Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 205 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na škole pro žáky s tělesným postižením
Zwyrtek, Irena ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Jamrichová, Jana (oponent)
Práce se zabývá tématem vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na základní škole pro žáky s tělesným postižením. Konkrétně se zaměřuje na metodické podmínky pro vzdělávání, které daná škola žákům s poruchami autistického spektra nabízí. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části přibližuje poruchy autistického spektra, od terminologie a klasifikace po charakteristické projevy této diagnózy. Druhá kapitola se věnuje tématu edukace žáků s poruchami autistického spektra, představuje možnosti vzdělávání těchto žáků a podpůrná opatření pro tyto jedince. Třetí kapitola teoretické části představuje metodiky, metody a intervence pro osoby s poruchami autistického spektra. Praktická část práce zahrnuje kvalitativní výzkumné šetření, které bylo uskutečněno prostřednictvím polostrukturovaných interview s třídními učiteli žáků s poruchami autistického spektra na základní škole pro žáky s tělesným postižením. Pomocí analýzy interview a školní dokumentace jsem dospěla k závěru, že prostředí této školy nabízí žákům s PAS prostředí výuku speciálními pedagogy, komplexní péči, výhodu malého kolektivu i individuální přístup, třídní učitelé však nejsou vyškoleni v některé z metodik a nemají s komplexní péčí, malým kolektivem spolužáků a individuálním...
Bezpečná škola - program prevence dětských úrazů v mateřské škole
Rusková, Šárka ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na preventivní opatření proti úrazům dětí, které by si mohly přivodit v mateřských školách. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda pracovníci mateřské školy se orientují v oblasti první pomoci při úrazech dětí v prostředí mateřské školy a do jaké míry jsou v této oblasti vzděláváni. Dalším cílem je porovnání znalostí a využití primární a sekundární prevence dětských úrazů ve vybraných mateřských školách na Praze 6. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány nejčastější úrazy, které si děti mohou v mateřských školách přivodit, možnosti ošetření úrazů a poskytování laické první pomoci. Práce obsahuje aktivní a pasivní, primární a sekundární prevenci. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na sběr informací z dotazníkového šetření, který je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol ve vybraných mateřských školách v Praze 6. Výsledky jsou mezi sebou porovnávány. KLÍČOVÁ SLOVA Aktivní prevence, pasivní prevence, primární prevence, sekundární prevence, dětské úrazy, první pomoc
Intimita lidí s postižením v kontextu sexuální asistence
Hlaváčková, Barbora ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Intimita lidí s postižením v kontextu sexuální asistence" si klade za cíl přiblížit život lidí na invalidním vozíku zejména v intimní oblasti, jakou je sexualita, a zhodnotit využitelnost služby sexuální asistence jejich perspektivou. V teoretické části se práce zabývá sexualitou a intimními vztahy lidí s postižením. Snaží se překonat mýty panující v této oblasti. Specifikuje sexualitu lidí s mentálním a vrozeným tělesným postižením. Charakterizuje službu sexuální asistence, popisuje průběh jejího rozšíření do českého prostředí, její typy, představuje práci sexuálních asistentek, vyjmenovává problematické aspekty služby a přibližuje instituce působící v oblasti rozšiřování povědomí o ní. V praktické, výzkumné, části práce zpracovává biografii dvou lidí s tělesným postižením - dětskou mozkovou obrnou. Na základě rozhovoru výzkumníka a dotazovaného nad životním příběhem, se snaží přiblížit jeho názor na problematiku vztahů a sexu lidí s postižením. Současně porovnává náhled člověka s postižením a jeho blízkých (rodičů, kamarádů, přátel). Snaží se vyhodnotit, nakolik jsou tyto názory v rovnováze nebo si odporují. Součástí pozorování je i zjištění, jakou podporu a vzájemné vztahy mají dotazovaní mezi sebou, jaký to může mít vliv na realizaci jejich potřeb.
