Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Errors in expressing the past in advanced EFL learners with Spanish as L1
Balgová, Šárka ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Popelíková, Jiřina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza chyb provedených rodilými mluvčími španělštiny jakožto pokročilými studenty anglického jazyka ve vyjadřování minulosti v žákovském korpusu mluvené angličtiny. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část poskytuje stručný lingvistický popis systému, konkrétně gramatických možnosti při odkazování se na minulost. Dále podává popis žákovského jazyka, charakteristických rysů mluveného jazyka, definice chyb, jakož i počítačem podporované chybové analýzy. V praktické části je provedena analýza dat vzorku rodilých mluvčích španělštiny ze španělského korpusu LINDSEI. Následně jsou podány důkazy chyb ve vyjadřování minulosti. Vzorek rodilých mluvčích španělštiny je označkován a chyby v částech odkazujících na minulost jsou nalezeny a identifikovány. Pro označení chyb je použit Lovaňský značkovací systém. Vybrané chyby jsou pak patřičně prozkoumány a porovnány s výsledky předchozího výzkumu rodilých mluvčích češtiny. Klíčová slova: mluvený jazyk, žákovský jazyk, mezijazyk, žákovské korpusy, chybová analýza, značkování chyb
Language transfer and fluency
Jiřelová, Karolina ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce zkoumá fenomén jazykového transferu v oblasti plynulosti spontánního mluveného projevu českých pokročilých mluvčích angličtiny. Konkrétně se zabývá přenosem tempa řeči a dvou vybraných prvků řečového managementu. Tyto prvky jsou běžnou součástí mluveného projevu rodilých mluvčích. V projevu nerodilých mluvčích jsou ale často nadužívány a jejich odlišná distribuce v jazyce pokročilých mluvčích může působit rušivě. Práce ověřuje hypotézu, že tempo řeči a výskyt vyplněných pauz a opakování jsou ovlivněny transferem z mateřského jazyka, češtiny, který spolu se zvýšenou náročností plánování projevu v angličtině způsobuje nadužívání těchto prvků řečového managementu a jejich odlišnou distribuci. Pro analýzu byly použity nahrávky celkem osmi pokročilých mluvčích angličtiny.
English as a Lingua Franca in Europe and Asia: teaching policy on the ground
Morejon, Stefanie ; Sherman, Tamah (vedoucí práce) ; Gráf, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou, jak angličtinu jako lingua franca (ELF) vnímají tři skupiny: výzkumníci zabývající se ELF, vyučující angličtiny (ELT) a samotní uživatelé ELF. V práci jsou nejprve představena teoretická východiska výzkumu ELF a identifikována hlavní témata, kterým se toto odvětví bádání věnuje v posledních dekádách. Aby bylo možné určit, zda se odborníkům zabývajícím se ELT daří propojit plánování, praxi a cíle výuky se specifickými potřebami a očekáváními studentů, bylo provedeno sociolingvistické šetření sedmi částečně strukturovanými rozhovory se mluvčími angličtiny jako L2, kteří používají ELF v každodenním životě, v práci a při studiu, a rozhovory s profesionály, kteří mají příslušné dovednosti rozvíjet ve výuce. Obsah těchto rozhovorů je následně analyzován s ohledem na specifické potřeby a očekávání uživatelů ELF a zájmů a cílů učitelů jazyka. Následuje vyhodnocení hlavních témat, která vyvstala během těchto rozhovorů, a jejich porovnání s teoretickým výzkumem v oblasti ELF. Autorka navrhuje další směr výzkumu s cílem zlepšit roli učitelů a ostatních profesionálů v oblasti ELT při rozvíjení dovedností potřebných pro komunikaci v tzv. rozšiřujícím se kruhu. Klíčová slova: angličtina jako lingua franca, výuka angličtiny, rozšiřující se kruh, uživatelé ELF, odborníci na ELT
Practicum in training teachers of EFL
Pospíšil, Jan ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou pedagogických praxí a její rolí v praktické přípravě učitelů anglického jazyka. Práce pojímá pedagogickou praxi z pohledu didaktiky, tedy jako nástroj používaný za účelem připravit učitele na jejich budoucí kariéru. Teoretická část rozebírá, na základě sekundární literatury, jakou roli povinná pedagogická praxe hraje a jací účastníci do ní vstupují. Dále představuje modely praktické přípravy učitelů používané ve Finsku, Německu a Belgii. Na základě tohoto popisu jsou předloženy návrhy pro zvýšení efektivity povinné pedagogické praxe v rámci programu celoživotního vzdělávání. V empirické části se práce zaměřuje na to, jak svou praktickou přípravu hodnotí začínající učitelé. Základem výzkumu jsou případové studie pěti začínajících učitelů připravovaných na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a jedné začínající učitelky připravované na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Cílem výzkumu bylo na základě polostrukturovaných rozhovorů zjistit, jak začínající učitelé hodnotí praxi a zda je připravila pro začátek jejich budoucí kariéry. Výsledky výzkumu naznačují, že příprava učitelů anglického jazyka připravovaných v rámci programu celoživotního vzdělávání je nedostatečná. Mezi hlavní nedostatky současného modelu praktické přípravy patří její délka,...
