Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 270 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trestný čin krádeže podle § 205 tr. zák.
Vrzalová, Jana ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá trestným činem krádeže podle ustanovení § 205 zákona č. 140/2009 Sb., trestní zákoník. Cílem této práce je podat komplexní a podrobný rozbor tohoto nejčastějšího trestného činu v České republice, a to současné právní úpravy de lege lata. Zároveň uvádí návrh možných změn de lege ferenda a upozorňuje na problematická ustanovení účinné právní úpravy. Studie je rozčleněna na pět hlavních kapitol, které se jednotlivě skládají z dílčích podkapitol. V úvodní části jsou obecně vymezeny základní právní instituty související s krádeží a uvedeny instituty i jiných odvětví práva, která se zabývají ochranou majetku. Druhá kapitola je jádrem této práce, kdy je podrobena současná právní úprava důkladnému rozboru, vždy nejprve v obecné rovině, a poté specificky pouze ve vztahu k trestnému činu krádeže. Jsou zde uvedeny obligatorní a případně i fakultativní znaky základní skutkové podstaty, tedy objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka trestného činu. Dále kapitola věnuje velký prostor druhému odstavci, který zakotvuje druhou základní samostatnou skutkovou podstatu krádeže, a to sankcionování recidivy. Závěr této části se zabývá zvlášť přitěžujícím okolnostem. Následující kapitola uvádí podobné trestné činy, které mají několik společných znaků s krádeží, a z tohoto důvodu s ní...
Kriminologické a trestněprávní aspekty fenoménu ransomware
Johanovský, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Kriminologické a trestněprávní aspekty fenoménu ransomware Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá aktuálním tématem kybernetické kriminality a v něm se zaměřuje na fenomén ransomware, který v odborné české literatuře v podobném rozsahu dosud nebyl nikdy popsán. Ransomware je škodlivý kód, který zasahuje do provozu počítače a následně vyžaduje od poškozených osob peníze za obnovení přístupu k počítačovému systému a datům v něm obsaženým. V textu práce jsou přiblíženy základní pojmy nutné pro definici fenoménu ransomware (kyberprostor, kybernetická kriminalita, počítačový systém, škodlivý kód, kryptoměna a darknet). Rozebrána jsou specifika kybernetické kriminality oproti jiným druhům trestné činnosti a její vývoj a aktuální rozsah v České republice. Stěžejní část práce je věnována analýze fungování ransomware od jeho historického vývoje, přes hlavní identifikované varianty, kterými jsou falešný antivirus, dále policejní, zamykací a šifrovací ransomware, až po předpoklady budoucího vývoje v této oblasti. Z kriminologického hlediska je pozornost zaměřena na unikátní interakci pachatele a poškozeného, která u ransomware nabývá překvapivých forem zákaznické podpory, odpovědí na často kladené otázky a návodů pro pořízení virtuálních měn. Důraz je kladen na prevenci a snížení škod samotného ransomware útoku a...
Formy trestné činnosti páchané organizovaným zločinem
Hamouz, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
106 Abstrakt v českém jazyce Cílem této práce bylo zmapovat spektrum trestných činů a dalších kriminálních jednání, kterých se dopouští pachatelé organizovaného zločinu. Členové a podporovatelé zločineckých organizací páchají velké množství různých trestných činů, primárně s úmyslem obstarání nelegálních zisků. Některá jednání však směřují ke zlegalizování předchozích výnosů, k navázání styků v policii, justici a veřejné správě, nebo mají tyto skutky předejít odhalení dané skupiny. Konkrétní trestný čin může mít v celkové strategii subjektu organizovaného zločinu více významů. Takový čin je páchán jak k obstarání zisků, tak jako krycí aktivita (např. vraždy, vydírání). Tato práce je rozdělena na tři části. První část, kterou tvoří kapitola 1, se věnuje teoretickému a právnímu vymezení pojmu organizovaný zločin a dalších souvisejících pojmů, jako jsou organizovaná skupina a organizovaná zločinecká skupina. Pro tyto charakteristiky je využito jak odborných pojednání, tak právní předpisů a to včetně mezinárodních úmluv, legislativy EU a zákonů ČR. V této části je také uveden demonstrativní výčet hlavních kriminálních aktivit organizovaného zločinu. Část druhá, kterou tvoří kapitoly 2 a 3, se zaměřuje na historický vývoj organizovaného zločinu a proměny páchané kriminality postupem času. Druhá kapitola se...
