Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sémiotická analýza volebních spotů do Poslanecké sněmovny v roce 2013
Hájková, Zuzana ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Diplomová práce Sémiotická analýza volebních spotů do Poslanecké sněmovny v roce 2013 s využitím sémiotické analýzy detailně rozebírá televizní spoty vysílané pro účely voleb v roce 2013 Českou televizí. Pro potřeby práce byly zvoleny spoty politických stran a hnutí, které překročily pětiprocentní hranici a dostaly se do Poslanecké sněmovny, tedy ČSSD, ANO, KSČM, Top 09, ODS, Úsvit a KDU-ČSL. Důraz je zde kladen na využité výrazové prostředky a znaky, které se ve spotech nalézají. Cílem práce je odpovědět na otázku, jaké sdělení je voličům skrze spoty adresováno. Práce se zároveň se snaží zjistit, zda se v jednotlivých spotech vítězných stran dají nalézt shodné prvky, které mohly ovlivnit výsledek voleb. Vychází z předpokladu, že všechny volební spoty vítězných politických uskupení a stran budou obsahovat shodné prvky a že všechny se budou snažit přimět voliče, aby dorazili k volbám. Dalším předpokladem je, že žádný z volebních spotů nebude přímo hanit jinou politickou stranu či její politiku. V teoretické části se práce zabývá základními pojmy politické komunikace, politickou reklamou a její regulací v České republice. Práce také představuje volební systém České republiky a politickou situaci před volbami 2013.
Uchváceni odpadem: etnografická studie nejen okolo velkoobjemového kontejneru
Hájková, Zuzana ; Novotná, Hedvika (vedoucí práce) ; Zandlová, Markéta (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám děním okolo velkoobjemových kontejnerů určených pro sběr rozměrného odpadu z domácností, které jsou pravidelně rozmisťovány ve veřejném prostoru v Praze. Zkoumám praktiky, ke kterým kontejner vybízí jako aktér, tedy hlídání, vyhazování a vybírání věcí z kontejneru. Pomocí metody multi-sited ethnography sleduji, jak se proměňuje hodnota vyhazovaných předmětů v závislosti na dění okolo kontejneru a na proměnách kontextu ve kterém se předmět nově ocitá. Identifikuji několik druhů hodnot, kterých odpad nabývá v rukou nových majitelů. Může se stát cenným z hlediska ekonomického (jako předmět či materiál, který lze prodat), z hlediska praktického dalšího využití (jako výbava či materiál pro další tvorbu), z hlediska estetického (jako ukazatel vkusu, nebo jako umělecký artefakt) nebo nabýt významu v angažovaném kontextu. Velkoobjemový kontejner lze chápat jako aktéra recyklace. Zkoumám, jak spolu interagují různé skupiny lidí, kteří se o znovuvyužití odpadových předmětů zajímají a jak jejich vztahy a praktiky zpětně konstituují realitu odpadu v prostředí kolem kontejneru, ale i mimo něj. Klíčová slova: velkoobjemový kontejner, vyhazování, odpad, znovuvyužití, hodnota, recyklace, multi-sited ethnography Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Rozvoj autonomie žáků ve školách C. Freineta
Hájková, Zuzana ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Kargerová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou autonomie v prostředí pedagogiky Célestina Freineta. Za stěžejní cíl celé práce autorka zvolila prokázat potenciál této pedagogiky v oblasti rozvoje autonomie žáků. Teoretická část je rozdělena do dvou tematických okruhů. První se věnuje pojmu autonomie. Nejprve se ho snaží definovat na všeobecné úrovni a poté v kontextu výchovy a vzdělávání. Součástí je také popis autodeterminační teorie včetně jejích východisek pro autoregulaci učení. Druhý okruh se soustředí na pedagogiku C. Freineta. Charakterizuje jeho osobnost a základní pedagogické principy. Na závěr uvádí možnosti rozvoje autonomie v prostředí freinetovských škol. Praktická část obsahuje tři kapitoly, přičemž každá je zaměřena na jinou výzkumnou metodu. První sestává z kazuistiky školy École des Bruyères, jež aplikuje pedagogickou koncepci C. Freineta, a z pozorování, které autorka provedla ve 3. a 4. třídě této školy. Druhou tvoří tři rozhovory - dva s učitelkami zmíněné školy a jeden s odbornicí na oblast vzdělávání a Freinetovu pedagogiku. Třetí kapitola zahrnuje dotazníkové šetření s využitím autodeterminační teorie. Závěrem se autorka vyjadřuje ke stanoveným předpokladům a cílům práce.
