Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Biological activity of antioxidant compounds in monocytes THP-1
Hájek, Jan ; Boušová, Iva (vedoucí práce) ; Szotáková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Univezita Roma Tre Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologie Katedra biochemických věd Kandidát: Jan Hájek Školitel: PharmDr. Iva Boušová, PhD. Prof. Sandra Incerpi, Prof. Jens Z. Pedersen Název diplomové práce: Biologická aktivita antioxidačních látek v monocytech THP-1 Tato práce byla vytvořena na základě pokusů provedených v Laboratoři fyziologie na Univerzitě Roma Tre v Římě pod vedením prof. Sandry Incerpi. Tým laboratoře se zabývá studiem antioxidantů s různou strukturou a hodnocením jejich schopnosti zabránit tvorbě reaktivních forem kyslíku (ROS). Tyto reaktivní sloučeniny jsou nezbytné v mnoha fyziologických pochodech, ale mohou mít také škodlivé účinky a podílet se na rozvoji rozličných onemocnění. V této práci jsem se zabýval studiem antioxidačních vlastností různých polyfenolických látek (mosloflavon, negletein, 5,6-dihydroxyflavon, bajkalein, kyselina galová a sloučenina 1625) v buněčné kultuře lidských monocytů THP-1 a také v in vitro testu. Použil jsem tři různé metody: stanovení intracelulárních ROS (dichlorofluoresceinový test), test cytotoxicity a elektronovou paramagnetickou rezonanční spektroskopii (EPR). Mosloflavon neukázal žádnou vychytávací aktivitu ani v buněčné linii ani během EPR. Naproti tomu negletein měl dobrou vychytávací...
International Spillovers of (Un)Conventional Monetary Policy: The Effect of the ECB and US Fed on Non-Euro EU Countries
Hájek, Jan ; Horváth, Roman
Odhadujeme model globální vektorové autoregrese, který zkoumá dopady měnové politiky eurozóny a amerického Fedu společně s dopadem spotřebitelských cen v eurozóně na hospodářskou aktivitu a ceny v zemích mimo eurozónu. Používáme měsíční údaje z let 2001-2016. Spolu s některými standardními makroekonomickými proměnnými obsahuje náš model odhady míry stínové měnové politiky kvůli nulové dolní mezi na úrokové sazby a kvůli provádění nekonvenční měnové politiky ze strany Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému USA. Zjistili jsme, že tyto měnové šoky mají očekávané kvalitativní efekty, ale jejich dopady se v jednotlivých zemích liší, přičemž ekonomiky jihovýchodní EU jsou ovlivněny méně než země ve střední Evropě. Nalézáme, že měnové šoky v eurozóně mají vetší efekty než ty, které pocházejí z USA. Naše výsledky rovněž naznačují, že efekty nekonvenčních opatření měnové politiky jsou slabší než efekty konvenčních opatření. Efekt cenových šoků zemí eurozóny do zemí mimo eurozónu je omezený, což naznačuje, že zákon jedné ceny se projevuje pomalu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komparace zdanění silniční a železniční dopravy v ČR v letech 2005 až 2016 se zaměřením na fiskální a regulatorní funkci dopravních daní
Firichová, Barbora ; Chmelová, Pavla (vedoucí práce) ; Hájek, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na silniční a železniční dopravu a vymezuje problematiku spojenou s rozdílným zdaňováním v obou sektorech. Práce pomáhá utřídit si data o dopravě, která je v ekonomice nepostradatelná a rychle se rozvíjející. Práce poskytuje podklad pro vypracování analýzy daňových nástrojů a funkcí, které by měly naplňovat. Pozornost je zaměřena na funkci fiskální a regulatorní. Praktická část definuje postavení základních institucí v dopravě a relevantních strategických dokumentů. V časovém období od roku 2005 do roku 2016 je vypracována analýza České republiky, práce sleduje vývoj sazeb dopravních daní, vývoj daňového inkasa a statistická data o změnách struktury osobní a nákladní dopravy. Cílem je použít analyzovaná data pro závěrečné zhodnocení a dát je do kontextu cíle Dopravní politiky 2014-2020. Bakalářská práce je schopna říci, národní a nadnárodní zájem se může lišit, a tedy že regulatorní tendence nemusí vždy korespondovat s fiskální podstatou daní. Cíl Dopravní politiky není zatím naplněn, ale vývoj je možné považovat za pozitivní. Nicméně, železnice nejsou dostatečně stimulovány a silnice nejsou dostatečně regulovány.
How is the Swiss economy coping with the CHF appreciation after the SNB's exít?