Role Plea Bargaining v USA
Doležal, Martin ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Shrnutí Role Plea Bargainingu v USA Účelem této diplomové práce je seznámení čtenáře s pojmem Plea Bargaining, s principy tohoto právního institutu a s jeho rolí v trestněprávním systému Spojených států amerických. Autor se zabývá nejen popisem Plea Bargainingu, ale provádí také jeho podrobnou analýzu s důrazem na pozitiva a negativa předmětného institutu z pohledu jednotlivých osob, které se jej účastní. Závěrem obsahuje práce autorovo kritické hodnocení. Institut Plea Bargaining se vyskytuje v angloamerickém právním systému od druhé poloviny devatenáctého století a dlouhodobě vykazuje kvantitativní vzestup. V současnosti se využívá v absolutní většině trestních řízení, přičemž nelze očekávat, že by se tato skutečnost v blízké budoucnosti změnila - jedná se tedy o institut pro právo Spojených států amerických naprosto nepostradatelný. Navzdory svému širokému využití vyvolává jeho aplikace také negativní emoce, přičemž se objevují relativně časné názory zpochybňující jeho legitimitu a legalitu. Plea Bargaining totiž není upraveno v zákoně a odporuje nejen ústavě Spojených států amerických, ale také mnohým mezinárodním úmluvám o lidských právech a některým základním zásadám trestního práva a trestání obecně. Jedná se tedy o téma přinejmenším kontroverzní. Tato diplomová práce se snaží o rozbor průběhu...
Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů
Gruntorádová, Pavla ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů Abstrakt Diplomová práce komplexně zpracovává problematiku trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů se zaměřením na příslušníky Policie ČR, Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR. Práce se snaží čtenáři přiblížit celkový pohled na problematiku trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, poskytnout ucelený přehled dosavadních poznatků k této problematice a upozornit na její závažnost. Struktura diplomové práce je rozdělena do třech částí - obecná část, analytická část a zvláštní část. Obecná část této práce definuje jednotlivé bezpečnostní sbory a seznamuje čtenáře s jejich činností. Analytická část popisuje a hodnotí vývoj trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, porovnává kriminalitu příslušníků jak v rámci jednotlivých bezpečnostních sborů, tak s obecnou kriminalitou obyvatelstva ČR, ale také s kriminalitou příslušníků ozbrojených sborů v zahraničí (USA). Dále specifikuje nejrizikovější skupiny pachatelů z řad příslušníků Policie ČR dle několika faktorů - věk pachatele, délka služebního poměru, hodnost a místo služebního zařazení. Zvláštní část se zabývá sledovanými problematikami trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, zejména delikvencí v oblasti korupčního jednání, omamných a psychotropních látek, domácího násilí, úniků...
Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./ a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Paťha, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Téma mé diplomové práce Sexuální nátlak (§ 186 TZ) a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti se zabývá, vedle stěžejního tématu, kterým je sexuální nátlak i dalšími trestnými činy, které jsou uvedeny v třetí hlavě zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Ačkoliv tyto typické sexuální trestné činy tvoří v celkovém součtu kriminality pouze nepatrnou část, můžeme je označit za ty nejzávažnější trestné činy vůbec, jelikož následky, které zanechávají na oběti, jsou často nenapravitelné. Ačkoliv je trestný čin sexuálního nátlaku zařazen do právního řádu relativně krátce, tak si za tuto krátkou dobu našel uplatnění v nejednom případě a potvrdil, že je velmi vhodným nástrojem, pro doplnění trestných činů znásilnění (§ 185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 TZ). Hlavním cílem práce je objasnit skutkovou podstatu trestného činu sexuálního nátlaku, pojednat o jeho objektu, objektivní stránce, pachateli (subjektu) a subjektivní stránce. Stěžejní téma práce je i s ohledem na stanovený cíl zasazeno do celkového kontextu. Z tohoto důvodu je tak úvodní část věnována historickým souvislostem a celkovému vývoji sexuálních deliktů na našem území. Po této úvodní kapitole zaměřené na historii, je další kapitola práce věnovaná současné úpravě sexuálních trestných činů. Cílem této...
Trestní odpovědnost za porušení povinnosti péče řádného hospodáře
Bárta, Petr ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Trestní odpovědnost za porušení povinnosti péče řádného hospodáře Cílem této práce je rozbor povinnosti péče řádného hospodáře a jejích atributů pro členy statutárních orgánů kapitálových společností včetně pravidla podnikatelského úsudku, pokynů valné hromady, přenesení působnosti statutárního orgánu na třetí osoby a trestněprávní aspekty porušení péče řádného hospodáře. Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola ve zkratce popisuje základní problematiku kapitálových společností. Druhá kapitola se zabývá povinností péče řádného hospodáře statutárních orgánů kapitálových společností a jejími atributy, přičemž je kladen důraz na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Nejdříve je analyzována povinnost loajality, jakožto jeden ze základních kamenů povinnosti péče řádného hospodáře a dále je pozornost věnována očekávané péči a přístupu jejího vymezení. Třetí kapitola pojednává o obecné části trestního práva, kdy se nejprve zabývá možností užití trestního práva a pozornost je pak věnována subjektivní stránce a okolnostem vylučující protiprávnost. Z okolností vylučující protiprávnost je vyzdvihnut omyl, a to zejména v souvislosti s odbornou radou, jejím vlivem na trestní odpovědnost. Čtvrtá kapitola je věnována zvláštní části trestního zákoníku a jsou v ní...
