Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza volební kampaně Komunistické strany Československa ve volbách v roce 1946
Součková, Karolína ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Hájek, Lukáš (oponent)
Práce se věnuje volební kampani ve volbách do Ústavodárného národního shromáždění v roce 1946, konkrétně kampani Komunistické strany Československa. Významné postavení KSČ po druhé světové válce bylo zapříčiněno jak jejím postojem vůči mnichovským událostem v roce 1938 a její činností za druhé světové války - KSČ byla nepopíratelně významnou součástí československého odboje, tak poválečným politickým systémem. Oproti ostatním stranám povoleným po druhé světové válce měla potenciál k tomu stát se hlavní politickou silou v zemi. Právě pomocí účinné kampaně tuto pozici dokázala využít a dovést stranu k vítězství ve volbách v roce 1946. Umění propagace komunistické ideologie jakožto ideální volby pro většinu občanů Československa je klíčovým důvodem úspěchu této strany. Na tomto příkladu tudíž můžeme názorně vidět, jak silně může volební kampaň zapůsobit a jaký vliv na finální rozhodnutí voliče má. Volby v roce 1946 byly prvními po druhé světové válce, a tudíž klíčovými pro další směřování země. Tohoto významu si byli komunisté dobře vědomi a odráželo se to i na jejich důkladné přípravě. Ostatní strany si byly určitě vědomy důležitosti těchto voleb, ale v porovnání s KSČ byla jejich příprava slabá. KSČ je tedy proto ideálním příkladem, na kterém je možno si ukázat, jak je volební kampaň nedílnou a...
Krizová komunikace Vlády České republiky v průběhu metylalkoholové aféry v roce 2012
Hájek, Lukáš ; Shavit, Anna (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Bakalářská práce Krizová komunikace vlády České republiky v průběhu metylalkoholové aféry v roce 2012 se zabývá případovou studií krizové komunikace vládní instituce během bezprecedentní krize. V první části jsou přiblížena teoretická východiska problematiky krizové komunikace skrze různé přístupy domácích i zahraničních odborníků na krizovou komunikaci. Na základě jejich studií a zjištěných závěrů je popsána podoba modelu ideální krizové komunikace, který definuje správné komunikační postupy a strategie v jednotlivých fázích každé krize. Následně se text věnuje vládě ČR a jejím komunikačním strukturám jako hlavnímu subjektu vybrané krizové komunikace. Popsána je i bezprecedentní krizová situace, kterou je tzv. metylalkoholová kauza. Dále se studie zabývá samotnou krizovou komunikací vlády ČR a jednotlivých ministerstev prostřednictvím popisu jednotlivých komunikačních výstupů v čase. Sledován je i mediální prostor a reflexe komunikačních výstupů vlády ČR v něm. Na závěr je krizová komunikace vyhodnocena na základě své vlastní úspěšnosti a také pomocí srovnání se zjištěními expertů na krizovou komunikaci. Toto vyhodnocení je doprovozeno i konkrétními návrhy na zlepšení krizové komunikace pro případné další potenciální krize a potřeby jejich řešení.
Kvantitativní analýza parlamentní činnosti poslanců Parlamentu České republiky
Hájek, Lukáš ; Švec, Kamil (vedoucí práce) ; Brunclík, Miloš (oponent)
Bakalářská práce Kvantitativní analýza parlamentní činnosti poslanců Parlamentu České republiky je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. První část vymezuje teoretická východiska studie a v úvodu se věnuje popisu legislativních úprav mandátu poslance a obsahu jeho činnosti. Přiblíženy jsou i názory odborníků z řad politologů a ústavních právníků na stejné téma. Významnou část studie představuje rešerše výzkumů poslanecké činnosti pomocí kvantitativních analýz z domácího i zahraničního prostředí, která dává metodickou i celkově obsahovou inspiraci dalšímu bádání. Navazuje druhá část studie představující praktickou stránku výzkumu. Popsán je proces vytváření datasetu z hlediska výběru proměnných, jejich operacionalizace i sběru konkrétních dat. Charakterizován je metodický obsah výzkumu a tvorba funkčního prostředí datasetu. Následuje samotné vyhodnocení získaných údajů, které se nejprve věnuje jednotlivým proměnným, poté jsou analýze podrobeny i vztahy mezi vybranými ukazateli. Výstupem je především řada názorných tabulek a grafů. Závěr studie je věnován tvorbě metody souhrnného měření činnosti zákonodárců pomocí vzorce pro výpočet indexu poslanecké aktivity (IPA).
Návrh zdviže na palety
Hájek, Lukáš ; Winkler, Tomáš (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh zdviže na palety s autosedačkami o hmotnosti 200 kg. Toto zařízení je určené pro vertikální dopravu břemene mezi dvěma pracovními polohami, které jsou od sebe vzdáleny 6 m. Součástí paletové zdviže je i válečkový dopravník, uchycený na zdvihacím rámu, který umožňuje naložení a vyložení palet z fixních válečkových tratí v dolní a horní stanici. Je zde proveden funkční výpočet důležitých částí, pevnostní kontrola tažného pásu a hřídele bubnu. Metodou MKP (metodou konečných prvků) je zjištěn průběh napětí zdvihacího rámu. Součástí přílohy je výrobní výkres hřídele bubnu, výkres svarku zdvihacího rámu, sestavný výkres pohonné stanice a celé zdviže. Dále časový diagram funkce pro jeden takt, riziková a FMEA analýza.
Poháněná horizontální válečková dráha
Hájek, Lukáš ; Jonák, Martin (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy o délce 15 m pro přepravu kartonových krabic s kovovým materiálem o celkové hmotnosti 35 kg v rámci skladové přepravy. U této tratě je proveden funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu, pevnostní výpočty řetězu, rámu a stojin tratě. Jako výkresová dokumentace je zpracován sestavný výkres tratě, sestavný výkres sekce tratě, sestavný výkres pohonu a výrobní výkres bočnice.

Viz též: podobná jména autorů
3 Hájek, Libor
1 Hájek, Luděk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.