Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 277 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role veřejného žalobce v řízení před soudem
Řehák, Pavel ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Role veřejného žalobce v řízení před soudem Abstrakt Cílem této práce je komplexní analýza problematiky veřejného žalobce a jeho role, kterou zastává zejména v soudním řízení. Důvodem mého výzkumu je osobní zájem o trestní právo a problematiku státních zástupců obecně, jakož i z mého pohledu velká důležitost tohoto tématu, zejména v souvislosti s dlouhodobou odbornou diskusí nad uvažovanými koncepčními změnami relevantních českých předpisů - trestního řádu a zákona o státním zastupitelství. Práce se skládá ze čtyř ústředních kapitol, z nichž každá se zabývá různými aspekty úlohy veřejných žalobců. První kapitola vymezuje základní terminologii a pojmy, dále historický vývoj a transformaci orgánů veřejné žaloby ve dvou různých právních systémech - common law a kontinentálním evropském právu. Druhá kapitola obsahuje přehled českých, francouzských, anglických a velšských, amerických a mezinárodních orgánů veřejné žaloby, jejich zakotvení v systému národních právních řádů, organizaci a rozsah činností. Rovněž se věnuje návrhům na nový zákon o státním zastupitelství. Třetí kapitola zkoumá příslušné české právní předpisy týkající se státního zástupce a jeho úlohy v soudním řízení, zejména v nejdůležitější části trestního řízení - hlavním líčení. Nicméně zmíněny jsou rovněž další soudní zasedání v rámci trestního...
Odklony v trestním řízení jakožto jeden z nástrojů restorativní justice
Žáček, Jan ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Předmětem této rigorózní práce jsou odklony v trestním řízení vycházející z principů restorativní justice, tj. odklony v tzv. užším smyslu, které jsou spojeny s určitým výchovným působením na osobu obviněného. Práce je mimo úvod a závěr strukturována do čtyř základních částí, přičemž popisu jednotlivých odklonů předchází historický exkurz popisující zločin a trest a vývoj práva a spravedlnosti, resp. následují návrhy de lege ferenda, formulované na základě výsledků realizovaného výzkumu. První část je zaměřena na popis zločinu v lidské společnosti od jejích prvopočátků, kdy počal být vytvářen určitý systém obranných mechanismů (sankcí) určených k její obraně před jednáním narušujícím její fungování a pospolitost. Jsou zde diskutovány absolutní a relativní teorie trestu, resp. odplatná a regulativní funkce trestu, pojem termínu zločin ve vztahu k juristickému a sociologickému pojetí kriminality. Dále tato kapitola přináší úvahu nad pojmy právo a spravedlnost, přičemž nastiňuje marnost hledání absolutní spravedlnosti, na jejímž základě by se jakékoli jednání dalo hodnotit jako spravedlivé či nespravedlivé a vědecký úhel pohledu na kriminalitu, který přináší poznání, že zločin je za určitých okolností schopen spáchat kdokoli z nás. V druhé části jsou představeny principy restorativní justice,...
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
Mulák, Jiří ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Ivor, Jaroslav (oponent) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces Abstrakt Tato disertační práce se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Základní zásady trestního řízení jsou určité právní principy, vůdčí právní ideje, jimiž je ovládáno trestní řízení. Jsou projevem právně politického a právně filosofického přístupu k trestnímu řízení. V důsledku toho jsou základem, na kterém je vybudována organizace trestního řízení a úprava činnosti jeho orgánů. Vyjadřují mínění zákonodárce o nejúčelnějším uspořádání trestního procesu. Význam základních zásad se koncentruje především v jejich funkcích. Text práce je rozdělen do tří velkých kapitol, přičemž tyto jsou dále děleny do obsahově ucelených subkapitol a oddílů. Po úvodu následuje kapitola druhá, která je věnována pojmovému vymezení jednak demokratického právního státu a jeho atributům, jednak právního principu, dále jsou zde nastíněny dva základní modely - systém kontinentální a systém adversární. Poté následuje kapitola, která podrobně pojednává o pojmu, významu, funkcích a systému základních zásad trestního řízení. Dále je zde pojednáno o výjimkách ze základních zásad, o klasifikaci, o charakteru výčtu těchto zásad a o otázce jejich výslovného zakotvení. V této kapitole je na mnoha místech zdůrazněn význam základních...
Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem
Šimánová, Hana ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem Abstrakt Práce reflektuje soudobou judikaturu evropských i tuzemských soudů, která připouští možnost paralelního vedení daňového i trestního řízení o tomtéž skutku téže osoby. Autorka si klade za cíl porovnání obou řízení, analýzu předmětné judikatury a vyhodnocení z ní vyplývajících dopadů na český právní řád z hlediska zásady ne bis in idem. V úvodu je pojednáno o trestním i daňovém řízení a jejich základních rysech a principech, jimiž jsou tato ovládána. Poukázáno je na to, co mají obě řízení společného (důraz je kladen na způsobilost obou řízení podstatnou měrou zasáhnout do základních lidských práv a svobod) i na nejdůležitější odlišnosti mezi nimi (zejména v oblasti dokazování). Následuje kapitola věnovaná daňovým deliktům, a to jak těm, jež jsou upraveny v rovině práva daňového (tzv. delikty proti platební disciplíně a správní pořádkové delikty), tak trestným činům daňovým. Stručně referováno je též o trestním právu daňovém. V dalších částech práce je podán výklad o smyslu, účelu a ukládání trestních sankcí a rovněž charakteristice daňového penále, jehož trestněprávní povaha dovozená judikaturou je pro zkoumanou problematiku stěžejní. Na to navazuje pojednání o samotné maximě ne bis in idem - jejím právním ukotvení, účincích a významu....
Trestněprávní a kriminologické aspekty stalkingu
Daniel, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Název rigorózní práce Trestněprávní a kriminologické aspekty stalkingu Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá moderním fenoménem stalkingu. Cílem práce je představit tuto problematiku komplexně z trestněprávních a kriminologických aspektů. Rigorózní práce se skládá celkem z 16. kapitol, které lze rozdělit na dva velké celky - kriminologickou a trestněprávní část. V zahraniční odborné literatuře má zkoumání tohoto jevu poměrně bohatou tradici, kdy bylo provedeno několik desítek empirických výzkumů. Rovněž zahraniční právní řády reagovaly na fenomén stalkingu přijetím příslušných anti- stalkingových právních předpisů již v 90. letech 20. století. V České republice byl stalking kriminalizován až v roce 2010 a to v návaznosti na zavedení nové skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování do zákona č.40/2009 Sb. V kriminologické části rigorózní práce využívám poznatky z forenzní psychologie, psychiatrie, sociologie a dalších společenských věd. Tam, kde to je vhodné, se snažím ilustrovat popisovanou problematiku na příkladech z praxe. V úvodních kapitolách jsou uvedeny pojmové znaky stalkingu, krátký historický exkurz a je zde reflektována prevelanece stalkingu na základě empirických výzkumů. Rozebírám některé jevové podoby stalkingu, kterým není, dle mého názoru, v české odborné literatuře...
Opomenutí v trestním právu
Kučera, Pavel ; Šámal, Pavel (vedoucí práce) ; Ivor, Jaroslav (oponent) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Opomenutí v trestním právu Abstrakt Předkládaná práce je relativně uceleným a vzhledem k současnému stavu tuzemské trestněprávní teorie i vcelku komplexním zpracováním otázek týkajících se fenoménu opomenutí v trestním právu. V textu jsou tedy řešeny z mého pohledu všechny významné problémy, které s trestní odpovědností za omisivní jednání souvisejí. Jedná se především o materii spojenou s postavením institutu opomenutí v rámci nauky trestního práva hmotného, pojem opomenutí v trestním právu a důvod a historický vývoj trestnosti opomenutí. Dále je v práci pojednáno o jednotlivých typech trestných opomenutí a otázkách s tím souvisejících, a to včetně upozornění na rozdíly mezi tradičním, dvojím členěním na straně jedné a novějším, trojím členěním trestných omisí na straně druhé, počítaje v to zdůraznění nedostatků tradičního přístupu a poukázání na přednosti novějšího konceptu. Novějšímu přístupu k trestní odpovědnosti za opomenutí přitom v práci věnuji největší pozornost a jeho východiska podrobně popisuji, neboť to považuji za klíčové, nejvýznamnější téma dizertace. Vyjadřuji se rovněž k velice důležité problematice příčinného vztahu, samozřejmě zejména z hlediska trestní odpovědnosti za opomenutí. Pozornost je v rámci předkládaného textu věnována též tuzemskému přístupu k trestní odpovědnosti za...
Zásada subsidiarity trestní represe
Drobílek, Michal ; Šámal, Pavel (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Zásada subsidiarity trestní represe Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o zásadě subsidiarity trestní represe, jedné ze základních zásad trestního práva hmotného, která byla poprvé v českém trestním právu zakotvena až v novém trestním zákoníku z roku 2009. Zásada subsidiarity trestní represe vyjadřuje skutečnost, že prostředky trestního práva je možné uplatňovat pouze v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačí uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Současně tato zásada vyjadřuje povahu trestního práva coby prostředku ultima ratio, tedy nejzazšího řešení. Po úvodu věnovanému funkcím a účelu samotného trestního práva z hlediska historického vývoje i současnosti, se podává analýza platné právní úpravy zásady subsidiarity trestní represe. Zakotvení zásady subsidiarity trestní represe do nového trestního zákoníku vyvolalo nebývale rozsáhlou diskuzi o jejím významu v trestním právu, a to především o jejím dopadu v otázkách základů trestní odpovědnosti. Na otázky v této diskuzi často zmiňované se tato práce pokouší podat odpovědi zejména v kapitole o pojetí trestného činu, kapitole o kritériích společenské škodlivosti a v kapitole o procesních důsledcích aplikace zásady subsidiarity trestní represe. Dále tato práce analyzuje platnou právní úpravu korektivů trestního bezpráví a...
