Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hledání podle G. H.
Vavřínek, Filip ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Válová, Karolina (oponent)
Diplomová práce Hledání podle G. H. si klade za cíl představit prózu Pašije podle G. H. brazilské spisovatelky Clarice Lispectorové (1920-1977) a zkoumat toto dílo ve vztahu k biblickým motivům, které se v díle objevují. Nejprve autor představuje život a tvorbu spisovatelky a uvádí její přínos v rámci národního literárního kánonu. Následně podrobně analyzuje a interpretuje prózu Pašije podle G. H. V další části se pak věnuje vybraným biblickým motivům a ukazuje, k jakým významovým posunům v díle dochází. Práci uzavírá krátké zamyšlení nad funkcí biblických témat. Klíčová slova: Clarice Lispectorová, Pašije podle G. H., brazilská literatura dvacátého století, intertextualita, biblické motivy
Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století)
Válová, Karolina ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Burianová, Zuzana (oponent) ; Špánková, Silvie (oponent)
Disertační práce s názvem Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století) mapuje pojetí, zobrazení a především proměny prostoru domu, pojímaného též jako archetypální prostorová univerzálie v portugalském románu 20. století. Po úvodu a shrnutí heterogenních literárně-teoretických přístupů k analýze domu se ve druhé kapitole soustředí zejména na topologický rozbor a dále na rozbor symbolického prostoru. Pro tematologii a literární topologii je topos domu stěžejní. Ať už ve smyslu lidského obydlí, dočasného útočiště nebo naopak domova, je dům esenciálním prostorem většiny literárních příběhů, je jakýmsi statickým protějškem postavy, tvoří její zázemí či naopak cíl jejího směřování. Ve způsobu svého uspořádání může odrážet charakter postavy nebo zdůraznit významný rozpor mezi prostorem a bytostí, která jej obývá. V průběhu 20. století, v souvislosti s tím, jak se proměňuje role, funkce, podoba i význam literární postavy i ostatních konstitutivních prvků narativního textu, dochází k výrazným proměnám i v pojetí prostoru domu. Těmito proměnami se zabývá třetí kapitola práce, která v diachronním náhledu představuje vybrané autory portugalské prózy, v jejichž dílech se objevuje dům v podobě výrazného prostorového toposu. Obsahem následujících tří kapitol je již vlastní podrobný literárněvědný...
Češi v Portugalsku
Svatošová, Hana ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Válová, Karolina (oponent)
Češi v Portugalsku Práce mapuje rozličné faktory, které utvářely pohledy českých cestovatelů na Portugalsko ve dvacátém a dvacátém prvním století. Zaměřuje se na analýzu a syntézu sedmi cestopisů z tohoto období: Za horama pyrenejskýma Jiřího Gutha-Jarkovského (1902), Kde země končí a moře začíná Romana Vlacha (1962), Jak jsem se stal Portugalcem Alexandra Petrželky (1980), Poloostrov na konci světa Josefa Hotmara (1989), Jak jsme pili portské Jana Šmída (2004), Výlet do Portugalska aneb Poetický průvodce na cestu tam a zpátky Jana Buriana (2005) a Vstávám a pokračuji v cestě Františka Lízny (2010). V první kapitole je definován cestopis jako literární žánr, jeho charakteristické znaky a proměny jeho funkce v průběhu dějin. Druhá kapitola se soustřeďuje na analýzu jednotlivých cestopisů. Nejprve je analyzován profil autora, jeho motivace k cestě a sepsání cestopisu, a následně jazyk, forma a obsah díla. Ve třetí, syntetické kapitole, jsou výsledky analýzy porovnány. Je posouzena umělecká a výpovědní hodnota děl na základě míry správnosti a komplexity informací v nich prezentovaných. Dále je hodnocena míra, do jaké mohou být vybraná díla považována za subjektivní nebo objektivní vzhledem ke schopnosti autorů kombinovat zábavnou a naučnou stránku v cestopisu. Zvláštní přihlédnutí je věnováno knihám...
