Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 189 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sugestibilita dětských svědků v rámci trestního řízení z pohledu psychologie
Brousilová, Klára ; Boukalová, Hedvika (vedoucí práce) ; Gillernová, Ilona (oponent)
Diplomová práce volně navazuje na bakalářskou práci Specifika svědeckých výpovědí dětí v trestním řízení z pohledu psychologie, a to na kapitolu o sugestibilitě. Teoretická část nejprve seznamuje čtenáře s fenoménem sugestibility, zejména se zaměřením na Gudjonssonovo pojetí výslechové sugestibility. Další kapitola shrne dosavadní vědecké poznatky o rizikových faktorech, které mohou zvyšovat či snižovat sugestibilitu dětských svědků, a to věk, kognitivní faktory a psychosociální faktory. Pozornost je též věnována samotným typům výslechových technik používajících prvky sugesce, které byly doposud odhaleny a pojmenovány, jako jsou indukce stereotypů, návodné otázky, pozitivní a negativní následky nebo vrstevnický tlak. Empirická část představí výsledky replikovaného experimentu, který má za cíl zmapovat riziko sugestibility u českých dětí. Výzkum je zaměřen na děti předškolního věku, které byly vystaveny silně sugestivnímu výslechu o události, kterou před tím zažily. Rozhovorem, který proběhne s odstupem času, bude zmapováno, do jaké míry sugestivní rozhovor pozměnil vnímanou skutečnost.
Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol
Draberová, Jana ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Kasíková, Hana (oponent) ; Morávková Krejčová, Lenka (oponent)
Název práce: Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol Autor: Mgr. et Mgr. Jana Draberová Školitel: Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Pracoviště: Katedra psychologie Abstrakt: Předkládaná disertační práce se věnuje konceptu vnímané akademické účinnosti. Jejím cílem je vytvořit výzkumný nástroj pro měření vnímané akademické účinnosti žáků středních škol, který v českém prostředí zatím není k dispozici. Teoretická část vychází z obecnější roviny vnímané osobní účinnosti a dále se zaměřuje na konkrétní charakteristiky vnímané akademické účinnosti a způsoby jejího měření. Empirická část se věnuje vývoji dotazníku, jeho psychometrickým vlastnostem a zjišťování vztahu vnímané akademické účinnosti s dalšími proměnnými. Výzkumný soubor tvoří 1717 žáků středních škol ze všech krajů České republiky. Do výzkumu byla zahrnuta střední odborná učiliště, střední odborné školy a gymnázia. Žáci vyplňovali dotazník pro český jazyk a pro matematiku. Výsledný výzkumný nástroj vykazuje vysokou reliabilitu, ověřena byla také jeho validita. Dále se ukázal statisticky významný vztah mezi naměřenou vnímanou akademickou účinností a dalšími proměnnými, jako je například školní známka, typ studované školy, pohlaví, specifické poruchy učení a chování, či obliba předmětu. Klíčová slova: vnímaná akademická účinnost, self-efficacy,...
