Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tranzitní program jako nástroj sociálního začleňování osob s tělesným postižením
Boušová, Kateřina ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Stupková, Vlasta (oponent)
Ve své diplomové práci se budu zabývat tranzitním programem jako obdobim přechodu mladých lidi s tělesným postižením ze školy do dospělého života. Účastníky programu jsou myšleni studenti a absolventi Jedličkova ústavu a škol a sdruženi Asistence v Praze. Cilem této diplomové práce je co nejlépe popsat průběh tranzitního programu. Práce si klade za cil zjistit, jak tranzitní program pomáhá při sociálním začleňováni lidi s tělesným postižením do běžné společnosti a jakými riziky může být průběh jeho realizace ohrožen.
Koncepce rodinného centra pro děti s různými typy postižení
Bédi, Běla ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Vachulová, Jana (oponent)
Má diplomová práce formuluje koncepci rodinného centra pro rodiny s dětmi s více typy postižení. Toto rodinné centrum bude poskytovat péči všem členům rodiny dítěte s postižením. Soustředit se bude na uspokojování potřeb rodiny v raném a předškolním věku dítěte s postižením. Součástí tohoto rodinného centra bude kavárna s hernou, kde bude poskytován otevřený prostor pro integraci rodin dětí s postižením do většinové společnosti. Práce rozpracovává postup při zakládání takového rodinného centra a konfrontuje navrženou koncepci s dotazníkovým šetřením o potřebách rodičů dětí s postižením v předškolním věku.
Specifika interiéru rodinného centra pro děti s různými typy postižení
Bédi, Peter ; Strnadová, Iva (oponent) ; Hájková, Vanda (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám specifikami interiéru rodinného centra pro děti s více typy postižení. Navrhuji prostory tohoto rodinného centra a jejich specifické vybavení. Předkládám efektivní řešením prostoru pro děti předškolního věku ze zrakovým, mentálním a tělesným postižením. Řeším použití barev, hraček a doplňků interiéru. Pojednávám také o architektonických zvláštnostech a požadavcích, ale i o specifických stavebních normách, které je nutné dodržovat při stavbě nebo úpravě prostorů pro lidi s postižením.
Prevence poranění míchy na základní škole
Kováříková, Kristýna ; Herzánová, Ludmila (oponent) ; Hájková, Vanda (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na prevenci poranění míchy na základní škole. Cílem výzkumu je zjištění stavu prevence poranění míchy na základní škole a monitorování orientace žáků v problematice života lidí s tělesným postižením. Výsledky výzkumu slouží jako podklad pro tvorbu koncepce prevence poranění míchy na základní škole. V teoretické části je popsána historie a vymezen pojem poranění míchy, dále klasifikace míšního poranění podle Frankelovy škály, statistika dětských úrazů podle Státního zdravotního ústavu a zásady první pomoci při podezření na poranění míchy. Tato část práce obsahuje i preventivní doporučení týkající se školních, sportovních, domácích a dopravních úrazů. Praktická část se věnuje samotnému pedagogickému výzkumu prevence poranění míchy na základní škole formou dotazníku a hodnocení jeho výsledků. Cílovou skupinou jsou žáci pátých, sedmých a devátých tříd, kteří odpovídali na otázky biografické, vědomostní a sociální a zúčastnili se následné besedy na téma prevence úrazů páteře a života člověka s tělesným postižením. Výsledky výzkumu jsou vyhodnoceny u každého ročníku zvlášť. Vyvrcholením praktické části je zpracování výsledků výzkumu a stanovení základních cílů koncepce prevence poranění míchy a prostředků k jejich dosažení.
