Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 203 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Erotická módní fotografie
Birgusová, Helena ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá erotickou módní fotografií v marketingové komunikaci. Hlavním cílem práce je podat historický přehled erotické fotografie v marketingu módních značek a identifikovat její kritické aspekty a jejich vývoj v čase. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce nejdříve zabývá obecně erotikou v marketingové komunikaci. Pozornost je zaměřena na vymezení erotiky v marketingu, její efektivitu na spotřební chování a aspekty, které ovlivňují její působení na konzumenty reklamy. Dále se práce zabývá historií erotické módní fotografie v širokém společenském a uměleckém kontextu a poté jsou představeni nejvýznamnější osobnosti eroticky zaměřené módní fotografie v marketingové komunikaci v posledních desetiletích. Následně jsou identifikovány hlavní kritické aspekty problematiky. Praktickou část tvoří vlastní výzkum. Hlavní výzkumnou otázkou bylo zjistit zda, a popřípadě jak, se erotická módní fotografie změnila v posledních dvaceti letech v časopisu Elle. Jako výzkumná metoda byla zvolena kvalitativní obsahová analýza. Výsledky výzkumu naznačují, že se erotická módní fotografie mění v průběhu let. Mění se využití erotických motivů i výběr zobrazených modelů a modelek.
Literatura faktu v českých online médiích v letech 2015-2018
Slouka, David ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Bakalářská práce se týká literatury faktu v českých online médiích, časově je ohraničena roky 2015 až 2018. Pomocí analýzy vybraných zpravodajských médií a za použití běžně užívaných vyhledávačů, Google.cz a Seznam.cz, bakalářská práce pátrá po literatuře faktu v online médiích dvojím způsobem. Kromě pozorování, měření a analýzy médií je součástí práce také zpřesnění definice pojmu literatura faktu a jeho zasazení do kontextu online médií. Kapitoly 1-3 se zabývají definicí literatury faktu, její historií na území českých zemí a souvislostmi s non-fiction literaturou. Kapitola čtvrtá blíže přibližuje metodiku analýzy a použité výzkumné metody. Kapitola pátá představuje analýzu samotných vybraných zpravodajských serverů - Aktuálně a iDnes - a kapitola šest vyhledává specializované servery literatury faktu. Kapitola sedm výzkumnou část uzavírá vyhledáním textů pojednávajících o literatuře faktu na Aktuálně a iDnes. Osmá kapitola je sumarizací získaných poznatků a spolu se závěrem zasazuje získané informace do kontextu.
Nakladatelství Franze Kafky a jeho role v kontextu české nakladatelské kultury
Korčeková, Denisa ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Diplomová práce se zabývá Nakladatelstvím Franze Kafky. Jedná se o případovou studii, v níž je popsána problematika spojená s postavením malého úzkoprofilového knižního nakladatelství na současném knižním trhu. Nakladatelství oficiálně vzniklo v roce 1991 v Praze při nově vzniklé kulturní neziskové organizaci Společnost Franze Kafky a funguje dodnes. Pro pochopení dobového kontextu je nastíněna transformace a historie knižního trhu od roku 1990 do roku 2016. V druhé části práce je zpracována historie Nakladatelství Franze Kafky, rozdělená do dvou etap podle dvou doposud úřadujících šéfredaktorek - Marty Železné a Markéty Mališové. Dále je popsán a analyzován způsob nakladatelské praxe a vnitřní chod organizace a její možné odlišnosti od běžného procesu vzniku knihy. Následně je představena knižní produkce a tři hlavní profilové edice, u kterých je popsáno ideové a technické pozadí realizace. Cílem práce je ucelený popis historie a současnosti Nakladatelství Franze Kafky.
