Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 167 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv proinkluzivního edukačního prostředí na postoje žáků vůči osobám se znevýhodněním
Zilcher, Ladislav ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Vítková, Marie (oponent) ; Hájková, Vanda (oponent)
Daná studie je koncipována jako teoreticko výzkumná práce, která se zaměřuje na zjišťování změn postojů u žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením. Ve studii se zkoumá, zdali má na postoje žáků 4. a 5. tříd základních škol vůči lidem s postižením vliv (a) dlouhodobé sdílení vzdělávacího prostředí s žákem s postižením (b) učitel a jeho proinkluzivní kompetence a (c) inkluzivní směřování školy, které je ve výzkumu reprezentované certifikací školy certifikátem "Férová škola". Těmito třemi dílčími výzkumnými problémy se snažíme odpovědět na jednu základní výzkumnou otázku: Má proinkluzivní prostředí školy vliv na postoje žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením? Z tohoto důvodu bylo zvoleno kvaziexperimentální uspořádání studie. Ve výzkumu byly využity dva validizované výzkumné nástroje, které byly administrovány na vzorku 1948 žáků 4. a 5. tříd a jejich 102 třídních učitelů. Data byla zpracována příslušnými statistickými metodami. Výsledky výzkumu částečně potvrzují předpoklad, že proinkluzivní prostředí školy může mít vliv na postoje žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením, avšak pouze v určitých oblastech. Nebylo prokázáno, že by pouhá přítomnost žáka s postižením ve třídě mohla ovlivňovat postoje žáků, avšak pokud by došlo u žáků k přátelství s tímto žákem, pak jsou postoje pozitivně...
Psychomotorický vývoj dětí v pražských školách a dětských domovech
Holický, Jakub ; Rychtecký, Antonín (vedoucí práce) ; Mess, Filip (oponent) ; Hájková, Vanda (oponent)
Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Mgr. Jakub Holický Název disertační práce: Psychomotorický vývoj dětí v pražských školách a dětských domovech Pracoviště: Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tělesné výchovy a sportu Vedoucí práce: prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. Rok obhajoby disertační práce: 2015 Abstrakt Zahraniční odborné publikace poukazují na negativní diferenciaci vývoje dětí z dětských domovů v oblasti psychomotoriky oproti běžným vývojovým normám ve společnosti. V české literatuře ovšem v současné době faktické poznatky o dané problematice chybějí. Cíle: Cílem práce bylo porovnat úroveň psychomotorického vývoje a základních antropometrických ukazatelů mezi dětmi z pražských dětských domovů a dětmi z většinové společnosti. Metody: Tato disertační práce empiricko-teoretického charakteru je kvantitativním typem výzkumu. V nejobecnějším metodologickém pojetí má povahu pozorování výzkumných proměnných. Pro zjišťování úrovně psychomotorického vývoje dětí byla použita testová baterie Bruininks- Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2). Celkem bylo testováno 449 probandů (224 chlapců a 225 dívek), z toho 105 dětí (57 chlapců a 48 dívek) z dětských domovů (základní soubor dané populace). Základní a mateřské školy byly vybrány kvótním výběrem na základě...
Logopedická intervence u osob s poruchami autistického spektra
Králová, Zuzana ; Zemková, Jaroslava (oponent) ; Hájková, Vanda (oponent)
Předkládaná práce se zaměřuje na problematiku poskytování logopedické intervence u osob s poruchami autistického spektra. Konkrétněji bylo cílem práce a výzkumného projektu analyzovat logopedickou intervenci u dětí s poruchou autistického spektra v rámci klinické logopedie. K tomuto účelu bylo vytyčeno pět hypotéz týkajících se klientely s PAS, míry informovanosti o daní problematice, dalšího vzdělávání klinických logopedů, využití alternativní a augmentativní komunikace a získávání informací o PAS při studiu na vysoké škole. Vlastní výzkum je realizován dvěma způsoby - kvantitativním pomocí dotazníku klinickým logopedům a kvalitativním, který je zaměřen na vyhodnocení logopedické intervence u klientů s PAS v ordinaci klinické logopedie. Při zpracování byly využity techniky analýza dokumentů, analýza výsledků činnosti, rozhovor s rodiči a pozorování. Cílem rigorózní práce je zjistit stav logopedické intervence u klientů s PAS v klinické logopedii a ukázat, jakou formou mohou být terapie vedeny.
