Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poezie v českém znakovém jazyce
Hájková, Zuzana ; Macurová, Alena (oponent) ; Šůchová, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou poezie v českém znakovém jazyce (ČZJ). Je určená veřejnosti a lingvistům, kteří se zajímají o ČZJ. Tato práce dokazuje, že v ČZJ lze vyjádřit i umělecký žánr, tedy i poezii, což znamená, že znakový jazyk (ZJ) je plnohodnotný jazyk stejně jako jazyk mluvený. Tím se práce snaží překonávat vžité předsudky o ČZJ. Práce je doplněna videoukázkami na DVD. V práci si autorka klade následující otázky. Jak se produkuje poezie v českém znakovém jazyce? Používají se stejné postupy jako v českém mluveném či psaném jazyce? Do této práce je doplněn i stručný přehled historie poezii ve ZJ v zahraničí a u nás. V krátké kapitole shrnuje rozdíly mezi hudbou, poezií a storytelling. Dále se práce věnuje charakteristice poezie ve ZJ a jejím typům. Na závěr jsou porovnány dvě básně, jedna od studenta JAMU Roberta Miliče a druhá od básníka Sergeje Josefa Bovkuna1 (S.J. Bovkuna). Cílem této práce je ukázat, že poezie ve ZJ má svá pravidla, stejně jako je tomu u mluvených jazyků.
Byznys plán pro nezávislou taneční company
Hájková, Zuzana ; KUBIŠTA, Štěpán (vedoucí práce) ; TOMANOVÁ, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce Byznys plán pro nezávislou taneční company se zabývá možnostmi usnadnění a zefektivnění plánovacího procesu malých tanečních company. Práce nabízí jak klasickou metodiku strategického plánování podle Michaela Kaisera, tak také v této oblasti doposud neprobádaný nástroj, takzvaný Business Model Canvas. Nástroj, který s pomocí vizualizace, již několik let po celém světě úspěšně pomáhá s revizí, tvorbou, inovací a prezentací byznys modelů. Cílem práce je přiblížit obě tyto metodiky. Součástí práce je případová studie, jejíž smyslem je ověřit aplikovatelnost a smysluplnost nástroje Business Model Canvas pro potřeby nezávislé taneční company. Práce vychází z teze, že soubory nedostatečně plánují, a že pro získání silných partnerů, případně dárců, musí umět zformulovat a prezentovat srozumitelnou a sebevědomou vizi.
Návrh na zkvalitnění personální práce
Hájková, Zuzana ; Hrabalíková, Hana (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou zkvalitnění personální práce ve společnosti XY, s.r.o. Zaměřuje se na oblasti motivace, hodnocení, vzdělávání, organizace práce, pracovní podmínky, interní komunikace a informovanosti. Výstupem práce jsou návrhy opatření, které povedou ke zlepšení výkonů zaměstnanců a k jejich spokojenosti.
Metodika zpracování knihovních fondů a sbírek
Hájková, Zuzana ; Hájek, Pavel
Metodika zpracování fondů a sbírek se zabývá specifiky jednotlivých typů dokumentů a sbírek a definuje postupy jejich odborného zpracování formou intepretace mezinárodních knihovnických pravidel AACR2 založených na principu využití mezinárodního výměnného formátu MARC21, případně navrhuje formy odborného zpracování nástroji užívanými mimo knihovnickou sféru. Metodika je založena na definici a způsobu vyplňování příslušných polí, podpolí a indikátorů MARC21, kterými se „speciální dokumenty“ odlišují od způsobu zpracování standardní „tištěné knihy“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Česká nezávislá taneční scéna a její vnitřní struktura
Hájková, Zuzana ; POKORNÝ, Jiří (vedoucí práce) ; SULŽENKO, Jiří (oponent)
Práce si klade za cíl přiblížit a zmapovat současnou nezávislou taneční scénu, s důrazem na její subjekty a jejich provázanost. Sleduje pouze oblast současného tance, pohybového a fyzického divadla, provozovaného na profesionální úrovni. První část je přehledová. Představí soubory u nás v současné době fungující, v jakých prostorech se mohou prezentovat, kterých festivalů se mohou účastnit, kde mohou získávat finanční zdroje a na koho se mohou obrátit s prosbou o pomoc. Hlavním výstupem práce jsou především grafy, které originálně rozvíjejí předchozí mapovací část. Práce může být přínosná nejen pro ty, kteří se v taneční oblasti již pohybují, ale zároveň například pro produkční a manažery, kteří mají zájem věnovat se taneční oblasti, ale zatím se v ní příliš neorientují.

Viz též: podobná jména autorů
1 Hájková, Zdeňka
1 Hájková, Zita
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.