Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příspěvek k hodnocení změn lesní krajiny východoslovenského Vihorlatu v uplynulých 50 letech
Lacina, Jan ; Halas, Petr ; Koutecký, T. ; Šebesta, J. ; Veska, J.
V letech 1968 – 1970 byl v západní polovině karpatského sopečného pohoří Vihorlat na Východním Slovensku prováděn typologický průzkum lesů a jejich diferenciace do jednotek přírodní potenciální vegetace ve smyslu geobiocenologické školy prof. A. Zlatníka. Během typologického průzkumu bylo založeno 155 geobiocenologických ploch, na kterých byla podrobně popsána fytocenóza a na většině ploch i půdní poměry. V letech 2013 – 2015, tedy po 45-47 letech byla většina těchto ploch obnovena a znovu popsána. Na základě fytoindikace současnými fytocenózami je zřejmé, že změny stanovišť za uplynulých téměř 50 let nejsou tak významné, aby vyvolaly změnu potenciální lesní vegetace. Velkým kladem lesního hospodaření na Vihorlatě je, zde plně využívána přirozená obnova listnatých dřevin, zejména buku. Na opuštěných pastvinách při úpatí pohoří však dochází k nepříznivé sukcesi a k ochuzení biodiverzity.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2017
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Komplexní rešerše problematiky lesního hospodářství v oblastech postižených svahovými sesuvy a řícením hornin
Bajer, B. ; Buček, A. ; Divíšek, Jan ; Friedl, M. ; Halas, Petr ; Kirchner, Karel ; Kuda, František ; Lacina, Jan ; Roštínský, Pavel ; Simon, J. ; Vavříček, D.
Předkládaná zpráva je 1. dílčí výstupem výzkumného projektu „Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů“. Zpráva je rešerší publikovaných i nepublikovaných dat, která se vztahují ke geomorfologickým, geologickým i krajinným aspektům vzniku a rozšíření sesuvů a skalního řícení. Pozornost je zvláště věnována vlivu sesuvů a skalního řícení na hospodaření v lesích.
Virtuální interaktivní procházka krajinou
Halas, Petr ; Dvořák, Radim (oponent) ; Stružka, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování krajiny v OpenGL. Obsahuje teoretický princip vykreslování ve 3D pomocí funkcí OpenGL a popis některých technologií sloužících k modelování realistických objektů a efektů. Tyto technologie jsou demonstrovány na aplikaci modelující interaktivní procházku krajinou, která je nakonec otestována pomocí dotazníků, vyplněných skupinou dobrovolníků.
Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich zázemí
Havlíček, M. ; Pavlík, F. ; Halas, Petr
Příspěvek se zabývá vyhodnocením změn využití krajiny v zátopových oblastech a zázemí tří jihomoravských nádrží – Nové Mlýny, Vranov a Brno. Pro sledování vývoje využití krajiny byly použity dostupné staré topografické mapy v měřítku 1:28 800, 1:25 000, případně 1:10 000 z let 1836-1841, 1876, 1933, 1943, 1945, 1953-1955, 1990-1991, 2010. Sledováno bylo 9 základních kategorií využití krajiny: orná půda, trvalý travní porost, zahrada a sad, vinice a chmelnice, les, vodní plocha, zastavěná plocha, rekreační plocha, ostatní plocha. Změny využití krajiny se odehrávaly nejen ve vlastních zátopových oblastech, ale i v jejich širším zázemí (do 1 km). U všech tří vodních nádrží a v jejich zázemí byl ve zkoumaném období významný pokles podílu ploch trvalých travních porostů, byly zaznamenány i výrazné úbytky orné půdy, v případě Nových Mlýnů taktéž lesních ploch. V těsném zázemí vodních nádrží Vranov a Brno se po zprovozněních vodních děl rozvíjely významně především rekreační plochy. Výsledky vyhodnocení starých map byly doplněny možnostmi využití starých a aktuálních floristických dat.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2015
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů - Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2015
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V roce 2015 bylo navštíveno několik desítek lokalit aluviálních luk a provedena revize jejich kvalit. Na vhodných lokalitách bylo pořízeno celkem 70 fytocenologických zápisů. Cílem výzkumu je ověřit vztah druhového složení a diverzity a historie využívání okolní krajiny.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2014 - Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů - Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2014
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V roce 2014 bylo navštíveno několik desítek lokalit aluviálních luk a provedena revize jejich kvalit. Na vhodných lokalitách bylo pořízeno celkem 60 fytocenologických zápisů. Cílem výzkumu je ověřit vztah druhového složení a diverzity a historie využívání okolní krajiny.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.