. Pro minimalizaci úvěrového rizika, tedy rizika, že dlužník nesplní své smluvní závazky, se věřitelé snaží identifikovat dlužníky s vysokou pravděpodobností defaultu před poskytnutím úvěru. Ve své disertační práci zkoumám několik prostředků kontroly, které věřitelé využívají k zmírnění nepříznivého výběru přítomného na úvěrovém trhu. V první kapitole si pokládám otázku, zda existence neformální záruky signalizuje lepší splácení úvěru. S pomocí unikátního souboru dat o úvěrech domácností z české komerční banky zjišťuji, že u úvěrů na bydlení bez zástavního práva k nemovitosti dochází k defaultu méně často ve srovnání s úvěry bez konkrétního účelu. Dále ukazuji, že rozdíl v úrokové míře mezi účelovými a neúčelovými úvěry je systematicky vyšší než jejich rozdíl v míře defaultu. Ve druhé kapitole zkoumám vliv podmínek v úvěrové smlouvě na poptávku domácností po úvěrech a na jejich výkon. S využitím vzorku přijatých a odmítnutých úvěrů českých domácností zjišťuji, že poptávka nízkopříjmových dlužníků je citlivější na likvidní omezení a změny data splatnosti než na změny úrokových sazeb. Výsledky také naznačují, že tím, že věřitelé zohledňují rizikovost dlužníka v úrokové sazbě, odrazují rizikové dlužníky...
Essays on International Economics
Nikolovová, Pavla ; Hanousek, Jan (vedoucí práce) ; Deardorff, Alan (oponent) ; Schmitt, Nicolas (oponent)
V první kapitole této práce navrhuji jednoduchý teoretický model popisující, jak příliv přímých zahraničních investic (FDI) do hostitelské země ovlivňuje místní konkurenci v rámci daného odvětví, a následně jaký je dopad této změny na dodavatele do tohoto odvětví. Můj model vylepšuje stávající teoretické práce zahrnutím dvou dříve opomí- jených faktorů: obchodu s meziprodukty a heterogenní efektivity firem. Hlavním závěrem této časti je, že příliv FDI má potenciál zvyšovat poptávku po meziproduktech, i když někteří z původních zákazníků mezi domácími firmami jsou vytlačeni z trhu. Tento účinek je kompenzován zvýšenou produkcí nadnárodních firem. Ve druhé kapitole se zabývám skutečností, že i přesto, že přítomnost zahraničních firem je považována za silný impuls pro zlepšení domácích ekonomických podmínek včetně produktivity domácích firem v odvětví, kam nadnárodní společnosti vstupují, empir- ické studie skutečného dopadu FDI na domácí podniky přináší poněkud nejednoznačné výsledky. Argumentuji, že se tak děje kvůli některým omezením převážně používané metodiky, která neodděluje efekty technologického transferu od změn v konkurenčním prostředí, kterým čelí domácí firmy. Navrhuji novou strategii odhadu, který mi umožňuje oddělit účinky technologického transferu od účinků změny konkurence v reakci na vstup...
Josef Emler a vydávání edice "Pozůstatky desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých."
Hanousek, Jan ; Woitschová, Klára (vedoucí práce) ; Pátková, Hana (oponent)
Snahou práce je přehledně shrnout průběh přípravných prací na edici, především dílo Josefa Emlera, jeho způsob práce a její výsledky - dva publikované svazky edice. Kromě toho si tato práce klade za cíl připravit zpřístupnění zbývající části materiálu, shromážděného Emlerem pro nikdy nevydané pokračování edice, jako nutný předpoklad jakéhokoli dalšího bádání v tomto směru. Klíčová slova: Josef Emler; Diplomatika; Desky zemské; Vydávání historických pramenů

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hanousek, J.
1 Hanousek, Jakub
2 Hanousek, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.