Analýza zahraniční politiky Tonyho Blaira k Sieře Leone
Hájková, Zuzana ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce si dává za cíl zanalyzovat vývoj britské zahraniční politiky vůči Sierře Leone v období od roku 1997 do roku 2000. Práce zejména odpovídá na otázku, zda britský přístup k Sierře Leone byl v souladu s novou rétorikou Labouristické strany, která chtěla vybudovat zahraniční politiku na základě "etické dimenze". Sierra Leone se od roku 1991 potýkala s problémy občanské války, ve které oficiálně Velká Británie podporovala legitimně zvoleného prezidenta Kabbaha, jehož vláda byla ohrožena rebely z Jednotné revoluční armády. Velká Británie v této občanské válce zasáhla v květnu 2000, kdy došlo k přímému ohrožení hlavního města Sierry Leone. Práce detailně zkoumá, jaké faktory a jací aktéři měli vliv na zformování Blairovy politiky vůči Sierře Leone.
Strukturní základy buněčné invasivity
Hrčkulák, Dušan ; Novotný, Marian (vedoucí práce) ; Hájková, Zuzana (oponent)
Individuální buněčná invasivita může být améboidního a mezenchymálního typu. Mezenchymální invasivita je závislá především na formování adhezivních struktur, jako jsou podosomy, invadopodia a fokální adheze, na které je zejména zaměřena tato práce. Fokální adheze jsou velmi komplexní a na jejich tvorbě a regulaci se podílí množství proteinů. Jejich základem jsou integriny, které extracelulárně zprostředkovávají vazbu na extracelulární matrix. Intracelulární doména integrinů interaguje přes plakové proteiny talin a vinculin s aktinovým cytoskeletem. Tvorba fokálních adhezí je závislá na mechanickém tahu, který vytváří cytoskelet, a jejich stabilita je regulována také pomocí signál přenášejících protein tyrozinkináz FAK a Pyk2. Tyto proteinkinázy jsou lokalizovány do fokálních adhezí díky interakci s paxillinem a do tamních proteinových komplexů jsou sdružovány pomocí adaptérových proteinů, například p130Cas. Lokalizace proteinů do fokálních adhezí, jejich aktivita a vzájemné specifické interakce jsou závislé na 3D struktuře těchto proteinů. Tato práce shrnuje některé známé 3D struktury vybraných proteinů, jejich interakční potenciál a vliv na fokální adheze. Její součástí je také souhrn všech známých struktur šesti zmiňovaných proteinů.
Vliv aktivace žírných buněk na organizaci mikrotubulů
Hájková, Zuzana ; Dráber, Pavel (vedoucí práce) ; Binarová, Pavla (oponent)
Aktivace žírných buněk kostní dřeně (bone marrow-derived mast cells, BMMC) zahajuje řadu buněčných procesů, jako je uvolnění obsahu intracelulárních váčků, proliferace buňky nebo reorganizace cytoskeletu. Ačkoliv mikrotubuly hrají v těchto procesech důležitou roli, molekulární mechanismy kontrolující změny v organizaci mikrotubulů během aktivačních dějů jsou neznámé. BMMC mohou být aktivovány několika způsoby. Za fyziologických podmínek způsobuje agregace IgE receptorů (FcRI) na povrchu buněk aktivaci specifických signálních drah. BMMC mohou být také aktivovány nespecificky pervanadátem, inhibitorem tyrosinových fosfatáz, nebo thapsigarginem, inhibitorem Ca2+ ATPáz na endoplazmatickém retikulu. V rámci této diplomové práce bylo zjištěno, že pro sledování rychlých morfologických změn, při aktivaci žírných buněk, je vhodné BMMC před aktivací imobilizovat na fibronektin. Bylo prokázáno, že specifická i nespecifická aktivace BMMC vede k reorganizaci mikrotubulů a k tvorbě mikrotubulárních výběžků. Tvorba mikrotubulárních výběžků je za fyziologické aktivace závislá na aktivitě protein tyrosinových kináz Src rodiny a na vnitrobuněčné koncentraci Ca2+. Důležitou roli v tomto procesu hraje protein STIM1, detektor Ca2+ koncentrace v endoplazmatickém retikulu, který se podílí na aktivaci Ca2+ kanálů v plazmatické...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Hájková, Zdeňka
3 Hájková, Zita
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.