Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Důvěra a environmentální regulace
Hlaváček, Jan ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Macháč, Jan (oponent)
Práce zkoumá vliv důvěry ve společnosti na sílu environmentálních regulací. Předpokladem je negativní vztah. Využitím průřezových dat na úrovni států dochází k závěru, že vliv důvěry nebyl potvrzen. Naopak se ukázal pozitivní vliv HDP na osobu i vzdělanosti populace.
Ekonomická analýza pasivních domů
Řezníčková, Tereza ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou pasivních domů a jejich ekonomickou analýzou. Zaměřuje se jak na novostavby, tak i rekonstrukce, které představují největší potenciál energetických úspor v sektoru budov. Na praktickém příkladu rekonstrukce reálného objektu na pasivní a nízkoenergetický standard je hodnocena nákladová efektivnost navrhovaných opatření. Nízkoenergetická varianta rekonstrukce je z pohledu investora výhodnější než pasivní. Při 4% ročním růstu cen energií se stávají varianty srovnatelnými. Výsledky výpočtů nelze považovat za obecně platné. Vždy záleží na konkrétním objektu a vybraných opatřeních. Na rozhodnutí investorů má kromě nákladové efektivnosti investice vliv také zvýšení komfortu bydlení, výše dotací a šetrnost k životnímu prostředí.
Dobrovolné přístupy k ochraně životního prostředí a možnosti jejich využití ve firmě
Kuchta, Jiří ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolných přístupů k ochraně životního prostředí, nejprve je popsán význam ochrany životního prostředí, dále regulace ochrany životního prostředí a možné přístupy k ochraně životního prostředí v kontextu společenského vývoje. Následně je věnována pozornost dobrovolným přístupům k ochraně životního prostředí, jmenovitě základnímu rozdělení dobrovolných přístupů, environmentálním systémům řízení, environmentálnímu značení, ekodesignu, čistší produkci, totálnímu řízení kvality a environmentálnímu manažerskému účetnictví. V praktické části textu byly hodnoceny dobrovolné přístupy k ochraně životního prostředí vybraných firem, jmenovitě firmy Unilever a Hochtief, a to prostřednictvím realizace vlastního výzkumného šetření, zjišťovány bylo především, zda pro danou firmu bylo, je či bude efektivní zavedení dobrovolných přístupů k ochraně životního prostředí či nikoliv, tedy jaké jsou motivy firmy k zavádění a realizaci těchto dobrovolných přístupů.
Analýza kolektivních systémů a jejich možné dopady na fotovoltaiku
Karasová, Markéta ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Práce se zabývá kolektivními systémy, které od loňského roku řeší likvidaci solárních panelů nově zařazených mezi elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a pokouší se odpovědět na otázku, zda jejich nastavení zabezpečí v budoucnu bezproblémovou likvidaci a zpětný odběr. Největší vlna likvidace panelů se očekává v horizontu 15 -- 20 let. Provozovatelé a výrobci mají zákonem stanovenou novou povinnost odvádět poplatek za každý jeden kilogram solárního panelu. Zkoumanou otázkou je funkčnost nastavení kolektivních systémů a také komparativní analýza kolektivních systémů řešící likvidaci solárních panelů a ostatní elektrozařízení. Dále je provedeno dotazníkové šetření a zpracováné závěry dle jednotlivých dotčených skupin (provozovatelé kolektivních systémů, provozovatelé FV elektráren, zákonodárci, veřejnost) a představena analýza systému.
Analýza normativních nástrojů regulace v oblasti životního prostředí na příkladu Směrnice EU o průmyslových emisích.
Turková, Andrea ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
V rámci ekologické politiky existuje řada nástrojů k ochraně životního prostředí a k řešení problémů s ním spojených. Jednotlivé typy nástrojů jsou postaveny na rozlišných principech, což vede k dlouholetým dohadům ekonomů o vhodnosti či nevhodnosti jejich použití. Při aplikaci administrativních nástrojů regulace, jak jsou popsány neoklasickou ekonomickou teorií, vyvstává otázka, zda je toto striktní řešení efektivní a účinné z hlediska naplnění cílů politiky životního prostředí. Argumenty zastávající názor, že implementace Směrnice EU o průmyslových emisích v sektoru hutnictví, jakožto zmiňovaného nástroje administrativního, je efektivní a účinná, mohou být vyvráceny v případě srovnání s dobře nastaveným nástrojem alternativním, a to obchodovatelnými emisními povoleními.
