Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kompetence lektora využívajícího aktivizační metody ve vzdělávání dospělých
Míková, Gabriela ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu lektorů a vymezení jejich kompetencí v rámci participativního stylu výuky ve vzdělávání dospělých. Práce se věnuje tématu lektorů využívajících aktivizační metody ve vzdělávání dospělých a nastiňuje současný stav profesionalizace lektorské práce v České republice. Vymezuje základní charakteristiky aktivizačních metod, které jsou ve výuce nejčastěji využívány s ohledem na nutné schopnosti lektora pracujícího s těmito metodami. V práci je představen kompetenční model lektora využívajícího aktivizační metody ve vzdělávání dospělých s možným návrhem využití tohoto modelu v praxi. Klíčová slova: lektor, profesionalizace lektorské práce, role lektora, lektorské kompetence, aktivizační metody.
Analýza nejvýznamnějších teorií leadershipu v akademických periodikách v období 1990-2014
Procházka, Ondřej ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Práce se zaměřuje na obsahovou analýzu článků akademických periodik, věnujících se leadershipu, ve sledovaném období let 1990 až 2014. Cílem práce je na základě obsahové analýzy vytvořit přehled nejcitovanějších teorií v oblasti leadershipu v akademických periodikách v období let 1990 až 2014. Nejprve je vymezen pojem leadership a popsán vývoj jeho chápání odborníky, následně jsou uvedeny nejvýznamnější teorie leadershipu, vzniklé před rokem 1990. Poté je popsán postup a metodologie obsahové analýzy a uvedeny výsledky, které jsou následně reflektovány. Na základě obsahové analýzy jsou následně nejvýznamnější teorie leadershipu v období 1990 až 2014 samostatně představeny. Klíčová slova: leadership, vůdce, teorie vlastností, teorie dovedností, situační teorie leadershipu, kontingenční teorie leadershipu, behavioristická teorie leadershipu, transformační leadership, teorie Leader-Member Exchange, autentický leadership, etický leadership, obsahová analýza, akademická periodika
Analýza personálních procesů a pozice personalisty v prostředí českých hokejových extraligových klubů
Turecká, Hana ; Gruber, Jan (vedoucí práce) ; Háša, Stanislav (oponent)
4 ABSTRAKT Extraligu ledního hokeje, nejvyšší hokejovou soutěž v České republice, hraje čtrnáct týmů, z toho pouze dva kluby mají ve své organizační struktuře pozici personalisty. Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku vykonávání personálních činností v podmínkách českých profesionálních sportovních organizací. Na základě rozhovorů se zaměstnanci záměrně vybraných dvou hokejových týmů v práci porovnávám realizaci personálních činností v klubu, kde specialista na HR působí s klubem, kde tuto oblast zajišťuje vedoucí pracovník / sportovní manažer. V práci je také analyzována pozice personalisty působícího v extraligovém hokejovém klubu HC Sparta Praha. V samostatné kapitole jsou popsány konkrétní specifika personálních procesů v hokejových klubech včetně uvedení příkladů z praxe. Klíčová slova: Personální řízení, personalista, personální činnosti, organizační struktura, sportovní klub, hokejový klub.
Možnosti využití mentoringu ve vzdělávání a rozvoji pracovníků v organizaci
Čmochová, Markéta ; Běhounková, Olga (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Bakalářská práce podává přehled o možnostech využití mentoringu ve vzdělávání a rozvoji pracovníků v organizaci, specifikuje situace, ve kterých lze užití mentoringu definovat jako efektivní. Obsahem práce je identifikace těchto možností na podkladu analýzy vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci. Nejprve jsou definovány hlavní pojmy, vymezeny cíle, formy a metody vzdělávání a rozvoje v organizaci, blíže jsou specifikovány a podrobně rozpracovány možnosti vzdělávání a rozvoje pracovníků. Dalším zdrojem informací pro identifikaci možností využití mentoringu je vymezení mentoringu, jeho podstatných principů a znaků, fází, forem užívaných v organizaci. Stanoveny jsou také přínosy a limity mentoringu. Na tomto základě jsou následně definovány možnosti vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci, pro které je vhodnou a efektivní metodou mentoring. Klíčová slova: mentoring, mentor, mentee, mentoringový vztah, vzdělávání a rozvoj pracovníků organizace, kariérní růst
Specifika a nástroje poradenského procesu v dalším profesním vzdělávání
Shershun, Kristina ; Gruber, Jan (vedoucí práce) ; Běhounková, Olga (oponent)
