Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being
Kudaieva, Yuliia ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Tématem práce je zkoumání vlivu digitálních technologií self-trackingu (sebesledování), jako například fitness náramek a aplikace pro smartphone, na individua. Používanou metodou výzkumu byly polostrukturované rozhovory a komparativní diskurzivní analýza, kde data získaná v průběhu rozhovorů byla porovnávaná s diskurzem zdravého životního stylu prezentovaného na českých internetových portálech. Zároveň byla zodpovězena výzkumná otázka "Jak sebe-sledovatelé vnímají vliv technologií self-trackingu na svou fyzickou aktivitu a životní styl, respektive jak se odlišují mezi sebou v důsledku rozdílů ve vlivu a používání technologie sebesledování, a do jaké míry se jejich vnímání liší od toho, jak self-tracking je prezentován na českých internetových media portálech?" následujícím způsobem: respondenty byli kategorizováni jako "angažování" a "sportivní" užívatelé, a jejích sebeidentifikace s diskurzem nebyla kompletní, nehledě na to že nabízena medií konceptualizace zdraveého životního stýlu byla využitá. Na závěr, práce nabízí teoretický přehled problému self-trackingu a diskutuje možné směry dalšího výzkumu.
Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being
Kudaieva, Yuliia ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Tématem práce je vliv digitálních technologií self-trackingu (sebesledování) jako fitness náramek a aplikace pro smartphone na individua. Používanou metódou výzkumu byly polostrukturované rozhovory a komparativní diskurzivní analýza, kde data získáne v průběhu rozhovorů byly porovnávane s diskurzem zdravého životního stylu, prezentovaného na Českých internetových portálech, a byla zodpovězená výzkumní otázka "Jak sebe-sledovatelé vnímají vliv technologií self-trackingu na jejích fyzické aktivitu a životní styl, respektive se odlíšují mezi sebou kvůli rozdílům ve vlivu a používání technologie sebesledování, a do jaké míry oni to vnímají podobně tomu jak self-tracking je prezentován na Českých internetových media portálech?" následujícím způsobem: respondenty byli kategorizováni jako "angažování" a "sportivní" užívatelé, a jejích sebeidentifikace s diskurzem nebyla kompletní, nehledě na to že nabízena medií konceptualizace zdraveého životního stýlu byla využitá. Na závěr, práce nabízí teoretický přehled problému self-trackingu a diskutuje možné směry dalšího výzkumu.
Discursive construction and materiality of debt in context of housing
Samec, Tomáš ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Szaló, Csaba (oponent) ; Pospěch, Pavel (oponent)
Půjčky na bydlení se staly motorem pohánějící růst globální ekonomiky jako jeden z významných produktů, který je obchodován na finančních trzích. Zároveň mají půjčky na bydlení zásadní důležitost i pro každodenní život dlužníků, když pomáhají dosáhnout vysněného vlastnictví nemovitosti nebo naopak mohou vést k předlužení domácnosti. Tato disertační práce se v souvislosti s formálními a neformálními dluhy a půjčkami v kontextu bydlení (hypotéčními úvěry a rodinnými půjčkami) zaměřuje na překvapivě málo probádanou oblast; na roli veřejných a rodinných diskurzů v procesu financializace bydlení. Financializace bydlení jako termín odkazuje k procesům, kdy se z nemovitostí stávají obchodovatelné komodity a kdy se rozšiřují finanční produkty jako způsoby pro zajištění potřeby bydlení. Tato práce na příkladu České republiky, jak je financializace bydlení diskurzivně umožněna a uskutečněna a jak diskurzy přispívají k specifické finanční governmentalitě (vládnutí). V souvislosti s tím si práce klade otázky: jak je možné, že byly hypotéky přijaty jako normální a přirozený způsob řešení otázky bydlení a jak se hypotéky stávají součástí života dlužníků? V této souvislosti je rozvíjen inovativní rámec vrstevnaté performativity zahrnující zkoumání rétoriky, nástrojů a odkazů na praktiky, který umožňuje identifikaci tří...
