Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení úrovně finančního zdraví zdravotních pojišťoven v ČR
Gruber, Jan ; Hudečková,, Jaroslava (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je posouzení úrovně finančního zdraví zdravotních pojišťoven v ČR se zaměřením na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR. V práci jsou také uvedeny návrhy na zlepšení zjištěných nedostaků v oblastí těchto pojišťoven, ale také i v oblasti zdravotního pojištění.
Identifikace a rozvoj klíčových kompetencí vysoce potenciálních zaměstnanců jako nástroj talent managementu
Eliášová, Barbora ; Běhounková, Olga (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Identifikace a rozvoj vysoce potenciálních zaměstnanců tvoří součást talent managementu, který v současné době patří mezi priority strategického personálního řízení. Podle relevantních výzkumů tvoří vysoce potenciální zaměstnanci necelých pět procent z celkového počtu zaměstnanců. Nejprve se diplomová práce věnuje talent managementu, jeho teoretickým východiskům a historickému vývoji. Následně se zaměřuje, z pohledu personálních manažerů, na problematiku vysoce potenciálních zaměstnanců s cílem zjistit, které kompetence jsou pro tuto skupinu zaměstnanců klíčové. Dílčím cílem je objasnit, nakolik se vybrané společnosti v České republice shodují či naopak liší v pohledu na vysoce potenciální zaměstnance. K prozkoumání obou cílů je použito kvalitativního šetření, které je tvořeno polostrukturovaným rozhovorem s personálními manažery ve společnostech a bodovou škálou. Cílem práce je popsat soubor klíčových kompetencí vysoce potenciálních zaměstnanců a odlišit je od souboru kompetencí ostatních zaměstnanců.
Pohled generace Y na společenskou odpovědnost jako součást značky zaměstnavatele
Štorková, Eva ; Běhounková, Olga (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Vytvořením obrazu organizace jako atraktivního pracoviště mohou společnosti přilákat a udržet kvalitní zaměstnance. Podle výzkumů někteří pracovníci, především z mladších generací, dávají přednost organizacím, jejichž značka je prestižní a má pozitivní společenský ohlas. Diplomová práce se zaměřuje na společenskou odpovědnost (CSR - corporate social responsibility) jako součást značky zaměstnavatele a její aplikaci v systému personálního řízení. Práce vychází z předpokladu, že pro nastupující generaci pracovníků je společensky odpovědné chování firem jedním z faktorů atraktivity zaměstnavatele. Cílem diplomové práce je analýza postojů a preferencí vybraných zástupců generace Y v oblasti společenské odpovědnosti. Vlastní kvantitativní šetření se zaměřuje na pohled studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na CSR a pro sběr dat byl využit elektronicky distribuovaný dotazník. Klíčová slova: značka zaměstnavatele, společenská odpovědnost firem, CSR, teorie stakeholderů, atraktivita zaměstnavatele, generace Y, personální marketing, personální činnosti
Vzdělávání zaměstnanců v adaptačním procesu
Hanousková, Tereza ; Gruber, Jan (vedoucí práce) ; Vojtko, Tibor (oponent)
4 ABSTRAKT Předložená diplomová práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců v adaptačním procesu a je doplněna o případovou studii. Pozornost je věnována teoretickému ukotvení této problematiky ze strany odborné literatury. Na teoretické úrovni se práce zabývá adaptací a adaptačním procesem, vzděláváním zaměstnanců a vzděláváním zaměstnanců, kteří se v adaptačním procesu nacházejí. Pozornost je také věnována uvedení této problematiky do souvislostí a reálného kontextu prostřednictvím představení systému vzdělávání zaměstnanců v adaptačním procesu tak, jak je nastaven ve vybrané společnosti. Zabývá se tím, jakým způsobem v ní probíhá identifikace potřeb vzdělávání, jeho plánování, realizace a následné vyhodnocování. Cílem práce je přinést ucelený pohled na vzdělávání zaměstnanců v adaptačním procesu a v rámci empirického šetření zjistit, jak je ve vybrané společnosti systém vzdělávání zaměstnanců v adaptačním procesu nastaven. Klíčová slova: adaptační proces, noví zaměstnanci, řízení lidských zdrojů, vzdělávání zaměstnanců
Kompetence lektora využívajícího aktivizační metody ve vzdělávání dospělých
Míková, Gabriela ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu lektorů a vymezení jejich kompetencí v rámci participativního stylu výuky ve vzdělávání dospělých. Práce se věnuje tématu lektorů využívajících aktivizační metody ve vzdělávání dospělých a nastiňuje současný stav profesionalizace lektorské práce v České republice. Vymezuje základní charakteristiky aktivizačních metod, které jsou ve výuce nejčastěji využívány s ohledem na nutné schopnosti lektora pracujícího s těmito metodami. V práci je představen kompetenční model lektora využívajícího aktivizační metody ve vzdělávání dospělých s možným návrhem využití tohoto modelu v praxi. Klíčová slova: lektor, profesionalizace lektorské práce, role lektora, lektorské kompetence, aktivizační metody.