Trestný čin krádeže podle § 205 Trestního zákoníku
Vrzalová, Jana ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá trestným činem krádeže podle ustanovení § 205 zákona č. 140/2009 Sb., trestní zákoník. Cílem této práce je podat komplexní a podrobný rozbor tohoto nejčastějšího trestného činu v České republice, a to současné právní úpravy de lege lata. Zároveň uvádí návrh možných změn de lege ferenda a upozorňuje na problematická ustanovení účinné právní úpravy. Studie je rozčleněna na pět hlavních kapitol, které se jednotlivě skládají z dílčích podkapitol. V úvodní části jsou obecně vymezeny základní právní instituty související s krádeží a uvedeny instituty i jiných odvětví práva, která se zabývají ochranou majetku. Druhá kapitola je jádrem této práce, kdy je podrobena současná právní úprava důkladnému rozboru, vždy nejprve v obecné rovině, a poté specificky pouze ve vztahu k trestnému činu krádeže. Jsou zde uvedeny obligatorní a případně i fakultativní znaky základní skutkové podstaty, tedy objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka trestného činu. Dále kapitola věnuje velký prostor druhému odstavci, který zakotvuje druhou základní samostatnou skutkovou podstatu krádeže, a to sankcionování recidivy. Závěr této části se zabývá zvlášť přitěžujícím okolnostem. Následující kapitola uvádí podobné trestné činy, které mají několik společných znaků s krádeží, a z tohoto důvodu s ní...
Kriminologické a trestněprávní aspekty fenoménu ransomware
Johanovský, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Kriminologické a trestněprávní aspekty fenoménu ransomware Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá aktuálním tématem kybernetické kriminality a v něm se zaměřuje na fenomén ransomware, který v odborné české literatuře v podobném rozsahu dosud nebyl nikdy popsán. Ransomware je škodlivý kód, který zasahuje do provozu počítače a následně vyžaduje od poškozených osob peníze za obnovení přístupu k počítačovému systému a datům v něm obsaženým. V textu práce jsou přiblíženy základní pojmy nutné pro definici fenoménu ransomware (kyberprostor, kybernetická kriminalita, počítačový systém, škodlivý kód, kryptoměna a darknet). Rozebrána jsou specifika kybernetické kriminality oproti jiným druhům trestné činnosti a její vývoj a aktuální rozsah v České republice. Stěžejní část práce je věnována analýze fungování ransomware od jeho historického vývoje, přes hlavní identifikované varianty, kterými jsou falešný antivirus, dále policejní, zamykací a šifrovací ransomware, až po předpoklady budoucího vývoje v této oblasti. Z kriminologického hlediska je pozornost zaměřena na unikátní interakci pachatele a poškozeného, která u ransomware nabývá překvapivých forem zákaznické podpory, odpovědí na často kladené otázky a návodů pro pořízení virtuálních měn. Důraz je kladen na prevenci a snížení škod samotného ransomware útoku a...
Formy trestné činnosti páchané organizovaným zločinem
Hamouz, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
106 Abstrakt v českém jazyce Cílem této práce bylo zmapovat spektrum trestných činů a dalších kriminálních jednání, kterých se dopouští pachatelé organizovaného zločinu. Členové a podporovatelé zločineckých organizací páchají velké množství různých trestných činů, primárně s úmyslem obstarání nelegálních zisků. Některá jednání však směřují ke zlegalizování předchozích výnosů, k navázání styků v policii, justici a veřejné správě, nebo mají tyto skutky předejít odhalení dané skupiny. Konkrétní trestný čin může mít v celkové strategii subjektu organizovaného zločinu více významů. Takový čin je páchán jak k obstarání zisků, tak jako krycí aktivita (např. vraždy, vydírání). Tato práce je rozdělena na tři části. První část, kterou tvoří kapitola 1, se věnuje teoretickému a právnímu vymezení pojmu organizovaný zločin a dalších souvisejících pojmů, jako jsou organizovaná skupina a organizovaná zločinecká skupina. Pro tyto charakteristiky je využito jak odborných pojednání, tak právní předpisů a to včetně mezinárodních úmluv, legislativy EU a zákonů ČR. V této části je také uveden demonstrativní výčet hlavních kriminálních aktivit organizovaného zločinu. Část druhá, kterou tvoří kapitoly 2 a 3, se zaměřuje na historický vývoj organizovaného zločinu a proměny páchané kriminality postupem času. Druhá kapitola se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 277 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.