Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 259 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí
Bocková, Tereza ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Předložená rigorózní práce pojednává o nežádoucím společenském jevu - domácím násilí, které lze považovat za jednu z nejrozšířenějších a nejskrytějších forem násilí v naší společnosti. Cílem práce je, jak již napovídá samotný název, podat pokud možno ucelený obraz o problematice domácího násilí z hlediska jejích kriminologických a trestněprávních aspektů, tj. především shrnout současnou platnou a účinnou trestněprávní úpravu tohoto fenoménu, upozornit na její nedostatky a s ohledem na učiněné závěry navrhnout možná zlepšení. Práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol, přičemž první z nich je věnována vymezení některých základních pojmů, jež s daným tématem bezprostředně souvisí. Zde je zejména přiblížen samotný pojem domácí násilí, jeho charakteristické znaky, příčiny, proč k tomuto sociálně-patologickému jevu dochází, formy a podoby, v nichž se vyskytuje, a fáze, v nichž probíhá. Nechybí zde ani vysvětlení pojmů násilná a ohrožená osoba, intervenční centrum či interdisciplinární spolupráce. Následující kapitola, jež je jedním ze stěžejních úseků, se zaobírá kriminologickými aspekty domácího násilí. Cílem této části práce je vymezení profilu pachatele a oběti domácího násilí včetně jejich typologií. V souvislosti s obětí je též okrajově zmíněna viktimologie, jakožto věda zabývající se...
Podmíněné zastavení trestního stíhání jako forma odklonu v trestním řízení
Tesařová, Martina ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Předmětem předkládané práce je analýza odklonů v českém trestním právu se zaměřením na podmíněné zastavení trestního stíhání, jež představuje nejvýznamnější fakultativní alternativu ke standardnímu hlavnímu líčení. Myšlenka procesních alternativ ke klasickému trestnímu řízení se stala významnou zejména po roce 1989, kdy i do českého právního prostředí začaly proudit myšlenky restorativní justice a s ní i nové způsoby rozhodnutí v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že trestní politika je zejména ovládána principy restorativní a retributivní justice, bylo nutné v úvodu práce tyto dva myšlenkové proudy definovat a analyzovat. Zásadní se v tomto smyslu jevilo dostatečně vymezit pojem odklon, neboť tento není právně uchopen, ba definován. Za pomocí této deduktivní metody pak bylo možné přejít k jednotlivým druhům odklonů a následně se zaměřit na samotný institut podmíněného zastavení trestního stíhání. Za účelem komplexního náhledu na možné alternativní postupy byla část práce věnována i mladistvým pachatelům, u nichž se v rámci trestání uplatňují speciální instituty a principy. Závěrečná část práce je věnován analýze rakouské právní úpravě odklonů, které mohou pro českého zákonodárce představovat podnětný zdroj poznání. V tomto ohledu jsou v práci zdůrazněny klady rakouského pojetí odklonů a jejich...
Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR
Rendla, Luboš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Shrnutí: Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR Cílem této práce je přiblížit dosud komplexně nezpracovanou problematiku ochrany finančních zájmů EU prostředky trestního práva. V úvodních kapitolách je popsáno zdůvodnění požadavku na vytvoření společných standardů ochrany souhrnného rozpočtu EU, resp. rozpočtů spravovaných EU nebo jejím jménem, spolu se stručným historickým vývojem právní úpravy tohoto institutu na úrovni Evropských společenství. V detailu jsou interpretována jednotlivá ustanovení Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES a jejích prováděcích protokolů se zaměřením na některé přetrvávající výkladové nejasnosti. V další kapitole je pak analyzována potřeba transpozice této unijní úpravy do českého právního řádu a popsán její skutečný průběh. Těžištěm práce je následující rozbor národní trestněprávní úpravy de lege lata. V detailu jsou interpretovány relevantní skutkové podstaty podle zvláštní části trestního zákoníku, včetně jejich vzájemného vztahu z hlediska přípustnosti jednočinného souběhu. Zvláštní pozornost je pak věnována trestnému činu poškození finančních zájmů EU podle § 260 trestního zákoníku. Autor zde interpretuje jeho jednotlivé znaky, přičemž zvýrazňuje ty atributy, které jsou doposud zatíženy výkladovými nejasnostmi, a současně formuluje svůj odborný pohled na ně. Vzhledem...
Výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska
Kleinbauerová, Marcela ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Rigorózní práce se věnuje tématu výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska se zaměřením na problematiku sekundární viktimizace. Obsahuje výklad pojmů poškozený, oběť a výslech, zabývá se metodami a taktikou výslechu se specifikami spojenými s osobou poškozeného. Popisuje změny, které do českého právního řádu přinesl zákon o obětech trestných činů. V empirickém výzkumu pak práce na konkrétních příkladech ukazuje, jak může nevhodně vedený výslech vést až k druhotné újmě oběti, a nabízí řešení některých dílčích problémů spojených s výslechem poškozeného.
