Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 179 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Poradenská podpora ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
Michálková, Alena ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce s názvem Poradenská podpora ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků se věnuje vzdělávání této cílové skupiny žáků, které je v praxi stále ještě v mnohých situacích nejasné. Důraz je kladen především na poradenskou podporu těmto dětem, která by měla napomoci jejich vzdělávání a to právě ze stran nestátních neziskových organizací. Cílem práce je objasnit tuto problematiku a upozornit na významnou úlohu neziskových organizací, které bývají poněkud opomíjeny. Teoretickými východisky práce se stal žák se sociálním znevýhodněním v kontextu vzdělávání a systém poradenské podpory v České republice. Výzkumná část si klade za cíl pomocí případových studií představit činnosti vybraných neziskových organizací, konkrétně obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, zapsaný ústav v oblasti migrace Poradna pro integraci a zapsaný spolek R-Mosty, které se významně podílejí na poradenské podpoře ve vzdělávání cílové skupiny žáků. Studie jsou zpracovány na podkladě dat získaných z šesti rozhovorů vedených s pracovníky jednotlivých organizací, které doplňuje analýza dokumentů. Na základě výsledků výzkumu je uvedeno doporučení pro praxi, které zmiňuje oblasti, ve kterých by měla být poradenská podpora rozvíjena.
Otázka politické reformy v komentářích Bao Tonga
Hájková, Vanda ; Klimeš, Ondřej (vedoucí práce) ; Černošová, Jitka (oponent)
(česky) V bakalářské práci se zabývám tématem politické reformy, demokratizace a politického monopolu Komunistické strany Číny. Politická reforma a demokratizace jsou zásadními otázkami, které jsou diskutovány v čínských akademických i politických kruzích od počátku reforem v roce 1978 dodnes. Výraznou osobností vyjadřující se k této problematice je Bao Tong, někdejší vysoký stranický funkcionář, který byl od roku 1989 za své liberální politické názory vězněn a perzekuován, zároveň však své názory nadále prezentuje v politických komentářích, esejích a rozhovorech. V bakalářské práci jsem provedla rozbor Bao Tongových esejí vyjadřujících se na téma politické reformy v současné ČLR (eseje jsou z let 2001- 2011). Bao Tongovy eseje vyšly knižně v roce 2012. Pracuji s jeho texty v čínštině, a výsledky svého zkoumání interpretuji a kontextualizuji s pomocí relevantní literatury v angličtině ze současnosti či posledních dvou dekád. Tématu se věnuje mnoho autorů i na Západě. Jedním z možných přínosů práce je to, že zohledňuje názory Bao Tonga, který byl politickým poradcem tehdejšího generálního tajemníka komunistické strany Číny (Zhao Ziyanga) a měl na starost vypracování plánu politické reformy na konci osmdesátých let 20. století. Za použití sekundární literatury kontrastuji jeho názory a názory...
