Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 187 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka
Jelínek, Martin ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Bajcura, Lubomír (oponent) ; Hájková, Vanda (oponent)
NÁZEV: Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka AUTOR: Mgr. Martin Jelínek KATEDRA Pedagogická fakulta ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce představuje agendu Probační a mediační služby a přístup k pachatelům a obětem trestných činů v agendě probačních pracovníků. Zaměřuje se na oblast recidivy a možnosti snížení recidivy prostřednictvím vhodných navazujících služeb u podmíněně propuštěných osob s uloženým dohledem probačního pracovníka. Práce analyzuje bariéry vedoucí k neúspěšné resocializaci a sociální okluzi osob vycházejících z výkonu trestu odnětí svobody. V souladu s cílem práce pak na základě kombinovaného výzkumu, jehož respondenty byli všichni probační pracovníci v České republice, navrhuje možnosti dalšího rozvoje práce s podmíněně propuštěnými osobami s uloženým dohledem probačního pracovníka a navrhuje systémová opatření, která by u této cílové skupiny mohla snížit riziko a míru recidivy a výskyt sociální exkluze. Tato opatření se týkají zejména oblasti závislostí, zaměstnávání a v neposlední řadě vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: probace, mediace, trest odnětí svobody, recidiva, resocializace, podmíněné propuštění
Biblioterapie v práci s klienty s tělesným postižením
Němec, Zbyněk ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Hádková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá fenoménem biblioterapie a možným využitím této umělecké terapie ve speciální pedagogice, s důrazem na oblast somatopedie. První část práce je zaměřena na teorii a historii biblioterapie a na formy a cíle biblioterapeutického působení. V druhé části je věnována pozornost vztahu biblioterapie a psychologie jedince s postižením a možnostem uplatnění biblioterapie ve speciálně pedagogickém prostředí. Třetí část práce obsahuje rozbor terapeutické literatury ve vztahu k tělesnému postižení a sleduje rozsah uplatňování biblioterapie v institucích pro klienty s tělesným postižením. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Systém vězeňství v ČR - současnost a budoucnost
Fukalová, Aneta ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce se zabývá stručným exkurzem do minulosti českého vězeňství, tj. vývojem trestání na našem území. Věnuje se současnosti českého vězeňství, tj. legislativnímu vývoji, problematické právní úpravě, jejímu dopadu do praxe, jakož i výhledu do budoucnosti (v souladu s Koncepcí vězeňství do roku 2025). Představuje fungování Vězeňské služby České republiky, její úkoly a organizační členění. Závěr teoretické části práce je věnován budoucnosti českého vězeňství, zejména pak změnám ve vnější diferenciaci věznic. Empirická část závěrečné práce je tvořena kvalitativním výzkumným šetřením (strukturované rozhovory se zaměstnanci Vězeňské služby České republiky). Mapuje názory zaměstnanců Vězeňské služby na stávající systém vězeňství a na legislativní úpravy účinné od 1. října 2017. Cílem diplomové práce je tedy analyzovat současný systém vězeňství v České republice v kontextu platných legislativních změn. K jeho naplnění slouží zpracování teoretické části práce (analýza odborné literatury a legislativních norem upravujících výkon trestu odnětí svobody v České republice) a provedené výzkumné šetření (metoda rozhovoru).
Odlehčovací služby pro lidi s autismem a mentální retardací - dostupnost v regionech
Nováková, Marie ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku poskytování odlehčovacích služeb rodičům dětí a dospělých s autismem a mentální retardací. V úvodních kapitolách se diplomová práce zaměřuje z teoretického hlediska na poruchy autistického spektra v kombinaci s mentální retardací a možným výskytem problémového chování. V práci jsou dále popsány terapeutické postupy pro jedince s autismem a mentální retardací, dále se práce věnuje obecné problematice poskytování sociálních služeb těmto jedincům. Ze sociálních služeb pak diplomová práce cílí především na služby odlehčovací. V empiricky zaměřené části diplomová práce popisuje dostupnost odlehčovacích služeb pro rodiny s jedincem s autismem a mentální retardací v jednotlivých regionech České republiky.
Role rodiny v jednotlivých etapách života osob se spinální muskulární atrofií
Frenclová, Tereza ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá rolí rodiny v jednotlivých životních fázích člověka se vzácným onemocněním spinální muskulární atrofie. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první definuje pojem rodina (její systém, znaky a funkce) a mapuje specifika rodiny s postiženým členem. Druhá část se zaměřuje na spinální muskulární atrofii, především na vývojové cíle životních etap osob s tímto typem postižení. Třetí výzkumná část si klade za cíl popsat roli pečujících osob v životě lidí se spinální muskulární atrofií od raného věku po střední dospělost. Dále se snaží ukázat snahu těchto lidí osamostatnit se a žít plnohodnotný život s pomocí osobních asistentů, životních partnerů, ba dokonce zakládat vlastní rodiny. Pro pochopení situace v rodinách se členem s tímto typem postižení v daných etapách byly vedeny polostrukturované rozhovory s dvanácti rodinami se členem se spinální muskulární atrofií různého věku, do kterých byli zapojeni nejen osoby s postižením, ale také jejich rodiče a sourozenci.
