Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 211 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inkluzivní didaktika v základní škole
Křížová, Martina ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Teoretická část bakalářské práce přináší informace o možnostech, které by mohly pomoci pedagogům k realizaci úspěšné inkluze. Seznamuje s inkluzivními principy a strategiemi, uvádí základní informace o inkluzi tak, jak ji přináší novela školského zákona vyhláškou 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Seznamuje s podpůrnými opatřeními, pedagogickou diagnostikou, problematikou stylů učení, s možností různých metod výuky, různými druhy diferenciace, upozorňuje na důležitost třídního klima a osobnost učitele. Přibližuje specifika vzdělávání v málotřídních školách. Praktická část zodpovídá otázku, zda vybraná málotřídní základní škola naplňuje požadavky inkluzivního vzdělávání. Zaměřuje se na naplňování principů metakognitivního učení, individualizace a diferenciace ve výuce. Práce zkoumá klima jednotlivých tříd a míru ovlivnění třídního klimatu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Seznamuje s kazuistikami žáků, jimž jsou poskytována podpůrná opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení. Zkoumá, jaký postoj k inkluzi zaujímají učitelé vybrané málotřídní školy. Práce seznamuje s vybranou školou, počtem, kvalifikovaností zaměstnanců. Snaží se zhodnotit míru inkluzivity dané školy. Důležitým momentem je i charakteristika obce, ve které se...
Prediktory sociální participace dětí s dětskou mozkovou obrnou v základních školách v České republice a Republice Srbsko
Zulić, Marija ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Vítková, Marie (oponent) ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Hlavním cílem této disertace je určit prediktory sociální participace žáků s mozkovou obrnou na základních školách v České republice a v Srbsku, což znamená vymezit faktory, které by mohly determinovat úroveň jejich sociální participace v základním vzdělávání. S ohledem na skutečnost, že participace žáků s mozkovou obrnou představuje důležitý indikátor jejich úspěšné společenské participace v adolescenci a v dospělosti, je nezbytné určit faktory, které mají vliv na jejich participaci ve školním věku. Na sociální participaci se pak v této práci pohlíží z úhlu samostatné realizace školních činností ležících mimo samotné vzdělávání, které žáci s mozkovou obrnou vykonávají ve školním prostředí každý den a které jsou vyžadovány, aby mohly plnit studijní povinnosti, jež se od nich očekávají. Pro hodnocení jejich participace ve školním prostředí byla použita první a třetí část dotazníku SFA (School Function Assessment, Hodnocení školních funkcí), který měří účast žáků v šesti bezprostředních situacích ve školním prostředí a ve 21 konkrétních školních činnostech ležících mimo vzdělávání. Za nezávislé proměnné jsme stanovili devět individuálních faktorů, které se vztahují k přímým charakteristikám žáků s mozkovou obrnou, a jeden faktor prostředí, který se váže na typ školy, již žáci navštěvují. Do výzkumu...
Práce s rizikem v pobytových zařízeních sociálních služeb
Šmok, Petr ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Předkládaná diplomová práce se ve své teoretické části zabývá pojmem rizika a jeho důležitosti v životě člověka obecně tak, jak jej definuje míra poznání ve společenských vědách, a následně rizikem jako fenoménu současných sociálních služeb. Hledisko integrace znevýhodněných skupin obyvatel do majoritní společnosti s sebou přineslo potřebu hájit práva osob s postižením, a to s důrazem na jejich aktivní zapojení do běžného života, ve snaze o možnost prožití těch situací, která tento život definují. Toto zaměření přináší, směrem ke klientům sociálních služeb, řadu teoretických východisek v oblasti rizikového plánování, jež byla dále zohledněna v této části práce. Výzkumná část se blíže zabývá vnímáním rizika u klientů s mentálním postižením zaměstnanci přímé péče v pobytových zařízeních sociálních služeb Zlínského kraje. Tato část práce podává relevantní pohled na informovanost v oblasti rizika ve zvolených pobytových zařízeních a dále na jejich aktivní využití v praxi. Pozornost je následně zaměřena na další faktory, jež mohou ovlivnit zaměstnance domovů pro osoby se zdravotním postižením v hodnocení rizikového plánování a obecně v přístupu k vnímání fenoménu rizika u klientů s mentálním postižením. Na podkladě zodpovězených výzkumných otázek byly stanoveny návrhy opatření vyplývající ze získaných...
Postoje pedagogů mateřské školy k inkluzivnímu vzdělávání
Effenberková, Jana ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání v mateřské škole. Cílem práce je zjistit, jaké postoje zaujímají pedagogové mateřské školy k inkluzivnímu vzdělávání. Dále také analyzovat, jaké jsou návrhy a doporučení oslovených učitelů pro zvýšení efektivity inkluzivního vzdělávání. V neposlední řadě popsat jak vnímají úlohu asistenta pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. První část se zabývá teoretickými východisky inkluzivního vzdělávání v mateřské škole. Definuje klíčové pojmy inkluze jako takové, dále charakterizuje dítě předškolního věku, mateřskou školu a edukaci dítěte se speciálními vzdělávacími právě ve škole mateřské. Další část, tedy část praktická, analyzuje informace získané formou rozhovoru s oslovenými pedagogy mateřské školy. Jejím cílem bylo zjistit názory a postoje pedagogů mateřské školy k inkluzivnímu vzdělávání. Dosažené poznatky jsou v závěru srovnány s podobnými výzkumy, které byly v této oblasti již provedeny.