Rodina dítěte s kombinovaným postižením
Ledvinová, Jarmila ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou rodiny s dítětem s kombinovaným postižením. Mapuje příběhy tří rodin, které mají takto postižené děti, konkrétně jde o Angelmanův syndrom, Downův syndrom a dětskou mozkovou obrnu. Teoretická část pojednává o kombinovaném postižení, specificích rodin s dítětem s postižením a sociálních službách. V rámci kapitoly kombinované postižení jsou shrnuta nejdůležitější fakta o diagnózách, které mají vztah k praktické části, tedy o Angelmanově syndromu, Downově syndromu a dětské mozkové obrně. Dále je proto práce zaměřena na oblast sociálních služeb, které vycházejí z platné legislativy. Praktická část práce je založena na rozhovorech s respondenty, kteří patří do rodiny, kde je dítě s kombinovaným postižením. Vnímání jednotlivých událostí v životě rodin je velice subjektivní a ovlivňuje jej řada okolností, proto jsou zajímavé především jednotlivé záznamy rozhovorů. Dále jsou zmapovány sociální služby poskytované rodinám s dítětem s postižením a uvedeny základní informace o nich. Zpracovaná problematika v sobě nabízí další nepřeberné množství možností využití a lze na ni navázat jak v oblasti prohloubení a rozšíření otázek pro členy rodiny, tak v oblasti sociálních služeb na Domažlicku. KLÍČOVÁ SLOVA rodina, kombinované postižení, sociální služby
Postoje učitelů ZŠ k legislativním změnám ve vzdělávání žáků se SVP
Kligerová, Lucie ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu postojů učitelů základních škol z okresu Trutnov k inkluzivnímu vzdělávání. Teoretická část se věnuje osobám se speciálními vzdělávacími potřebami, právnímu zakotvení, inkluzivnímu vzdělávání a výuce, systému kurikulárních dokumentů a poradenskému systému v České republice. V praktické části byly zjišťovány postoje učitelů základních škol z okresu Trutnov ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Především míra informovanosti učitelů, jejich obavy a připomínky k novele školského zákona. Byly využity metody dotazníku a rozhovoru. Jedná se tedy o kombinaci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA inkluzivní vzdělávání, inkluzivní výuka, učitel, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, postoje, obavy, informovanost, přínos
Gendrový pohled na poskytování placené sexuální asistence u lidí s postižením
Musilová, Jana ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce na téma "Gendrový pohled na poskytování placené sexuální asistence u lidí s postižením" se zabývá tématem sexuální asistence. Jak je vnímána sexuální asistence u nás a v zahraničí. Pro naši zemi je to projekt celkem nový a ještě plně nevyřešený. Dotazníkové zkoumání bylo zaměřeno na muže a ženy s postižením, jak vnímají vlastní intimitu, jestli se zajímají o sexuální asistenci a jestli by ji chtěli využít či využívat. Gendrové rozdíly na danou problematiku byly jasně zřetelné. Tímto šetřením jsme potvrdili potřeby lidí s postižením v sexuální oblasti. Využívání sexuální asistence v naší zemi má své opodstatnění a tato služba si najde své zastánce a uživatele. KLÍČOVÁ SLOVA Člověk s postižením, sexuální asistence, sexualita
Využití canisterapie ke stimulaci osob se vzácným onemocněním
Prokopová, Zuzana ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Záměrem této práce bylo ověření vlivu canisterapeutické intervence na úroveň jemné motoriky u osob se vzácným onemocněním, konkrétně s mitochondriální encefalokardiomyopatií způsobenou mutací genu TMEM70 a s Leighovým syndromem. Canisterapeutická intervence zde spočívá v aktivizaci motorických funkcí při programu smysluplně sestaveném na míru konkrétním osobám. K této aktivizaci je využíváno asistence psa, který zde působí nejen jako významný motivační prvek, ale přímý kontakt s ním rovněž přispívá k podpoře rozvoje senzomotoriky těchto osob. Práce předkládá obecné informace o vzácných onemocněních a úžeji se zaměřuje na jednu z jejich skupin - mitochondriální poruchy. Nabízí poznatky o Leighově syndromu a mitochondriální encefalokardiomyopatii vzniklé na podkladě mutace genu TMEM70. Následně jsou zde prezentovány informace o canisterapii a jemné motorice. Práce dále obsahuje případové studie probandů, záznamy z výzkumných jednotek a jejich výsledky a vyhodnocení. Cílem práce bylo zjistit, zda u osob s mitochondriálním onemocněním dochází po uplatnění canisterapeutické intervence ke zvýšení kvality a efektivity vybraných úchopových forem a tím rovněž k rychlejšímu a přesnějšímu provedení předem zadaných úkolů zaměřených na manipulaci s předměty, pro něž je využití vybraných úchopů zapotřebí. Dílčím...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 179 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 HÁJKOVÁ, Veronika
12 Hájková, Veronika
2 Hájková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.