Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přínos GIS ve veřejné správě
Hájková, Dana
Tato závěrečná práce pojednává o vývoji GIS až do současného stavu, o jeho využívání ve veřejné správě, o legislativě a o aktuálních strategiích podporujících další vývoj GIS ve veřejné správě. Praktická část se zabývá zhodnocením aktuálně používaných prostředků GIS při výkonu práce na krajských pracovištích vybraných institucí veřejné správy. Popisuje, jaké přínosy pro ně geoinformační systémy mají. Práce je doplněna o případovou studii mapového portálu Jihomoravského kraje.
Assessing the Fiscal Sustainability of the Czech Republic
Ambriško, Róbert ; Dingová, Vilma ; Dvořák, Michal ; Hájková, Dana ; Hromádková, Eva ; Kulhavá, Kamila ; Štiková, Radka
V tomto článku popisujeme model veřejných financí České republiky, v rámci kterého se zaměřujeme na modelování hlavních zdrojů rizika pro dlouhodobou fiskální udržitelnost, tedy výdajů souvisejících se stárnutím populace a souvisejícím vývojem vládního dluhu. Základní model se odvíjí od aktuální demografické projekce Českého statistického úřadu, která předpovídá klesající podíl populace v produktivním věku. Demografický vývoj ovlivňuje ekonomický růst, vládní výdaje a příjmy v dlouhodobém horizontu v součinnosti s regulací a mikroekonomickými pobídkami vestavěnými v daňovém systému, resp. v systému vyplácení dávek. Stárnutí populace tak výrazně dopadá na budoucí vládní výdaje skrze starobní penze a výdaje na zdravotnictví, kde jsou náklady modelovány tak, aby odrážely technologický pokrok v léčbě nemocí spojených se stárnutím. Naše analýza ukazuje, že za předpokladu zachování současného nastavení parametrů fiskální politiky bude demografický vývoj od začátku 30. let 21. století implikovat záporné saldo primární bilance. Rostoucí primární deficity a související nárůst úrokových plateb pak povedou k rychlé eskalaci vládního dluhu. I když jsou kvantitativní výsledky modelu závislé na specifickém nastavení parametrů popisujících makroekonomický vývoj a fiskální politiku, široké spektrum našich citlivostních analýz ukazuje, že bez reakce hospodářské politiky i nejoptimističtější populační scénář implikuje neudržitelný vývoj veřejných financí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Impact of Monetary Policy on Financing of Czech Firms
Aliyev, Ruslan ; Hájková, Dana ; Kubicová, Ivana
V článku je na základě finančních dat českých firem zkoumána role finanční struktury společností v transmisi měnové politiky. Výsledky ukazují, že v obdobích vyšších krátkodobých úrokových sazeb jsou podíly celkového dluhu, krátkodobých bankovních půjček a dlouhodobého dluhu na aktivech nižší. Firemní charakteristiky, jako je velikost, stáří, výše zastavitelného majetku a zisk, ovlivňují způsob, jakým se změna měnové politiky odráží v rozhodnutích firem ohledně jejich externího financování. Tyto výsledky naznačují existenci informačních frikcí na úvěrových trzích a poskytují tak empirickou podporu pro existenci širšího úvěrového kanálu a vliv firemních vztahů s bankami v transmisi měnové politiky v České republice.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
What We Know About Monetary Policy Transmission in the Czech Republic: Collection of Empirical Results
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Franta, Michal ; Hájková, Dana ; Král, Petr ; Kubicová, Ivana ; Podpiera, Anca ; Saxa, Branislav
Pohled na transmisi měnové politiky v České republice z hlediska dostupných empirických poznatků. Kromě celkového dopadu měnové politiky na inflaci a produkci je užitečné podívat se na jednotlivé kanály transmise, konkrétně na úrokový kanál, kurzový kanál a kanál bohatství. Výsledky potvrzují, že transmise měnových impulsů do reálné ekonomiky funguje v souladu s intuicí, co se týká směru i intenzity. Analýzy však zároveň ukazují, že globální finanční a ekonomická krize mohla transmisi poněkud zpomalit a oslabit. Náznaky takových změn ve fungování transmise jsme našli u úrokového kanálu, kde hlavní roli hrají zvýšené rizikové prémie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Fiscal Discretion in the Czech Republic in 2001–2011: Has It Been Stabilizing?
Ambriško,Róbert ; Augusta, Vítězslav ; Hájková, Dana ; Král, Petr ; Netušilová, Pavla ; Říkovský, Milan ; Soukup, Pavel
We survey discretionary measures of Czech fiscal policy in the period 2001–2011 and analyze their episodes and macroeconomic impacts. We use bottom-up and top-down methods to identify fiscal discretion and we compare the results with Kalman filtering. Fiscal discretion is found to be used frequently and to be large in several years. At the same time, the results signal that macroeconomic stabilisation has not been major aim of fiscal discretion measures. For example, in the years of economic recession 2010–2011, the government put emphasis on pro-cyclical consolidation.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The measurement of capital services in the Czech republic
Hájková, Dana
V tomto článku jsou popsány dva experimentální ukazatele růstu kapitálových služeb pro českou ekonomiku, které byly vypočteny metodou OECD. Tyto ukazatele využívají informace o struktuře kapitálových aktiv podle typu aktiva a podle odvětví, ve kterém je kapitál využíván.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Supply-side performance and structure in the Czech republic (1995-2005)
Dybczak, Kamil ; Flek, Vladislav ; Hájková, Dana ; Hurník, Jaromír
V této práci autoři aplikují agregátní produkční funkci k aproximaci trajektorie potenciálního výstupu. Využívají v čase proměnlivou NAIRU k odvození potenciální pracovní síly a nově vytvořený ukazatel kapitálových služeb k popisu produktivního dopadu kapitálu. Dále je odhadována trendová souhrnná produktivita výrobních faktorů. Jsou vypočítány produkční funkce pro klíčové sektory (zemědělství, průmysl, atd.), a to s využitím metody růstového účetnictví a dekompozice růstu souhrnné produktivity výrobních faktorů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Experimentální měření kapitálových služeb: první výsledky
Hájková, Dana
Článek prezentuje konstrukci experimentálního měřítka kapitálových služeb, aby správně odráželo kapitálový vstup do výrobní funkce v české ekonomice.
Kapitálový vstup do české výroby: experimentální měření kapitálových služeb
Hájková, Dana
Článek představuje pokus o konstrukci experimentálního měřítka kapitálových služeb, které by správně odráželo kapitálový vstup do výrobní funkce v české ekonomice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hájková, Dagmar
8 Hájková, Dagmara
10 Hájková, Dana
2 Hájková, Denisa
2 Hájková, Dina
1 Hájková, Dobromila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.