Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoje k partnerství a faktory spokojenosti
Hřebenářová, Veronika ; Buriánek, Jiří (vedoucí práce) ; Hamplová, Dana (oponent)
S nárůstem rozvodovosti a nestabilních nesezdaných soužití v posledních desetiletích se začaly objevovat studie zaměřující se na zjišťování faktorů, které přispívají k rozchodu či rozvodu, jejichž cílem byla mnohdy identifikace postojů nebo chování, které je pro manželství destruktivní. Tato diplomová práce se na problematiku dívá z opačného úhlu, kdy je cílem odhalení postojů k partnerství, které mají spokojení partneři. Jelikož postoje k partnerství jsou často závislé na věku a pohlaví, jsou tyto demografické proměnné v analýzách rovněž zohledňovány. Práce má explorační charakter, a proto je v empirické části rozpracováno několik různých metod za účelem odhalení řečených souvislostí a také identifikace latentních faktorů mezi postoji. Z analýzy vyplynulo, že čím spokojenější respondenti ve svém vztahu byli, tím pro ně byly jednotlivé postoje důležitější. Nejdůležitější postoje jsou věrnost, opravdová láska a tolerance chyb druhého. Respondenti, pro které byly důležitější romantické a vnitřně partnerské faktory jako láska, věrnost a kvalitní sexuální vztah, byli spokojenější než ti, pro které byly důležité tradiční hodnoty (muž pracuje, žena se stará o domácnost) a také ti, kteří označovali jako důležité postoje zdůrazňující praktické hodnoty vztahu (obětovat se kvůli dětem, umět hospodařit s...
Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot
Hamplová, Dana
Kapitola popisuje vývoj české rodiny od 50. let 20. století a její roli při formování hodnot.
Bezdětnost a sítě sociální podpory ve stáří
Křenková, Lenka ; Hamplová, Dana (vedoucí práce) ; Buriánek, Jiří (oponent)
Hlavním cílem práce je zjistit, zda existují zásadní rozdíly mezi bezdětnými a rodiči s ohledem na sociální kontakt a obdrženou pomoc ve starším věku. Nejdříve je představena bezdětnost po teoretické stránce, dále je analyzován demografický vývoj bezdětnosti na území České republiky, společně s limitacemi v datové základně, se kterými se při zkoumání bezdětnosti setkáváme. Dále je bezdětnost zasazena do kontextu možné sociální izolace a nedostatku pomoci v domácnosti či v obdržení osobní péče ve stáří. Bylo prokázáno, že se stoupajícím věkem klesá frekvence sociálního kontaktu s přáteli, naopak s ohledem na rodinu se žádný takový vztah neprokázal. Na datech z výzkumu SHARE se starší bezdětné osoby ukázaly být sociálně více aktivní než rodiče, finanční a jiné dary dávají naopak více rodiče, a to zejména svým dětem, přičemž bezdětní investují do širšího rodinného i nerodinného kruhu. V obdržené osobní péči či praktické pomoci v domácnosti se neprokázal mezi rodiči a bezdětnými signifikantní rozdíl, ten se realizoval zejména v rozdílech ve věku, zdraví, pohlaví, vzdělání a rodinném stavu respondentů. Osobami, které nejčastěji poskytují osobní péči či praktickou pomoc v domácnosti seniorů (i přestože v ní nežijí), jsou pro rodiče jejich děti, u bezdětných jsou to sousedé, sourozenci a neteře či synovci. Osoby...
Detekce prvotních příznaků Alzheimerovy nemoci blízkou osobou nemocného
Krynská, Martina ; Šiklová, Jiřina (vedoucí práce) ; Hamplová, Dana (oponent) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Disertační práce se věnuje konstrukci nového dotazníku aktivit denního života ze čtyř již existujících dotazníků, který by shrnoval jejich silné stránky a předkládal pouze ty dovednosti, které bývají demencí Alzheimerova typu postiženy nejdříve. Sledovaná problematika je představena v širších souvislostech, které zahrnují oblast společensko-vědní, medicínskou a nechybí ani rovina ryze praktická, týkající se dopadu Alzheimerovy nemoci na život nemocného i jeho okolí. Výsledkem empirického bádání je nový dotazník, zkonstruovaný na základě korelační analýzy položek tří běžně používaných orientačních kognitivních testů a čtyř orientačních dotazníků aktivit denního života, používaných v Poradně pro poruchy paměti Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Vzhledem k tomu, že do výzkumného souboru byli zařazeni pouze nemocní Alzheimerovou nemocí, lze nově konstruovaný dotazník aktivit denního života používat nejen jako orientační nástroj pro posuzování soběstačnosti blízkou osobou v čase. Jeho přínosem je i představení souhrnu konkrétních oblastí aktivit denního života, které Alzheimerova nemoc zasahuje nejdříve a tento srozumitelný výčet zpřístupňuje a nabízí k použití široké veřejnosti.
