Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Význam ultrasonografického stanovení nepříznivých prognostických ukazatelů pro volbu adekvátní operace u zhoubného nádoru endometria
Frühauf, Filip ; Fischerová, Daniela (vedoucí práce) ; Halaška, Michael (oponent) ; Burgetová, Andrea (oponent)
Cíle: Předoperační ultrasonografické vyšetření je doporučeným stagingovým vyšetřením u pacientek s endometriálním karcinomem. Jeho náplní je zhodnocení rozsahu onemocnění v děloze, vyloučit současné nádorové postižení ovarií a jinou pánevní patologii. Ultrasonografické vyšetření je standardně založeno na subjektivním hodnocení rozsahu postižení erudovaným lékařem. Naším hlavním cílem bylo zjistit, zda objektivní stanovení hluboké myometriální invaze založené na jednoduchých měřeních dosahuje srovnatelných výsledků jako subjektivní hodnocení zkušeným sonografistou. Ve studii jsme testovali dva objektivní modely, (1) poměr nejhlubší invaze k šíři nepostiženého myometria publikovaný poprvé Gordonem a (2) poměr předozadního rozměrů dělohy a tumoru zavedený Karlssonem. Metodika: Prospektivní diagnostická studie probíhala v Onkogynekologickém centru. Do studie vstoupily všechny pacientky s biopticky ověřeným endometriálním karcinomem, které podstoupily ultrasonografické vyšetření dle předem definovaného protokolu a následně chirurgický stagingový výkon. Předoperační lokalní staging každého endometriálního tumoru byl hodnocen subjektivně jedním z expertních sonografistů (myometriální invaze povrchová ˂ 50 % nebo hluboká ≥ 50 % šíře myometria a cervikální stromální invaze přítomna či nepřítomna). Dále byla...
Populace buněk karcinomu prsu. Využití pro stanovení optimálního terapeutického postupu. Prediktivní model.
Kolařík, Dušan ; Halaška, Michael (vedoucí práce) ; Kofránek, Jiří (oponent) ; Dundr, Pavel (oponent)
1 ABSTRAKT Východiska Vlastnosti populace buněk karcinomu prsu se v běžné klinické praxi využívají ke stanovení prognózy zhoubného onemocnění (prognostické faktory) a k předpovědi reaktivity nádoru na určitou léčebnou modalitu (prediktivní faktory). Nezbytným nezávislým prognostickým faktorem u žen s časným karcinomem prsu je také stav axilárních mízních uzlin. Součásti primární operace je proto také chirurgická exstirpace axilárních uzlin a jejich histopatologické vyšetření. Rozsah tohoto výkonu je variabilní, za standardní se v současné době považuje biopsie sentinelové uzliny. Je však možné, že tento typ zákroku není nejvhodnější pro všechny pacientky s primárním prsním karcinomem. Cíle práce Cílem této práce je ověřit, je-li s dostatečnou přesností možné předvídat postižení axilárních lymfatických uzlin použitím neoperační metody - tedy vyhodnocením kombinace prognostických a prediktivních faktorů samotného primárního nádoru. Nástrojem pro tuto predikci je matematický model sestavený na základě souboru údajů o pacientkách léčených pro zhoubná onemocnění prsu časných stadií. Použití tohoto modelu v každodenní praxi pak může umožnit přizpůsobení radikality zákroku v axile pro každou individuální pacientku. Pacienti a metody V této retrospektivní studii jsme použili údaje 617 žen léčených v přední...
Určení frekvence mutací genu pro fumaráthydratázu u pacientek s děložními myomy
Kubínová, Kristýna ; Mára, Michal (vedoucí práce) ; Halaška, Michael (oponent) ; Baxová, Alice (oponent)
Úvod: Děložní myomy jsou nejčastějším benigním onemocnění ženského pohlavního traktu s vrcholem výskytu ve čtvrtém a pátém decenniu. Etiopatogeneza děložních myomů zůstává i v současné době z velké části neobjasněna. Nesporný podíl na vzniku děložních myomů mají faktory genetické. Byla identifikována řada genů, jejichž mutace jsou popisovány u určitého procenta pacientek s děložní myomatózou. Jedním z kandidátských genů je i gen pro fumaráthydratázu (FH). Heterozygotní germinální mutace tohoto genu způsobují dva dědičné syndromy: Multiple smooth muscle tumors of the skin and uterus (MCUL1)/ Hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer syndrome (HLRCC) charakterizované familiárním výskytem kožní leiomyomatózy, děložních myomů mezi 20-30 rokem života a renálním papilárním karcinomem. Cílem naší práce bylo identifikovat frekvenci výskytu mutací FH u mladých pacientek se sporadickými děložními myomy. Metodika: Do studie byly zařazeny pacientky s děložními myomy diagnostikovanými do 30 let věku, jako kontrolní skupina sloužil soubor pacientek do 30 let s absencí děložních myomů. V lymfocytech izolovaných z periferní krve pacientek byla stanovena aktivita fumaráthydratázy (fumarázy) a kontrolního enzymu citrátsyntázy a byla porovnána s kontrolním souborem. Následně byla provedena mutační analýza genu...
