Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice po roce 2000
Mrůzková, Veronika ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice využívání obnovitelných zdrojů v České republice. Práce je rozdělena do tří kapitol, první kapitola je teoretická, po ní následují dvě praktické. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu obnovitelné zdroje, dále popisuje fungování každého zdroje a vhodnost využívání těchto zdrojů v ČR. Druhá kapitola se věnuje již konkrétním hodnotám. Zabývá se rozšířením každého z vybraných zdrojů v ČR, vypsanými podporami pro výstavbu těchto zdrojů a také celkovými náklady na podporu obnovitelných zdrojů. V kapitole je možné najít také důvod expanze obnovitelných zdrojů v ČR. Poslední kapitola popisuje technologické a ekonomické charakteristiky vybrané bioplynové stanice. Taktéž se věnuje vyhodnocení investice pomocí různých metod, jako je cash flow, NPV, IRR, nebo prostá doba návratnosti. V kapitole je také obsažena citlivostní analýza, která ukazuje, jak jsou citlivé náklady do BPS.
Progóza vývoje odpadového hospodářsrví v ČR
Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent) ; Jurová, Marie (oponent)
Souhrn výsledků Vývoj české ekonomiky je pro budoucnost systému nakládání s komunálními odpady v ČR důležitějším faktorem, než vývoj environmentální regulace. Volný trh s minimem pravidel je nejlepším prostředkem k vytváření potřebných kapacit k odstraňování komunálních odpadů. Hypertrofovaná environmentální regulace v kombinaci s nízkým hospodářským růstem je kombinací vracející vývoj odpadového hospodářství v ČR před rok 1989. Za určující faktor, který indikuje trend spokojenosti jednotlivých uživatelů systému nakládání s komunálními odpady lze považovat vlastnickou strukturu provozovatelů služeb a v ní podíl výkonů poskytovaných privátním sektorem. Dalším rozhodným faktorem je počet obcí respektive zákazníků napojených na provozovatele systému. Preference obsluhy větších územních celků spočívající ve vytváření integrovaných regionálních systémů má větší předpoklady pro optimalizaci systémů a efektivní plnění strategických cílů nakládání s komunálními odpady. Lze rovněž oprávněně předpokládat, že odborná úroveň pracovníků a tím i kvalita rozhodování veřejné správy na této úrovni bude vyšší v porovnání se současným stavem. Výhledově se k významným faktorům řadí výše ceny služeb spojených s komunálními odpady. V případě liberalizace trhu vyvolá zvýšení cen služeb poptávku po jiných způsobech nakládání s...
Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR
Nencková, Lucie ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent) ; Hájek, Miroslav (oponent)
Nepotřebný či obnošený textil z domácností představuje druh odpadu, o který ani široká veřejnost ani odborníci nejeví příliš zájem. Přitom snad není o nás více vypovídajícího typu odpadu, který by odrážel konzumní stav naší společnosti, náš momentální život v nadbytku, změny a preference technologií výroby a pokrok ve vývoji nových funkčních materiálů. Kromě typických problémů souvisejících s odstraňováním směsného komunálního odpadu obecně, přináší textilní odpad i celou řadu dalších příležitostí, jako je možnost opětovného využití (re-use), recyklace nebo energetického využití (energy recovery), na druhé straně však z širšího globálního pohledu představuje textil díky obrovské produkci a spíše konzumnímu charakteru zboží také řadu negativních environmentálních a etických aspektů. Ačkoliv je tak hlavním tématem této práce nepotřebný či obnošený textil z domácností jako odpad, je na textil obecně nahlédnuto ve všech souvislostech životního cyklu výrobku, od produkce textilních vláken a s ní spojenými negativními dopady na životní prostředí i lidské zdraví, přes znepokojivé podmínky v textilních manufakturách v rozvojových zemích spojovaných s vykořisťováním a dalšími odsouzeníhodnými praktikami, které využívá textilní i oděvní průmysl ke generování zisku, až po otázky spojené s odpadovým hospodářstvím, a to zejména za předpokladu, že předpokládaná produkce komunálního odpadu se bude v blízké budoucnosti rapidně zvyšovat. Díky těmto údajům uvedeným v širších souvislostech ztrácí textil či textilní odpad na své zdánlivé bezvýznamnosti a stává se materiálem zasluhujícím naši pozornost. Hlavním cílem této práce byla analýza a interpretace primárních dat získaných pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření v českých domácnostech, které společně s ověřením několika dílčích hypotéz a analýzou zájmových skupin ve vztahu k textilnímu odpadu vedly k následnému navržení metodického přístupu pro řešení problematiky spojené s textilním odpadem v souladu s přínosy, které lze se získáním obdobných informací očekávat podle Nařízení vlády 352/2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, a mohou přispět k podpoře trvale udržitelného rozvoje v oblasti nakládání s textilním odpadem, ale i textilem samotným.
Současnost a perspektivy využívání alternativních zdrojů energie
Šimíková, Barbora ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Závěrečná práce se zaměřuje na skutečné rozměry globálního energetického problému. Snaží se posoudit stávající zásoby fosilních paliv a další faktory, jako jejich alokaci a využívání. Práce se také soustřeďuje na alternativní zdroje energie jako možné řešení energetického problému. Představuje legislativní podporu, současné využívání a budoucí perspektivy alternativních zdrojů v rámci Evropské unie a České republiky.