Zobrazení menších sportů ve zpravodajském servisu ČTK
Opatrný, Marek ; Trunečková, Ludmila (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Diplomová práce Zobrazení menších sportů ve zpravodajském servisu ČTK se zabývá agenturním pokrytím odvětví, která nepatří v České republice mezi nejsledovanější: basketbalu, florbalu, házené a volejbalu. V teoretické části autor přibližuje vývoj postavení sportovní žurnalistiky v rámci novinařiny i celé společnosti, věnuje se též jednotlivým typům textových i audiovizuálních sdělení, které Česká tisková kancelář produkuje. Samotný výzkum byl zaměřený na české ligy daných sportů, ale i na další mezinárodní i národní soutěže v období od června 2017 do dubna 2018. U tuzemských soutěží je zpravodajství rozčleněno do jednotlivých kategorií (zpravidla jde o předsezónní období, základní část ligy a případnou nadstavbovou část či play off a play out). Z načerpaných kvantifikovaných dat poté autor vyvozuje postavení jednotlivých menších sportů v agenturním servisu mezi sebou, ale i oproti sledovanějším sportům, jako jsou fotbal a hokej. Zároveň se práce věnuje agenturnímu zpravodajství o čtyřech vybraných světových či evropských šampionátech v každém z odvětví, a to i v období před turnaji. U mistrovství dále poměřuje vliv České tiskové kanceláře na obsah deníku Sport a sportovní rubriky deníku Mladá fronta DNES. Práce též obsahuje rozhovory s agenturním editorem i redaktory dvou zmíněných listů, které byly dalším...
Email marketing RunCzech Running League
Hižová, Katarína ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Hrabánková, Markéta (oponent)
Anotácia Cieľom diplomovej práce je analyzovať súčasný stav e-mail marketingu RunCzech běžecké ligy, na základe získaných teoretických poznatkov a autorovej skúsenosti s tvorbou automatizovaných kampaní navrhnúť uvítaciu sériu e-mailov a následne ju za pomoci nástroja MailChimp implementovať do praxe. Teoretická časť práce poskytuje ucelený prehľad o e-mail marketingu, optimalizácie a automatizácie e-mailových kampaní. Predmetom analýzy je nielen vyhodnotenie úspešnosti uvítacej série e-mailov a porovnanie dosiahnutých hodnôt výkonnostných metrík s hodnotami metrík štandardne zasielaných promo e-mailov, ale aj zhodnotenie dopadu zaslania uvítacej kampane na ďalšie správanie a loajalitu príjemcov.
Prolínání mediálního a marketingového obsahu na příkladu společnosti Ambiente
Červenka, Jan ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá prolínáním žurnalistického a marketingového obsahu na příkladu společnosti Ambiente Restaurants, konkrétně jejího firemního blogu Jídlo a radost, který v roce 2015 vznikl primárně k propagačním účelům. Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jaké postupy při tvorbě obsahu redakce blogu Jídlo a radost používá, odkud redaktoři blogu získávají informace a zdali je jejich redakční rutina srovnatelná s tou v klasických vydavatelských domech. Zároveň práce zkoumá, kdo čtenáři blogu Jídlo a radost jsou, jak vnímají obsah, který společnost Ambiente Restaurants publikuje, zdali je pro ně blog Jídlo a radost primárním zdrojem informací o gastronomii a zdali informacím z blogu důvěřují. Praktická část této diplomové práce obsahuje smíšený výzkum, který uplatňuje dvě výzkumné metody. První je kvantitativní metoda dotazníkového šetření, ve kterém byli dotazováni čtenáři blogu Jídlo a radost. Druhá je metoda kvalitativní, a to konkrétně polostrukturovaný rozhovor s vedoucí komunikace společnosti Ambiente Restaurants Šárkou Hamanovou. Data z výzkumu této diplomové práce byla použita pro zodpovězení pěti hlavních výzkumných otázek.