Okolnosti vylučující trestnost
Kabát, Robert ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent) ; Stibořík, Vladimír (oponent)
212 ABSTRAKT Okolnosti vylučující trestnost 305. Hlavním účelem této práce je analyzovat povahu okolností, které jsou v českém trestním právu normovány, jako okolnosti vylučující protiprávnost. Zaměřuje se přitom na dvě okolnosti, které jak v historickém srovnání, tak v komparaci se úpravami v okolních státech nejsou za všech okolností koncipovány jako tzv. ospravedlnění (okolnost vyluču- jící protiprávnost), ale i jako důvod vyloučení subjektivní trestní odpovědnosti (omluvná okolnost). 306. Při tom jsou nejprve analyzovány pojmy trestnosti, trestní odpovědnosti a proti- právnosti v jejich rozličných pojetích, která lze v teorii trestního práva nalézt. Jsou tak po- stupně vyjasňovány zejména pojmy formální a materiální trestnosti, formální a materiální protiprávnosti, tzv. trestní protiprávnosti a zvláštní protiprávnosti. Výsledkem tohoto zkoumání je závěr, že protiprávnost existuje pouze jediná, kterou se vyjadřuje rozpor z hlediska celého právního řádu. Tento pojem je třeba odlišovat od pojmů trestnosti a trestní odpovědnosti, jejichž je podmínkou. V této obecné části je analyzováno i to, kam v systému znaků trestného činu protiprávnost patří a jaké přitom plní funkce. 307. V druhé části se práce obecně zaměřuje pojem okolností vylučujících trestnost, trestní odpovědnost a protiprávnost. Je...
Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami
Jiráček, Jan ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Autor se v práci zabývá právní úpravou trestných činů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, a to zejména těch, které se této problematiky přímo týkají. Primárně jsou tedy analyzována ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2, § 256 a § 257 trestního zákoníku. Po stručném historickém úvodu do problematiky práce popisuje některé instituty právní úpravy veřejných zakázek, jakož i některé pro trestní odpovědnost podstatné novinky této nové právní úpravy. V hlavní části práce pak autor podrobně analyzuje tři výše uvedené skutkové podstaty se zaměřením na aktuální rozhodovací praxi českých soudů s uvedením praktických příkladů trestněprávních jednání, ke kterým na úseku veřejných zakázek obvykle dochází. Autor se dále zaměřuje také na některé další trestné činy, které jsou v praxi, ať už častěji či spíše výjimečně, také páchány v souvislosti s veřejnými zakázkami, byť s nimi na rozdíl od třech výše uvedených trestných činů primárně nesouvisejí. Autor též podrobně analyzoval veškerou dostupnou judikaturu k trestným činům podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 a § 257 trestního zákoníku za období účinnosti současného trestního zákoníku, neboť s ohledem na nepříliš konkrétně vymezené skutkové podstaty v kombinaci s relativní vzácností těchto trestných činů je v některých případech velmi těžké dostatečně...
Role policejního orgánu v přípravném řízení trestním
Knapešová, Kristýna ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá rolí policejního orgánu v přípravném řízení trestním. Práce je členěna do dvanácti kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol, které konkrétněji popisují daný postup či institut. Z časového hlediska je diplomová práce členěna podle fází přípravného řízená na fázi prověřování a fázi vyšetřování, ve kterých je dále popsáno, jak policejní orgán postupuje. Cílem diplomové práce je zejména popis postupu a úkonů policejního orgánu v jednotlivých fázích přípravného řízení a vysvětlení jeho role. Obsahově je diplomová práce zaměřena na vztah osoby, proti které se trestní řízení vede (tedy podezřelého nebo obviněného) a policejního orgánu. Konkrétněji především na postup útvarů Policie ČR, ale okrajově zmiňuje též i ostatní útvary v roli policejního orgánu. Z toho důvodu se čtenář nejčastěji v textu setká s porovnáním úpravy TrŘ a zákona o PČR, případně upozorněním na jejich rozdíly. Ve zpracovaném tématu je kladen důraz na právo obviněného na spravedlivý proces, právo obviněného na obhajobu a zásadu presumpce neviny. Tato ústavně zaručená práva se v přípravném řízení lehko mohou dostat do střetu s postupem policejního orgánu. V úvodu diplomová práce poskytuje vysvětlení důležitých pojmů souvisejících se zpracovaným tématem a může tak přispět k snazšímu porozumění složitého...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 270 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.