Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztah tělesného složení k endokrinní orbitopatii
Nová, Veronika ; Hána, Václav (vedoucí práce) ; Krátký, Jan (oponent)
V teoretické části čtenáře stručně zasvěcuji do současného stavu dané problematiky, popisuji štítnou žlázu, její funkci, důležitost v organismu a také možný vliv výživy na tento orgán. Další kapitoly pojednávají o endokrinní orbitopatii. Endokrinní orbitopatie je chronické oční onemocnění, které se vyskytuje převážně u pacientů s Graves - Basedowovou chorobou. Zaměřuji se nejen na epidemiologii a příčiny vzniku této choroby, ale také na hodnocení závažnosti a léčbu endokrinní orbitopatie. Praktická část byla zaměřena na výzkum s cíli zmapovat tělesné složení a životní styl u pacientů s endokrinní orbitopatií a posoudit možný vliv složení těla na endokrinní orbitopatii. Zároveň byly stanoveny 4 hypotézy. První hypotéza předpokládala, že vyšší % tělesného tuku a vyšší BMI může ovlivňovat průběh endokrinní orbitopatie. Druhá, že pacienti s endokrinní orbitopatií závislí na nikotinu převažují nad jedinci, kteří tuto návykovou látku neužívají. Ve třetí hypotéze jsem se domnívala, že pacienti ve zkoumaném vzorku budou mít další přidruženou civilizační chorobu. A poslední, tedy čtvrtá hypotéza porovnávala vliv konzumace ryb na hladinu selenu v krvi. Ke sběru dat jsem použila dotazníky zaměřené na životní styl, další přidružená onemocnění a rodinnou anamnézu respondentů. Ke zmapování tělesného složení byla...
Metabolický syndrom a steroidní spektrum
Pospíšilová, Hana ; Stárka, Luboslav (vedoucí práce) ; Hána, Václav (oponent) ; Fingerová, Helena (oponent)
Pohlavní steroidy ovlivňují ukládání tuku. Rozložení tuku je jedním ze sekundárních pohlavních znaků. Androgeny působí na tukovou tkáň u mužů buď přímo stimulací androgenního receptoru, nebo nepřímo po aromatizaci přes estrogenní receptor. Androgeny dělíme na aromatizovatelné a nearomatizovatelné. Testosteron (T) je hlavním aromatizovatelným androgenem, jeho metabolit dihydrotestesteron (DHT) je nearomatizovatelný androgen a působí pouze přes androgenní receptor. Právě účinek pouze přes androgenní receptor dal vznik hypotéze o rozdílném efektu DHT a T na tělesné složení, kdy právě DHT by mohl být zodpovědný za mužský typ ukládání tuku. V rámci mého postgraduálního studia jsme analyzovali závislost sérové hladiny volných frakcí T a DHT na věku, a změny jejich poměru s věkem. Dále jsme hledali vztah aromatizovatelných a nearomatizovatelných androgenů s metabolickými a antropometrickými parametry. Dále jsme se věnovali sledování změn steroidogeneze u obézních mužů. Prokázali jsme, že před pubertou je dominantním androgenem spíše DHT než T, poměr fDHT/fT byl v průběhu života dospělých mužů konstantní. Po pubertě jsme nenalezli žádný evidentní zvrat v poměru obou hormonů, který by mohl přispět k vysvětlení výskytu např. benigní hyperplasie a karcinomu prostaty nebo androgenní alopecie až po dovršení středního...
Hypothalamo-hypofyzární dysfunkce a jejich hodnocení za různých patologických stavů.
Kosák, Mikuláš ; Hána, Václav (vedoucí práce) ; Čáp, Jan (oponent) ; Fryšák, Zdeněk (oponent)
Traumatická poranění mozku představují závažný zdravotní problém. Kromě celé řady dalších komplikací mohou být spojeny s poruchami endokrinních funkcí hypothalamo-hypofyzární jednotky. Cílem naší práce bylo zjistit, zda je chronický subdurální hematom, jako specifický typ traumatického poškození mozku spojen s rizikem rozvoje hypopituitarismu. V prospektivním sledování jsme vyšetřili soubor 49 pacientů krátce po chirurgickém ošetření subdurálního hematomu a následně v odstupu 3 a 12 měsíců a 10 pacientů retrospektivně 12 měsíců po chirurgickém zákroku. Pacienty jsme podrobili sérii vyšetření včetně dynamických testů pro posouzení všech hypofyzárních funkcí. Poruchu gonadotropní osy jsme zjistili u 9 (25,7 %) vyšetřených jedinců v akutní fázi a u 3 (12 %) odstupu 12 měsíců od operačního zákroku. Porucha sekrece růstového hormonu byla v akutní fázi přítomna u 23 (46,9 %) jedinců. V odstupu 12 měsíců byl deficitu růstového hormonu přítomen u 15 jedinců (46,9 %). Významné poruchy klinicky nejvýznamnějších os, kortikotropní a thyreotropní, jsme v našem souboru nezaznamenali. Předmětem druhé části práce jsou nové možnosti diagnostiky poruchy adrenokortikotropní osy. Cílem naší práce bylo zhodnotit a porovnat spolehlivost paralelně stanovených koncentrací kortizolu v séru a ve slinách při ACTH testu. Pomocí...