Inkluzivní vzdělávání žáků v podmínkách malotřídní základní školy
Pérková, Markéta ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá inkluzivním vzděláváním žáků v podmínkách malotřídní základní školy. V práci jsou vymezeny pojmy jako inkluze, integrace, inkluzivní vzdělávání, školská poradenská zařízení. Cílem diplomové práce bylo zjistit jakým způsobem je dosahováno kvality inkluzivního vzdělávání v podmínkách malotřídní základní školy. Identifikovat nejčastější překážky v realizaci inkluzivního vzdělávání v malotřídní základní škole z pohledu pedagogů a asistenta pedagoga. Zjistit, jaké faktory mohou dle pedagogů ovlivnit proces inkluze. Byla vypracována případová studie chlapce s tělesným postižením, který je vzděláván v podmínkách malotřídní základní školy. Z výzkumu vyplynulo, že kvality inkluzivního vzdělávání v podmínkách malotřídní základní školy je dosahováno vytvořením podnětného a motivujícího prostředí s důrazem na individuální tempo každého žáka. Faktory, které proces inkluze ovlivňují jsou: Počet žáků ve třídě, komunikace školy a rodin žáků, finance a další vzdělávání pedagogů. Klíčová slova: inkluze, integrace, asistent pedagoga, poradenská zařízení, legislativa, individuální vzdělávací plán.
Poradenská podpora ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
Michálková, Alena ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce s názvem Poradenská podpora ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků se věnuje vzdělávání této cílové skupiny žáků, které je v praxi stále ještě v mnohých situacích nejasné. Důraz je kladen především na poradenskou podporu těmto dětem, která by měla napomoci jejich vzdělávání a to právě ze stran nestátních neziskových organizací. Cílem práce je objasnit tuto problematiku a upozornit na významnou úlohu neziskových organizací, které bývají poněkud opomíjeny. Teoretickými východisky práce se stal žák se sociálním znevýhodněním v kontextu vzdělávání a systém poradenské podpory v České republice. Výzkumná část si klade za cíl pomocí případových studií představit činnosti vybraných neziskových organizací, konkrétně obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, zapsaný ústav v oblasti migrace Poradna pro integraci a zapsaný spolek R-Mosty, které se významně podílejí na poradenské podpoře ve vzdělávání cílové skupiny žáků. Studie jsou zpracovány na podkladě dat získaných z šesti rozhovorů vedených s pracovníky jednotlivých organizací, které doplňuje analýza dokumentů. Na základě výsledků výzkumu je uvedeno doporučení pro praxi, které zmiňuje oblasti, ve kterých by měla být poradenská podpora rozvíjena.
Otázka politické reformy v komentářích Bao Tonga
Hájková, Vanda ; Klimeš, Ondřej (vedoucí práce) ; Černošová, Jitka (oponent)
(česky) V bakalářské práci se zabývám tématem politické reformy, demokratizace a politického monopolu Komunistické strany Číny. Politická reforma a demokratizace jsou zásadními otázkami, které jsou diskutovány v čínských akademických i politických kruzích od počátku reforem v roce 1978 dodnes. Výraznou osobností vyjadřující se k této problematice je Bao Tong, někdejší vysoký stranický funkcionář, který byl od roku 1989 za své liberální politické názory vězněn a perzekuován, zároveň však své názory nadále prezentuje v politických komentářích, esejích a rozhovorech. V bakalářské práci jsem provedla rozbor Bao Tongových esejí vyjadřujících se na téma politické reformy v současné ČLR (eseje jsou z let 2001- 2011). Bao Tongovy eseje vyšly knižně v roce 2012. Pracuji s jeho texty v čínštině, a výsledky svého zkoumání interpretuji a kontextualizuji s pomocí relevantní literatury v angličtině ze současnosti či posledních dvou dekád. Tématu se věnuje mnoho autorů i na Západě. Jedním z možných přínosů práce je to, že zohledňuje názory Bao Tonga, který byl politickým poradcem tehdejšího generálního tajemníka komunistické strany Číny (Zhao Ziyanga) a měl na starost vypracování plánu politické reformy na konci osmdesátých let 20. století. Za použití sekundární literatury kontrastuji jeho názory a názory...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 187 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 HÁJKOVÁ, Veronika
12 Hájková, Veronika
2 Hájková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.