Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikace nástrojů hospodářské politiky v oblasti managementu přírodních zdrojů se zvláštním zaměřením na koncept ekosystémových služeb
Louda, Jiří ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Geuss, Erik (oponent) ; van Koten, Silvester (oponent)
´Disertační práce se zabývá aplikací ekonomických přístupů a nástrojů v rámci managementu přírodních zdrojů. Zvláštní důraz je v práci kladen na (zejména v zahraničí) rozvíjející se koncept ekosystémových služeb a jeho aplikaci v českých podmínkách. Cílem práce je rozvinout akademickou diskuzi o významu metod využívaných v rámci ekonomie životního prostředí pro aplikaci hospodářsko-politických nástrojů v oblasti managementu přírodních zdrojů v podmínkách ČR a mj. objasnit, zda (a případně jak) může koncept ekosystémových služeb přispět k formulaci těchto nástrojů. Práce se rovněž zabývá možnými omezeními využívání čistě kvantitativních ekonometrických metod v politice životního prostředí. Disertace je koncipovaná jako kumulativní práce. Výsledky pěti představených vědeckých článků dokládají, že využití ekonomických přístupů (jako např. oceňování statků a služeb životního prostředí) může přispět k efektivnímu naplňování cílů environmentálních politik a že koncept ekosystémových služeb přináší nové možnosti pro aplikaci ekonomických teorií v praktickém managementu přírodních zdrojů. Jedním z nových nástrojů, který je založen na tomto konceptu, jsou v zahraničí čím dál hojněji využívané platby za ekosystémové služby. Výsledky výzkumu však také poukázaly na fakt, že izolované využití výstupů kvantitativních metod hodnocení statků a služeb životního prostředí/ekosystémů má svá omezení a může vést i k navržení opatření a nástrojů, které nebudou mít požadovaný efekt. Doporučením je proto kombinovat výstupy kvantitativních metod s kvalitativními přístupy (jako např. institucionální analýza nebo analýza stakeholderů).
Ekonomická analýza změny vozového parku z klasických na alternativní pohony
Růžičková, Tereza ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá čistou mobilitou, která se stává jedním z aktuálních témat dnešní společnosti. Omezené zásoby ropy a stav životního prostředí vedou vlády vyspělých zemí k zavádění alternativních paliv v dopravě. Cílem práce je objasnit ekonomické náklady a užitky praktické aplikace čisté mobility a odpovědět na otázku, zda je přechod na alternativní paliva ekonomicky racionální. Tato odpověď je ovlivněna mnoha faktory a závisí na druhu alternativního paliva, na legislativním rámci dané země, povědomí společnosti a jiných. Silnou stránkou alternativního paliva CNG je hlavně nižší cena paliva stejně jako u elektromobility. Slabinou těchto paliv je nedostatečná síť plnících/dobíjecích stanic. Ekonomickou analýzou obměny vozového parku České inspekce životního prostředí je dokázáno, že za současných podmínek je méně nákladný provoz vozidla s pohonem na CNG včetně započítání společenských nákladů na vypouštěné emise.
Důvěra a environmentální regulace
Hlaváček, Jan ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Macháč, Jan (oponent)
Práce zkoumá vliv důvěry ve společnosti na sílu environmentálních regulací. Předpokladem je negativní vztah. Využitím průřezových dat na úrovni států dochází k závěru, že vliv důvěry nebyl potvrzen. Naopak se ukázal pozitivní vliv HDP na osobu i vzdělanosti populace.
Ekonomická analýza pasivních domů
Řezníčková, Tereza ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou pasivních domů a jejich ekonomickou analýzou. Zaměřuje se jak na novostavby, tak i rekonstrukce, které představují největší potenciál energetických úspor v sektoru budov. Na praktickém příkladu rekonstrukce reálného objektu na pasivní a nízkoenergetický standard je hodnocena nákladová efektivnost navrhovaných opatření. Nízkoenergetická varianta rekonstrukce je z pohledu investora výhodnější než pasivní. Při 4% ročním růstu cen energií se stávají varianty srovnatelnými. Výsledky výpočtů nelze považovat za obecně platné. Vždy záleží na konkrétním objektu a vybraných opatřeních. Na rozhodnutí investorů má kromě nákladové efektivnosti investice vliv také zvýšení komfortu bydlení, výše dotací a šetrnost k životnímu prostředí.
Dobrovolné přístupy k ochraně životního prostředí a možnosti jejich využití ve firmě
Kuchta, Jiří ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolných přístupů k ochraně životního prostředí, nejprve je popsán význam ochrany životního prostředí, dále regulace ochrany životního prostředí a možné přístupy k ochraně životního prostředí v kontextu společenského vývoje. Následně je věnována pozornost dobrovolným přístupům k ochraně životního prostředí, jmenovitě základnímu rozdělení dobrovolných přístupů, environmentálním systémům řízení, environmentálnímu značení, ekodesignu, čistší produkci, totálnímu řízení kvality a environmentálnímu manažerskému účetnictví. V praktické části textu byly hodnoceny dobrovolné přístupy k ochraně životního prostředí vybraných firem, jmenovitě firmy Unilever a Hochtief, a to prostřednictvím realizace vlastního výzkumného šetření, zjišťovány bylo především, zda pro danou firmu bylo, je či bude efektivní zavedení dobrovolných přístupů k ochraně životního prostředí či nikoliv, tedy jaké jsou motivy firmy k zavádění a realizaci těchto dobrovolných přístupů.