Bakalářská práce je zaměřená na metodologické aspekty kariérového poradenství. Zabývá se terminologickou diskuzí ohledně definice pojmu poradenství a oblastmi jeho využití v kontextu vzdělávání dospělých. Věnuje se poradenskému procesu, jeho struktuře, nástrojům a specifikám v kariérovém poradenství. Analyzuje širokou škálu nástrojů pro poradenství - od základních poradenských technik po digitální a specifické komplexní prostředky. Možnosti praktického využiti nástrojů jsou ilustrované případovou studií, v rámci které jsou porovnávány dva programy poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané. Klíčová slova Poradenství, poradenství v dalším profesním vzdělávání, kariérové poradenství, poradenský proces, nástroje poradenství
Možnosti aplikace evaluace v outdoor-teambuildingových vzdělávacích aktivitách
Riemer, Jakub ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Tato práce je primárně zaměřena na problematiku evaluace v oblasti organizačního vzdělávání a možnosti jejího použití specificky u outdoor-teambuildingových vzdělávacích aktivit. Cílem práce je kriticky analyzovat současný stav poznání evaluace ve vzdělávání a na základě zjištěných informací syntetizovat evaluační model, který by mohl být používán pro evaluaci outdoor-teambuildingových vzdělávacích aktivit. Nejprve jsou charakterizovány základní pojmy outdoor trénink, teambuilding a evaluace. Poté následují kapitoly, ve kterých jsou představeny a porovnány vybrané, evaluační modely používané v oblasti vzdělávání. Tyto kapitoly tvoří teoretickou základnu celé práce a na jejich základě je dále prezentován modifikovaný evaluační model, umožňující použití specificky pro outdoor-teambuildingové programy. V závěru jsou také doporučení pro další výzkum v oboru. Klíčová slova: evaluace, evaluace vzdělávání, evaluační modely, aplikace evaluace, současné trendy v evaluaci, outdoorový trénink, teambuilding
Mnemotechnika ve výuce dospělých cizímu jazyku
Výmolová, Eliška ; Gruber, Jan (vedoucí práce) ; Záškodná, Helena (oponent)
Cíl diplomové práce je analyzovat výuku cizího jazyka z hlediska užívání mnemotechnik jako specifických výukových postupů vedoucích k zapamatování si učiva. Práce rozebírá typy a fáze paměti a proces zapomínání, vymezuje pojem učení, popisuje učební styly a charakterizuje prvky efektivního učení. Dále se práce věnuje principům pro konsolidaci informací v paměti, atributům účinného opakování a zejména mnemotechnickým postupům. Pozornost se soustředí na principy, typy a efektivitu mnemotechnik a jejich implementaci do výuky cizího jazyka. Další část rozebírá prvky andragogické didaktiky, jejich oborovou aplikaci a androdidaktické principy. Následně se diplomová práce zaměřuje na kvalitativní šetření, jehož cílem je analyzovat používání mnemotechnik ve výuce cizího jazyka, a to na základě pozorování kurzů pro dospělé na dvou jazykových školách.
Pohybové a volnočasové aktivity seniorů v Praze 6
Gruber, Jan ; Slepičková, Irena (vedoucí práce) ; Mudrák, Jiří (oponent)
Název: Pohybové a volnočasové aktivity seniorů v Praze 6 Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zmapování nabídky volnočasových programů a venkovních cvičebních možností pro seniory v Praze 6 a posléze poukázání na opatření, která by vedla k jejich zlepšení. Metody: Případová studie, osobní dotazování, obsahová analýza, analýza primárních a sekundárních dat. Výsledky: Analýza pohybových a volnočasových aktivit pro seniory v Praze 6 ukázala na bohatou nabídku programů pro seniory. Bariérou a motivací seniorů při využívání této nabídky byl především jejich zdravotní stav. Na základě získaných informací byla navržena opatření pro městskou část Praha 6. Klíčová slova: senioři, aktivní stárnutí, veřejná sportoviště, obecní úřad, Praha 6
Pracovní stres a strategie jeho zvládání
Beranová, Michaela ; Gruber, Jan (vedoucí práce) ; Záškodná, Helena (oponent)
Bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje nejprve na obecné pojetí stresu a jeho biologických a psychologických aspektů. Následně vymezuje specifika stresu v pracovním životě jedince, povahu působících stresorů a jeho další souvislosti. Pozornost je dále věnována strategiím zvládání stresu, v práci jsou představeny nejznámější koncepce těchto strategií a jejich popis. Prostor je věnován rovněž metodám zkoumání stresu a jeho zvládání a představení základních charakteristik cílové skupiny asistentů a asistentek, jimž je věnována empirická část práce. Empirická část je tvořena kazuistikami pracovníků na asistentských pozicích. V rámci těchto kazuistik je zkoumána povaha jejich práce a z ní vyplývající stresory, subjektivní hodnocení pracovního stresu a preference strategií zvládání. V závěrečné diskusi jsou vymezeny společné rysy identifikované v rámci kazuistik, které jsou konfrontovány s teoretickými poznatky v rámci dané problematiky. Klíčová slova stres, pracovní stres, strategie zvládání stresu, metody zkoumání stresu, asistenti a asistentky

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.