Analýza genderově nekonvenčních postav v japonském anime a manze
Pleskačová, Valérie ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Oravcová, Anna (oponent)
V této práci se budu zabývat analýzou genderově nekonvenčních postav v japonské manze a anime. Téma práce vzniklo na základě mého dlouholetého zájmu o tento typ pop-kultury. Manga a anime, na nichž založím svůj výzkum, vznikla v druhé polovině 90. let z rukou Masashi Kishimota a stala se nejpopulárnější mangou milénia. Výzkum plánuji provádět kvalitativně skrze analýzu dokumentů, kterými jsou psané díly mangy a videozáznamy sérií Naruto/Naruto Shippuuden. Z těchto sérií vyberu patnáct postav na základě jejich genderových rolí a identit. Následně zanalyzuji každou jednotlivou postavu pomocí vytvoření kategorizačního systému, na jehož základě přiřadím jednotlivé kategorie k atributům maskulinity a feminity u dané postavy. Svůj výzkum podkládám pracemi a texty zaměřujícími se na gender v manze a anime a také genderovými stereotypy aplikovanými v západní kultuře, které popisuje např. Ann Oakley, Sandra Bem nebo Deborah Cameron. Cílem výzkumu je zjistit, jestli existují nějaké pravidelnosti ve vytváření genderových vzorců jednotlivých postav, nebo zda se jedná o pouhý chaos, který nemá žádný měřitelný, systematický podklad. Závěr práce bude věnován limitům práce a budoucím výzkumům mangy a anime.
"Pekelně se soustřeď!": Analýza na hře založeného přístupu ke kvalitativnímu výzkumu v sociálních vědách
Cuker, Ivan ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Kabele, Jiří (oponent)
Na hře založené formy kvalitativního výzkumu jsou ve společenských vědách spíše raritou. Postrádáme proto také analýzu povahy dat, která takováto výzkumná metoda přináší. Cílem mé diplomové práce je tedy zjistit, jakými způsoby data získaná výzkumnou hrou reprezentují to, jak lidé skutečně vnímají a prožívají sociální realitu. Pro tento účel analyzuji sedm skupinových diskuzí realizovaných s využitím výzkumného pexesa, ve kterém hráči párují karty s finančními pojmy s kartami s jejich možnými definicemi. Analytické schéma bylo navrženo s využitím teorie relevancí Alfreda Schutze, prezentace self Ervinga Goffmana a koncepce vědění Pierra Bourdieu. Za pomoci těchto teoretických východisek jsem dospěl k několika zjištěním, která mohou být užitečná při budoucím využívání tohoto výzkumného nástroje. Účastníci herního výzkumu se mohou skrýt za své hráčské role, což jim umožňuje interpretovat i citlivá témata, mezi která patří i oblast finanční gramotnosti. Herní prostředí pexeso výzkumu ponechalo hráčům možnost vnášet do diskuze též vlastní, původně nezamýšlená témata a interpretace. To může přispět k pořízení bohatšího množství dat, ale také uvést do diskuze témata, která nejsou k výzkumnému cíli relevantní. Takovéto případy jsou ovšem jen marginální, protože herní rámec zajišťuje rychlý návrat k...
A case study on the methodological measurability of integrational project's success
Walser, Michael ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Čada, Karel (oponent)
ii Abstract The topic of his thesis, "Social Sustainability", arising from the social sciences, specifically sociology, has naturally its core focus on society and its functioning. To be more exact, the functioning of society in context of integration, which is an ever more growing topic in the globalised world we live in. In relation to this thesis, an integrational project/workshop has been carried out at a folk high school, Brandbjerg, in Denmark, with the purpose to practically test, the methodological measurability of change in subjectivity. Worth mentioning, that the hosting community, in terms of immigration, was in focus and its perception on variation of habitus. Hereto, Q-Methodology from William Stephenson functioned as the foundation for the development of the workshop, as well as it aided the analysis of the therefrom taken data, to determine a change in the participants subjectivity. The aim of this practical implementation, was to put the findings into perspective of the theoretical framework of sustainability, specifically social sustainability. The findings served in combination with face to face interaction as part of social integration, to underline the need for sustainable integration and an alteration of social sustainability upon further research. A tendency was determined as being the...