Specifika vzdělávání osob se sociálním znevýhodněním
Macháčková, Kateřina ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
NÁZEV: Specifika vzdělávání osob se sociálním znevýhodněním ABSTRAKT: Tato diplomová práce se zabývá obeznámeností a zkušenostmi pedagogů hlavního i speciálního vzdělávacího proudu s integrací žáků se sociálním znevýhodněním. Práce se zabývá renomé takzvaného "Společného školství" v odborné komunitě učitelů, speciálních pedagogů a dalších pedagogických pracovníků. Dále se zabývá zkušenostmi pedagogů s integrací těchto žáků. Taktéž se věnuje úrovni informovanosti o tom, kdo je žák se sociálním znevýhodněním a znalostmi metod, které této integraci mohou napomoci. V neposlední řádě se práce zabývá obeznámeností o novelizaci školského zákona č. 82/2015 a znalostmi jednotlivých dopadů na práci s žákem. Dále se práce zabývá mírou souhlasu s povinnou docházkou v posledním roce mateřské škole a zrušením přípravných tříd. Taktéž se práce zabývá možnostmi, které pedagogům nabízí plán pedagogické podpory. KLÍČOVÁ SLOVA: Společné školství, novelizace 82/2015, integrace, inkluze, speciální školství, sociální znevýhodnění, žák se sociálním znevýhodněním, plán pedagogické podpory, zrušení přípravných ročníků.
Diagnostika školní zralosti
Vondráčková, Jana ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá diagnostikováním školní zralosti při zápisech k povinné školní docházce. V práci jsou vymezeny pojmy školní zralost, školní připravenost, zápis k povinné školní docházce, odklad školní docházky a přijetí dítěte před šestým rokem věku. Další část práce se zabývá průběhem zápisů k povinné školní docházce na základních školách na Českobudějovicku. Zde byly stanoveny 3 cíle, kterými bylo zjistit, jak učitelé vybraných základních škol na Českobudějovicku diagnostikují školní zralost při zápisech k povinné školní docházce, zjistit, zda mají učitelé základních škol na Českobudějovicku zkušenosti s odklady školní docházky a s přijímáním dětí před dovršení šestého roku věku a zjistit, jestli základní školy spolupracují se školami mateřskými při zápisech k povinné školní docházce. K dosažení cílů byl použit kvalitativní typ výzkumu, metoda dotazování, technika polostrukturovaného rozhovoru. Pomocí rozhovorů s vybranými učiteli s devíti základních škol byly tyto cíle splněny. Základní školy používají různé metody k diagnostikování školní zralosti, ale ve většině případů diagnostikují dítě v literaturou doporučených oblastech. Při zápisech k povinné školní docházce spolupracují se školami mateřskými. Zkušenosti učitelů s dodatečným odkladem a přijetím dítěte před šestým rokem...
Postoje mladých osob se zdravotním postižením k vysokoškolskému vzdělávání
Moravová, Tereza ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzdělanostní úrovně a struktury současné populace České republiky se zaměřením na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Je zde nastíněn historický vývoj této oblasti, současné trendy a dostupné statistické údaje, které danou oblast reprezentují. Předním tématem práce je v tomto směru zejména nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob se zdravotním postižením v porovnání s intaktní populací. Krátká pozornost je věnována podpůrným opatřením studentů se specifickými potřebami na českých vysokých školách. Součástí práce je také výzkumné šetření, které se věnuje interpretaci postojů mladých osob se zdravotním postižením k oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 167 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 HÁJKOVÁ, Veronika
10 Hájková, Veronika
1 Hájková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.