Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 200 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ucelená rehabilitace žáků s tělesným a kombinovaným postižením jako základ jejich úspěšného zahájení školní docházky
Doležal, Vít ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Práce je zaměřena na problematiku ucelené rehabilitace u žáků s tělesným nebo kombinovaným postižením na počátku školní docházky. Teoretická část práce je členěna do tří okruhů. První okruh se věnuje problematice dítěte s tělesným a kombinovaným postižením. Druhý okruh podchycuje vzdělávání a specifika žáků s tělesným a kombinovaným postižením. Třetí okruh je věnován pojetí ucelené rehabilitace. Zohledňuje zastoupení složek ucelené rehabilitace pro mladší školní věk. Výzkumná část diplomové práce řeší otázku, zda je ucelená rehabilitace na počátku školní docházky pomocí nebo zátěží. Údaje byly získány dotazníkem a strukturovaným rozhovorem. Dotazováni byli rodiče dětí s tělesným a kombinovaným postižením v Jihočeském kraji. Byly utvořeny dva soubory. Jeden sestával z rodičů dětí z běžné ZŠ, druhý tvořili rodiče dětí ze ZŠ ve speciálním zařízení. Výsledkem šetření bylo zjištění, že všichni rodiče považují rehabilitaci za nezbytnou. Rehabilitace jejich dítěte je již stálou součástí jejich rodinného života. Rozdíly jsou v podmínkách pro rehabilitaci. Děti v běžné ZŠ absolvují zpravidla méně terapií. Zařizování a ucelenost celého procesu stojí na rodičích. Tyto děti navštěvují školu v místě, kde žijí. Rodiče dětí ve speciální ZŠ mají podporu ve všech oblastech ucelené rehabilitace a jednoznačně ji...
Podpůrná opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností v inkluzivním vzdělávání na základní škole
Štemberková, Petra ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá efektivitou podpůrných opatření v inkluzivním vzdělávání na základních školách. Inkluzivní vzdělávání v posledních letech rezonuje v různých diskuzích napříč naší společností. Ke zvyšování kvality a zajištění rovných podmínek ve vzdělávání přispívá právě poskytování podpůrných opatření. Cílovou skupinu práce tvoří žáci s narušenou komunikační schopností. Tato diplomová práce si klade za cíl shromáždit relevantní informace o předkládané problematice. Stěžejním cílem je zhodnocení efektivity podpůrných opatření u žáků s NKS. Dílčím cílem je zjištění, která z podpůrných opatření jsou na základních školách nejvíce používána. K naplnění výše uvedených cílů byl použit kvalitativní přístup a jako metoda sběru dat polostrukturovaný rozhovor. Rozhovory s pedagogickými pracovníky vzdělávajícími žáky s NKS byly pro komplexnost informací rozšířeny a ověřeny analýzou dokumentů. Získaná data byla zpracována do deseti případových studií. Z výsledků šetření vyplývají spíše pozitivní zjištění, která poukazují na smysluplnost, užitečnost a pravidelné využívání podpůrných opatření ve výuce. Žáci dělají pokroky, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí. Výzkumné šetření dokazuje používání několika podpůrných opatření současně. Mezi negativní zjištění patří, že na školách často chybí kvalitně...
Role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání
Dimelisová, Kristina ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rolí asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávacím systému. Pozornost je věnována především tomu, co nového do jeho profese přináší přijetí zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jenž s doplňující vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vstoupil v platnost 1. 9. 2016. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku profese asistenta pedagoga, na vymezení pojmu inkluze v souvislosti s novými legislativními změnami a rovněž na popis žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Praktická část zkoumá, jak sám asistent pedagoga vnímá svou roli ve vzdělávacím systému, spolupráci asistenta pedagoga s pedagogem, zda se společně věnují přípravám na vyučovací hodiny a jakým způsobem mezi nimi probíhá komunikace, a dále jak jsou na běžných školách nastaveny podmínky pro práci asistenta pedagoga. Je zde uplatněn kvalitativní výzkum prostřednictvím rozhovorů. Cílem práce bylo zjistit, jakou roli má asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávacím procesu. Analýza provedených rozhovorů z výzkumného šetření ukázala, že asistenti pedagoga považují za svou roli v inkluzivním vzdělávání zejména...
