Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Experimentální sady z optiky pro Interaktivní fyzikální laboratoř
Machalická, Jana ; Kácovský, Petr (vedoucí práce) ; Gottwald, Stanislav (oponent)
Název práce: Experimentální sady z optiky pro Interaktivní fyzikální laboratoř Autor: Jana Machalická Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: V rámci této diplomové práce byla provedena rešerše a byl podán přehled některých dostupných materiálů zabývajících se experimenty z optiky. Na základě toho byla pro potřeby Interaktivní fyzikální laboratoře spravované Katedrou didaktiky fyziky MFF UK vytvořena čtyři stanoviště, zahrnující kvantitativní i kvalitativní experimenty, a k nim příslušející pracovní listy pro studenty, kteří na daném stanovišti pracují. Jednotlivé experimenty, zaměřené na geometrickou a vlnovou optiku, jsou v této práci podrobně rozebrány, doplněny o návody k jejich přípravě a metodické poznámky. Na spuštění experimentální sady Optika navázal doplňující kvalitativní výzkum vlivu návštěvy IFL na pochopení vybraných fyzikálních konceptů, který byl proveden pomocí krátkého dotazníku na malém vzorku respondentů. Některé závěry tohoto výzkumu budou předmětem dalšího zkoumání. Klíčová slova: fyzikální experimenty, laboratorní práce, optika, střední škola
Možnosti prezentace základů speciální teorie relativity
Soukup, Marek ; Dvořák, Leoš (vedoucí práce) ; Gottwald, Stanislav (oponent)
Jádrem práce jsou vytvořené elektronické nástroje, konkrétně interaktivní animace, použitelné při výuce speciální teorie relativity na vyšší středoškolské a vysokoškolské úrovni. S využitím technologie HTML5 byly vytvořeny čtyři interaktivní animace a kalkulátor relativistických jevů. Pro interaktivní animace vytvořeny v rámci této vytvořeny listy otázek a úkolů s vypracovanými správnými odpověďmi. Jsou předpokládány tři možnosti využití nástrojů: učitelem při frontální výuce, studenty při samostatné práci a laickou veřejností zajímající se o teorii relativity. Celá sada nástrojů je dostupná online. Součástí práce je také rešerše související literatury, miskoncepcí a dostupných elektronických pomůcek. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Integrace interaktivních center do mimoškolní výuky fyziky - konkrétní náměty pro iQpark v Liberci
Razímová, Alice ; Drozd, Zdeněk (vedoucí práce) ; Gottwald, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou fyzikálně zaměřených pracovních listů pro studenty středních škol, kteří navštívili science centrum iQlandia. V první části práce jsou popsány typy pracovních listů a úloh v nich. Rovněž jsou zmíněny zásady, které by měly být při tvorbě pracovních listů dodržovány. Druhá část se týká šesti pracovních listů vytvořených v rámci této diplomové práce. Každý text a úloha v pracovním listu je doplněna o didaktickou poznámku či komentář. U úloh je navíc uvedena procentuální úspěšnost studentů, kteří tyto listy vyplňovali v rámci pilotáže. Pilotáž probíhala na třech gymnáziích na studentech prvního až třetího ročníku vyššího gymnázia. Její součástí bylo i drobné dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou v práci rovněž rozebrány. Pracovní listy budou volně dostupné na webových stránkách iQlandie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
1 Gottwald, S.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.