Hodnocení pooperačních lymfedemů u různě radikálních operací karcinomu vulvy a děložního hrdla
Nováčková, Marta ; Halaška, Michael (vedoucí práce) ; Špaček, Jiří (oponent) ; Mlynček, Miloš (oponent) ; Kučera, Eduard (oponent)
Souhrn Cílem studie byla prospektivní detekce pooperačního lymfedému dolních končetin u pacientek po operaci pro karcinom děložního hrdla nebo karcinom vulvy pomocí různých vyšetřovacích metod a jejich porovnání a monitorování výskytu pooperačních komplikací a kvality života. Celkem bylo sledováno 78 žen po operaci pro karcinom děložního hrdla a 36 po operaci karcinomu vulvy. Pacientky byly rozděleny podle radikality zákroku na konzervativní a radikální skupinu. Před operací a za 3, 6 a 12 měsíců po operaci byl pomocí měření obvodů, multifrekvenční bioelektrické impedanční analýzy (MFBIA) a subjektivního pocitu pacientek hodnocen stav dolních končetin z hlediska lymfedému. Před operací a za 6 a 12 měsíců po operaci byla zaznamenána kvalita života pomocí dotazníků Evropské organizace pro výzkum a léčbu nádorových onemocnění EORTC QLQ-C30 a QLQ-CX24. Za 12 měsíců po operaci karcinomu děložního hrdla udávalo subjektivní lymfedém 35,9 % pacientek, u 37,18 % byl objektivně diagnostikován metodou měření obvodů končetin a u 52,56 % žen byl detekován nárůst množství extracelulární tekutiny pomocí metody MFBIA Ri/R0. U pacientek po operaci karcinomu vulvy dosáhla prevalence lymfedémů hodnocená subjektivně 19,44 %, měřením obvodů končetin 38,89 % a MFBIA R0 66,67 %. Jako rizikový faktor vzniku lymfedému byl po...
Sexualní dysfunkce žen s močovou inkontinencí
Pastor, Zlatko ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Halaška, Michael (oponent) ; Raboch, Jiří (oponent)
SOUHRN Cíl: Práce zkoumala vliv ženské močové inkontinence na rozvoj sexuálních dysfunkcí. Dotazníkovým šetřením jsme zjišťovali, jak často a jakým způsobem modifikuje sexuální chování a sexuální reakce. Naším cílem bylo určit prevalenci koitální inkontinence, popsat nejčastější sexuální poruchy a zjistit, jak se s nimi ženy vyrovnávají v partnerském životě a jak tyto situace řeší. Pozornost jsme věnovali zájmu lékařů o tuto problematiku, kvalitě jejich komunikace s pacientkami, efektu a spokojenosti s poskytovanou terapií. Výzkumný soubor: Výzkumný soubor tvořilo 106 žen s močovou inkontinencí ve věku 30- 44 a 45-59 let. Charakteristiky jejich sexuálního chování jsme porovnávali mezi oběma věkovými kategoriemi a vzhledem ke stanovené diagnóze. Změny sexuálního chování jsme hodnotili jednak ve vztahu k obecné populaci, k čemuž jsme použili závěry reprezentativního výzkumu na populaci českých žen z roku 2008 a také výzkumu provedeném na kontrolním souboru 112 zdravých žen srovnatelného věkového složení. Materiál a metody: K popisu a analýze sexuálních dysfunkcí inkontinentních žen jsme použili modifikovanou variantu sexuologického dotazníku ze zmíněného výzkumu Weisse a Zvěřiny a dva mezinárodně používané dotazníky PISQ-12 a GRISS. Získané výsledky jsme zpracovali standardizovanými statistickými metodami....