Sourozenecký vztah jako protektivní faktor zvládání zátěže
Smejkalová, Adéla ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Veselá, Michaela (oponent)
Bakalářská práce se v literárně přehledové části zaměřuje na charakteristické znaky sourozeneckých vztahů a na jejich proměny v průběhu života. Blíže jsou popsána specifika interakce mezi sourozenci v různých vývojových obdobích, zejména v dětství a ve stáří. Zvláštní důraz je kladen na otázku, jakým způsobem je tento vztah ovlivňován takovými událostmi, jako jsou hádky a rozvody rodičů, pěstounská péče, příchod nevlastního sourozence a vývojové postižení sourozence, a zda v těchto případech může sourozenecký vztah sloužit jako protektivní faktor podněcující zdravý rozvoj osobnosti a přispívat životní spokojenosti. V návrhu empirického šetření je předložen návrh kvantitativního šetření, kde jsou tyto otázky specifikovány na období stáří, kdy jedinec hodnotí svůj život z celoživotní perspektivy. Cílem je porovnání sourozeneckých dyád seniorů, s přihlédnutím ke stresujícím okolnostem, které je v životě potkaly. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
High School Teachers' Teaching Styles and Possibilities of Their Detection
Macko, Tomáš ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Morávková Krejčová, Lenka (oponent)
Pre potreby výskumu a merania v pedagogicko-psychologickej praxi sú konštruované kategórie rôznych prístupov akými je možné uchopiť pôsobenie a interakcie učiteľa v edukačnom kontexte. Predkladaná práca pristupuje k porozumeniu charakteristík interakcie žiaka a stredoškolského učiteľa cez prizmu edukačných štýlov. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie a zmapovanie rozličných prístupov a modelov edukačných štýlov, uvedenie podstatných charakteristík a ich významu v edukačnom procese. Po vymedzení prístupov sú v práci rozvíjané možnosti zisťovania edukačných štýlov. Návrh kvantitatívneho výskumného projektu je zameraný na identifikáciu edukačných štýlov stredoškolských učiteľov prostredníctvom Dotazníka interakčného štýlu učiteľa (QTI). Mapujúci projekt je orientovaný na vyšetrovanie reálneho pôsobenia učiteľov na podklade ich sebareflexie a reflexie žiakov prostredníctvom dotazníkového šetrenia. Projekt si zároveň kladie za cieľ podrobiť získané údaje komparácii oboch pohľadov účastníkov edukačného procesu. Kľúčové slová: diagnostika, stredoškolský učiteľ, edukačný štýl, vyučovací štýl, Dotazník interakčného štýlu učiteľa (QTI)
Znovusložená rodina a její působení na vývoj dítěte
Pokorná, Tereza ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Gillernová, Ilona (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá problematikou znovusložených rodin ve vztahu k dětem předškolního a mladšího školního věku. Cílem práce je upozornit na oblasti, které mohou být rizikové pro vývoj dítěte, ale i blíže představit tuto problematiku a její komplexnost. Představit její společenský kontext. Literárně-teoretická část se proto nejprve zabývá institucí rodiny a jejím vývojem. Následně představuje znovusloženou rodinu. Činí tak na základě popsání jevů, které jí předchází, jejích typů, ale i vztahů mezi členy. Empirická část je realizována pomocí kvalitativního designu. Výzkumný problém je shrnut v otázce V jakých oblastech může zkušenost znovusložené rodiny působit na vývoj dítěte? Data byla získána metodou polostrukturovaného rozhovoru s odborníky, kteří pracují s dětmi či rodinami (poradenští psychologové či dětští nebo rodinní psychoterapeuti). Výzkumným vzorkem bylo pět respondentek. Závěry analýzy dat popisují oblasti zaznamenané v rozhovorech jako důležité při práci s dětmi ze znovusložených rodin. Oblastmi jsou pojetí znovusložené rodiny, struktura, komunikace, témata, typy znovusložené rodiny, oslovování, odlišnosti v prožívání dospělého a dítěte, sourozenectví, a vnímané komplikace. Všechny mohou působit na vývoj dítěte. Zodpovězení výzkumných otázek mapuje i širší společenský...
Výchovné styly rodičů předčasně narozených dětí
Lukáčová, Monika ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Gillernová, Ilona (oponent)
TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Děti s perinatálním rizikem, jejichž nejpočetnější skupinu tvoří předčasně narozené děti a jejichž počet se nadále svižným tempem zvyšuje, patří k dětem s vyšší pravděpodobností zdravotních obtíží a s vyšším rizikem komplexního ohrožení jejich zdárného vývoje. Pro rodiče představuje předčasný porod složitou, náročnou životní situaci. U těchto rodičů se častěji rozvíjí nejenom výrazně snížená osobní pohoda, ale někdy dokonce i klinická symptomatika (zejména deprese, úzkosti, posttraumatická stresová porucha). Takové naladění rodičů (ale i další faktory) výrazně znekvalitňuje celkovou interakci a komunikaci s dítětem (zejména jejich senzitivitu a responzivitu), což se může mj. promítat i do výchovného stylu těchto rodičů. CÍLE: Cílem empirické části bylo popsat výskyt jednotlivých výchovných stylů u zdravých předčasně narozených dětí ve věku od 8 do 12 let. METODY: K tomuto účelu bylo využito Dotazníku stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let (Čáp, Čechová & Boschek, 2000). VÝSLEDKY: Na vzorku 35 dětí se ukázalo, že nejčastěji percipovaným výchovným stylem byl styl charakterizovaný záporným emočním vztahem v kombinaci se silným řízením. ZÁVĚR: Význam výsledků je možno vidět v praktickém uplatnění pro poradenskou, klinickou i laickou výchovnou praxi. Nejnaléhavější je potřeba...