Bazální stiumulace v edukačním procesu rehabilitační třídy
Kovandová, Zuzana ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Práce je zaměřena na využívání konceptu bazální stimulace v základních školách speciálních v rámci České republiky, při práci se žáky s těžkým kombinovaným postižením. V teoretické části obsahuje literární rešerši, zaměřenou na koncept bazální stimulace - jeho vznik a vývoj a teoretická východiska a dále na jednotlivé prvky a jejich zařazení do vzdělávacího programu základní školy speciální. V praktické části se zaměřuji na kvantitativní výzkum prováděný formou dotazníkového šetření, který má za cíl zmapovat využívání konceptu bazální stimulace na základních školách speciálních v České republice a především zjistit, které konkrétní prvky jsou v rámci výuky využívány nejčastěji. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že koncept bazální stimulace využívá v edukační činnosti u žáků s těžkým kombinovaným postižením cca 80 % škol. Nejvíce jsou využívány somatická, vibrační, auditivní a taktilně-haptická stimulace. Z konkrétních prvků je to somatická masáž, polohování, využití hudby a práce s hmatovým vnímáním zaměřená na motorickou stimulaci ruky.
Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na škole pro žáky s tělesným postižením
Zwyrtek, Irena ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Jamrichová, Jana (oponent)
Práce se zabývá tématem vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na základní škole pro žáky s tělesným postižením. Konkrétně se zaměřuje na metodické podmínky pro vzdělávání, které daná škola žákům s poruchami autistického spektra nabízí. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části přibližuje poruchy autistického spektra, od terminologie a klasifikace po charakteristické projevy této diagnózy. Druhá kapitola se věnuje tématu edukace žáků s poruchami autistického spektra, představuje možnosti vzdělávání těchto žáků a podpůrná opatření pro tyto jedince. Třetí kapitola teoretické části představuje metodiky, metody a intervence pro osoby s poruchami autistického spektra. Praktická část práce zahrnuje kvalitativní výzkumné šetření, které bylo uskutečněno prostřednictvím polostrukturovaných interview s třídními učiteli žáků s poruchami autistického spektra na základní škole pro žáky s tělesným postižením. Pomocí analýzy interview a školní dokumentace jsem dospěla k závěru, že prostředí této školy nabízí žákům s PAS prostředí výuku speciálními pedagogy, komplexní péči, výhodu malého kolektivu i individuální přístup, třídní učitelé však nejsou vyškoleni v některé z metodik a nemají s komplexní péčí, malým kolektivem spolužáků a individuálním...
Bezpečná škola - program prevence dětských úrazů v mateřské škole
Rusková, Šárka ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na preventivní opatření proti úrazům dětí, které by si mohly přivodit v mateřských školách. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda pracovníci mateřské školy se orientují v oblasti první pomoci při úrazech dětí v prostředí mateřské školy a do jaké míry jsou v této oblasti vzděláváni. Dalším cílem je porovnání znalostí a využití primární a sekundární prevence dětských úrazů ve vybraných mateřských školách na Praze 6. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány nejčastější úrazy, které si děti mohou v mateřských školách přivodit, možnosti ošetření úrazů a poskytování laické první pomoci. Práce obsahuje aktivní a pasivní, primární a sekundární prevenci. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na sběr informací z dotazníkového šetření, který je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol ve vybraných mateřských školách v Praze 6. Výsledky jsou mezi sebou porovnávány. KLÍČOVÁ SLOVA Aktivní prevence, pasivní prevence, primární prevence, sekundární prevence, dětské úrazy, první pomoc
Intimita lidí s postižením v kontextu sexuální asistence
Hlaváčková, Barbora ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Intimita lidí s postižením v kontextu sexuální asistence" si klade za cíl přiblížit život lidí na invalidním vozíku zejména v intimní oblasti, jakou je sexualita, a zhodnotit využitelnost služby sexuální asistence jejich perspektivou. V teoretické části se práce zabývá sexualitou a intimními vztahy lidí s postižením. Snaží se překonat mýty panující v této oblasti. Specifikuje sexualitu lidí s mentálním a vrozeným tělesným postižením. Charakterizuje službu sexuální asistence, popisuje průběh jejího rozšíření do českého prostředí, její typy, představuje práci sexuálních asistentek, vyjmenovává problematické aspekty služby a přibližuje instituce působící v oblasti rozšiřování povědomí o ní. V praktické, výzkumné, části práce zpracovává biografii dvou lidí s tělesným postižením - dětskou mozkovou obrnou. Na základě rozhovoru výzkumníka a dotazovaného nad životním příběhem, se snaží přiblížit jeho názor na problematiku vztahů a sexu lidí s postižením. Současně porovnává náhled člověka s postižením a jeho blízkých (rodičů, kamarádů, přátel). Snaží se vyhodnotit, nakolik jsou tyto názory v rovnováze nebo si odporují. Součástí pozorování je i zjištění, jakou podporu a vzájemné vztahy mají dotazovaní mezi sebou, jaký to může mít vliv na realizaci jejich potřeb.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 211 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 HÁJKOVÁ, Veronika
12 Hájková, Veronika
2 Hájková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.