Dánský rytíř Sophie de Melo Breyner Andresenové
Jandová, Karolína ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Válová, Karolina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je překlad povídky O Cavaleiro da Dinamarca Sophie de Mello Breyner Andresen. Teoretická část práce je věnovaná představení literárněhistorického kontextu a díla Sophie de Mello Breyner Andresen se zvláštním přihlédnutím k její tvorbě pro děti. Dále se věnujeme definici literatury pro děti a mládež jako žánru a specifickým rysům jejího překladu. Další část práce tvoří samotný překlad povídky do češtiny. Následuje komentář překladu spočívající v analýze výchozího textu a analýze konkrétních překladatelských problémů a posunů.
Zmnožení subjektu v prózách Mária de Sá-Carneira
Kráčmarová, Anna ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Válová, Karolina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pojetím subjektu a jeho zmnožením ve vybraných prózách portugalského modernisty Mária de Sá-Carneira. Nejprve je v souvislosti s avantgardou představen literární vývoj tzv. prvního portugalského modernismu, poté je přiblížen autorův život a tvorba. Nutným krokem je vymezení se vůči dřívější biografické interpretaci Sá-Carneirových textů, na něž navazuje nástin tří teoretických přístupů ke zmnožení subjektu. Následuje stručný literárněhistorický exkurz do problematiky dvojnictví, v jehož souvislosti je dále rozebírána novela ​A Confissão de Lúcio ​(Lúciova zpověď) a básně v próze ​Eu-próprio o Outro ​(Já jsem On)​. Subjekt a jeho rozkol je sledován a interpretován v souvislosti s autorovou poezií, intersekcionistickým diskurzem a v návaznosti na tvorbu dalších autorů. Zvláštní pozornost je věnována prostředkům a projevům zmnožování subjektu, které u Sá-Carneira podléhají několika předem určeným principům.
Past, Present and Future in the Work of José Eduardo Agualusa
Niňajová, Alena ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Válová, Karolina (oponent)
Predmetom tejto diplomovej práce je analýza národnej a kultúrnej identity vo vybraných dielach angolského spisovateľa Josého Eduarda Agualusu. Súčasťou je stručné uvedenie do problematiky angolských dejín, formovania spoločnosti, literatúry a predstavenie Josého Eduarda Agualusy. Popísané sú tiež znaky postokoloniálneho myslenia a literárne tendencie v období postmoderny, ktoré ovplyvnili tvorbu tohto súčasného angolského spisovateľa. Sú skúmané témy kultúrnej identity a s ňou spojené náhľady na ľudskú a historickú pamäť. Na základe analýzy vybraných diel je ukázané, akým spôsobom Agualusa kritizuje politickú situáciu v krajine a ako narába s rôznymi verziami angolskej identity. Kľúčové slova: Angola, Agualusa, identita, nacionalizmus, literatúra, postkolonializmus
Francisco José Tenreiro a osamostatnění Svatého Tomáše a Princova ostrova
Zeman, Jakub ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
Francisco José Tenreiro a osamostatnění Svatého Tomáše a Princova ostrova Tato práce si klade za cíl vykreslit mnohostrannou osobnost básníka, geografa, univerzitního profesora, spoluzakladatele lisabonského Centra afrických studií a poslance v portugalském Národním shromáždění, Francisca José Tenreira (1921-1963). Nezkoumá přitom pouze literární aspekty, ale zaměřuje se také na historický a kulturní kontext, včetně Harlemské černošské renesance ve Spojených státech Amerických a počátku hnutí negritude ve Francii, ale především pak na kontroverzní období Salazarovy diktatury (Nový stát) v Portugalsku. Vzhledem k tomu, že se F. J. Tenreiro řadí mezi nejvýznamnější osobnosti pocházející ze Svatého Tomáše a Princova ostrova, zvýšená pozornost je věnována jednomu z nejtragičtějších okamžiků moderních portugalských dějin, masakru v Batepá, jenž se odehrál na ostrově Svatého Tomáše během éry guvernéra Carlose de Sousy Gorgulha, a který si vyžádal stovky obětí a předznamenal zhroucení portugalského zámořského impéria. Zatímco jiní prominentní intelektuálové a nacionalisté portugalské Afriky, jako například Alda Graça do Espírito Santo, Agostinho Neto či Mário Pinto de Andrade násilnosti otevřeně kritizovali a profilovali se jako oponenti Salazarova autoritářského režimu, volajíc po nezávislosti Svatého...
