Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Errors in expressing the past in advanced EFL learners with Spanish as L1
Balgová, Šárka ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Popelíková, Jiřina (oponent)
Tato bakalářská práce je založena na žákovském korpusu mluvené angličtiny a jejím cílem je analýza chyb ve vyjadřování minulosti, kterých se dopouštějí pokročilí španělští mluvčí angličtiny. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část poskytuje stručný lingvistický popis temporálního systému v angličtině a španělštině s důrazem na prostředky vyjadřování minulosti. Dále popisuje žákovský jazyk, charakteristických rysů mluveného jazyka, definice chyb, jakož i počítačem podporované chybové analýzy. V praktické části je provedena analýza dat u vzorku rodilých mluvčích španělštiny ze španělského subkorpusu LINDSEI. Následně jsou předloženy důkazy chyb ve vyjadřování minulosti. Vzorek rodilých mluvčích španělštiny je označkován. Pro označení chyb je použit Lovaňský značkovací systém. Vybrané chyby jsou pak patřičně prozkoumány a porovnány s výsledky předchozího výzkumu provedeného na rodilých mluvčích češtiny. Klíčová slova: mluvený jazyk, žákovský jazyk, mezijazyk, žákovské korpusy, chybová analýza, značkování chyb
The representation of cultures in English textbooks
Rybková, Veronika ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent)
Tato práce zkoumá zastoupení kultur v učebnicích angličtiny a zjišťuje, zda mohou učebnice sloužit jako nástroje k rozvoji interkulturní komunikativní kompetence (ICC). Cílem práce je zhodnotit rozsah výskytu různých kultur v kulturním obsahu učebnic a prozkoumat způsob, jakým jsou kultury prezentovány. Pro analýzu byly vybrány tři učebnice. Analyzovány byly obrázky a textové komponenty lekcí 1-10 v každé učebnici. V analýze kulturní diverzity byla použita metoda extrahování a počítání kulturních referencí. V analýze způsobu prezentace kultur byly konkrétní kultury zkoumány v učebnicích, které je ve srovnání s ostatními početně upřednostňují. Výsledky ukazují, že dvě učebnice, které mají potenciál podpořit ICC, vykazují diverzitu jak v zastoupení kultur, tak v různorodém způsobu jejich prezentace, který často ukazuje kultury v juxtapozici. Práce chce inspirovat další výzkum v oblasti kulturního obsahu učebnic podporujících ICC and zdůraznit důležitost kritického přístupu k učebnicím, jakožto materiálům s významnou vzdělávací hodnotou.
Explicit information on pronunciation in EFL coursebooks used at Czech upper-secondary schools
Brabcová, Kateřina ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Skarnitzl, Radek (oponent)
Přestože je výslovnost považována za důležitou jazykovou kompetenci, v hodinách angličtiny jí obvykle není věnováno moc pozornosti. Učitelé sami přiznávají, že nejsou dostatečně kvalifikovaní tuto jazykovou oblast učit, a často proto spoléhají výhradně na aktivity, které jim poskytuje učebnice. Současná práce nabízí srovnání sedmi učebnic angličtiny jako cizího jazyka, které se nejčastěji používají na českých středních školách, a ukazuje, jak se liší v tom, jak zacházejí s výslovnostními aktivitami a jejich prezentací. Výsledky ukazují nejen kolik výslovnostních aktivit a jevů každá kniha obsahuje, ale také jaký typ vysvětlení - explicitní, nebo implicitní - je použit. Nejlépe by učebnice měla využívat oba typy v kombinaci. Čtyři ze zmiňovaných učebnic by se mohly jevit jako vhodnější pro výuku výslovnosti, závěr práce je ovšem takový, že žádná z publikací není ideální, a učitelé by tak měli vždy zvážit, v jakém kontextu učí, a adaptovat dostupné materiály, pokud je to zapotřebí.