Intersubjectivity of economic knowledge: Ukraine and Czechia
Kolomoiets, Maksym ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Blokker, Paulus Albertus (oponent)
Tématem práce je intersubjekta ekonomického vědění. Práce popisuje proces, jak intersubjektivní ekonomické vědění může byt zformulováno a legitimizováno ve vypovědích laických individuí. Obecně, vědění je prezentováno a vytvářeno, upravováno a legitimizováno v řeči jako trvající čínnost, když intersubjektivní symboly jsou využívané jako prostředky pro prohlášení vědění. V teoretické části je představen široký přehled sociologických teorií vědění, a výzkumná otázka byla conceptualizována pomocí termínů konstruktiviskického přístupu Bergera a Luckmanna. Laické vědění bylo vyjadřeváno jako směs vztahující ke čtyřem modem uvažování: ekonomická racionalita, societální racionalita, habituální a doxické vědění, dikurzy. Příliš velký důraz na pouze jeden modus snížoval legitimity vyjádření, process balancování mezí mody je popsán. Na závěr, v práci jsou diskutovány odlíšnosti intersubjektivního vědění mezi Ukrajinou a Českou Republikou, a taký návrhovány možné směry dalšího výzkumu.
The Channel of Influence? YouTube Advertising and the Hipster Phenomenon
Horáková, Zuzana ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Výzkum se zaměřuje na téma vlivu inzerce na YouTube na společnost z pohledu subkultury hipsterů. Cílem této práce je prozkoumat postoj hipsterů vůči YouTube díky analýze rozhovorů a také za pomoci teoretického ukotvení základních konceptů jako je subkultura, hipster, životní styl nebo reklama. Důvodem, proč jsem se zaměřila na postoje jedinců hipster je fakt, že fenomén hipster se stává čím dál rozšířenějším. Kromě toho jsou tito jedinci spojováni se skeptickým postojem vůči hlavním trendům. Proto jsem se rozhodla konfrontovat zdánlivě nedůvěřivý pohled hipsterů na YouTube, jakožto zástupce moderního hlavního proudu, se skutečnými postoji hipsterů.
Trolling v online hrách ve vztahu k genderu
Terzičová, Nikola ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Mitrenga, David (oponent)
Práce se skládá ze 3 částí, tím je teoretická část, metodologie a analytická část. Pokouší se o zanalyzování trollingu v českém a slovenském on-line prostředí, konkrétně ve hře World of Warcraft. Práce se věnuje tématům jako jsou specifika virtuálního prostoru, virtuální identitě a genderovým stereotypům zde se vyskytujícím. Je zarámována do teorie Ervinga Goffmana On Face-Work, ze které čerpá informace ohledně chování v osobních interakcích a porovnává je s interakcemi v prostředí hry World of Warcraft. Pomocí kvalitativních metod a obsahové analýzy chatu poskytuje pohled na trolling v prostředí on- line her, typologii aktérů trollingu, jejich strategie a zdroje, ze kterých čerpají provokace.
Jak žijí naši staří rodiče? Srovnání představ každodennosti seniorů a jejich dětí
Faltusová, Lenka ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Jeřábek, Hynek (oponent)
Cílem této diplomové práce je charakteristika překryvů a rozdílů představ každodennosti u vybraných párů; seniorů a jejich potomků. Na základě kvalitativních hloubkových rozhovorů jsou zjištěny shody a neshody u představ každodennosti a jejich vlastní prezentace. Tyto shody či neshody jsou dále analyzovány s využitím teorií každodennosti, které v práci představuji. Zjištění v podobě shodných či rozdílných představ o každodennosti u jednotlivých párů jsou dále diskutována s dosavadní literaturou zabývající se motivy hrajícími významnou roli při rozhodování o přesunu seniora, který se o sebe již nedokáže plně postarat, do institucionální či domácí péče. Na základě literatury a vlastních zjištění výzkumu je diskutováno, zda intersubjektivní představa každodennosti může být jedním z dalších motivů ovlivňujících rozhodnutí o domácí či institucionální péči o seniora.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hájek, Marcel
2 Hájek, Matouš
2 Hájek, Matyáš
4 Hájek, Matěj
1 Hájek, Michael
10 Hájek, Michal
18 Hájek, Milan
2 Hájek, Miloš
7 Hájek, Miroslav
3 Hájek, Mojmír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.