Analýza determinantů produkčních funkcí firem, environmentální regulace a jejich vliv na znečištění ovzduší z pohledu modelu dílčí rovnováhy
Račan, Martin ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem intenzity znečištění produkčního procesu, neformální environmentální regulace a dobrovolnými nástroji environmentální politiky. V rámci teoretické části jsou představeny teoretické závěry a empirické výsledky těchto opatření ve vztahu k průmyslové produkci. V praktické části práce je na základě těchto znalostí konstruován ekonometrický model rovnovážné intenzity znečištění ve sledovaných zařízení uvedených v Integrovaném registru znečišťování v období 2005-2011. Znečištění je zastoupeno látkami PM10 a C8H8 a jejich emisemi do ovzduší. V další části je představena analýza vlivů produkčních faktorů firem a environmentální regulace za pomocí ekonometrického modelu rovnovážného stavu intenzity znečištění. Na základě závěrů této analýzy se autorovi nepodařilo konzistentně potvrdit významnost vlivu dobrovolných nástrojů, procesu IPPC, ani většiny socioekonomických charakteristik na výslednou průměrnou intenzitu znečištění. Významnými faktory ovlivňující intenzitu znečištění produkce ve sledovaných zařízeních jsou průměrná mzda zaměstnanců a velikost firmy.
Analýza hodnocení dopadů regulace na příkladu konkrétního návrhu legislativy v oblasti životního prostředí
Kopřiva, Martin ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Jílková, Jiřina (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním dopadů specifikovaných v hodnocení dopadů regulace (RIA) se skutečnými dopady zjištěnými pomocí dotazníkového šetření v případě konkrétní právní úpravy v oblasti ţivotního prostředí ČR. Součástí práce je popis a zkušenosti s RIA v ČR, porovnání vývoje a aplikace RIA v EU a USA. Z výsledků porovnání dopadů uváděných v RIA a dotazníku bylo zjištěno, ţe skutečné dopady se liší od předpokládaných, které jsou uvedeny v závěrečné zprávě RIA. Na základě zpětné vazby zpracovatelů RIA přinesla tato práce zjištění, ţe proces RIA je správně nastaven a relevantnost předpokládaných dopadů závisí ve velké míře na zpracovateli, důslednosti a komplexnosti vypracování RIA.
EKONOMICKÁ ANALÝZA ENVIRONMENTÁLNÍHO AUDITU
Kovaříková, Tereza ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Předložená diplomová práce hodnotí, zda je pro firmu přínosné dobrovolně vynaložit náklady na environmentální audit s cílem zlepšování ekonomických výsledků firmy, lepšího plnění společenských funkcí a společenské odpovědnosti firmy, zlepšování tržního postavení firmy, zvýšení konkurenceschopnosti a též zajištění lepšího financování (úvěrů a pojištění). V teoretické části je vymezen účetní a environmentální audit a teoretická východiska použitých metod a přístupů ekonomických škol. V analytické části je provedena komparativní a ekonomická analýza. Za použití cost-benefit analýzy je na reálných příkladech firem zkoumán vliv environmentálního auditu na ekonomiku firmy. Na základě použitých analýz je potvrzena hypotéza, že přínosy environmentálního auditu převyšují náklady na jeho zavedení.
Praktická aplikace mimotržního oceňování na příkladu veřejné zeleně v městské části Praha 15
Adámková, Veronika ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Tato práce se zabývá mimotržním oceňováním veřejné zeleně na Praze 15 a možností širšího využití této metody veřejnou správou. Rozhodnutí veřejného sektoru jsou mnohdy netransparentní a nesystémová, v této práci je navrženo, jak by podobné rozhodnutí mohlo vypadat, kdyby se opíralo o ekonomickou teorii. První část práce se věnuje teorii typologie statků, teorii mimotržního oceňování a výběru metody aplikované na konkrétním příkladu veřejné zeleně. V analytické části je popsána aplikace metody kontingentního hodnocení, pomocí které je zjištěna ochota platit za zachování a zkvalitnění veřejné zeleně, a jsou zde analyzovány výsledky výzkumu. V závěrečné části práce jsou diskutovány možnosti využití metody veřejnou správou.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Zpracování a využití kalů z čistíren odpadních vod v Polsku
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Geuss, Erik ; Kyclt, Robin
Svazek obsahuje dvě studie Studie ENVISAN-GEM Zpracování a využití kalů z čistíren odpadních vod v Polsku obsahuje rozbor legislativy a popis technologií pro využití či zneškodnění kalů. Studie ing. Geusse Orientační ekonomické posouzení procesu využívání a odstraňování čistírenských kalů z hlediska potřeb implementace rámcové směrnice EU o odpadech v ČR pro současný stav a výhled k roku 2012 obsahuje: Metodika orientačního ekonomického posouzení; Analýza dosavadních hodnocení; Výběrové šetření nákladů procesu využívání a odstraňování čistírenských kalů z ČOV (spalování, zpracování stabilizovaného kalu a jeho uložení do zemědělské půdy, skládkování a odhad celkových ročních nákladů na zpracování kalu)í metody; Komentář k výsledkům ekonomického posouzení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.