Errors in the usage of article in advanced EFL learners with Spanish as L1
Hubáčková, Iva ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, v kterých kontextech dělají pokročilí španělští mluvčí angličtiny nejvíce chyb v užívání členů a do jaké míry lze v těchto případech hovořit o chybách způsobených transferem. Výzkum byl prováděn na vzorku 30 mluvčích ze španělské části žákovského korpusu LINDSEI. Chyby byly označkovány za použití upravené verze lovaňského značkovacího systému. Poté byly rozděleny do kategorií podle formy a typu reference. Nakonec byla excerpta porovnána se španělskými protějšky. Výzkum ukázal, že nejproblematičtější oblastí je nereferenční užití neurčitého členu. V těchto případech však většinou nelze hovořit o transferu. Skutečnost, že mluvčím nepůsobilo potíže rozlišování mezi členem určitým a neurčitým naznačuje že role transferu je spíše pozitivní. Dále bylo zjištěno, že u jednotlivých mluvčích není počet chyb, které lze přisuzovat transferu přímoúměrný celkovému počtu chyb. A v neposlední řadě výzkum ukázal, že role transferu je často diskutabilní, jelikož ve španělštině lze v daném kontextu často použít více forem. Výsledky této práce by tak měly sloužit jako východisko pro další výzkum, jenž by přinesl odpovědi na otázky, které tato studie zodpovědět nedokázala. Klíčová slova: mluvený jazyk, žákovský jazyk, chybová analýza, členy, reference, transfer
Errors in expressing the past in advanced EFL learners with Spanish as L1
Balgová, Šárka ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Popelíková, Jiřina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza chyb provedených rodilými mluvčími španělštiny jakožto pokročilými studenty anglického jazyka ve vyjadřování minulosti v žákovském korpusu mluvené angličtiny. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část poskytuje stručný lingvistický popis systému, konkrétně gramatických možnosti při odkazování se na minulost. Dále podává popis žákovského jazyka, charakteristických rysů mluveného jazyka, definice chyb, jakož i počítačem podporované chybové analýzy. V praktické části je provedena analýza dat vzorku rodilých mluvčích španělštiny ze španělského korpusu LINDSEI. Následně jsou podány důkazy chyb ve vyjadřování minulosti. Vzorek rodilých mluvčích španělštiny je označkován a chyby v částech odkazujících na minulost jsou nalezeny a identifikovány. Pro označení chyb je použit Lovaňský značkovací systém. Vybrané chyby jsou pak patřičně prozkoumány a porovnány s výsledky předchozího výzkumu rodilých mluvčích češtiny. Klíčová slova: mluvený jazyk, žákovský jazyk, mezijazyk, žákovské korpusy, chybová analýza, značkování chyb
Language transfer and fluency
Jiřelová, Karolina ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce zkoumá fenomén jazykového transferu v oblasti plynulosti spontánního mluveného projevu českých pokročilých mluvčích angličtiny. Konkrétně se zabývá přenosem tempa řeči a dvou vybraných prvků řečového managementu. Tyto prvky jsou běžnou součástí mluveného projevu rodilých mluvčích. V projevu nerodilých mluvčích jsou ale často nadužívány a jejich odlišná distribuce v jazyce pokročilých mluvčích může působit rušivě. Práce ověřuje hypotézu, že tempo řeči a výskyt vyplněných pauz a opakování jsou ovlivněny transferem z mateřského jazyka, češtiny, který spolu se zvýšenou náročností plánování projevu v angličtině způsobuje nadužívání těchto prvků řečového managementu a jejich odlišnou distribuci. Pro analýzu byly použity nahrávky celkem osmi pokročilých mluvčích angličtiny.
