Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Should Inflation Measures Used by Central Banks Incorporate House Prices?: The Czech National Bank’s Approach
Hampl, Mojmír ; Havránek, Tomáš
V tomto článku popisujeme jeden z možných přístupů České národní banky k částečnému integrování politiky v oblasti finanční stability do rozhodování o tradičních měnověpolitických otázkách. Tímto přístupem je použití širšího měřítka inflace, které dává významnou váhu cenám rezidenčních nemovitostí a je bráno do úvahy spolu s oficiální spotřebitelskou inflací. Argumentujeme, že z teoretického hlediska je širší měřítko inflace nejméně stejně vhodné pro měření změny kupní síly peněz, ale také přiznáváme praktické problémy, které jsou s jeho využitím spojeny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úvěrová kontrakce v ČR: její příčiny a důsledky
Hampl, Mojmír ; Matoušek, Roman
Studie rozebírá existenci úzké vazby mezi hospodářským, pen잾ním a čistě makroekonomickým vysvětlením poruch na úvěrovém trhu. Snaží se zjistit, zda změny regulatorního rámce nemohly být dalšším z mnoha faktorů, které změnily chování bank.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Efektivnost záloh na jednocestné nápojové obaly v hospodářské praxi České republiky
Slavík, Jan ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Hřebíček, Jiří (oponent) ; Šarapatka, Bořivoj (oponent) ; Hampl, Mojmír (oponent)
Předložená práce analyzuje příčiny současné regulace v odpadovém hospodářství s ohledem na teoretická východiska, na nichž je tato regulace postavena. Analýza příčin regulace v odpadovém hospodářství je o to významnější, čím vyšší vyvolané náklady mohou způsobit případná chybná opatření státu založená na nesprávných východiscích v jednotlivých sektorech národního hospodářství a čím méně účinná a hospodárná mohou tato opatření následně být. Příkladem opatření státu, jež je možné vystavit testu vyvolaných nákladů, je povinnost zálohovat jednocestné nápojové obaly (PET lahve a plechovky), která by měla být implementována do veřejného práva České republiky v následujících letech. Málokteré opatření státu v oblasti nakládání s odpady vyvolává tak intenzivní diskusi, jako právě zálohy na jednocestné nápojové obaly. Důvod je nasnadě: povinnost zálohovat jednocestné nápojové obaly způsobuje dodatečné náklady u dotčených subjektů a současně se významným způsobem dotýká fungování stávajícího systému tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu, jehož jsou potenciálně zálohované nápojové obaly součástí. Tyto systémy jsou do značné míry konkurenční, tzn., že účinnost jednoho systému oslabuje účinnost systému druhého a naopak. S ohledem na hnací síly této regulace si tato práce klade za cíl na praktickém příkladu zaváděné regulace modelovat náklady (vyvolané náklady) a výnosy zavedení a provozu systému záloh na jednocestné nápojové obaly a dopad tohoto systému na jednotlivé subjekty národního hospodářství v České republice.

Viz též: podobná jména autorů
1 Hampl, Martin
2 Hampl, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.