Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2017
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Komplexní rešerše problematiky lesního hospodářství v oblastech postižených svahovými sesuvy a řícením hornin
Bajer, B. ; Buček, A. ; Divíšek, Jan ; Friedl, M. ; Halas, Petr ; Kirchner, Karel ; Kuda, František ; Lacina, Jan ; Roštínský, Pavel ; Simon, J. ; Vavříček, D.
Předkládaná zpráva je 1. dílčí výstupem výzkumného projektu „Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů“. Zpráva je rešerší publikovaných i nepublikovaných dat, která se vztahují ke geomorfologickým, geologickým i krajinným aspektům vzniku a rozšíření sesuvů a skalního řícení. Pozornost je zvláště věnována vlivu sesuvů a skalního řícení na hospodaření v lesích.
Virtuální interaktivní procházka krajinou
Halas, Petr ; Dvořák, Radim (oponent) ; Stružka, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování krajiny v OpenGL. Obsahuje teoretický princip vykreslování ve 3D pomocí funkcí OpenGL a popis některých technologií sloužících k modelování realistických objektů a efektů. Tyto technologie jsou demonstrovány na aplikaci modelující interaktivní procházku krajinou, která je nakonec otestována pomocí dotazníků, vyplněných skupinou dobrovolníků.
Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich zázemí
Havlíček, M. ; Pavlík, F. ; Halas, Petr
Příspěvek se zabývá vyhodnocením změn využití krajiny v zátopových oblastech a zázemí tří jihomoravských nádrží – Nové Mlýny, Vranov a Brno. Pro sledování vývoje využití krajiny byly použity dostupné staré topografické mapy v měřítku 1:28 800, 1:25 000, případně 1:10 000 z let 1836-1841, 1876, 1933, 1943, 1945, 1953-1955, 1990-1991, 2010. Sledováno bylo 9 základních kategorií využití krajiny: orná půda, trvalý travní porost, zahrada a sad, vinice a chmelnice, les, vodní plocha, zastavěná plocha, rekreační plocha, ostatní plocha. Změny využití krajiny se odehrávaly nejen ve vlastních zátopových oblastech, ale i v jejich širším zázemí (do 1 km). U všech tří vodních nádrží a v jejich zázemí byl ve zkoumaném období významný pokles podílu ploch trvalých travních porostů, byly zaznamenány i výrazné úbytky orné půdy, v případě Nových Mlýnů taktéž lesních ploch. V těsném zázemí vodních nádrží Vranov a Brno se po zprovozněních vodních děl rozvíjely významně především rekreační plochy. Výsledky vyhodnocení starých map byly doplněny možnostmi využití starých a aktuálních floristických dat.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2015
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů - Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2015
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V roce 2015 bylo navštíveno několik desítek lokalit aluviálních luk a provedena revize jejich kvalit. Na vhodných lokalitách bylo pořízeno celkem 70 fytocenologických zápisů. Cílem výzkumu je ověřit vztah druhového složení a diverzity a historie využívání okolní krajiny.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2014 - Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů - Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2014
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V roce 2014 bylo navštíveno několik desítek lokalit aluviálních luk a provedena revize jejich kvalit. Na vhodných lokalitách bylo pořízeno celkem 60 fytocenologických zápisů. Cílem výzkumu je ověřit vztah druhového složení a diverzity a historie využívání okolní krajiny.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2013
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V roce 2013 bylo navštíveno několik desítek lokalit aluviálních luk a provedena revize jejich kvalit. Na vhodných lokalitách bylo pořízeno celkem 60 fytocenologických zápisů. Cílem výzkumu je ověřit vztah druhového složení a diverzity a historie využívání okolní krajiny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.