Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 193 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stimulace jedince s tělesným a kombinovaným postižením s využitím Vojtova terapeutického konceptu
Kotrbatá, Eliška ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Práce "Stimulace jedince s tělesným a kombinovaným postižením s využitím Vojtova terapeutického konceptu", pojednává o aplikaci Vojtovy metody reflexní lokomoce u novorozených dětí a kojenců. Teoretická část práce se zabývá vývojem metody, popisem základních principů a následného uplatnění. Prostor je ponechán i samotné diagnostice dle profesora Vojty. V další části práce je popis dědičného onemocnění, svalové dystrofie. V textu je uvedeno základní rozřazení onemocnění, popis diagnostických postupů a možností léčby při onemocnění. Jedna z kapitol je zaměřena na konkrétní typ - pletencovou svalovou dystrofii. Popsány jsou základní projevy a obtíže, které s sebou onemocnění přináší. Empirická část využívá sběru dat za pomoci dotazníků k získání komplexního pohledu na aplikaci Vojtovy metody od rodičů novorozených dětí a kojenců s tělesným a kombinovaným postižením.
Specifika výchovy a vzdělávání dětí s epilepsií
Rybářová, Kateřina ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce s názvem Specifika výchovy a vzdělávání dětí s epilepsií si klade za cíl zjistit, jaká jsou výchovně - vzdělávací specifika dětí a žáků s epilepsií. Teoretická část práce vymezuje charakteristiku epilepsie, obsahuje informace o tom, co je to epilepsie a epileptický záchvat, zabývá se etiologií epilepsie, klasifikací epileptických i neepileptických záchvatů. Zabývá se i provokačními faktory epileptického záchvatu a informuje o možnostech léčby této nemoci. Diplomová práce dále nastiňuje aktuální téma dnešní doby, a tím je výchova a vzdělávání dětí s epilepsií v rodině a zejména ve škole. Práce zmiňuje problematiku rodinné výchovy a zdravých sourozenců dítěte s postižením i některých předsudků, se kterými se může jedinec s epilepsií i v dnešní době setkávat. Práce poukazuje na edukační specifika výchovy dětí s epilepsií a neopomíjí ani zmínit legislativní rámec a možnosti vzdělání. Vysvětluje podpůrná opatření a pojem inkluze. V praktické části pak obsahuje vytyčené otázky a cíle, které se pomocí kvalitativního výzkumu podařilo zodpovědět. K výzkumnému šetření budou použity čtyři kazuistiky dětí s epilepsií ve věku od pěti do šestnácti let, polostrukturované interview s rodinou dětí, jejich učiteli, lékaři a sourozenci, stejně tak systematické pozorování a analýza školní dokumentace.
Ženy po nádorovém onemocnění prsu
Mlezyva, Iarmila ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce "Ženy po nádorovém onemocnění prsu" se věnuje vlivu na vybrané aspekty psychosociálního života žen, které prodělaly rakovinu prsu. Teoretická část popisuje karcinom prsu, příčiny vzniku rakoviny, incidenci, představuje klasifikaci nádorů a rizikových faktorů, uvádí strategii prevence a seznamuje čtenáře se symptomatologii a kvalitou života. Dále se věnuje vybraným současným terapiím v léčbě karcinomu prsu. V praktické části diplomové práce jsou prezentované čtyři rozhovory, které byly základem analýzy a interpretace výzkumného šetření. Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký vliv má rakovina na vybrané psychosociální aspekty života žen, které toto onemocnění prodělaly. Dále jsem se pokusila zjistit, jaké potíže způsobuje rakovina v oblasti rodinného života, jaký vliv má rakovina na zaměstnání, jaký vliv má rakovina na psychický stav a jaký faktor nejvíce znesnadňoval období léčby. Ke splnění cílů byla zvolená metoda kvalitativního výzkumu. K výzkumnému šetření byly použity techniky polostrukturovaného rozhovoru, analýzy lékařské dokumentace a vlastního pozorování. KLÍČOVÁ SLOVA Karcinom prsu, kvalita života, psychosociální aspekty nádorového onemocnění
Role školního speciálního pedagoga na běžných základních školách