Hodnoty a spokojenost mladých dospělých
Boubelová, Adéla ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Boukalová, Hedvika (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnoty a spokojenost u mladých dospělých. V teoretické části jsou vymezeny pojmy - hodnoty a životní spokojenost a je charakterizováno období mladé dospělosti. Dále jsou představeny dosavadní zjištění v oblasti vztahu hodnot a spokojenosti. Empirická část kvantitativní povahy mapuje souvislost míry důležitosti 23 hodnot a míry spokojenosti ve 23 oblastech na vzorku 726 mladých dospělých. Je též zařazeno doplňující kvalitativní šetření, které reaguje na nedostatky kvantitativní části. Z výsledků vyplývá, že u 19 z 23 oblastí byla nalezena statisticky významná pozitivní korelace mezi mírou důležitosti hodnoty a mírou spokojenosti v dané souhlasné oblasti. U jedné oblasti byla nalezena statisticky významná negativní korelace. Tento výzkum dává podnět k důkladnějšímu prošetření vztahu míry důležitosti hodnot a míry spokojenosti v daných oblastech. Klíčová slova: hodnoty, životní spokojenost, mladá dospělost
Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich rozvíjení
Rejžková, Marie ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Kučerová, Andrea (oponent)
Bakalářská práce Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich rozvíjení se zabývá tématem sociálních dovedností ve vztahu k profesi učitele a metodami, jimiž je možné tyto dovednosti účinně rozvíjet. Cílem práce je především popsat, co jsou sociální dovednosti, jakým způsobem se promítají do profese učitele a jaké jsou možnosti jejich rozvíjení. Literárně přehledová část se tedy zabývá definováním pojmu sociálních dovedností, jejich specifiky v profesi učitele a možnými riziky snížené úrovně sociálních dovedností učitele. V návrhu výzkumu se práce věnuje porovnání vybraných metod rozvoje sociálních dovedností u učitelů středních škol, gymnázií a druhého stupně základních škol.
Výchovné styly rodičů a reflexe rodičovské autority
Luková, Adéla ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Vrbová, Magdaléna (oponent)
Bakalářská práce pojednává o výchovných stylech rodičů ve vztahu k rodičovské autoritě. Zabývá se otázkami, zda výchovné styly rodičů a věk dospívajících ovlivňují vnímání oprávněnosti rodičovské autority. Teoretická část bakalářské práce shrnuje nejdůležitější dosavadní poznatky v oblasti výchovných stylů, uplatňování rodinných požadavků v období adolescence a rodičovské autoritě. Shrnuje důležité informace o tom, jaké vlivy působí na oblast rodinné výchovy. Co vše může do této problematiky vstupovat. Empirická část vychází z poznatků teoretické části. Cílem výzkumného návrhu je bližší prozkoumání dané problematiky. Jedná se o kvantitativní výzkum, který vychází především z dotazníkového šetření. Klíčová slova: Výchovné styly rodičů, rodičovská autorita, rodičovství a adolescence, adolescence
Vztahy sourozenců v doplněných rodinách
Němcová, Markéta ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sourozeneckých vztahů v doplněných rodinách. V první části je krátce shrnuta problematika těchto rodin a zároveň význam sourozeneckých vztahů obecně. Stručně je rovněž pojednáno o dopadu rozvodu či úmrtí rodičů na sourozenecké vztahy, a to z toho důvodu, že tyto dvě události předcházejí vzniku doplněných rodin. Problematika sourozeneckých vztahů v doplněných rodinách je rozebrána zejména z hlediska jejich kvality. V práci je předložen návrh kvantitativního dotazníkového šetření zaměřeného na zjišťování kvality vztahu mezi sourozenci v doplněných rodinách, které bude rozšířeno o polostrukturované rozhovory. Klíčová slova Vlastní sourozenci, poloviční sourozenci, nevlastní sourozenci, doplněné rodiny

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 189 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.