Kvantitativní exprese dopaminergních receptorů v adenomech hypofýzy.
Gabalec, Filip ; Čáp, Jan (vedoucí práce) ; Fryšák, Zdeněk (oponent) ; Hána, Václav (oponent)
Souhrn Úvod Klinicky afunkční adenomy hypofýzy představují asi jednu třetinu všech hypofyzárních tumorů. Většina z nich je patologem klasifikována jako gonadotropinomy nebo null-cell adenomy bez imunohistochemické pozitivity hormonální sekrece. Zbytek tvoří tiché kortikotropní adenomy a tiché plurihormonální tumory. Konzervativní léčba dopaminovými agonisty je účinná pouze v některých případech v závislosti na expresi dopaminových D2 receptorů (D2R). Cíle Hlavním cílem projektu bylo zavést a optimalizovat kvantitativní analýzu D2 dopaminového receptoru pomocí real-time RT-PCR u nemocných operovaných pro KAA do laboratorní praxe ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Dále jsme chtěli kvantitativně určit expresi D2 podtypu dopaminového receptoru v sérii klinicky afunkčních adenomů a korelovat výsledky exprese D2 dopaminového receptoru s patologickou klasifikací adenomu dle imunohistochemického vyšetření. Metodika a výsledky Z 87 vyšetřovaných adenomů 63 exprimovalo gonadotropiny, 7 adenomů byly tiché kortikotropní adenomy, 7 plurihormonální tumory a 6 neexprimovalo žádný hypofyzární hormon při imunohistochemickém vyšetření. Při použití real-time RT-PCR byla D2R mRNA exprimována ve všech adenomech ve velmi různorodé kvantitě. Exprese D2R mRNA byla velmi nízká v kortikotropních adenomech (relativní medián...
Změny kostní hmoty u vybraných endokrinních chorob
Vašátko, Tomáš ; Čáp, Jan (vedoucí práce) ; Zamrazil, Václav (oponent) ; Hána, Václav (oponent)
Souhrn Osteoporóza skeletu je závažný společensko-medicínský problém. Ve vyspělých evropských státech jí trpí kolem 6% obyvatel. Etiologicky se jedná o multifaktoriální onemocnění. Endokrinopatie hrají ve vzniku osteoporózy významnou roli. V této práci jsme se zaměřili na vztah tří vybraných endokrinopatií ke kostnímu metabolismu. Cíle práce: Ad 1/ Posoudit vliv dlouhodobé terapie tyreoidálními hormony (substituční a supresní dávkou) na kostní hmotu a kostní metabolismus. Ad 2/ U pacientů s mírnou primární hyperparatyreózou posoudit možnosti predikce vývoje kostní hmoty po operačním řešení. Ad 3/ U pacientů s deficitem růstového hormonu posoudit změny kostní hmoty, kostního metabolismus a tělesného složení při substituční terapii růstovým hormonem. Soubor a metodika: Ad 1/ a) Průřezová část studie - 76 pacientů na supresní terapii L- tyroxinem, 34 pacientů na substituční terapii. U obou skupin jsme vyšetřili markery kostního obratu a hodnoty kostní hmoty. Zhodnotili jsme, jak se tato terapeutická schémata odráží na kostním metabolismu a provedli jsme porovnání obou skupin navzájem. b) V druhé prospektivní části jsme pak sledovali vývoj kostní hmoty pacientů obou skupin v čase (5let). Ad 2/ Retrospektivní průřezová studie - 54 pacientů s primární hyperparatyreózou. Vyšetřili jsme markery kostního obratu a...

Viz též: podobná jména autorů
2 Hána, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.