Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stavební vývoj kostela nejsv. Trojice v podhradí Rabí v pozdním středověku
Glombová, Pavla ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Východisko pro tuto bakalářskou práci je Willenbergova veduta hradu Rabí a jeho podhradí, na které je vyobrazen kostel Nejsvětější Trojice s podsebitím nad východním závěrem. Práce řeší otázku vzniku, datace a rekonstrukce tohoto zajímavého fortifikačního prvku. V řešení vědecké otázky může být nápomocný archeologický výzkum zásypu klenby kostela. Závěr práce zařazuje fortifikační vývoj fází opevnění hradu i kostela.
Stanovení viskozity pro různé typy splaškových vod
Glombová, Pavla ; Rusník,, Igor (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je popis viskozity jako fyzikální vlastnosti kapalin, dále popis problematiky navrhování různých typů stokových sítí (tlakové, podtlakové a gravitační kanalizace), experimentální stanovení viskozit odpadních vod a porovnání těchto hodnot s hodnotami v praxi běžně užívanými. V praktické části byly provedeny odběry vzorků odpadních vod z různých typů kanalizace a různých lokalit. Na nich byl proveden chemicko-biologický rozbor, stanovena hustota a pomocí rotačního viskozimetru určena dynamická viskozita odpadních vod pro různé teploty. Naměřená data jsou zpracována a vyhodnocena. Na závěr je proveden praktický výpočet týkající se navrhování kanalizačních stok s běžně uvažovanými hodnotami viskozit a hustot, dále s naměřenými daty a tyto výpočty jsou vzájemně porovnány.
Kompostárny v České republice
Glombová, Pavla ; Horák, Marek (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je popis problematiky biologického zneškodňování rozložitelných odpadů procesem kompostování. Zabývá se nejdůležitější platnou legislativou užívanou v tomto odvětví, technologiemi kompostování a objekty sloužícími k odstraňování těchto odpadů – kompostárnami. V praktické části je zpracována databáze kompostáren v ČR podle krajů, včetně jejich základních údajů (provozovatel, adresa, web, kontakt, kapacita, technologie, množství vyrobeného kompostu, jeho cena a využití, přijímané odpady, používané stroje a zařízení, rok uvedení kompostárny do provozu, intenzifikace).

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.