Komunikační strategie společnosti Ambiente v letech 2012-2017
Kučerová, Vlaďka ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na popis komunikace gastronomické společnosti Ambiente restaurants, která zahrnuje přes dvacet různorodých restaurací v celé České republice. Důvodem, proč jsem si vybrala právě Ambiente restaurants je fakt, že disponují interním marketingovým oddělením, které se stará o komunikaci všech značek. Jedná se tak o jedny z mála místních gastronomických provozů, které využívají metod marketingové komunikace a public relations. Strukturálně se práce rozděluje na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve obsahuje obecnou charakteristiku důležitých marketingových pojmů. Konkrétně se jedná o pojmy public relations, osobní public relations, marketingová komunikace, branding, sociální sítě, content marketing a nepříliš známý food marketing. Dále práce přibližuje historii a současnost společnosti. Navazující kapitola je věnována české a zahraniční konkurenci. Příkladů z české konkurence je trochu více, protože se častokrát konkurence dokáže hodnotově rovnat pouze s jedním podnikem, nikoliv s celým konceptem. Oproti tomu u zahraniční konkurence uvádím pouze podniky newyorského kuchaře Davida Changa, který otevřel přes dvacet různorodých restaurací během posledních dvaceti let, stejně tak jako majitel Ambinete restaurants, Tomáš Karpíšek. Praktická část zpočátku poodkrývá...
Marketingová komunikace Schichtových tukových závodů na přelomu 19. a 20.století
Urychová, Charlene ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl doplnit dosavadní informace o historii marketingové komunikace v českých zemích příspěvkem zabývajícím se komunikací konkrétní přední průmyslové firmy, kterou jsou Schichtovy tukové závody, na přelomu 19. a 20. století. Docílit se toho snaží aplikací základní marketingové teorie na značku dané firmy a následnou deskriptivní analýzou využívaných prvků komunikačního mixu. Záměrem je podat komplexní pohled na komunikační aktivity dané firmy ve vymezeném období spolu s přehledným shrnutím a jejich zhodnocením.
Porovnání marketingových aktivit producentů piva na českém trhu v digitálním prostředí v letech 2014-2017
Doskočil, Ondřej ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl přehledně ukázat online marketingové aktivity regionálních malých pivovarů, které se vyskytují v Hlavním městě Praha a jeho blízkém okolí. Cílem práce je také popsat komunikační aktivity čtyř vyselektovaných malých pivovarů a ukázat z nich nejkvalitněji komunikující malý pivovar ve sledovaném regionu. V úvodu práce popisuje segment trhu pivovarnictví, zmíní legislativní omezení, která jsou pro segment specifická a ve stěžejní části popisuje vybrané značky a jejich komunikační aktivity, které poté srovnává mezi sebou.
Humor jako marketingový nástroj a jeho vliv na spotřební chování
Janjić, Saška ; Vranka, Marek (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Bakalářská práce s názvem Humor jako marketingový nástroj a jeho vliv na spotřební chování se věnuje využití humoru v marketingové komunikaci. Hlavním cílem práce je prozkoumat vliv humoru v marketingu na vnímání propagované značky a zjistit jeho dopady na spotřební chování. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je pozornost nejprve zaměřena na spotřebitele, za účelem pochopení principů tržního chování a faktorů, kterými je toto chování ovlivněno. To je důležité pro lepší pochopení účinků humoru, které jsou popsány v následujících částech práce. Dále se práce zabývá humorem z psychologického pohledu, vysvětluje, co humor je a popisuje některé vybrané teorie. Poslední kapitola teoretické části se zabývá propojením humoru v marketingu, vysvětluje principy, vlivy a výhody i nevýhody, se kterými se tato taktika potýká. Praktickou část práce tvoří vlastní výzkum, který si klade za cíl prozkoumat účinky a vlivy humoru v marketingu na vnímání propagované značky a nákupní záměry spotřebitelů. Výsledky experimentu naznačují, že humor má jisté pozitivní vlivy na vnímání propagované značky, zejména se spotřebitelům díky využití humoru značka jeví zábavnější a inovativnější. Vliv na nákupní záměry ve studii prokázán nebyl.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 203 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.