Sebepojetí osob s omezením samostatné mobility
Rychtarová, Eva ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Mužáková, Monika (oponent)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s otázkou sebepojetí u lidí s tělesným postižením. V rámci teoretické části je zmíněno zdravotní postižení, tělesné postižení, které je rozděleno na vrozené a získané, chronické a lokomoční (pohybové). Dále charakteristika vybraných tělesných postižení, člověk s handicapem a jeho postavení ve společnosti. Cílem praktické části bylo zjistit pojetí svého života s handicapem vrozeným a získaným, dále rozdíl vnímání života žen a mužů. Výzkum byl proveden pomocí kvantitativního dotazníkového šetření dostupného na Facebookových stránkách Kvadru, o. p. s., doplněný rozhovorem s Martinem Olišarem, zakladatelem Kvadru, o. p. s. a sám tělesně postižený. Z výsledků výzkumu vyplývá, že není viditelný rozdíl v sebepojetí osob s vrozeným a získaným postižením, ale je rozdíl ve vnímání žen a mužů na reakce společnosti. KLÍČOVÁ SLOVA tělesný handicap, vrozené a získané postižení, sebepojetí osob s omezením samostatné mobility
Ucelená rehabilitace žáků s tělesným a kombinovaným postižením jako základ jejich úspěšného zahájení školní docházky
Doležal, Vít ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Práce je zaměřena na problematiku ucelené rehabilitace u žáků s tělesným nebo kombinovaným postižením na počátku školní docházky. Teoretická část práce je členěna do tří okruhů. První okruh se věnuje problematice dítěte s tělesným a kombinovaným postižením. Druhý okruh podchycuje vzdělávání a specifika žáků s tělesným a kombinovaným postižením. Třetí okruh je věnován pojetí ucelené rehabilitace. Zohledňuje zastoupení složek ucelené rehabilitace pro mladší školní věk. Výzkumná část diplomové práce řeší otázku, zda je ucelená rehabilitace na počátku školní docházky pomocí nebo zátěží. Údaje byly získány dotazníkem a strukturovaným rozhovorem. Dotazováni byli rodiče dětí s tělesným a kombinovaným postižením v Jihočeském kraji. Byly utvořeny dva soubory. Jeden sestával z rodičů dětí z běžné ZŠ, druhý tvořili rodiče dětí ze ZŠ ve speciálním zařízení. Výsledkem šetření bylo zjištění, že všichni rodiče považují rehabilitaci za nezbytnou. Rehabilitace jejich dítěte je již stálou součástí jejich rodinného života. Rozdíly jsou v podmínkách pro rehabilitaci. Děti v běžné ZŠ absolvují zpravidla méně terapií. Zařizování a ucelenost celého procesu stojí na rodičích. Tyto děti navštěvují školu v místě, kde žijí. Rodiče dětí ve speciální ZŠ mají podporu ve všech oblastech ucelené rehabilitace a jednoznačně ji...
Podpůrná opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností v inkluzivním vzdělávání na základní škole
Štemberková, Petra ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá efektivitou podpůrných opatření v inkluzivním vzdělávání na základních školách. Inkluzivní vzdělávání v posledních letech rezonuje v různých diskuzích napříč naší společností. Ke zvyšování kvality a zajištění rovných podmínek ve vzdělávání přispívá právě poskytování podpůrných opatření. Cílovou skupinu práce tvoří žáci s narušenou komunikační schopností. Tato diplomová práce si klade za cíl shromáždit relevantní informace o předkládané problematice. Stěžejním cílem je zhodnocení efektivity podpůrných opatření u žáků s NKS. Dílčím cílem je zjištění, která z podpůrných opatření jsou na základních školách nejvíce používána. K naplnění výše uvedených cílů byl použit kvalitativní přístup a jako metoda sběru dat polostrukturovaný rozhovor. Rozhovory s pedagogickými pracovníky vzdělávajícími žáky s NKS byly pro komplexnost informací rozšířeny a ověřeny analýzou dokumentů. Získaná data byla zpracována do deseti případových studií. Z výsledků šetření vyplývají spíše pozitivní zjištění, která poukazují na smysluplnost, užitečnost a pravidelné využívání podpůrných opatření ve výuce. Žáci dělají pokroky, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí. Výzkumné šetření dokazuje používání několika podpůrných opatření současně. Mezi negativní zjištění patří, že na školách často chybí kvalitně...
Role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání
Dimelisová, Kristina ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rolí asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávacím systému. Pozornost je věnována především tomu, co nového do jeho profese přináší přijetí zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jenž s doplňující vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vstoupil v platnost 1. 9. 2016. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku profese asistenta pedagoga, na vymezení pojmu inkluze v souvislosti s novými legislativními změnami a rovněž na popis žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Praktická část zkoumá, jak sám asistent pedagoga vnímá svou roli ve vzdělávacím systému, spolupráci asistenta pedagoga s pedagogem, zda se společně věnují přípravám na vyučovací hodiny a jakým způsobem mezi nimi probíhá komunikace, a dále jak jsou na běžných školách nastaveny podmínky pro práci asistenta pedagoga. Je zde uplatněn kvalitativní výzkum prostřednictvím rozhovorů. Cílem práce bylo zjistit, jakou roli má asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávacím procesu. Analýza provedených rozhovorů z výzkumného šetření ukázala, že asistenti pedagoga považují za svou roli v inkluzivním vzdělávání zejména...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 205 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 HÁJKOVÁ, Veronika
12 Hájková, Veronika
2 Hájková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.