Canisterapie
Sůsová, Kristýna ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Bakalářská práce se zabývá canisterapií a jejím využití v praxi. V teoretické části je popsán proces začlenění psa do terapie, metody a aktivity, které jsou při canisterapii používány. Dále je také vysvětlen rozdíl mezi canisterapeutickým, vodícím, asistenčním a signálním psem; popsání jednotlivých sdružení a zkoušek, které jsou k výkonu canisterapie nezbytné. Do práce je zařazeno také porovnání canisterapie v České republice, USA a Velké Británii. V praktické části bakalářské práce je popsán průběh vlastních canisterapeutických zkoušek. Dále je také rozvinutá konkrétní canisterapeutická praxe s popsáním vybraných setkání a aktivit se zaměřením na pozitivní vliv přítomnosti psa. Metoda šetření vyplývá především z přímé intervence a přípravy canisterapeutických setkání, dále pak také ze studia odborné literatury. Z práce vyplývá, že přítomnost psa při hodinách má pozitivní vliv na soustředění, motivaci a konkrétní práci.
Stimulace jedince s tělesným a kombinovaným postižením s využitím Vojtova terapeutického konceptu
Kotrbatá, Eliška ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Práce "Stimulace jedince s tělesným a kombinovaným postižením s využitím Vojtova terapeutického konceptu", pojednává o aplikaci Vojtovy metody reflexní lokomoce u novorozených dětí a kojenců. Teoretická část práce se zabývá vývojem metody, popisem základních principů a následného uplatnění. Prostor je ponechán i samotné diagnostice dle profesora Vojty. V další části práce je popis dědičného onemocnění, svalové dystrofie. V textu je uvedeno základní rozřazení onemocnění, popis diagnostických postupů a možností léčby při onemocnění. Jedna z kapitol je zaměřena na konkrétní typ - pletencovou svalovou dystrofii. Popsány jsou základní projevy a obtíže, které s sebou onemocnění přináší. Empirická část využívá sběru dat za pomoci dotazníků k získání komplexního pohledu na aplikaci Vojtovy metody od rodičů novorozených dětí a kojenců s tělesným a kombinovaným postižením.
Specifika výchovy a vzdělávání dětí s epilepsií
Rybářová, Kateřina ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce s názvem Specifika výchovy a vzdělávání dětí s epilepsií si klade za cíl zjistit, jaká jsou výchovně - vzdělávací specifika dětí a žáků s epilepsií. Teoretická část práce vymezuje charakteristiku epilepsie, obsahuje informace o tom, co je to epilepsie a epileptický záchvat, zabývá se etiologií epilepsie, klasifikací epileptických i neepileptických záchvatů. Zabývá se i provokačními faktory epileptického záchvatu a informuje o možnostech léčby této nemoci. Diplomová práce dále nastiňuje aktuální téma dnešní doby, a tím je výchova a vzdělávání dětí s epilepsií v rodině a zejména ve škole. Práce zmiňuje problematiku rodinné výchovy a zdravých sourozenců dítěte s postižením i některých předsudků, se kterými se může jedinec s epilepsií i v dnešní době setkávat. Práce poukazuje na edukační specifika výchovy dětí s epilepsií a neopomíjí ani zmínit legislativní rámec a možnosti vzdělání. Vysvětluje podpůrná opatření a pojem inkluze. V praktické části pak obsahuje vytyčené otázky a cíle, které se pomocí kvalitativního výzkumu podařilo zodpovědět. K výzkumnému šetření budou použity čtyři kazuistiky dětí s epilepsií ve věku od pěti do šestnácti let, polostrukturované interview s rodinou dětí, jejich učiteli, lékaři a sourozenci, stejně tak systematické pozorování a analýza školní dokumentace.
Ženy po nádorovém onemocnění prsu
Mlezyva, Iarmila ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce "Ženy po nádorovém onemocnění prsu" se věnuje vlivu na vybrané aspekty psychosociálního života žen, které prodělaly rakovinu prsu. Teoretická část popisuje karcinom prsu, příčiny vzniku rakoviny, incidenci, představuje klasifikaci nádorů a rizikových faktorů, uvádí strategii prevence a seznamuje čtenáře se symptomatologii a kvalitou života. Dále se věnuje vybraným současným terapiím v léčbě karcinomu prsu. V praktické části diplomové práce jsou prezentované čtyři rozhovory, které byly základem analýzy a interpretace výzkumného šetření. Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký vliv má rakovina na vybrané psychosociální aspekty života žen, které toto onemocnění prodělaly. Dále jsem se pokusila zjistit, jaké potíže způsobuje rakovina v oblasti rodinného života, jaký vliv má rakovina na zaměstnání, jaký vliv má rakovina na psychický stav a jaký faktor nejvíce znesnadňoval období léčby. Ke splnění cílů byla zvolená metoda kvalitativního výzkumu. K výzkumnému šetření byly použity techniky polostrukturovaného rozhovoru, analýzy lékařské dokumentace a vlastního pozorování. KLÍČOVÁ SLOVA Karcinom prsu, kvalita života, psychosociální aspekty nádorového onemocnění

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 200 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 HÁJKOVÁ, Veronika
12 Hájková, Veronika
2 Hájková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.