Sport jako součást výchovy a vzdělávání tělesně postižených
Dáňová, Renáta ; Mlčková, Marie (oponent) ; Hájková, Vanda (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o významu pohybu a sportu pro život člověka, konkrétně se zaměřuje na využití pohybu a sportu ve výchově a vzdělávání dětí s tělesným postižením. K realizaci diplomové práce použiji kvantitativní výzkum, konkrétně metodu dotazníkového šetření. V teoretické části jsou uvedeny důvody, proč by měl být pohyb nedílnou součástí života každého člověka a čím je tolik přínosný pro osoby s tělesným postižením. Práce popisuje nejběžnější pohybové aktivity a sporty osob s tělesným postižením a dále se zaměřuje na úlohu tělesné výchovy ve vzdělávání dětí s tělesným postižením. V praktické části je popsán pedagogický výzkum, který se skládá ze dvou souborů respondentů. Jeden soubor tvoří děti s tělesným postižením, u kterých se zaměřuji na získání informací o povědomí významu pohybu pro jejich život a ve druhém souboru porovnávám odpovědi dětí s tělesným postižením a jejich rodičů. Klíčová slova: pohyb sport tělesné postižení tělesná výchova strečink kontraindikace modifikace
Tělesná výchova žáků s tělesným postižením na 1. stupni základní školy
Bělastová, Markéta ; Šumníková, Pavlína (oponent) ; Hájková, Vanda (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tělesnou výchovou žáků s tělesným postižením. Cílem práce je zmapovat tělovýchovný proces žáků s tělesným postižením a porovnání teorie se současnou praxí na školách. Teoretická část je věnována osobnosti učitele a žáka, didaktice a metodice rozvoje pohybových schopností a dovedností žáků s tělesným postižením. Pojednává o učebních metodách, organizačních formách a struktuře vyučovací jednotky tělesné výchovy, motivaci, hodnocení a klasifikaci žáků. Praktická část zkoumá problematiku tělesné výchovy z pohledu učitele. Mapuje přípravu učitelů na hodiny tělesné výchovy, poměr žáků navštěvujících tělesnou výchovu, žáků osvobozených z tělesné výchovy a počet asistentů ve třídách. Dále sbírá informace o nejčastějších druzích motivace a problémech, se kterými se učitel v hodinách tělesné výchovy setkává. Klíčová slova: žák s tělesným postižením, pohybové schopnosti a dovednosti, motorické učení, vyučovací jednotka, vyučovací metody, motivace, hodnocení.
Možnosti rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní u integrovaných dětí s DMO
Tomášková, Hana ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Strnadová, Iva (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o možnostech rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní u integrovaných dětí s DMO. Teorie nahlíží na problematiku DM O v souvislosti s výchovou a vzděláváním, zvláštní pozornost je přitom věnována oblasti grafomotoriky. Z m íněny jsou specifické obtíže dětí v procesu vzdělávání i podpůrná opatření směřující k jejich kompenzaci. Soustředěny jsou poznatky z oblasti speciálně pedagogické diagnostiky i možnosti podpory grafomotorických dovedností s využitím stimulačních a facilitačních metod. Součástí práce je ucelený metodický postup počátečního psaní. Případové studie podávají praktickou ukázku grafomotorického rozvoje dětí s DMO v prostředí běžné školy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Podpora studentů s dyslexií na středních školách
Dubská, Jana ; Strnadová, Iva (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá studenty s diagnostikovanou dyslexií, kteří studují na středních školách. V první části jsou teoreticky nastíněná východiska této problematiky. Tato část se zaměřuje na diagnostiku, poradenství, možnosti a formy podpory studentů s dyslexií na středních školách. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky šetření. Za účelem splnění cílů této diplomové práce byla použita kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu konkrétně - rozhovory se studenty, dotazníkové šetření a pozorování. V hlavní části jsou prezentované názory studentů s dyslexií na jejich znevýhodnění, průběh studia a možnosti volby profesního zaměření po ukončení střední školy. Následně jsou uvedeny názory jejich rodičů na danou problematiku a názory učitelů na téma formy podpory studentů s dyslexií a jejich aplikace v praxi. V poslední části jsou uvedena doporučení pro praxi v oblasti poradenství, učitelství a také doporučení pro rodiče.
Využití percepčně motorických nápravných cvičení při reedukaci specifických poruch učení
Šimanová, Marina ; Strnadová, Iva (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Cílem této diplomové práce je představit metodu Percepčně-motorických nápravných cvičení a možnosti jejího využití při reedukaci dětí se specifickými poruchami učení. Záměrem je metodu uvést do kontextu s dosavadními teoretickými poznatky o SPU a deficity dílčích funkcí jako příčinou vzniku specifických poruch učení, dále popsat historii vývoje náprav a samotnou diagnostiku a nápravná cvičení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 HÁJKOVÁ, Veronika
10 Hájková, Veronika
1 Hájková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.