English as a Lingua Franca in Europe and Asia: teaching policy on the ground
Morejon, Stefanie ; Sherman, Tamah (vedoucí práce) ; Gráf, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou, jak angličtinu jako lingua franca (ELF) vnímají tři skupiny: výzkumníci zabývající se ELF, vyučující angličtiny (ELT) a samotní uživatelé ELF. V práci jsou nejprve představena teoretická východiska výzkumu ELF a identifikována hlavní témata, kterým se toto odvětví bádání věnuje v posledních dekádách. Aby bylo možné určit, zda se odborníkům zabývajícím se ELT daří propojit plánování, praxi a cíle výuky se specifickými potřebami a očekáváními studentů, bylo provedeno sociolingvistické šetření sedmi částečně strukturovanými rozhovory se mluvčími angličtiny jako L2, kteří používají ELF v každodenním životě, v práci a při studiu, a rozhovory s profesionály, kteří mají příslušné dovednosti rozvíjet ve výuce. Obsah těchto rozhovorů je následně analyzován s ohledem na specifické potřeby a očekávání uživatelů ELF a zájmů a cílů učitelů jazyka. Následuje vyhodnocení hlavních témat, která vyvstala během těchto rozhovorů, a jejich porovnání s teoretickým výzkumem v oblasti ELF. Autorka navrhuje další směr výzkumu s cílem zlepšit roli učitelů a ostatních profesionálů v oblasti ELT při rozvíjení dovedností potřebných pro komunikaci v tzv. rozšiřujícím se kruhu. Klíčová slova: angličtina jako lingua franca, výuka angličtiny, rozšiřující se kruh, uživatelé ELF, odborníci na ELT
Practicum in training teachers of EFL
Pospíšil, Jan ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou pedagogických praxí a její rolí v praktické přípravě učitelů anglického jazyka. Práce pojímá pedagogickou praxi z pohledu didaktiky, tedy jako nástroj používaný za účelem připravit učitele na jejich budoucí kariéru. Teoretická část rozebírá, na základě sekundární literatury, jakou roli povinná pedagogická praxe hraje a jací účastníci do ní vstupují. Dále představuje modely praktické přípravy učitelů používané ve Finsku, Německu a Belgii. Na základě tohoto popisu jsou předloženy návrhy pro zvýšení efektivity povinné pedagogické praxe v rámci programu celoživotního vzdělávání. V empirické části se práce zaměřuje na to, jak svou praktickou přípravu hodnotí začínající učitelé. Základem výzkumu jsou případové studie pěti začínajících učitelů připravovaných na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a jedné začínající učitelky připravované na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Cílem výzkumu bylo na základě polostrukturovaných rozhovorů zjistit, jak začínající učitelé hodnotí praxi a zda je připravila pro začátek jejich budoucí kariéry. Výsledky výzkumu naznačují, že příprava učitelů anglického jazyka připravovaných v rámci programu celoživotního vzdělávání je nedostatečná. Mezi hlavní nedostatky současného modelu praktické přípravy patří její délka,...
Repetition of the pronoun "it" in native and non-native speakers of English
Graciasová, Jitka ; Popelíková, Jiřina (vedoucí práce) ; Gráf, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem opakování zájmena it v mluvených projevech rodilých a nerodilých mluvčí angličtiny. Zájmeno it má v současné angličtině více různých funkcí, mezi základní z nich řadíme funkci anaforickou a deiktickou. Tyto dvě funkce nazýváme referenční. Dále existuje několik speciálních typů it, ve kterých zájmeno plní jinou funkci než referenční. Tato práce nejprve v teoretické části popisuje zmíněné typy tohoto zájmena a demonstruje jejich použití na konkrétních příkladech z několika anglických mluvnic. Práce zkoumá opakování zájmena it jako jeden z fenoménů řečového managementu. Tento jev je analyzován ve dvou mluvených korpusech. Pro účel výzkumu byl vybrán korpus rodilých mluvčích LOCNEC, jako jeho protějšek byl použit žákovský korpus LINDSEI_CZ, který sestává z výpovědí českých studentů angličtiny. Bakalářská práce si klade za cíl zjistit, zda a případně jak se rodilí a nerodilí mluvčí angličtiny liší ve frekvenčním a funkčním použití opakování it. Samotná analýza se zaměřuje nejprve na absolutní frekvenci opakování zájmena it v každém z korpusů. Druhá část praktické kapitoly se zaměřuje na konkrétní četnost opakování jednotlivých typů it v porovnání LOCNEC a LINDSEI_CZ a dále popisuje slovní spojení, ve kterých se často objevilo opakované it. Poslední část analýzy...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.