Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Čestmír Gregor: Klavírní dílo skladatele
Veličková, Magda ; Gregor, Vít (vedoucí práce) ; Palkovská, Jana (oponent)
Zpracováním této práce jsem podala přehled veškerého klavírního díla současného skladatele artificiální moderní hudby Čestmíra Gregora, a pomocí podrobné analýzy jednotlivých děl jsem přiblížila kompoziční postupy a inspirační zdroje tohoto skladatele. Došla jsem závěru, že hlavní rysy, kterými se vyznačuje autorův značně osobitý skladatelský styl, jsou polyfonní myšlení, tonální neukotvenost skladeb kompenzovaná melodickou určitostí, rozvoj motivů z malých jader, výrazná témata, plastické melodie a především vynalézavá práce s rytmem. Inspiraci autor čerpá z lidového folklóru, zejména moravského (Leoš Janáček), dále z tvorby české meziválečné avantgardy (Pavel Bořkovec) a z jazzu (Jaroslav Ježek). Jeho hudba odráží pocitové vztahy člověka jednadvacátého století, jehož životní styl určuje především městské prostředí. Autor se v rámci Nové hudby neobrací žádné z teorií, ale nalezl si vlastní tvůrčí poetiku. Základem pro veškeré komponování je mu komunikativní hudba, která respektuje zákonitosti lidské psychologie vnímání. Gregorovy koncertantní skladby vynikají novou nástrojovou stylizací a netradičními přístupy nástrojové virtuozitě (hra dlaní, loktem, nekonvenční prstoklad). Jeho klavírní sonáty a koncerty dávají interpretovi možnost upozornit na brilantní ovládání techniky.
Významné osobnosti české klavírní pedagogiky dvacátého století
Rezek, Michal ; Gregor, Vít (vedoucí práce) ; Tichá, Libuše (oponent) ; Bezděk, Jiří (oponent)
Práce "Významné osobnosti české klavírní pedagogiky dvacátého století" je součástí dlouhodobého výzkumu zaměřeného na českou klavírní pedagogiku a její vývoj ve dvacátém století. Jednotlivé kapitoly se zaobírají pedagogickou působností významných osobností naší klavírní pedagogiky, s ohledem na tradici a provázanost sekundárního a terciálního vzdělávání zaměřeného na přirozené kulturní metropole Prahu a Brno. Součástí je i historie vzniku a činnosti jednotlivých hudebních ústavů. Významným osobnostem jsou věnovány biografické medailony s údaji o jejich vlastním uměleckém vývoji, koncertní a pedagogické činnosti, užívanými pedagogickými metodami a výsledky jejich práce, včetně uvedení nejúspěšnějších žáků. Práce obsahuje ve stručném výběru i činnost pedagogických osobností v rámci dlouhodobější působnosti na ostatních konzervatořích a také osobnosti české pedagogiky, které byly vzdělány na našich ústavech, avšak dlouhodobě působící v zahraničí. Na základě souhrnu všech získaných poznatků je vypracován nástin generační kontinuity a vývoje české klavírní pedagogiky dvacátého století. KLÍČOVÁ SLOVA klavír, pedagog, osobnost, klavírní škola, česká klavírní pedagogika, vyučovací metody.
Přínos současných českých skladatelů-pedagogů pro rozvoj dětské hudebnosti
Zdichová, Lucie ; Kozánková, Olga (vedoucí práce) ; Gregor, Vít (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá přínosem současných českých skladatelů-pedagogů pro rozvoj dětské hudebnosti. V první kapitole se dotkne tématu důležitých pedagogických vzorů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století; v krátkosti se zastaví u našeho "učitele národů" Jana Ámose Komenského. Následující kapitoly obsahují vyplněný dotazník a pojednání o životě a pedagogické činnosti současných českých skladatelů a pedagogů Eduarda Douši, Emila Hradeckého, Milana Dvořáka, Jiřího Pazoura a Tomáše Sýkory. Hlavním zdrojem mých informací byl osobní rozhovor s výše jmenovanými. Cílem mojí práce bylo nastínit stěžejní vlivy učitelů hudby na dětskou duši od 17. století do dneška a přiblížit se odpovědi na otázku "Jaké vlastnosti v sobě skrývá osobnost, která může být pozitivním vzorem pro studenty hudby jakéhokoliv věku?". Klíčová slova čeští skladatelé, vzdělávání, dětská hudebnost, rozvoj, vliv
Tackling Primary Music School Students'Practicing Issues Using Contemporary Piano Teaching Methods
Hu, Beibei ; Stevanovič, Ena (vedoucí práce) ; Gregor, Vít (oponent)
Presented master thesis tackles common piano practicing issues among students at the first stage of piano learning. The main purpose of the study is to investigate the difficulties that block students' progress, and analyze proper approaches that improve students' musical capabilities. The practicing issues are scientifically categorized into three categories: technical, interpretative and general practicing and performing issues, and are further analyzed from physical, psychological, and most importantly, educational perspective. In addition, contemporary piano teaching methods from various countries are explored and various methodologies and teaching philosophies are investigated and presented. Effective approaches, suitable strategies and practicing suggestions are provided in the study for both teachers and learners. Chinese piano educators can use this study to enrich their teaching methodologies and to develop new piano teaching methods.
Atraktivita a problematika klavírního díla Antonína Dvořáka
Víšek, Tomáš ; Palkovská, Jana (vedoucí práce) ; Gregor, Vít (oponent) ; Havlík, Jaromír (oponent)
disertační práce se pokouší zacelit mezeru ve dvořákovské literatuře, co se týče praktického provádění Dvořákových skladeb, navíc v oblasti jeho tvorby, jež bývá relativně dosti přehlížena či bagatelizována. Protože vznikla na půdě pedagogické fakulty, měla by být odborným vodítkem pro aktivní muzikanty, kteří se o klavírního Dvořáka hlouběji zajímají, stejně jako pro ty, kteří k němu teprve hledají cestu. Krok za krokem jsou zde rozebírány naprosto všechny Dvořákovy dvouruční skladby, s velmi podrobným využitím notových příkladů a nejrůznějších přirovnání, s cílem přiblížit interpretovi jak jejich kompoziční krásu, tak především cestu k zvládání či eliminaci nejrůznějších problémů, které při studiu těchto skladeb mohou nastat. (Dvořák, ač zdatný klavírista, neměl prakticky nikdy soustavné klavírní vedení a zejména nebyl nikdy školen na sólového pianistu.) Tuto detailní práci na jednotlivých skladbách doplňuje podrobný přehled Dvořákova klavírního vzdělání a praxe, snaha o sumarizaci a zobecnění poznatků získaných při předchozí analýze, zamyšlení nad vhodností a výběrem Dvořákových skladeb pro mladé interprety a základní přehled dvořákovských klavírních interpretů u nás i v zahraničí. KLÍČOVÁ SLOVA Antonín Dvořák ra na klavír lavírní stylizace ešifrace hráčských problémů nterpretační analýza kladatelský...
Náhled do interpretační problematiky klavírních děl Franze Liszta
Hutař, Daniel ; Gregor, Vít (vedoucí práce) ; Palkovská, Jana (oponent)
Teoretická část této diplomové práce přibližuježivot Franze Liszta a nahlíží jeho osobnost, pedagogické působení a novátorské přínosy v oblasti hudby. Praktická část rozebírá a upozorňuje na interpretační problémy v jeho klavírních cyklech Consolations, Harmonies poétiques et religieuses, Uherské rapsodie a Grandes Études de Paganini.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 Gregor, Vladimír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.