Znalecké dokazování v trestním řízení
Borčevský, Pavel ; Musil, Jan (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent) ; Sváček, Jan (oponent)
Tato práce je věnována problematice znaleckého zkoumání v trestním řízení. Autor si stanovil cíl provést analýzu právní úpravy tohoto specifického důkazního prostředku v trestním řádu, identifikovat její nedostatky a navrhnout možná legislativní řešení. Je si přitom plně vědom, že postavení znalce je spoluurčeno i zákonem o znalcích a tlumočnících, této organizační normě se však věnuje pouze okrajově, neboť hlavní ambicí bylo analyzovat možnosti využití znaleckého posudku v rámci trestního procesu. V předkládané práci autor popisuje historický vývoj tohoto důkazního prostředku, právně teoretické koncepce postavení znalce a především předkládá své úvahy z hlediska platné právní úpravy, kdy rozebírá znalecký důkaz od jeho počátečního stadia ve formě přibrání znalce, přes přípravu a podání posudku až po jeho hodnocení. Všímá si též některých aktuálních otázek, jako je konfrontace znalců či využití počítačových programů ve znalecké činnosti. Vzhledem k tomu, že je aktuálně připravovaná rekodifikace trestního práva procesního, považuje disertant toto téma za aktuální pro praxi. Vedlejší ambicí autora bylo vytvořit příručku, která by byla využitelná pro všechny, kdo se zajímají o "znalecké právo". Disertační práce vychází z právního stavu ke dni 1. 4. 2017.
Prevence a kontrola korupčního jednání v ČR
Vařecha, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce "Prevence a kontrola korupčního jednání v ČR" již svým názvem napovídá svoje zaměření a problematiku, se kterou se potýká. Korupce jakožto fenomén, který je neustále aktuální a v posledních letech opakovaně a velice často zmiňovaný v médiích, zůstává tématem otevřeným k dalšímu zkoumání a diskuzi. O potřebnosti zpracování daného tématu nemůže být pochyb, jelikož jedině efektivní a nepřetržitá snaha o prevenci a kontrolu korupce může vést ke snižování její míry a může zabránit dalším negativním důsledkům, které byly vyvolány korupcí. Dopady korupce totiž nejsou pouze v podobě uložení sankcí osobám přímo zainteresovaným na korupčním jednání, ale lze zaznamenat i dopady ekonomické či její nepříznivý vliv na občanskou společnost, kdy neblaze ovlivňuje veřejné mínění týkající se důvěry obyvatelstva ve veřejnou správu, státní politiku nebo ve spravedlivé, nestranné a objektivní rozhodování soudů a jiných státních institucí. Práce pohlíží na korupci zejména z kriminologického hlediska, ale při zkoumání bylo třeba využít i poznatky z trestního práva hmotného a procesního. Korupce je jev, který moderní společností prorůstá skrz na skrz, přestože je většina společnosti přesvědčena o její škodlivosti. Proto v souvislosti s cílem zabránit vytvoření dojmu o tom, že korupce je běžnou, nezbytnou...
Trestní řízení, veřejnost a media
Havel, David ; Herczeg, Jiří (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
V informačním věku, kdy se klasická tradiční média musí přizpůsobovat novým způsobům šíření informací, se střetávají ustavně zakotvená svoboda projevu a právo na informace, kterými se média při své činnosti zaštiťují, se zvýšeným důrazem na práva jednotlivce, ochranu jeho individuality a osobní integrity proti vnějším zásahům. Projevuje se to rovněž v oblasti informování veřejnosti o trestním řízení. Původní myšlenka zpřístupnění řízení před soudem veřejnosti za účelem odstranění nebezpečí tzv. kabinetní justice směřovala ke kontrole soudnictví a ochraně práva stran na spravedlivý proces. Zásada veřejnosti řízení před soudem měla kromě kontrolní a garanční funkce rovněž sloužit jako prostředek prevence a výchovy veřejnosti. Veřejně přístupné řízení před soudem by proto mělo veřejnost vést k úctě k platnému právnímu řádu a jeho ustanovením, a také k prohlubování důvěry ve fungování justice i ve spravedlnost. S rozmachem účasti médií na řízení před soudem, především pak v trestních věcech, se však k tomuto v současnosti přidává i další rozměr. Především v trestních věcech je totiž třeba chránit některé osoby na řízení zúčastněné, na něž může mít medializace případu a zveřejnění informace o nich samotných vážné nedativní psychické a společenské dopady. Především se jedná o poškozené, svědky,...
