Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 177 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rodina dítěte s kombinovaným postižením
Ledvinová, Jarmila ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou rodiny s dítětem s kombinovaným postižením. Mapuje příběhy tří rodin, které mají takto postižené děti, konkrétně jde o Angelmanův syndrom, Downův syndrom a dětskou mozkovou obrnu. Teoretická část pojednává o kombinovaném postižení, specificích rodin s dítětem s postižením a sociálních službách. V rámci kapitoly kombinované postižení jsou shrnuta nejdůležitější fakta o diagnózách, které mají vztah k praktické části, tedy o Angelmanově syndromu, Downově syndromu a dětské mozkové obrně. Dále je proto práce zaměřena na oblast sociálních služeb, které vycházejí z platné legislativy. Praktická část práce je založena na rozhovorech s respondenty, kteří patří do rodiny, kde je dítě s kombinovaným postižením. Vnímání jednotlivých událostí v životě rodin je velice subjektivní a ovlivňuje jej řada okolností, proto jsou zajímavé především jednotlivé záznamy rozhovorů. Dále jsou zmapovány sociální služby poskytované rodinám s dítětem s postižením a uvedeny základní informace o nich. Zpracovaná problematika v sobě nabízí další nepřeberné množství možností využití a lze na ni navázat jak v oblasti prohloubení a rozšíření otázek pro členy rodiny, tak v oblasti sociálních služeb na Domažlicku. KLÍČOVÁ SLOVA rodina, kombinované postižení, sociální služby
Postoje učitelů ZŠ k legislativním změnám ve vzdělávání žáků se SVP.
Kligerová, Lucie ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu postojů učitelů základních škol z okresu Trutnov k inkluzivnímu vzdělávání. Teoretická část se věnuje osobám se speciálními vzdělávacími potřebami, právnímu zakotvení, inkluzivnímu vzdělávání a výuce, systému kurikulárních dokumentů a poradenskému systému v České republice. V praktické části byly zjišťovány postoje učitelů základních škol z okresu Trutnov ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Především míra informovanosti učitelů, jejich obavy a připomínky k novele školského zákona. Byly využity metody dotazníku a rozhovoru. Jedná se tedy o kombinaci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA inkluzivní vzdělávání, inkluzivní výuka, učitel, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, postoje, obavy, informovanost, přínos
Gendrový pohled na poskytování placené sexuální asistence u lidí s postižením
Musilová, Jana ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce na téma "Gendrový pohled na poskytování placené sexuální asistence u lidí s postižením" se zabývá tématem sexuální asistence. Jak je vnímána sexuální asistence u nás a v zahraničí. Pro naši zemi je to projekt celkem nový a ještě plně nevyřešený. Dotazníkové zkoumání bylo zaměřeno na muže a ženy s postižením, jak vnímají vlastní intimitu, jestli se zajímají o sexuální asistenci a jestli by ji chtěli využít či využívat. Gendrové rozdíly na danou problematiku byly jasně zřetelné. Tímto šetřením jsme potvrdili potřeby lidí s postižením v sexuální oblasti. Využívání sexuální asistence v naší zemi má své opodstatnění a tato služba si najde své zastánce a uživatele. KLÍČOVÁ SLOVA Člověk s postižením, sexuální asistence, sexualita
Využití canisterapie ke stimulaci osob se vzácným onemocněním
Prokopová, Zuzana ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Záměrem této práce bylo ověření vlivu canisterapeutické intervence na úroveň jemné motoriky u osob se vzácným onemocněním, konkrétně s mitochondriální encefalokardiomyopatií způsobenou mutací genu TMEM70 a s Leighovým syndromem. Canisterapeutická intervence zde spočívá v aktivizaci motorických funkcí při programu smysluplně sestaveném na míru konkrétním osobám. K této aktivizaci je využíváno asistence psa, který zde působí nejen jako významný motivační prvek, ale přímý kontakt s ním rovněž přispívá k podpoře rozvoje senzomotoriky těchto osob. Práce předkládá obecné informace o vzácných onemocněních a úžeji se zaměřuje na jednu z jejich skupin - mitochondriální poruchy. Nabízí poznatky o Leighově syndromu a mitochondriální encefalokardiomyopatii vzniklé na podkladě mutace genu TMEM70. Následně jsou zde prezentovány informace o canisterapii a jemné motorice. Práce dále obsahuje případové studie probandů, záznamy z výzkumných jednotek a jejich výsledky a vyhodnocení. Cílem práce bylo zjistit, zda u osob s mitochondriálním onemocněním dochází po uplatnění canisterapeutické intervence ke zvýšení kvality a efektivity vybraných úchopových forem a tím rovněž k rychlejšímu a přesnějšímu provedení předem zadaných úkolů zaměřených na manipulaci s předměty, pro něž je využití vybraných úchopů zapotřebí. Dílčím...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 177 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 HÁJKOVÁ, Veronika
12 Hájková, Veronika
1 Hájková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.