Borufka, Roman ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Hájek, Jan (oponent)
Cílem této práce je popsat situaci ve švýcarské ekonomice předtím, než SNB zrušila minimální hladinu měnového kurzu. Cílem je dále zanalyzovat dopad opuštění min- imální hladiny měnového kurzu na klíčové makroekonomické ukazatele jako např. HDP, meziroční změny ve spotřebitelských a výrobních cenách nebo míra neza- městnanosti. Vztahy mezi měnovým kurzem CHF/EUR a reálným HDP, indexem spotřebitelských cen a tříměsíční úrokovou sazbou LIBOR jsou zkoumány pomocí modelu VAR na čtvrtletních údajích od roku 1999 do roku 2016. Výsledky naznačují, že posilování měnového kurzu CHF/EUR má dočasné tlumící účinky na HDP, in- dex spotřebitelských cen a tříměsíční úrokovou sazbu LIBOR. Tyto výsledky jsou v souladu s vývojem makroekonomických proměnných po opuštění minimální hladiny měnového kurzu. JEL klasifikace C5, E24, E31, E43, F31 Klíčová slova měnový kurz, hrubý domácí produkt, index spotřebitelských cen, úroková sazba, vektorová autoregrese Email autora borufka.r(at)seznam.cz Email vedoucího práce Tomas.Holub(at)cnb.cz
Letovisko Božkov. Příspěvek ke studiu proměn příměstské krajiny v době industrializace.
Koubová, Lucie ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Hájek, Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice rekreačních aktivit obyvatel Prahy a s tím související proměně příměstské krajiny v době industrializace. Konkrétně práce zkoumá období druhé poloviny 19. století a prvá desetiletí 20. století. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je stručně charakterizován pojem industrializace a s ní související pojem průmyslové revoluce, dále se tato část věnuje vzniku a historickým kořenům rekreačních a volnočasových aktivit. Následuje kapitola zabývající se obecně rekreací v době industrializace, na ni pak navazují již konkrétní kapitoly o rekreačních aktivitách obyvatel Prahy ve zkoumaných obdobích. Teoretická část je zakončena shrnutím vědecké studie, která zkoumala meziválečné letovisko Hradišťko. Tato studie posloužila jako inspirace pro konkrétní zkoumání uvedené v empirické části práce. Empirická část se věnuje podmínkám vzniku a rozvoji přípražského letoviska Božkov v meziválečném období. Závěr diplomové práce je věnován srovnání geneze letoviska Hradišťko s letoviskem Božkov.
Electricity market: Analysis and prediction of volatility
Kunc, Vladimír ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Hájek, Jan (oponent)
Trh s elektřinou: Analýza a predikce volatility Abstrakt Vladimír Kunc July 30, 2015 Poslední dvě dekády jsou charakterizovány restrukturováním energetického prů- myslu a vznikem nových, soutěživých energetických trhů, kde přesné předpovědi cen elektřiny a cenové volatility je cenná jak pro spotřebitele, tak pro výrobce. Cí- lem této práce ja popsat a porovnat několik modelů pro predikci cenové volatility na českém denním trhu s elektřinou na datech poskytnutých společností OTE a.s. za roky 2009 - 2014. Tato práce srovnává 144 rozdílných konfiguracích pro tři různé třídy modelu - autoregresivní modely, modely typu GARCH a modely založené na umělých neuronových sítích. Tato práce provádí srovnání modelů pomocí pěti různých kritérií, z nichž každe popisuje model z jiného pohledu. Klíčová slova: predikce ceny, predikce volatility, GARCH, neuronové sítě, LSTM 1
The banking crisis 1929 -1933
Strnadová, Petra ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Hájek, Jan (oponent)
Problematika bankovních krizí má zásadní význam vzhledem k jejich vlivu na ekonomickou situaci a po odhalení jejich hlavních příčin by mělo být možné se v budoucnu některým vyhnout díky implementaci vhodných opatření. Bankovní krize během Velké hospodářské krize patří mezi největší v historii a poskytuje skvělou příležitost řádně zanalyzovat chování amerických bank. Cílem mé práce je tedy identifikovat klíčové okamžiky bankovní krize, zhodnotit přijaté zásady a předpisy, odhalit hlavní příčiny bankovních suspenzí a pomocí analýzy bankovních rozvah uvést, jaký typ banky byl nejvíce odolný. Z výsledků vyplynulo, že klíčovou událostí byl pád velké investiční banky v roce 1930, která iniciovala vlnu bankovních panik, kdy banky začaly bojovat jak s nelikviditou, tak s platební neschopností. Analýza ukázala, že spořitelní družstva byla nejúspěšnější, a že důvěra veřejnosti spolu s nedostatečným pojištěním vkladů jsou klíčové faktory ovlivňující runy na banku. Za hlavní nedostatek je nicméně považováno nadměrné riziko, kterému banky čelily ještě před krachem akciového trhu.