Problémy institutu vazby
Šperlíková, Petra ; Herczeg, Jiří (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Resumé Problémy institutu vazby Tato diplomové práce pojednává o teoretických aspektech institutu vazby, jakožto nejzávažnějšího trestně procesního opatření, směřujícího k zajištění osoby pro účely trestního řízení, jimiž orgány činné v trestním řízení disponují. V úvodních kapitolách práce je nastíněna problematika nejen samotného pojetí a právní úpravy institutu vazby, ale i základních zásad a principů, ovládajících vazební trestní věci, jakož i zakotvení práva na osobní svobodu a bezpečnost a možnosti jeho omezení, a to jak na úrovni české právní úpravy ústavního charakteru, tak i z pohledu mezinárodního standardu lidských práv. Práce je dále zaměřena na problematiku českého vazebního práva materiálního, tedy na právní úpravu podmínek a důvodů vazby a vazebního práva formálního, tedy právní úpravu procesních aspektů rozhodování o vazbě v širším pojetí. Rozebrána je též oblast alternativních opatření k vazbě, možnosti jejich uplatnění a způsob rozhodování o těchto opatřeních, včetně právní úpravy jednotlivých vazbu nahrazujících institutů. Nakonec jsou v práci nastíněna též některá specifika, uplatňující se v případě vazby osob mladistvých. Předmětem této diplomové práce naopak, zejména s ohledem na obsáhlost zkoumaného tématu, nebyl rozbor problematiky vazby uplatňující se mimo rámec trestního stíhání v...
Kriminologické aspekty kybernetické kriminality
Štičková, Věra ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou kybernetické kriminality, fenoménem, který v posledních letech nabývá na významu. V úvodní kapitole je nastíněn základní problém, a sice že masově užívané informační a komunikační technologie mohou mít i svou stinnou stránku. Následně se čtenář v krátkosti dozví o vývoji počítačů, který měl za následek vznik Internetu. Zejména pak to, jaký tato krátká evoluce měla vliv na terminologii, pokud se týká kriminality související s informačními technologiemi. Zásadní je pak v tomto ohledu pojem "kyberprostor", od kterého odvozujeme termín "kybernetická kriminalita". Tento virtuální svět je totiž místem pro zábavu, ale bohužel i pro škodlivé jednání. Dále se práce zabývá i specifiky kybernetické kriminality. Zvláštnostmi, které ji odlišují od ostatních druhů trestné činnosti. Pátá kapitola se zabývá právní regulací, a to jak vnitrostátní tak mezinárodní. Nalezneme zde výčet zásadních právních předpisů, které se ke kybernetické kriminalitě vztahují. Zejména je zde věnován prostor rozboru trestního zákoníku, zákonu o kybernetické bezpečnosti a Úmluvě o kybernetické kriminalitě. Následuje hlavní kapitola celé práce zabývající se kriminalitou v kyberprostoru. Zde je uveden popis těch nejčastějších škodlivých aktivit, k nimž v kyberprostoru dochází....
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu znásilnění
Josef, Filip ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent) ; Stibořík, Vladimír (oponent)
I když se tak na první pohled nemusí zdát, pod fenoménem znásilnění se ve skutečnosti skrývá mnohem více, než by kdokoliv, kdo se s tímto problémem, resp. jeho řešením nikdy nesetkal, mohl vůbec říci. A co hůř, právě tito lidé, v naprosté většině případů muži, mají naopak sklony tento zločin bagatelizovat a pod vlivem neznalosti a mýtů se znásilněním spojených nebo dokonce náboženství či ideologie jej často vnímat jako obětí smyšlený, resp. na vůli pachatele vůbec nezávislý. A protože cílem této práce není jen pohled na znásilnění z hlediska trestněprávního, ale také kriminologického, tj. pohled z hlediska celé řady jiných vědních disciplín, že je tomu opravdu tak, a že na znásilnění tímto způsobem pohlíženo skutečně být nemůže, je - o nic méně důležitějším - úkolem této práce rovněž. Stěžejní část předkládané práce, coby práce nazírající na řešenou problematiku zejména z hlediska trestněprávního, a její hlavní badatelský přínos tvoří nejen rozbor jednotlivých znaků skutkové podstaty trestného činu znásilnění, ale v jeho rámci pak především pokus o úplnou kategorizaci všech dosud uvažovaných i neuvažovaných podob sexuálního chování do jednotlivých - zákonem stanovených - forem pohlavního styku. Totéž potom platí a za hlavní badatelský přínos této práce lze pokládat i pohled na problematiku osoby...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 259 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.