Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Justice a právo na spravedlivý proces v komunistickém Československu 1948 - 1989
Guckler, Daniel ; Wintr, Jan (vedoucí práce) ; Kühn, Zdeněk (oponent)
Cílem práce je zmapovat a zhodnotit úroveň práva na spravedlivý proces v Československu v době po převzetí moci komunisty, a to ve vztahu k minimálním požadavkům kladeným Evropskou úmluvou o lidských právech. ČSR a později ani ČSSR Evropskou úmluvu neratifikovala, a tudíž nejde o posuzování z hlediska platného práva, ale z hlediska nadčasových principů spravedlivého procesu, které Úmluva vyjadřuje. O potřebě dodržet nadčasové principy spravedlivého procesu hovoří koneckonců i dnešní judikatura, konkrétně rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Ludmily Brožové- Polednové, sp. zn. 7 Tdo 549/2008, a rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Pavla Vítka, sp. zn. 7 TZ 179/99, kterou zpracovatel taktéž podrobil rozboru. Úmluva je vhodná ke srovnání taktéž s ohledem k době jejího vzniku, kdy v ČSR docházelo k tzv. "zostřování boje proti třídnímu nepříteli", jak komunistická terminologie ospravedlňovala stupňující se proces porušování práva na spravedlivý proces. Východiskem ale nebude pouze klasifikace jednotlivých případů porušování práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6, popř. dalších práv a svobod dle uvedené Úmluvy, ke kterému docházelo v československé justici let 1948 - 1989, ale též pochopení tehdejší situace v právním prostředí, v době ovlivnění československého práva sovětským pojetím, které bylo...
Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí
Guckler, Daniel ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
I. Abstrakt Cílem zpracovatele práce je popsat problematiku exekučních titulů na peněžitá plnění v kontextu exekuce dle exekučního řádu a soudního výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu. Shoda v postupu při exekuci a při výkonu rozhodnutí, která z velké části vychází z úpravy výkonu rozhodnutí, jelikož exekuční řád je speciálním k občanskému soudnímu řádu, zpracovatele přiměla k realizaci přehlednějšího paralelního výkladu jednotlivých témat z pohledu výkonu rozhodnutí a souběžně z pohledu exekuce. Exekuční titul je základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí respektive nařízení exekuce. Nicméně není předpokladem jediným. Jsou zde i další předpoklady, které jsou podmínkou pro nařízení výkonu a úspěšné ukončení exekuce či výkonu rozhodnutí. Dalšími zásadními atributy, které je nutno zkoumat, jsou z hlediska zahájení řízení perfektnost návrhu, aktivní legitimace oprávněného, pasivní legitimace povinného, jejich způsobilost, litispendence či rei iudicatae atd. Absence byť jen některé z podmínek řízení je vadou řízení. Exekuční řízení a výkon rozhodnutí se skládají z více fází. Též ve fázi vlastního výkonu může dojít ke skutečnostem, které na jeho pokračování mají zásadní vliv, proto i je zahrnul zpracovatel do své práce. Zpracovatel pouze neteoretizuje, uvádí řadu příkladů a jejich...
Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí
Guckler, Daniel ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
I. Abstrakt Cílem zpracovatele práce je popsat problematiku exekučních titulů na peněžitá plnění v kontextu exekuce dle exekučního řádu a soudního výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu. Shoda v postupu při exekuci a při výkonu rozhodnutí, která z velké části vychází z úpravy výkonu rozhodnutí, jelikož exekuční řád je speciálním k občanskému soudnímu řádu, zpracovatele přiměla k realizaci přehlednějšího paralelního výkladu jednotlivých témat z pohledu výkonu rozhodnutí a souběžně z pohledu exekuce. Exekuční titul je základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí respektive nařízení exekuce. Nicméně není předpokladem jediným. Jsou zde i další předpoklady, které jsou podmínkou pro nařízení výkonu a úspěšné ukončení exekuce či výkonu rozhodnutí. Dalšími zásadními atributy, které je nutno zkoumat, jsou z hlediska zahájení řízení perfektnost návrhu, aktivní legitimace oprávněného, pasivní legitimace povinného, jejich způsobilost, litispendence či rei iudicatae atd. Absence byť jen některé z podmínek řízení je vadou řízení. Exekuční řízení a výkon rozhodnutí se skládají z více fází. Též ve fázi vlastního výkonu může dojít ke skutečnostem, které na jeho pokračování mají zásadní vliv, proto i je zahrnul zpracovatel do své práce. Zpracovatel pouze neteoretizuje, uvádí řadu příkladů a jejich...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.