Analýza nejvýznamnějších teorií leadershipu v akademických periodikách v období 1990-2014
Procházka, Ondřej ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Práce se zaměřuje na obsahovou analýzu článků akademických periodik, věnujících se leadershipu, ve sledovaném období let 1990 až 2014. Cílem práce je na základě obsahové analýzy vytvořit přehled nejcitovanějších teorií v oblasti leadershipu v akademických periodikách v období let 1990 až 2014. Nejprve je vymezen pojem leadership a popsán vývoj jeho chápání odborníky, následně jsou uvedeny nejvýznamnější teorie leadershipu, vzniklé před rokem 1990. Poté je popsán postup a metodologie obsahové analýzy a uvedeny výsledky, které jsou následně reflektovány. Na základě obsahové analýzy jsou následně nejvýznamnější teorie leadershipu v období 1990 až 2014 samostatně představeny. Klíčová slova: leadership, vůdce, teorie vlastností, teorie dovedností, situační teorie leadershipu, kontingenční teorie leadershipu, behavioristická teorie leadershipu, transformační leadership, teorie Leader-Member Exchange, autentický leadership, etický leadership, obsahová analýza, akademická periodika
Analýza personálních procesů a pozice personalisty v prostředí českých hokejových extraligových klubů
Turecká, Hana ; Gruber, Jan (vedoucí práce) ; Háša, Stanislav (oponent)
4 ABSTRAKT Extraligu ledního hokeje, nejvyšší hokejovou soutěž v České republice, hraje čtrnáct týmů, z toho pouze dva kluby mají ve své organizační struktuře pozici personalisty. Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku vykonávání personálních činností v podmínkách českých profesionálních sportovních organizací. Na základě rozhovorů se zaměstnanci záměrně vybraných dvou hokejových týmů v práci porovnávám realizaci personálních činností v klubu, kde specialista na HR působí s klubem, kde tuto oblast zajišťuje vedoucí pracovník / sportovní manažer. V práci je také analyzována pozice personalisty působícího v extraligovém hokejovém klubu HC Sparta Praha. V samostatné kapitole jsou popsány konkrétní specifika personálních procesů v hokejových klubech včetně uvedení příkladů z praxe. Klíčová slova: Personální řízení, personalista, personální činnosti, organizační struktura, sportovní klub, hokejový klub.
Možnosti využití mentoringu ve vzdělávání a rozvoji pracovníků v organizaci
Čmochová, Markéta ; Běhounková, Olga (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Bakalářská práce podává přehled o možnostech využití mentoringu ve vzdělávání a rozvoji pracovníků v organizaci, specifikuje situace, ve kterých lze užití mentoringu definovat jako efektivní. Obsahem práce je identifikace těchto možností na podkladu analýzy vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci. Nejprve jsou definovány hlavní pojmy, vymezeny cíle, formy a metody vzdělávání a rozvoje v organizaci, blíže jsou specifikovány a podrobně rozpracovány možnosti vzdělávání a rozvoje pracovníků. Dalším zdrojem informací pro identifikaci možností využití mentoringu je vymezení mentoringu, jeho podstatných principů a znaků, fází, forem užívaných v organizaci. Stanoveny jsou také přínosy a limity mentoringu. Na tomto základě jsou následně definovány možnosti vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci, pro které je vhodnou a efektivní metodou mentoring. Klíčová slova: mentoring, mentor, mentee, mentoringový vztah, vzdělávání a rozvoj pracovníků organizace, kariérní růst
Specifika a nástroje poradenského procesu v dalším profesním vzdělávání
Shershun, Kristina ; Gruber, Jan (vedoucí práce) ; Běhounková, Olga (oponent)
Bakalářská práce je zaměřená na metodologické aspekty kariérového poradenství. Zabývá se terminologickou diskuzí ohledně definice pojmu poradenství a oblastmi jeho využití v kontextu vzdělávání dospělých. Věnuje se poradenskému procesu, jeho struktuře, nástrojům a specifikám v kariérovém poradenství. Analyzuje širokou škálu nástrojů pro poradenství - od základních poradenských technik po digitální a specifické komplexní prostředky. Možnosti praktického využiti nástrojů jsou ilustrované případovou studií, v rámci které jsou porovnávány dva programy poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané. Klíčová slova Poradenství, poradenství v dalším profesním vzdělávání, kariérové poradenství, poradenský proces, nástroje poradenství

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.