Flexbilní formy práce
Rakušanová, Františka ; Hamplová, Dana (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá zkoumáním postojů zaměstnavatelů a zaměstnanců k flexibilním formám práce. Flexibilní formy práce jsou pro účely diplomové práce chápány jako nástroj k slaďování soukromého a pracovního života. Konkrétně je pozornost věnována částečnému úvazku, sdílenému pracovnímu místu, práci z domova a pružné pracovní době. Postoje za- městnavatelů a zaměstnanců jsou zkoumány na základě dotazníkového šetření a fokusních sku- pin realizovaných v rámci projektu METR na Fondu dalšího vzdělávání. Cílem je zjistit nejen reálné využívání flexibilních forem práce, ale i jejich potenciál k dalšímu rozvoji. Výsledky ukazují, že flexibilní formy práce jsou mezi zaměstnavateli velmi aktuálním tématem, stále však panují obavy z jejich realizace. Nejčastěji jsou ve firmách a organizacích využívány čás- tečné úvazky, u těch byl rovněž spatřen největší potenciál k jejich rozvoji. Klíčová slova: Flexibilní formy práce, částečný úvazek, práce z domova, pružná pracovní doba, sdílené pracovní místo, zaměstnanci, zaměstnavatelé, postoje
Finanční podpora rodin s dětmi v nové Evropě. Využití metody modelových rodin.
Mitchell, Eva ; Hamplová, Dana (vedoucí práce) ; Klímová Chaloupková, Jana (oponent) ; Šťastná, Anna (oponent)
Dizertační práce mapuje stav finanční podpory rodin s dětmi v České republice a dalších devatenácti evropských zemích v roce 2008. Pozornost je zaměřena především na "nové" evropské země, tj. na region střední a východní Evropy (CEE). Hlavním cílem dizertace je pomocí analýzy daňového a dávkového systému zjistit, jak si v oblasti finanční podpory rodin s dětmi stojí Česká republika v porovnání s ostatními evropskými zeměmi, a kterým z těchto zemí je v současné chvíli svým pojetím této podpory nejpodobnější. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. Teoretická část studie se zabývá typologiemi sociálního státu a rodinných politik. Analytická část se pomocí metody modelových rodin snaží nalézt odpovědí na následující otázky: Které formy rodinného soužití jsou nejvíce podporovány? Dotuje český sociální systém spíše tradiční rodiny nebo upřednostňuje zaměstnanost matek? Jak si v porovnání s jinými státy Evropy stojí čeští samoživitelé? Je česká rodinná politika zaměřena na stejné typy rodin jako rodinná politika Slovenska? Sledují tyto dvě země stále podobnou linii? A kam s ohledem na zaměření státní finanční podpory zapadají v rámci existujících typologií rodinných politik nové evropské státy? Klíčovým ukazatelem je hodnota rozdílu mezi čistým příjmem domácnosti bezdětného manželského páru a čistým příjmem...
Russian "second generation" in Europe : comparative analysis of integration patterns, national identity and transnational ties of the children of Russian migrants in Prague and Paris
Gavrilova, Vera ; Leontiyeva, Yana (vedoucí práce) ; Hamplová, Dana (oponent)
Diplomová práce se zabývá komparací druhé generace ruských migrantů ve dvou evropských metropolích: Praze a Paříži. Autorka se v rámci práce pokusila zanalyzovat etnickou identitu dětí ruských přistěhovalců, existenci mezinárodních vazeb s vlastí rodičů a integrační vzorce. Studie je založena na hloubkových rozhovorech s mladými ruskými migranty z druhé generace a jejich rodiči. Analytické části předchází přehled teoretických konceptů používaných v diplomové práci s důrazem na existující teorie integrace migrantů a zejména integrace druhé generace migrantů. Přestože výsledky této studie nemohou aspirovat na generalizaci ani v kontextu Evropy, ani celé České republiky a Francie, autorka se pokusila nastínit hlavní podobnosti a odlišnosti mezi populacemi ruských imigrantů druhé generace ve dvou evropských metropolích, stejně jako mezi první a druhou generacemi ruských migrantů a přinese informace o ruské "nové druhé generace", které mohou být použity pro další výzkumy či tvorbu politik.
Proměna dělby domácí práce v českých domácnostech v letech 2002 až 2012
Drábik, Miloslav ; Hamplová, Dana (vedoucí práce) ; Sedláčková, Markéta (oponent)
Tato diplomová práce se na základě dat z výzkumného šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu (International Social Survey Program) zabývá proměnou dělby domácí práce v českých domácnostech v letech 2002 a 2012. Klade si za cíl odhalit faktory determinující to, kolik času muž nebo žena tráví péčí o domácnost. Diplomová práce staví na přesvědčení, že v České republice reflektujeme podobnou hodnotovou proměnu, kterou zaznamenávaly dříve i vyspělé západní země a můžeme tak sledovat a skrze ni i vysvětlovat podobný trend v přístupu partnerů/manželů k rozdělení práce v domácnosti. Teoreticky vychází z ekonomických přístupů (teorie lidského kapitálu a teorie relativních zdrojů) a genderových přístupů vysvětlujících rozdělení domácí práce na základě různých perspektiv. Předpokládá proto, že zatímco ekonomické faktory mající vliv na dobu, kterou jedinec stráví domácí prací, budou ve svém významu klesat, normativní faktory budou naopak stoupat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Hamplová, Dana,
2 Hamplová, Denisa
1 Hamplová, Drahomíra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.