Vliv snížení radikality onkochirurgické léčby karcinomu děložního hrdla na snížení morbidity urogenitálního traktu
Chmel, Roman ; Rob, Lukáš (vedoucí práce) ; Halaška, Michael (oponent) ; Mlynček, Miloš (oponent) ; Roztočil, Aleš (oponent)
Karcinom děložního hrdla představuje v České republice čtvrtou nejčastější gynekologickou malignitu. V roce 2008 dosahovala incidence karcinomu děložního hrdla 19,2/100 000 (1021 žen) s úmrtností 6/100 000 žen. Radioterapie i chirurgická léčba časného stádia karcinomu děložního hrdla má srovnatelné výsledky, ale radikální operace zůstává preferovanou modalitou, a to zejména u mladých žen. Velmi úspěšná léčitelnost časných stádií tohoto onemocnění (88-97 %) na podkladě individualizované terapie vede v současnosti k akcentaci zvyšování kvality života léčených žen. S léčbou spojená morbidita souvisí zejména s radikalitou operace. Dominantním cílem předkládané práce byla prospektivní detekce předoperačního a pooperačního stavu kontroly mikce a kontinence moči u 142 hodnocených žen, které podstoupily "nervy šetřící" abdominální radikální hysterektomii - typ C1, méně radikální operaci - pánevní laparoskopickou lymfadenektomii a laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomii typ A a méně radikální fertilitu zachovávající operaci - pánevní laparoskopickou lymfadenektomii a simplexní trachelektomii. Pooperační morbidita souvisí jak s pánevní lymfadenektomií, tak i s resekcí parametrií a horní části pochvy s poraněním nervus hypogastricus a plexus hypogastricus inferior. Funkce dolního močového traktu byla před i...
Cévní zásobení a prokrvení ženské uretry ve vztahu k poruchám kontinence : stanovení vyšetřovacích metod a jejich praktické použití
Švabík, Kamil ; Martan, Alois (vedoucí práce) ; Halaška, Michael (oponent) ; Adamík, Zdeněk (oponent)
Úvod: Kontinence moči u žen je zajišťována zevním a vnitřním mechanismem. Vnitřní mechanismus, tj. vliv vlastní stavby uretry, inervace, perfuze submukozních plexů apod., nejsou v klinické praxi vyšetřovány. Dlouhodobě je známa souvislost inkontinence a rekonstrukčních výkonů. Nedílnou součástí všech reparačních procesů jsou faktory ischemie a neovaskularizace. Můžeme očekávat, že hojení a jizvení může mít vliv na vnitřní uzávěrový mechanismus. Rekonstrukční výkony se syntetickými implantáty patří mezi operace, kde se jizvící proces projevuje ve větší míře. Metodika: Do studie jsme zařadili pacientky s defektem předního kompartmentu a randomizovali je do 3 skupin dle operační techniky a inzerce implantátu. Pacientky byly vyšetřeny před a po operaci ultrazvukem, včetně Dopplerovského vyšetření perfuze, a urodynamického vyšetření. Pooperační ultrazvukové vyšetření bylo provedeno 4. pooperační den a 3-5 měsíců po operaci. Byla studována korelace ultrazvukových a urodynamických parametrů. Výsledky: Celkem jsme zařadili 87 pacientek. Neprokázali jsme korelaci mezi morfologickými změnami způsobenými operacemi a stupněm inkontinence. Metodika hodnocení perfuze oblasti uretry a uretrovezikální junkce pro svou nepřesnost znemožnila korelaci s ostatními parametry. Maximální uretrální tlak nekoreloval s...
Postižení regionálních lymfatických uzlin u operabilního karcinomu prsu a mapování imunitní odpovědi organismu
Chod, Jiří ; Strnad, Pavel (vedoucí práce) ; Pavlišta, David (oponent) ; Halaška, Michael (oponent) ; Šterzl, Ivan (oponent)
První popis karcinomu prsu se dochoval z nálezů ve starém Egyptě z roku 1600 před Kristem. Avšak až do konce 19. století byl karcinom prsu stále chápán jako lokální onemocnění . Teprve od třicátých let 20. století se datují práce, které popírají teorii karcinomu prsu jako lokální nemoci a onemocnění začíná být považováno za systémové s převážně Iymfogenní progresí. Teorii o vzniku nádoru z epitelových buněk prsu vyslovil až v roce 1940 Virchow. Tyto hypotézy potvrdilo mnoho srovnávacích i experimentálních studií v šedesátých letech 20. století. Jedinou léčebnou modalitou byla v minulosti radikální chirurgická exstirpace tumoru a přilehlých tkání, která rostla až do tzv. "rozšířené radikální mastektomie" dle Halsteda (1882). Méně radikální operaci, tzv. modifikovanou radikální mastektomii, která šetří velký prsní sval, provedl poprvé v roce 1948 Patey. Další vývoj ozařovacích technik a přístrojů umožnil zavedení tzv. prs šetřících (konzervativních) výkonů. Tyto konzervativní výkony prováděné za přesně definovaných podmínek mají stejné intervaly přežití jako modifikovaná nebo rozšířená radikální mastektomie (1 ,2,3). Karcinom prsu je považován za hormonálně dependentní nádor od roku 1896, kdy byla prokázána regrese metastatického karcinomu prsu po oboustranné ovarektomii (kastraci) (4).V roce 1967 se objevily...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Halaška, Michael J.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.