Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příjem a využití různých forem dusíku u rostlin pšenice
Raimanová, Ivana ; Haberle, Jan (vedoucí práce) ; Vaněk, Václav (oponent) ; Gloser, Vít (oponent)
77 7. Závěry Cílem disertační práce bylo hodnocení fyziologických a agronomických aspektů příjmu a následného využití hlavních forem N u pšenice. Shrnutí hlavních výsledků je dále uvedeno. Pšenice patří mezi druhy rostlin, které jsou citlivé k toxickému působení amonného iontu a zároveň negativně reagující na nízké pH. U rostlin, které měly jako jediný zdroj dusíku NH4 + byly pozorovány symptomy toxicity - omezený růst kořenů, nižší R/S poměr, deficit esenciálních kationtů (K+ , Ca2+ , Mg2+ ) a akumulace amonných iontů v nejstarších listech. Tyto projevy byly z velké části potlačeny zvýšením pH živného roztoku. Nízké pH působilo negativně i na rostliny z nitrátové varianty. Dostupnost obou forem dusíku toxické působení amonných iontů zmírňuje. Zdá se, že výrazná acidifikace rhizosféry vyvolaná příjmem amonných iontů je hlavní příčinou negativní růstové reakce rostlin pšenice. Kinetické parametry příjmu (Vmax a Km), charakterizující vysoko-afinitní příjmový systém, mohou sloužit pro hodnocení vnitrodruhových a mezidruhových rozdílů v efektivitě příjmu nitrátů a amonných iontů. Oba sledované druhy pšenice (T. aestivum a T. durum) se vyznačují vyšší maximální rychlostí (Vmax) pro příjem amonných iontů v porovnání s nitráty a současně lepší osvojovací schopností pro nitráty (nižší Km). Rozvoj kořenového systému...
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Klír, Jan ; Kozlovská, Lada ; Haberle, Jan ; Mühlbachová, Gabriela
Metodika popisuje aktuální opatření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ve zranitelných oblastech České republiky. V metodice jsou přehledně popsány jednotlivé požadavky 4. akčního programu nitrátové směrnice pro období 2016–2020, schváleného vládou ČR za účelem omezení ztrát dusíku vyplavením dusičnanů do povrchových a podzemních vod, snížení rizika eutrofizace povrchových vod i omezení transmise dusičnanů do okolních států vodami odtékajícími z území České republiky. Cílem je tedy snížit znečištění vod dusíkatými látkami pocházejícími ze zemědělství, jež má za následek ohrožení lidského zdraví, poškození zdrojů obživy, narušení vodních ekosystémů, škody na přírodních hodnotách nebo ohrožení oprávněného používání vod. Součástí publikace jsou i odkazy na vybrané odborné publikace a související předpisy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., České Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Pretel, Jan ; Janouš, Dalibor ; Haberle, Jan ; Rožnovský, Jaroslav ; Řičicová, Pavla ; Kulasová, Bohuslava ; Daňhelka, Jan ; Novický, Oldřich ; Metelka, Ladislav
Cílem úkolu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Řešení je rozděleno do dílčích částí: DP 01 - Zpřesnění a aktualizace regionálních scénářů klimatické změny, DP 02 - Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a vodní zdroje a návrhy adaptačních opatření v sektoru vodního hospodářství, DP 03 - Dopady změny klimatu na extrémní hydrologické jevy, DP 04 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru zemědělství, DP 05 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru lesního hospodářství, DP 06 - Syntéza dopadů změny klimatu a vlivu adaptačních opatření v České republice a odhad ekonomických nákladů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.