Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané charakteristiky atmosférického aerosolu v ovzduší malého sídla
Domasová, Markéta ; Braniš, Martin (vedoucí práce) ; Mihaljevič, Martin (oponent) ; Hůnová, Iva (oponent)
korelace pouze s frakcí PM2.5 v centru obce' U jednotlivých prvků byla prokríziínazápomá korelace mezi teplotou a As (zejména ve frakci PM2.5) v centruobce,coŽ by ukazovalona původAs ve spalováníuhlí.S rych|ostívětru nejvýrazněji zélpoměkoreloval As a Se, méněvtýznamněpak Pb, Zn a Y . Aktuálnost problémuPMro V Českérepub|icepowrdi|o i překračování imisní |imitní hodnoý (50 pg.m-3 24.hodinové koncentrace PM,o), která vstoupila v platnostl.1.2005. Ve sledovanéobci tato hodnotabyla překročena ve 27 a ve 42 případechv zimních obdobía ve 2 případechv |etnímobdobí. Během l9-denníkampaněv roce 2003 byly hodnotyPM16vyššínež 50 pg.m.r naměřeny v 5 případechv centruobce a ve 2 případechv pozaďovélokalitě. 4.Závér Předkládaná disertace potvrdila zák|adni domněnku, Že koncentrace aspirabilníchfrakcíaerosoluv malýchsídlechje významnýmenvironmentálním problémema ukáza|a,Žeje třeba věnovatpozornostomezovánímnoŽstvíemisí nejenve většíchměstechale i v malýchobcích. Výzkum potvrdil původnípředstavuo existenciurčitéuniformníhladiny koncentraceatmosferickéhoaerosolu vyskytujícíse v oblasti Českékotliny, která můŽebý v místechvýskyu loká|níchzdrojů'předevšímv zimní části roku, qÍrazně jejich činnostínaýšena' Ve venkovských sídlech v České republice,kde stálepřevládá tradičnívytápěnídomácnostízaloŽenéna spalování uhlí,dřeva a...
Může být námraza faktorem, který se významnou měrou podílí na celkové atmosférické depozici?
Krištof, Tomáš ; Hůnová, Iva (vedoucí práce) ; Stráník, Vojtěch (oponent)
Cílem této práce je pokusit se odpovědět na otázku, jestli má námraza významný podíl na atmosférické depozici formou rešerše odborné literatury. Atmosférická depozice je děj, kterým se přenáší látky z ovzduší na zemský povrch. Jednou z jejích složek je usazená depozice (mlha, jinovatka, námraza). Námraza se nevyskytuje po dobu celého roku a její tvorba je závislá na často měnících se faktorech. Přesto je možné dokázat, že koncentrace látek v námraze může převyšovat, nebo alespoň zabírat významný podíl na atmosférické depozici v určitých lokalitách za příznivých období pro její vznik. Klíčová slova: Atmosférická depozice, námraza
Může být námraza faktorem, který se významnou měrou podílí na celkové atmosférické depozici?
Krištof, Tomáš ; Hůnová, Iva (vedoucí práce) ; Stráník, Vojtěch (oponent)
Cílem této práce je pokusit se formou rešerše odborné literatury odpovědět na otázku, zda má námraza významný podíl na atmosférické depozici. Atmosférická depozice je děj, kterým se přenáší látky z ovzduší na zemský povrch. Jednou z jejích složek je horizontální depozice (mlha, jinovatka, námraza). Námraza se nevyskytuje po dobu celého roku a její tvorba je závislá na faktorech, jejichž hodnoty se mohou často měnit. Přesto je možné dokázat, že námraza může zabírat významný podíl na celkové atmosférické depozici v určitých lokalitách za příznivých období pro její vznik. Klíčová slova: Atmosférická depozice, námraza
Výskyt a složení mlhy v České republice
Esterlová, Jana ; Hůnová, Iva (vedoucí práce) ; Stráník, Vojtěch (oponent)
Tato práce pojednává o výskytu mlhy na území České republiky a o jejím složení. Zabývá se současným stavem i historickým vývojem (přibližně od druhé poloviny 20. století). Práce je rozdělena na dvě části. První částí je rešerše odborné literatury, která shrnuje výsledky již proběhlých studií, vysvětluje pojmy spojené s mlhou a přibližuje metody užívané pro kvantifikaci mlhy. Druhá část obsahuje výsledky vlastní studie pro městskou stanici Praha- Libuš (1971-2015) a horskou stanici Churáňov (Šumava, 1961-2015). Mlha je často podceňovaným fenoménem, který má prokazatelný vliv na vodní bilanci a přispívá k atmosférické depozici, a to zejména v horských oblastech, kde je četnost jejího výskytu vyšší. Složení mlhy se za sledované období proměňuje. Nejhojnějšími ionty jsou ve většině případů NO3 - , NH4 + , SO4 2- , Cl- a Ca2+ . V souvislosti se snižováním celkového znečištění ovzduší dochází i ke snižování koncentrací polutantů v mlze. Nižší obsah těchto částic možná souvisí i s nižším výskytem mlhy v městských a jiných dříve hojně znečištěných oblastech kvůli menšímu množství kondenzačních jader, který je patrný v Praze-Libuši. V souvislosti s globálním oteplováním se spekuluje o snížení četnosti mlhy i v čistých oblastech, které se však v mnou studované lokalitě Churáňova neprojevilo v ročních ani...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.