Estimating the quadratic almost ideal demand system and the effects of population ageing in the Czech Republic
Bílý, Michael ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Hájek, Jan (oponent)
Cílem této práce je odhadnout kvadratický téměř ideální poptávkový systém na datech ze Statistiky rodinných účtů v České Republice. Odhadneme celkem dva modely poptávky po spotřebním zboží a službách a vypočteme příslušné příjmové, vlastní a křížové cenové elasticity. Interpretujeme výsledky jako závislost nabídky na příjmech, cenách a demografických ukazatelých. První model je použit na odhad efektu reformy daně z přidané hodnoty 2015 v České Republice, která přinesla 10% sníženou sazbu na léky a knihy. Náš odhad ukázal, že nejvíce se poptávka zvýší v oblečení, lécích a knihách a sníží v domácích potřebách. Dohromady odhadujeme, že domácnosti zvýší výdaje na spotřební zboží o 1 049 miliardy CZK a příjmy státu z DPH se sníží o 818 milionů. Nakonec použijeme druhý model k odhadu efektu stárnutí populace na poptávku. Budeme zkoumat čtyři scénáře, abychom separovali efekt změny složení domácností a abychom zjistili, jak se tento efekt bude měnit při bohatnutí obyvatel a transferech mezi pracujícími domácnostmi a domácnostmi důchodců. Největší efekt má stárnutí populace na komodity jídla, paliv a energií, dopravy a volnočasových služeb. Změny složení domácností mají působení ve stejném směru jako stárnutí populace a budou tedy jeho efekt umocňovat. Souběžné efekty bohatnutí obyvatel a redistribuce nemají jasný...
Srovnání přínosu CT portů a běžných portových systémů u pacientů vyžadujících dlouhodobý žilní přístup a posouzení přínosu port systému v ambulantní praxi
Hájek, Jan ; Krajina, Antonín (vedoucí práce) ; Ferda, Jiří (oponent) ; Charvát, Jiří (oponent)
Souhrn: Cíl: Power port je univerzální centrální žilní přístup, vhodný k podávání k. l. při CT vyšetření, až do rychlostí 5 ml/s. Chtěli jsme posoudit techniku navigované implantace portů a jejich přínos pro kvalitu života pacientů. Dále jsme chtěli posoudit využívání power portů při kontrolních Materiál a metodika: V našem souboru byli sledovaní pacienti ze dvou pracovišť, Angiointervenčního oddělení, Radiologické kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a Radiodiagnostického oddělení Pardubické krajské nemocnice a. s. Na těchto pracovištích byly pacientům implantovány power porty a dále byli tito pacienti sledovaní v pravidelných tříměsíčních intervalech dotazníkovou metodou a telefonickým kontaktem. Výkon byl prováděn na obou pracovištích pod ultrazvukovou navigací a skiaskopickou kontrolou. Výsledky: Primární technická úspěšnost výkonu byla 100 %. Na kontrolním snímku hrudníku za 2-4 hod. po výkonu nebyl zaznamenán PNO, ani dislokace katétru mimo HDŽ. Technika implantace konvenčního portového systému a power portu se nijak neliší. Průměrná doba zavedení power portu v našem souboru je 291,5 dní (2-594 dnů). Za dobu sledování v rozpětí 2 - 594 dní, zemřelo celkem 5 pacientů, 30 denní mortalita v našem souboru je 0,8 %. Sto pacientů (95,2 %) neudávalo žádné obtíže po implantování power portového...
Vývoj německých alpských spolků v Českých zemích do roku 1938
Chaloupská, Pavlína ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Štumbauer, Jan (oponent) ; Hájek, Jan (oponent)
Mgr. Pavlína Chaloupská, abstrakt disertační práce Abstrakt: Práce analyzuje činnost nejdůležitějších německých alpských spolků působících v českých zemích a v meziválečném Československu od doby jejich vzniku do roku 1938. Na základě obecných a specifických vstupních informací souvisejících s alpinismem na konci 19. století je vysvětlena historie alpských spolků a následně rozebrána organizace DuÖAV (Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Německý a rakouský alpský spolek). Práce je členěna dle geografického umístění jednotlivých sekcí. U každé sekce DuÖAV jsou sledovány okolnosti jejího vzniku, vymezeny oblasti působnosti, popsána vnitřní organizace a analyzováno ekonomické fungování. Podrobně je zmapována činnost spolků v Čechách i v Alpách s tím, že na základě výzkumu bylo zjištěno, že nejvýznamnější aktivitou alpských spolků byla výstavba chat v Alpách, které německé spolky z Čech vlastnily. Dalšími aktivitami byla organizace vůdcovství a záchranářství a v místě působnosti spolku pořádání přednášek, plesů a výletů. Dvě kapitoly jsou věnovány nejvýznamnějším osobnostem německého horolezectví v Čechách: Johannu Stüdlovi a Rudolfu Kauschkovi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
36 HÁJEK, Jan
16 HÁJEK, Jiří
9 Hájek, Jakub
1 Hájek, Jaromír
7 Hájek, Jaroslav
1 Hájek, Jindřich
16 Hájek, Jiří
1 Hájek, Jonáš
3 Hájek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.