Vývoj environmentální politiky v ČR a jeho mezinárodní aspekty
Králíková, Petra ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Nencková, Lucie (oponent)
Cílem této bakalářské práce je přiblížit vývoj environmentální politiky ČR od roku 1990 a problémy spojené v jednotlivých etapách vývoje ČR s naplněním cílů environmentální politiky. První kapitola se věnuje definování základních pojmů, principům, cílům a nástrojům environmentální politiky. Druhá kapitola popisuje vývoj environmentální politiky v České republice a spolupráci s mezinárodními organizacemi. Třetí kapitola se zaměřuje na environmentální politiku EU -- její orgány, vývoj a financování. Závěr přináší vyhodnocení vlivu EU na tuto politiku v ČR.
Dobrovolné přístupy k ochraně životního prostředí a možnosti jejich využití ve firmě
Kuchta, Jiří ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolných přístupů k ochraně životního prostředí, nejprve je popsán význam ochrany životního prostředí, dále regulace ochrany životního prostředí a možné přístupy k ochraně životního prostředí v kontextu společenského vývoje. Následně je věnována pozornost dobrovolným přístupům k ochraně životního prostředí, jmenovitě základnímu rozdělení dobrovolných přístupů, environmentálním systémům řízení, environmentálnímu značení, ekodesignu, čistší produkci, totálnímu řízení kvality a environmentálnímu manažerskému účetnictví. V praktické části textu byly hodnoceny dobrovolné přístupy k ochraně životního prostředí vybraných firem, jmenovitě firmy Unilever a Hochtief, a to prostřednictvím realizace vlastního výzkumného šetření, zjišťovány bylo především, zda pro danou firmu bylo, je či bude efektivní zavedení dobrovolných přístupů k ochraně životního prostředí či nikoliv, tedy jaké jsou motivy firmy k zavádění a realizaci těchto dobrovolných přístupů.
Vývoj a orientace české environmentální politiky v historickém a geopolitickém kontextu
Leimerová, Magdalena ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Diplomová práce s názvem Vývoj a orientace české environmentální politiky v historickém a geopolitickém kontextu cílí na detailní představení podoby české politiky životního prostředí od roku 1990. První kapitola práce objasňuje teorii environmentální politiky a udržitelného rozvoje -- přibližuje například jednotlivé druhy environmentálních nástrojů či aktéry a cíle environmentální politiky. Další tři kapitoly se o tuto teorii opírají a detailně charakterizují hlavní pilíře politiky životního prostředí ČR, resp. ČSFR. Vývoj české environmentální politiky je v práci rozdělen do několika fází, přičemž klíčový mezník představuje vstup ČR do EU. V závěrečné kapitole práce shrnuje vývoj české environmentální politiky, komparuje ji s environmentální politikou EU a nabízí zhodnocení její současné podoby.
EKONOMICKÉ ASPEKTY STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
Aguilar Bobadilla, Silvia E. ; Šauer, Petr (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent) ; Dubová, Markéta (oponent) ; Čermáková, Hana (oponent)
The main scope of the work is to support a wider understanding of the achievements and limitations of economic analysis in historical contamination issues. The work describes how various schools of economics focus their study on environmental problems, specifically on Brownfields redevelopment. It presents the ideas of environmental economics, resource economics, free market environmentalism, institutional economics, political economy and ecological economics. The work includes a case study from the region of Ralsko in North Bohemia.
The potential of deep seabed polymetallic nodules
Tormová, Lucia ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent)
Polymetalické konkrece oceánského dna jsou jedním z hlavních typů nekonvenčních rudných zdrojů. Oceánské ložiska surovin představují potenciální zdroj řady kovů, jejichž pevninská ložiska v nejbližší budoucnosti mají omezenou životnost. Proces geologického průzkumu oceánského dna se dá považovat za počátek kvalitativně nové etapy v procesu získávání nerostných surovin. Pokračování probíhajících prací na ložisku polymetalických konkrécií v zóně Clarion-Clipperton je považováno za vážný úkol do roku 2025, se zřetelem na pokrok ve vytvoření účinné těžební jednotky a aplikací moderních technologií pro extrakci hlavních kovů: manganu, niklu, mědi a kobaltu. Předpokladem racionálního využití oceánských zdrojů je ochrana přírodního oceánského prostředí. Zkoumaná je efektivita projektu těžby polymetalických konkrécií v konkrétním ložisku zóny Clarion-Clipperton, která je průzkumnou oblastí organizace IOM -- v rozsahu roční těžby 2,2 Mt mokrých konkrécií pro rok 2025.
Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vlčková, Jitka ; Tošovská, Eva ; Ščasný, Milan ; Šaroch, Stanislav ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Hadrabová, Alena ; Brůha, Jan
Analýza politiky životního prostředí České republiky z hlediska konzistence; analýza změn spotřebního chování jednotlivců a domácností v důsledku aplikace politiky životního prostředí České republiky a Evropské unie; analýza dopadů politiky životního prostředí na rozhodování firem, zejména s důrazem na analýzu investiční aktivity vysokozátěžových firem a změny nákladové struktury; analýza dopadů obchodní politiky na životní prostředí; makroekonomické modelování dopadů opatření politiky životního prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.