Repetition of the pronoun "it" in native and non-native speakers of English
Graciasová, Jitka ; Popelíková, Jiřina (vedoucí práce) ; Gráf, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem opakování zájmena it v mluvených projevech rodilých a nerodilých mluvčí angličtiny. Zájmeno it má v současné angličtině více různých funkcí, mezi základní z nich řadíme funkci anaforickou a deiktickou. Tyto dvě funkce nazýváme referenční. Dále existuje několik speciálních typů it, ve kterých zájmeno plní jinou funkci než referenční. Tato práce nejprve v teoretické části popisuje zmíněné typy tohoto zájmena a demonstruje jejich použití na konkrétních příkladech z několika anglických mluvnic. Práce zkoumá opakování zájmena it jako jeden z fenoménů řečového managementu. Tento jev je analyzován ve dvou mluvených korpusech. Pro účel výzkumu byl vybrán korpus rodilých mluvčích LOCNEC, jako jeho protějšek byl použit žákovský korpus LINDSEI_CZ, který sestává z výpovědí českých studentů angličtiny. Bakalářská práce si klade za cíl zjistit, zda a případně jak se rodilí a nerodilí mluvčí angličtiny liší ve frekvenčním a funkčním použití opakování it. Samotná analýza se zaměřuje nejprve na absolutní frekvenci opakování zájmena it v každém z korpusů. Druhá část praktické kapitoly se zaměřuje na konkrétní četnost opakování jednotlivých typů it v porovnání LOCNEC a LINDSEI_CZ a dále popisuje slovní spojení, ve kterých se často objevilo opakované it. Poslední část analýzy...
Word-ending perception in second-language learners of English
Jiránková, Lucie ; Cilibrasi, Luca (vedoucí práce) ; Gráf, Tomáš (oponent)
Konce slov se někdy považují za příležitostně významné v závislosti na přítomnosti či nepřítomnosti vázaných morfémů. U těchto pozic ve slově často dochází k rušivým fonologickým procesům (jako je například vynechání fonémů nebo asimilace), ale ty mohou být částečně blokovány právě přítomností vázaných morfémů. Některé studie naznačují, že tyto procesy by mohly být aktivní i v sublexikonu (bez přístupu k významu slov). Zkoumání tohoto fenoménu se doposud zaměřovalo jen na monolingvní mluvčí, a neexistuje tedy mnoho informací o tom, jestli se tyto efekty vyskytují i u studentů angličtiny jako druhého jazyka. Tato diplomová práce se pokouší tuto mezeru ve výzkumu alespoň částečně zaplnit, a zaměřuje se proto na percepční významnost konců slov u studentů angličtiny jako druhého jazyka, jejichž mateřským jazykem je čeština. Metodologie této práce je vystavěna na metodologii použité u Cilibrasiho (2015). Testováni byli dospělí studenti angličtiny jako druhého jazyka na rozlišných úrovních jazykové pokročilosti (konkrétně na úrovních B1, B2 a C1). Během experimentu poslouchali dvojice tzv. neslov a stisknutím jedné z kláves se rozhodli, zda jsou tato dvě neslova stejná či jiná. Testovali se také tři odlišné podmínky neslov: neslova s potenciální morfologickou informací, neslova bez morfologické informace...
