Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Delegování a jeho realizace v praxi
Tunysová, Alena ; Kříž, Josef (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na proces delegování a jeho realizaci v praxi. Práce se skládá z teoretické části a vlastní práce. Literární rešerše se v úvodní části zabývá definováním obecných pojmů z oblasti managementu. V hlavní teoretické části je rozebírána problematika delegování, co je předmětem, jaké jsou prvky a cíle. Dále jsou uvedeny výhody a nevýhody, bariéry, které brání řídícím pracovníkům delegovat. Detailněji je rozebírána analýza práce, tedy co lze a nelze delegovat, dále plánování delegování, které zahrnuje dílčí části jako cíle, termíny, rozhodnutí, rozsah delegované pravomoci či kontrolu. Nejsou opomenuty ani kapitoly zaměřující se na volbu vhodného pracovníka pro delegování a jak správně delegovat. Praktická část je primárně založena na technice dotazníkového šetření, ve kterém jsou uvedeny výroky vycházející z literární rešerše. Pomocí grafů jsou vyobrazeny odpovědi dotazovaných manažerů, doplněné o informace získané z nestrukturovaných rozhovorů. Pro získání komplexních informací je využita i metoda strukturovaného rozhovoru s řídícími pracovníky. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky šetření a na jejich základě navrženo opatření, které by mělo zajistit efektivnější využití delegování ve zkoumaném podniku.
Financování úřadu a jeho rozpočet
Šancová, Karolína ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Cílem této diplomové práce je na základě teoretických a praktických východisek analyzovat hospodaření obecního úřadu v Říčanech u Prahy v letech 2011-2014 a na základě provedené analýzy navrhnout opatření, které povedou ke zlepšení hospodaření obce. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zabývá zejména charakteristikou hospodaření obce. V této části jsou též uvedeny metody finanční analýzy, které se využívají ve veřejném sektoru. Analytická část charakterizuje vybranou obec. Tato část zejména hodnotí hospodaření obce v letech 2011-2014. Jsou zde analyzovány jednotlivé příjmy a výdaje v daných letech. Též jsou příjmy a výdaje zhodnoceny z hlediska meziročního srovnání. Na základě metod finanční analýzy jsou též vypočteny poměrové ukazatele. V závěru práce je provedeno zhodnocení hospodaření obce.
Tvorba vnitřních směrnic v příspěvkové organizaci
Kouřilová, Jana ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Diplomová práce vysvětluje význam tvorby vnitřních směrnic v oblasti účetnictví, hospodaření a aplikace finanční kontroly v příspěvkové organizaci. Zaměřuje se na návaznost vnitřních směrnic na platnou zákonnou legislativu České republiky a její provázanost s ostatními interními předpisy účetní jednotky včetně účetních postupů. Objasňuje kontrolní finanční procesy a upozorňuje na důležitost existence vnitřních předpisů jako stěžejní součást procesu řízení každého právnického subjektu. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou příspěvkové organizace jako součástí veřejného sektoru, tvorbou vnitřních směrnic účetní jednotky a důležitost finanční kontroly včetně jejího členění. Praktická část se dělí na dvě části. První část se zabývá analýzou současných vnitřních směrnic organizace a navržením opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Druhá část je charakteristická tvorbou nových směrnic v příspěvkové organizaci.
Financování Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
Sádecká, Šárka ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na téma financování organizační složky státu. Předmětem diplomové práce je analýza a zhodnocení hospodaření Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj v letech 2011-2015. Zhodnocení hospodaření je provedeno na základě detailní analýzy příjmů a výdajů ve sledovaném období. Z výstupů práce autorka navrhne opatření ke zlepšení hospodaření Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj. V rámci jednotlivých ukazatelů je v časové posloupnosti sledován vývoj hospodaření a jsou doporučeny kroky ke zlepšení finanční situace vzhledem k efektivitě čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Diplomová práce obsahuje analýzu výběru správních poplatků v závislosti na výši nákladů na provoz a návrh optimalizace výše příjmů vzhledem k efektivitě čerpání prostředků ze státního rozpočtu. První část diplomové práce je zaměřena na literární rešerši odborné literatury, ve které je vysvětlena hlavní problematika týkající se financování veřejného sektoru, veřejných rozpočtů či hospodaření organizačních složek státu. Ve druhé, empirické části, je charakterizován autorkou vybraný subjekt a zjištěné poznatky jsou porovnány s jejich praktickou aplikací ve vybraném subjektu státní správy, s cílem navržení optimalizace ke zlepšení hospodaření.
Znalostní ekonomika a vzdělávání v ČR
Dupalová, Barbora ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá znalostní ekonomikou a vzděláváním v České republice. V první části práce jsou popsány pojmy, které patří do znalostního řetězce a následně je charakterizována znalostní ekonomika. Další část se věnuje lidským zdrojům a lidskému kapitálu. V posledních kapitolách teoretické části je definováno téma vzdělávání, kde je charakterizován mezinárodní systém klasifikace vzdělávání, dále celoživotní vzdělávání a vzdělávání dospělých. Na závěr jsou definovány stupně vzdělávacího procesu v České Republice. Analytická část diplomové práce se zabývá mezinárodním srovnáním dosažené úrovně vzdělání České republiky dle Eurostat a v rámci hodnocených zemí OECD. Druhá část je zaměřena na vlastní výzkum s cílem zjistit názor a přístup obyvatel k dalšímu vzdělávání a zvyšování si tak své kvalifikace.