Historie a mýtus v románu Náměsíčná země mosambického spisovatele Mii Couta
Trsková, Klára ; Dufková, Vlasta (vedoucí práce) ; Grauová, Šárka (oponent)
Práce se snaží zjistit, jak se kategorie historie a mýtu promítají do románu Náměsíčná země (1992) a jaký význam má prozaická tvorba Mii Couta pro obnovení mosambické kultury v období po skončení občanské války. Na základě relevantních fakt z historie Mosambiku se zaměřením především na úsek mosambických moderních dějin druhé poloviny dvacátého století, do kterého je děj románu zasazen, a vymezení pojmů mýtus, mytický čas, animismus, náboženský fetišismus a kult předků pak analyzuje odraz těchto pojmů v díle.
Candomblé: Historie a současnost
Vegnerová, Petra ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
Diplomová práce podává ucelenou představu o fenoménech (re)afrikanizace a desynkretizace candomblé, jednoho z brazilských náboženství afrického původu. První část práce spočívá v představení těchto náboženství, vysvětlení okolností jejich vzniku a konečně v odhalení synkretických elementů. Stručně představeni jsou také první badatelé, kteří se zabývali candomblém a ovlivnili budoucí vývoj tohoto náboženství. Představení brazilských náboženství afrického původu a historického kontextu, ve kterém vznikla, nám poslouží pro pochopení další části. Ve druhé polovině jsou zkoumány fenomény reafrikanizace a desynkretizace. Nejprve je na ně pohlíženo z hlediska historického a později jsou rozebrány jednotlivé projevy těchto fenoménů. Tato diplomová práce je výsledkem terénního výzkumu zabývajícího se otázkou (re)konstrukce náboženské identity věřících candomblé. Hlavní výzkum byl proveden ve dvou terreirech tohoto náboženství v brazilském São Paulu a v německém Berlíně. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Konkrétní poezie: případ Augusto de Campos
Korpaczewski, Pavla ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Dufková, Vlasta (oponent)
Tato práce je rozdělena do sedmi částí. V úvodní části se věnuji experimentální poezii jako celku. Ve druhé části se obracím k historickému pozadí brazilské konkrétní poezie. Ve třetí části se dostávám ke skupině Noigandres - popisuji její vznik a podávám stručný přehled vydávání časopisu-knihy noigandres. Práce však především reflektuje tvorbu básníka Augusta de Campose, která je obsažena v souboru básní Ať žije křik (Poezie 1949-1979). Zaměřuje se na jeho první konkretistickou sbírku bez básníka (1953), která novým způsobem zachází s prostorem stránky, a na sbírku Bestiář (1955), v níž dochází k proměně subjektu. Od básníka, který se snaží vymezit prostřednictvím fragmentů textu, se dostáváme do bodu, kdy se básník vymezuje prostřednictvím své absence coby lyrického subjektu. Nadále je přítomen jako designér, který svým gestem navrhuje strukturu, jako je tomu například v analyzované básni "Tensão". V šedesátých letech se básník obrací k politickému dění a provádí tzv. krok k účasti (salto participante) - využívá principy montáže a koláže k tvorbě básní, které mají přímý, bezprostřední dopad na čtenáře. Na druhou stranu směřuje Augusto de Campos ve své tvorbě ke stále většímu zjednodušování při zachování maximální, nejen estetické, informace. Vytváří tzv. kódované básně nebo fotografuje básně -...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.