Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití online marketingu v prostředí čínského trhu
Kotalová, Petra ; Olšanová, Květa (vedoucí práce) ; Glockner, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem využití online marketingu jako marketingové strategie v rámci čínského online spotřebitelského trhu. Cílem je zjistit, jakou roli hraje online marketing v životě čínského spotřebitele, jak ovlivňuje proces nákupního rozhodování daného spotřebitele a zda čínské tržní prostředí disponuje předpoklady pro rozvoj online marketingu. Jedná se o analýzu specifik online marketingu v prostředí čínského trhu ve spojení s charakteristikou čínských digitálních spotřebitelů. Díky této analýze je možno identifikovat příležitosti, které z tohoto vztahu mohou vyplynout pro obchodníky na čínském B2C trhu. Rovněž nabízí možnost porovnání chování čínských digitálních spotřebitelů s českou online spotřebitelskou komunitou, čímž usnadňuje tuzemským firmám pochopení specifik čínského online trhu a případnou adaptaci své strategie pro tento trh. Práce je doplněna o dotazníkové šetření zkoumající specifika výše zmiňované české online spotřebitelské komunity.
Metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip ; Talich, Milan ; Glöckner, M. ; Böhm, Ondřej ; Soukup, Lubomír ; Havrlant, Jan ; Závrská, M. ; Šolc, Jakub
Metodika poskytuje návod pro určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Svislé průhyby mostních konstrukcí jsou vyvolány především zatížením při průjezdy vozidel. Průhyby jsou radarem měřeny v celé délce sledované konstrukce současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu.
Metodika určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip ; Talich, Milan ; Glöckner, M. ; Böhm, O. ; Soukup, Lubomír ; Havrlant, Jan ; Závrská, M. ; Šolc, Jakub
Tato metodika poskytuje návod pro určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie. Vodorovné pohyby výškových objektů jsou vyvolány buď vlivem povětrnostních podmínek, nestabilitou základů objektu nebo působením vlastních sil, vyvolaných mechanickým zařízením na objektu. Pohyby výškových objektů jsou pozemním radarem měřeny v celé délce sledovaného objektu současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). S využitím přirozených odražečů radarového signálu na povrchu objektu je možno pohyby měřit na dálku bez nutnosti přístupu k objektu. Pokud těleso objektu, případně kovové části na něm upevněné, neposkytuje dostatečně kvalitní odraz, je nutné na vhodná místa upevnit kovové koutové odražeče. Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu.
Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR
Talich, Milan ; Glöckner, M. ; Böhm, Ondřej ; Antoš, Filip
Metoda pozemní radarové interferometrie se syntetickou aperturou (GB InSAR) nabývá stále většího významu při určování deformací přehradních hrází. Článek popisuje její užití pro monitorování deformací největší české betonové přehrady Orlík na Vltavě. Analýzou jednoměsíčního nepřetržitého měření přehrady byly detekovány nelineární periodické pohyby. Podrobněji byly vyšetřovány vztahy mezi výškou vodní hladiny a určenými deformacemi jakož i mezi meteorologickými vlivy a deformacemi hráze. Výsledky potvrzují, že GB InSAR technika je velmi vhodná pro monitorování deformací těchto typů stavebních konstrukcí. Současně mohou výsledky sloužit jako cenný informační zdroj pro následné analýzy stability a varovné systémy.
The Application of the Ground-based InSAR technique for the deformation monitoring of concrete hydropower dam Orlík on Vltava river
Talich, Milan ; Glöckner, M. ; Böhm, Ondřej ; Antoš, Filip ; Soukup, Lubomír ; Havrlant, Jan ; Šolc, Jakub
GB InSAR technique plays an increasingly important role in determining the deformation of dams. The paper describes the use of GB InSAR technique for monitoring deformations of the Czech largest concrete dam Orlík on the Vltava river. After analyzing one month-long continuous measurement of the dam were detected non-linear movements. The relation between acting water level and resulting deformations were investigated in detail. The results confirm that GB InSAR technique is very suitable for monitoring deformations of this type of constructions. At the same time, the results may serve as a valuable source of data and information for further analysis in area of stability and for early warning systems.
Development of EU's energy dependence
Glockner, Martin ; Vondrušková, Barbora (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Ve světě jaký ho známe dnes, existuje velká disproporce co se týče zeměpisného rozložení mezi místem kde se nacházejí rezervy, respektive lokalitou těžby a místem konečné spotřeby energetických zdrojů. Cílem práce je analyzovat tuto nerovnováhu, kvantifikovat závislost regionu EU a analyzovat evropskou energetickou politiku, její koncepci, vývoj a proměnu.

Viz též: podobná jména autorů
2 Glockner, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.