Motivace jako nástoj řízení výkonnosti
Berková, Zuzana ; Kříž, Josef (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Hlavním tématem této kvalifikační práce je motivace jako nástroj řízení výkonnosti zaměstnanců. Zabývá se problematikou řízení a rozvoje lidských zdrojů a to převážně v obchodních organizacích v souvislosti se stimulací výkonu jednotlivců. Práce je rozdělena do tří částí. První, metodologická, část deskribuje motivační nástroje využívané ve výrobně-obchodní společnosti. V teoretické části jsou definovány elementární pojmy, vybrané motivační teorie, principy vedení zaměstnanců apod. Třetí část je věnována průzkumu spokojenosti s motivačními nástroji v dané instituci. Hlavním cílem tohoto průzkumu byla verifikace, zda jsou motivační nástroje v této společnosti funkční a zda vyhovují většině zaměstnanců.
Ekonomické aspekty vzdělávání na jazykových školách v ČR
Dvořáková, Miroslava ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Práce je zaměřena na finanční zdroje vložené do vzdělávání na jazykových školách v České republice. V teoretické části jsou shromážděna data vztahující se k tématu, která vychází zejména ze studia odborné literatury. Z charakteristiky jazykových společností je zřejmé, že dle typu vzdělávání se řadí do vzdělávání neformálního. Podle úrovně mezinárodní klasifikace vzdělání patří do postsekundárního neterciárního vzdělání. Informace získané v teoretické části jsou zásadní k tvorbě části analytické. Tato prakticky zaměřená část popisuje především jazykové školy, podrobněji se zabývá jejich nabídkou jazykových kurzů pro veřejnost. Jsou porovnávány jak ekonomické, tak i jiné aspekty, které s výukou souvisí. Ze závěru práce, obsahující shrnutí a vyhodnocení předchozích částí, je zřejmé, že konkurence na daném trhu práce je silná, a proto je nutné, aby každá společnost disponovala určitou konkurenční výhodou. Co se týče výběru vhodného jazykového kurzu z pohledu studenta, měl by se zájemce zaměřit na několik faktorů, které mohou jeho rozhodnutí ovlivnit. Obecně je prokázáno, že investice do jakékoliv podoby vzdělávání je vždy považována za dobrou investici.
Firma v konkurenčním prostředí
Dvořáková, Lenka ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku firmy v konkurenčním prostředí. V teoretické části jsou popsány formy podnikání. Jak popis konkurence dokonalé, tak i nedokonalé. Je zde charakterizován marketingový mix, vnitřní i vnější prostředí firmy a blíže specifikovány vybrané analýzy z obou těchto prostředí. Vlastní práce se zaměřuje na tři mediální agentury, které jsou podrobněji popsány. Jsou charakterizovány také lokality, kde vybrané agentury působí. Od místa působení se odvíjí postavení na trhu těchto firem a tím jejich konkurenceschopnost. Na tyto firmy aplikuji analýzy, konkrétně Porterův model pěti sil a SWOT analýzu. Zaměřuji se také na reklamu, jakož to důležitou součást marketingového mixu, která je pro srovnávané agentury velmi důležitá. Praktická část obsahuje také průzkum a dotazník. Průzkum se zaměřuje na vliv reklamy na veřejnost a dotazník na kulturní akce. V práci jsou porovnány celkové zjištěné tržby, zhodnoceny výsledky analýz, průzkumu i dotazníku a jsou navrženy podněty, kterými by mohly agentury dosáhnout lepšího postavení na trhu.
Motivace jako nástoj řízení výkonnosti
Papajová, Simona ; Kříž, Josef (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace zaměstnanců jako nástroj řízení jejich výkonnosti ve vybrané developerské společnosti Crestyl real estate, s.r.o. Na základě zjištěných výsledků byl vytvořen návrh, který povede ke zlepšení současné situace v podniku. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, jedná se o část teoretickou a praktickou. První, teoretická část, se na základě odborné literatury zabývá charakteristikou řízení lidských zdrojů, samotným řízením a výkonem, motivací, motivačními teoriemi a motivačními programy. V úvodu praktické části je představena vybraná společnost. Jedná se o stručný popis historie firmy, organizační struktury a pracovního prostředí firmy. Zároveň tu jsou popsány jednotlivé benefity, které jsou nyní zaměstnancům nabízeny. Poté byl proveden vlastní výzkum pomocí dotazníkového šetření. Následuje zhodnocení zjištěných výsledků, na které navazují návrhy a doporučení, které by měly vést ke zvýšení motivace zaměstnanců ve firmě.
Lidský kapitál a investování do něj ve zvolené společnosti
Kosa, Kristina ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
V této diplomové práce je zkoumána problematika lidského kapitálu a investování do něj. V současné době pojem lidský kapitál je široce používán. Ze všech podnikových zdrojů se zejména v lidském kapitálu skrývá největší prostor pro zvýšení efektivity fungování moderní společnosti. Lidský kapitál se stává objektem investování zároveň s technickým vybavením, budovami, technologiemi. V teoretické části jsou popsané základní pojmy spojené s lidským kapitálem, základní hlediska na teorii lidského kapitálu. Cílem dané práce je provádění komparace hledisek na teorii lidského kapitálu a prognóz vývoje trhu lidského kapitálu na příkladu České republiky a Ruské federace. V praktické části je provedena analýza chování ruské skupiny společností Master v oblasti investování do lidského kapitálu. Úkolem praktické části je zjistit, pomocí čeho se společností snaží rozvíjet svůj lidský kapitál.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.