Benešová, Denisa ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá současnou rolí školních speciálních pedagogů na běžných základních školách, konkrétně jejich pozicí v rámci školy, náplní i formami práce a vztahovou stránkou s tím spojenou. Teoretická část práce se zaměřuje na rámcový vývoj speciální pedagogiky a zejména na současná podpůrná opatření přiznávaná jednotlivým žákům. Skupiny žáků vyžadujících podporu ze strany škol a návazných školských zařízeních jsou v práci blíže charakterizovány. Dále text přibližuje jednotlivosti individuálních vzdělávacích plánů a školního poradenského systému, včetně školního poradenského pracoviště a pozice školního speciálního pedagoga, u kterého jsou sledovány dílčí aspekty této profese v návaznosti na poznatky z odborných zdrojů. Empirická část zahrnuje smíšený výzkum. Prvně ukazuje příklady z praxe, konkrétně se jedná o analýzu pěti rozhovorů se školními speciálními pedagogy ze základních škol. Na jednotlivých příbězích z profesního působení jsou demonstrovány současné výzvy, činnosti a role dané pozice. Následně jsou analyzována data z dotazníkového šetření u čtyřiceti respondentů, ředitelů základních škol, kteří vyslovili svůj názor v oblasti působení školních speciálních pedagogů na základních školách. Sleduje se zejména přínos pro základní školy a zkušenosti v obecné rovině s touto pozicí....
Subjektivní a objektivní pohled na význam rehabilitace u jedince s tělesným postižením
Kotrbáčková, Eva ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Cílem diplomové práce s názvem Subjektivní a objektivní pohled na význam rehabilitace u jedince s tělesným postižením je analyzovat přínos rehabilitace pro osobu s tělesným postižením, konkrétně pro ženu se svalovou dystrofií, a to po stránce subjektivní i objektivní. V úvodních kapitolách jsou uvedena teoretická východiska zabývající se základní terminologií, tělesným postižením, jeho definicí a charakteristikami, ucelenou rehabilitací a jejími složkami. Na ně navazuje další kapitola, která je zaměřena na samotný výzkum a je v ní zpracována případová studie. Pro vypracování diplomové práce bylo použito, kromě analýzy odborné literatury, kvalitativní výzkumné šetření zpracované na základě přímého pozorování, rozhovorů, anamnestických dotazníků a analýzy lékařské dokumentace. Výzkumné šetření prokázalo význam rehabilitace z hlediska subjektivního i objektivního. Objektivní nálezy po intenzivní fyzioterapii během rehabilitačního pobytu zcela odpovídaly subjektivním pocitům osoby, která byla předmětem výzkumu. Klíčová slova: tělesné postižení, svalové dystrofie, ucelená rehabilitace
Stimulace dítěte s Dandy-Wolker syndromem: TheraSuit Method
Střelcová, Martina ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
1 ABSTRAKT Diplomová práce přináší nové poznatky z oblasti speciálněpedagogické a fyzioterapeutické intervence u dítěte se vzácným typem kombinovaného postižení, kterým je Dandy-Walker syndrom. Terapeutická metoda, které se zde podrobně teoreticky věnujeme, se nazývá TheraSuit. Jedním z cílů práce je zhodnotit, na jaké oblasti opožděného psychomotorického vývoje dítěte má využití tohoto konceptu především vliv oproti aplikaci klasických rehabilitačních postupů v ambulantní péči a v čem její úspěšnost spočívá. Výzkumnými metodami jsou polostrukturovaný rozhovor s matkou respondentky, pozorování, speciálněpedagogická a fyzioterapeutická diagnostika a aplikace jejich technik. Účinnost jednotlivých nápravných postupů ověřujeme standardizovanými testy, kineziologickými rozbory, hodnocením soběstačnosti a hrubé motoriky po každé ukončené rehabilitaci. Výzkum práce potvrdil efektivitu cvičení s využitím TheraSuit metody zejména v rychlosti rozvoje lokomoce u respondentky. Nicméně není možné zanedbávat ambulantní léčbu s využitím obvyklých terapeutických postupů především z důvodu jejich snadné aplikace v domácím prostředí jedince, protože pravidelná zdravotní pohybová i speciálněpedagogická aktivita je pro rozvoj psychomotoriky jedince zásadní. KLÍČOVÁ SLOVA Stimulace, kombinované postižení, Dandy-Walker syndrom,...
Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka
Jelínek, Martin ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Bajcura, Lubomír (oponent) ; Hájková, Vanda (oponent)
NÁZEV: Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka AUTOR: Mgr. Martin Jelínek KATEDRA Pedagogická fakulta ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce představuje agendu Probační a mediační služby a přístup k pachatelům a obětem trestných činů v agendě probačních pracovníků. Zaměřuje se na oblast recidivy a možnosti snížení recidivy prostřednictvím vhodných navazujících služeb u podmíněně propuštěných osob s uloženým dohledem probačního pracovníka. Práce analyzuje bariéry vedoucí k neúspěšné resocializaci a sociální okluzi osob vycházejících z výkonu trestu odnětí svobody. V souladu s cílem práce pak na základě kombinovaného výzkumu, jehož respondenty byli všichni probační pracovníci v České republice, navrhuje možnosti dalšího rozvoje práce s podmíněně propuštěnými osobami s uloženým dohledem probačního pracovníka a navrhuje systémová opatření, která by u této cílové skupiny mohla snížit riziko a míru recidivy a výskyt sociální exkluze. Tato opatření se týkají zejména oblasti závislostí, zaměstnávání a v neposlední řadě vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: probace, mediace, trest odnětí svobody, recidiva, resocializace, podmíněné propuštění
Biblioterapie v práci s klienty s tělesným postižením
Němec, Zbyněk ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Hádková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá fenoménem biblioterapie a možným využitím této umělecké terapie ve speciální pedagogice, s důrazem na oblast somatopedie. První část práce je zaměřena na teorii a historii biblioterapie a na formy a cíle biblioterapeutického působení. V druhé části je věnována pozornost vztahu biblioterapie a psychologie jedince s postižením a možnostem uplatnění biblioterapie ve speciálně pedagogickém prostředí. Třetí část práce obsahuje rozbor terapeutické literatury ve vztahu k tělesnému postižení a sleduje rozsah uplatňování biblioterapie v institucích pro klienty s tělesným postižením. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Systém vězeňství v ČR - současnost a budoucnost
Fukalová, Aneta ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce se zabývá stručným exkurzem do minulosti českého vězeňství, tj. vývojem trestání na našem území. Věnuje se současnosti českého vězeňství, tj. legislativnímu vývoji, problematické právní úpravě, jejímu dopadu do praxe, jakož i výhledu do budoucnosti (v souladu s Koncepcí vězeňství do roku 2025). Představuje fungování Vězeňské služby České republiky, její úkoly a organizační členění. Závěr teoretické části práce je věnován budoucnosti českého vězeňství, zejména pak změnám ve vnější diferenciaci věznic. Empirická část závěrečné práce je tvořena kvalitativním výzkumným šetřením (strukturované rozhovory se zaměstnanci Vězeňské služby České republiky). Mapuje názory zaměstnanců Vězeňské služby na stávající systém vězeňství a na legislativní úpravy účinné od 1. října 2017. Cílem diplomové práce je tedy analyzovat současný systém vězeňství v České republice v kontextu platných legislativních změn. K jeho naplnění slouží zpracování teoretické části práce (analýza odborné literatury a legislativních norem upravujících výkon trestu odnětí svobody v České republice) a provedené výzkumné šetření (metoda rozhovoru).
Odlehčovací služby pro lidi s autismem a mentální retardací - dostupnost v regionech
Nováková, Marie ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku poskytování odlehčovacích služeb rodičům dětí a dospělých s autismem a mentální retardací. V úvodních kapitolách se diplomová práce zaměřuje z teoretického hlediska na poruchy autistického spektra v kombinaci s mentální retardací a možným výskytem problémového chování. V práci jsou dále popsány terapeutické postupy pro jedince s autismem a mentální retardací, dále se práce věnuje obecné problematice poskytování sociálních služeb těmto jedincům. Ze sociálních služeb pak diplomová práce cílí především na služby odlehčovací. V empiricky zaměřené části diplomová práce popisuje dostupnost odlehčovacích služeb pro rodiny s jedincem s autismem a mentální retardací v jednotlivých regionech České republiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 193 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 HÁJKOVÁ, Veronika
12 Hájková, Veronika
2 Hájková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.