Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Virtuální prototyp mechatronické soustavy
Dinga, Milan ; Březina, Lukáš (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho kinematiky. Ďalej je vytvorený model elektrických motorov a posledná časť sa skladá z co-simulácie a návrhu riadenia.
Computational modelling of self-excited oscillation during metal cutting
Malý, Pavel ; Hadaš, Zdeněk (oponent) ; Švancara, Pavel (vedoucí práce)
This master thesis deals with analysing of productivity and effectivity of cutting process in milling. Real milling machine is used to find out the critical chip width. Geometric model of the milling machine is created in Autodesk Inventor software. Ansys Workbench software is used for corresponding analysis of cutting process. Results of analysis are used for creating stability lobe diagrams. Due to results evaluated there are two different approaches proposed in order to get more effective milling process. Effects of these two approaches are verified by comparison with previous analysis.
Nízko rychlostní elektrický generátor na bázi permanentních magnetů
Dvořák, Jiří ; Andrš, Ondřej (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh uložení lineárního elektrického generátoru buzeného permanentními magnety o zadaných vstupních hodnotách: frekvence pohybu 16 Hz a celkové výchylce 6 mm. Bylo požadováno, aby výstupní výkon generátoru byl minimálně 1 watt. Výpočet cívky je řešen v programu Wolfram Mathematica 11.
Analýza smart materiálů
Rašner, Martin ; Lošák, Petr (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Analýza smart materiálů“ se zabývá popisem inteligentních materiálů z hlediska využitelnosti v technické praxi. Nejprve je v práci provedena rešerše smart materiálů, která je dále rozvedena na podrobný popis materiálů s tvarovou pamětí. Za účelem zkoumání funkčnosti materiálu a popisu jeho chování z hlediska nelineárního kmitání je navržen zjednodušený model. Praktická část se věnuje aplikaci pasivního tlumení na materiálu Nitinol. Řešení je provedeno v modelovacím prostředí MATLAB/Simulink.
Dynamická analýza vybraných bicích mechanizmů palných zbraní
Hussliková, Veronika ; Hadaš, Zdeněk (oponent) ; Slažanský, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou bicích mechanizmů vybraných palných zbraní. V úvodní části práce je provedena rešerše týkající se zbraňové problematiky, je zde shrnut teoretický základ nauky o zbraních a podrobněji popsána iniciační ústrojí některých typů zbraní. Na konci teoretické části jsou rozebrány možnosti řešení daného úkolu. Praktická část práce se věnuje rozboru bicích mechanizmů čtyřech různých typů zbraní a následně teoretickému výpočtu iniciační energie a dopadové rychlosti úderníku či zápalníku. Tento výpočet je na závěr aplikován na několik konkrétních zbraní. Konečným výstupem je vypočtená iniciační energie společně s dopadovou rychlostí úderníku či zápalníku a koeficient bezpečnosti vůči spolehlivé iniciaci zápalkové slože.
Piezoelektrický vibrační generátor
Klásek, Matyáš ; Rubeš, Ondřej (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled piezoelektrických materiálů a jejich využití v energy harvesting aplikacích a poté pomocí analytického modelu v programu MATLAB/Simulink vyšetřit chování piezoelektrického bimorfního nosníku v závislosti na jednotlivých, zejména geometrických parametrech. Především jde o jejich vliv na generovaný výkon a výslednou vlastní frekvenci systému.
Kinematické buzení kyvadla
Vrána, Jiří ; Březina, Lukáš (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena vytvořením modelové situace kinematicky buzeného kyvadla s jedním stupněm volnosti, které kmitá jak v lineárním, tak nelineárním stavu. V teoretické části je popsáno několik základních pojmů z teorie kmitání a uvedení několika příkladů využitelnosti kyvadla. Praktická část obsahuje sestavení pohybových rovnic modelových situací, na základě kterých jsou vytvořeny simulační programy. Práce obsahuje i návrh praktického využití modelu nelineárního kyvadla.
Magnetostrikční vibrační generátor
Šumpelová, Jana ; Singule, Vladislav (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá myšlenkou harvestování energie pomocí vibrací. Popisuje magnetostrikční princip jako možnost získávání elektrické energie. Jedná se o generátor tvořený z nosníku s magnetostrikčním materiálem (Terfenol-D) a cívky. Model tohoto přístroje je vytvářen v prostředí Matlab/Simulink a programu FEMM. Pro různé naměřené hodnoty vibrací jsou poté tyto způsoby porovnávány. V programu FEMM lze zdokonalit získávání energie pomocí modelování různých okolních podmínek a použitím dalších materiálů (například přidáním permanentních magnetů). Výstup práce vyjadřuje schopnost harvestování energie navrhnutého magnetostrikčního generátoru v porovnání s již vytvořenými modely piezoelektrického a elektromagnetického generátoru. Na základě těchto výsledků lze určit, který generátor je vhodnější pro různé druhy aplikací.
Kmitání strojů v průmyslové praxi
Hadraba, Petr ; Vetiška, Jan (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
Analýza kmitání výrobních strojů hraje klíčovou roli, pro funkčnost, životnost a bezpečnost provozu. Tato práce se zabývá modelováním dynamiky dále přínosem modelování na návrh stroje a na předcházení poruchových stavů. Analýza byla prováděna na dvou strojích, na polohovacím stolu s bubnovou vačkou a na vícevřetenovém soustružnickém automatu. Za požití základních modelů kmitání, ale i modelů nelineárních. Simulace byly provedeny v Matlabu – Simulinku pro převod kinematiky posloužil MSC ADAMS. Modely byly ověřeny pomocí měření. Výsledky práce slouží pro vylepšení mechanismu a řízení.
Optický snímač rychlosti povrchu
Vaněk, Ondřej ; Hadaš, Zdeněk (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření optického snímače pro měření rychlosti povrchu za použití senzorů používaných v počítačových myších. Takovýto optický rychloměr by měl najít uplatnění ve výrobním průmyslu pro levné bezkontaktní měření rychlosti pásových dopravníků či posunu polotovarů, aby bylo možné dalšími přístroji kontrolovat kvalitu produktů. Teoretická část práce zahrnuje prostudování tématiky, seznámení s optickými senzory a jejich použitím. Do praktické části patří vytvoření programu pro komunikaci a stanovení rychlosti pohybu povrchu v MATLABu a pro platformu Arduino©, vytvoření jednoduchého zařízení na platformě Arduino©, sestavení experimentálního měření a provedení testovacích měření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.