Word-formation processes in contemporary English fantasy literature: proper names in translation
Nováková, Tereza ; Popelíková, Jiřina (vedoucí práce) ; Gráf, Tomáš (oponent)
Tato prace se zabyva slovotvornym rozborem vlastnich jmen míst a osob ve vybranych dílech anglicky psané fantasy literatury. Jednotlivá jména jsou analyzována s ohledem na svou formální a sémantickou strukturu a nasledně porovnávána s českymi protějšky v dostupných překladech těchto děl. Prace se zaměřuje převažně na slovotvorne procesy pracující s existující slovni zásobou, i.e. derivací, konverzí, skládání a krácení, a strategie užívané při jejich překladu do češtiny. Kličova slova: slovotvorba, vlastní jmeéa, vlastní jména v překladu, fantasy
The ability of Czech speakers to imitate the temporal structure of English words with and without Czech analogues
Jakšič, Jan ; Šturm, Pavel (vedoucí práce) ; Gráf, Tomáš (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit případný vliv českých analogů na temporální strukturu anglických slov realizovaných českými mluvčími. Teoretická část práce představuje tři hlavní oblasti, na které se soustředíme: cizinecký přízvuk, slovní přízvuk a trvání. Jsou zde obsaženy definice příslušných termínů a shrnutí dosavadních poznatků z výše zmíněných oblastí. Praktická část obsahuje samotný výzkum. Čeští mluvčí imitují anglická slova s analogy a bez nich poté, co tato slova slyšeli v realizaci rodilé mluvčí. Temporální struktury realizací českých mluvčích jsou porovnány s temporálními strukturami v realizaci rodilé mluvčí. Kromě zkoumání temporálních struktur s ohledem na přítomnost analogů se snažíme zjistit případný vliv slovního přízvuku v češtině na trvání anglických slov a jejich segmentů v podání českých mluvčích. Získaná data jsou analyzována z hlediska jejich významnosti a výsledky jsou podrobeny diskuzi. Klíčová slova: cizinecký přízvuk, trvání, slovní přízvuk, angličtina českých mluvčích, analogy
Accuracy and fluency in the speech of the advanced learner of English
Gráf, Tomáš ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent) ; Betáková, Lucie (oponent)
Disertační práce analyzuje přesnost a plynulost mluveného projevu pokročilých mluvčích angličtiny, studentů anglistiky. Data čerpá ze žákovského korpusu sestávajícího z padesáti patnáctiminutových rozhovorů s těmito studenty a z paralelního korpusu obsahujícího stejně dlouhé rozhovory s rodilými mluvčími angličtiny. Přesnost v projevu českých mluvčích je zkoumána technikou chybové analýzy. Tak jsou identifikovány hlavní rysy pokročilé žákovské angličtiny, přičemž následné kvantitativní analýzy odhalují, že v celé skupině studentů, jejíž jazyková úroveň je nečekaně široká, se dva základní typy chyb vyskytují častěji než chyby jiné. Jsou to chyby v užití členů a slovesných časů. K popisu plynulosti je vybrán vzorek proměnných - tempo mluvy a frekvence vyplněných i nevyplněných pauz - a výsledky jsou porovnány s paralelním korpusem rodilých mluvčích. Ti mluví rychleji než většina ze zkoumaných studentů. Studenti nadužívají vyplněné i nevyplněné pauzy a produkují kratší úseky řeči mezi pauzami. Korelace mezi přesností a plynulostí nebyla na vzorku prokázána. Disertace je první analýzou takto rozsáhlého vzorku českých pokročilých mluvčích angličtiny. V závěru jsou navržena četná pedagogická a metodologická východiska. Klíčová slova: přesnost, plynulost, chybová analýza, tempo mluvy, chybovost,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.