Analýza kolektivních systémů a jejich možné dopady na fotovoltaiku
Karasová, Markéta ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Práce se zabývá kolektivními systémy, které od loňského roku řeší likvidaci solárních panelů nově zařazených mezi elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a pokouší se odpovědět na otázku, zda jejich nastavení zabezpečí v budoucnu bezproblémovou likvidaci a zpětný odběr. Největší vlna likvidace panelů se očekává v horizontu 15 -- 20 let. Provozovatelé a výrobci mají zákonem stanovenou novou povinnost odvádět poplatek za každý jeden kilogram solárního panelu. Zkoumanou otázkou je funkčnost nastavení kolektivních systémů a také komparativní analýza kolektivních systémů řešící likvidaci solárních panelů a ostatní elektrozařízení. Dále je provedeno dotazníkové šetření a zpracováné závěry dle jednotlivých dotčených skupin (provozovatelé kolektivních systémů, provozovatelé FV elektráren, zákonodárci, veřejnost) a představena analýza systému.
Analýza normativních nástrojů regulace v oblasti životního prostředí na příkladu Směrnice EU o průmyslových emisích.
Turková, Andrea ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
V rámci ekologické politiky existuje řada nástrojů k ochraně životního prostředí a k řešení problémů s ním spojených. Jednotlivé typy nástrojů jsou postaveny na rozlišných principech, což vede k dlouholetým dohadům ekonomů o vhodnosti či nevhodnosti jejich použití. Při aplikaci administrativních nástrojů regulace, jak jsou popsány neoklasickou ekonomickou teorií, vyvstává otázka, zda je toto striktní řešení efektivní a účinné z hlediska naplnění cílů politiky životního prostředí. Argumenty zastávající názor, že implementace Směrnice EU o průmyslových emisích v sektoru hutnictví, jakožto zmiňovaného nástroje administrativního, je efektivní a účinná, mohou být vyvráceny v případě srovnání s dobře nastaveným nástrojem alternativním, a to obchodovatelnými emisními povoleními.
Analýza determinantů produkčních funkcí firem, environmentální regulace a jejich vliv na znečištění ovzduší z pohledu modelu dílčí rovnováhy
Račan, Martin ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem intenzity znečištění produkčního procesu, neformální environmentální regulace a dobrovolnými nástroji environmentální politiky. V rámci teoretické části jsou představeny teoretické závěry a empirické výsledky těchto opatření ve vztahu k průmyslové produkci. V praktické části práce je na základě těchto znalostí konstruován ekonometrický model rovnovážné intenzity znečištění ve sledovaných zařízení uvedených v Integrovaném registru znečišťování v období 2005-2011. Znečištění je zastoupeno látkami PM10 a C8H8 a jejich emisemi do ovzduší. V další části je představena analýza vlivů produkčních faktorů firem a environmentální regulace za pomocí ekonometrického modelu rovnovážného stavu intenzity znečištění. Na základě závěrů této analýzy se autorovi nepodařilo konzistentně potvrdit významnost vlivu dobrovolných nástrojů, procesu IPPC, ani většiny socioekonomických charakteristik na výslednou průměrnou intenzitu znečištění. Významnými faktory ovlivňující intenzitu znečištění produkce ve sledovaných zařízeních jsou průměrná mzda zaměstnanců a velikost firmy.
Analýza hodnocení dopadů regulace na příkladu konkrétního návrhu legislativy v oblasti životního prostředí
Kopřiva, Martin ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Jílková, Jiřina (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním dopadů specifikovaných v hodnocení dopadů regulace (RIA) se skutečnými dopady zjištěnými pomocí dotazníkového šetření v případě konkrétní právní úpravy v oblasti ţivotního prostředí ČR. Součástí práce je popis a zkušenosti s RIA v ČR, porovnání vývoje a aplikace RIA v EU a USA. Z výsledků porovnání dopadů uváděných v RIA a dotazníku bylo zjištěno, ţe skutečné dopady se liší od předpokládaných, které jsou uvedeny v závěrečné zprávě RIA. Na základě zpětné vazby zpracovatelů RIA přinesla tato práce zjištění, ţe proces RIA je správně nastaven a relevantnost předpokládaných dopadů závisí ve velké míře na zpracovateli, důslednosti a komplexnosti vypracování RIA.
Praktická aplikace mimotržního oceňování na příkladu veřejné zeleně v městské části Praha 15
Adámková, Veronika ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Tato práce se zabývá mimotržním oceňováním veřejné zeleně na Praze 15 a možností širšího využití této metody veřejnou správou. Rozhodnutí veřejného sektoru jsou mnohdy netransparentní a nesystémová, v této práci je navrženo, jak by podobné rozhodnutí mohlo vypadat, kdyby se opíralo o ekonomickou teorii. První část práce se věnuje teorii typologie statků, teorii mimotržního oceňování a výběru metody aplikované na konkrétním příkladu veřejné zeleně. V analytické části je popsána aplikace metody kontingentního hodnocení, pomocí které je zjištěna ochota platit za zachování a zkvalitnění veřejné zeleně, a jsou zde analyzovány výsledky výzkumu. V závěrečné části práce jsou diskutovány možnosti využití metody veřejnou správou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.