Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 265 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./ a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Paťha, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Téma mé diplomové práce Sexuální nátlak (§ 186 TZ) a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti se zabývá, vedle stěžejního tématu, kterým je sexuální nátlak i dalšími trestnými činy, které jsou uvedeny v třetí hlavě zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Ačkoliv tyto typické sexuální trestné činy tvoří v celkovém součtu kriminality pouze nepatrnou část, můžeme je označit za ty nejzávažnější trestné činy vůbec, jelikož následky, které zanechávají na oběti, jsou často nenapravitelné. Ačkoliv je trestný čin sexuálního nátlaku zařazen do právního řádu relativně krátce, tak si za tuto krátkou dobu našel uplatnění v nejednom případě a potvrdil, že je velmi vhodným nástrojem, pro doplnění trestných činů znásilnění (§ 185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 TZ). Hlavním cílem práce je objasnit skutkovou podstatu trestného činu sexuálního nátlaku, pojednat o jeho objektu, objektivní stránce, pachateli (subjektu) a subjektivní stránce. Stěžejní téma práce je i s ohledem na stanovený cíl zasazeno do celkového kontextu. Z tohoto důvodu je tak úvodní část věnována historickým souvislostem a celkovému vývoji sexuálních deliktů na našem území. Po této úvodní kapitole zaměřené na historii, je další kapitola práce věnovaná současné úpravě sexuálních trestných činů. Cílem této...
Trestní odpovědnost za porušení povinnosti péče řádného hospodáře
Bárta, Petr ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Trestní odpovědnost za porušení povinnosti péče řádného hospodáře Cílem této práce je rozbor povinnosti péče řádného hospodáře a jejích atributů pro členy statutárních orgánů kapitálových společností včetně pravidla podnikatelského úsudku, pokynů valné hromady, přenesení působnosti statutárního orgánu na třetí osoby a trestněprávní aspekty porušení péče řádného hospodáře. Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola ve zkratce popisuje základní problematiku kapitálových společností. Druhá kapitola se zabývá povinností péče řádného hospodáře statutárních orgánů kapitálových společností a jejími atributy, přičemž je kladen důraz na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Nejdříve je analyzována povinnost loajality, jakožto jeden ze základních kamenů povinnosti péče řádného hospodáře a dále je pozornost věnována očekávané péči a přístupu jejího vymezení. Třetí kapitola pojednává o obecné části trestního práva, kdy se nejprve zabývá možností užití trestního práva a pozornost je pak věnována subjektivní stránce a okolnostem vylučující protiprávnost. Z okolností vylučující protiprávnost je vyzdvihnut omyl, a to zejména v souvislosti s odbornou radou, jejím vlivem na trestní odpovědnost. Čtvrtá kapitola je věnována zvláštní části trestního zákoníku a jsou v ní...
Okolnosti vylučující trestnost
Kabát, Robert ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent) ; Stibořík, Vladimír (oponent)
212 ABSTRAKT Okolnosti vylučující trestnost 305. Hlavním účelem této práce je analyzovat povahu okolností, které jsou v českém trestním právu normovány, jako okolnosti vylučující protiprávnost. Zaměřuje se přitom na dvě okolnosti, které jak v historickém srovnání, tak v komparaci se úpravami v okolních státech nejsou za všech okolností koncipovány jako tzv. ospravedlnění (okolnost vyluču- jící protiprávnost), ale i jako důvod vyloučení subjektivní trestní odpovědnosti (omluvná okolnost). 306. Při tom jsou nejprve analyzovány pojmy trestnosti, trestní odpovědnosti a proti- právnosti v jejich rozličných pojetích, která lze v teorii trestního práva nalézt. Jsou tak po- stupně vyjasňovány zejména pojmy formální a materiální trestnosti, formální a materiální protiprávnosti, tzv. trestní protiprávnosti a zvláštní protiprávnosti. Výsledkem tohoto zkoumání je závěr, že protiprávnost existuje pouze jediná, kterou se vyjadřuje rozpor z hlediska celého právního řádu. Tento pojem je třeba odlišovat od pojmů trestnosti a trestní odpovědnosti, jejichž je podmínkou. V této obecné části je analyzováno i to, kam v systému znaků trestného činu protiprávnost patří a jaké přitom plní funkce. 307. V druhé části se práce obecně zaměřuje pojem okolností vylučujících trestnost, trestní odpovědnost a protiprávnost. Je...
Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami
Jiráček, Jan ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Autor se v práci zabývá právní úpravou trestných činů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, a to zejména těch, které se této problematiky přímo týkají. Primárně jsou tedy analyzována ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2, § 256 a § 257 trestního zákoníku. Po stručném historickém úvodu do problematiky práce popisuje některé instituty právní úpravy veřejných zakázek, jakož i některé pro trestní odpovědnost podstatné novinky této nové právní úpravy. V hlavní části práce pak autor podrobně analyzuje tři výše uvedené skutkové podstaty se zaměřením na aktuální rozhodovací praxi českých soudů s uvedením praktických příkladů trestněprávních jednání, ke kterým na úseku veřejných zakázek obvykle dochází. Autor se dále zaměřuje také na některé další trestné činy, které jsou v praxi, ať už častěji či spíše výjimečně, také páchány v souvislosti s veřejnými zakázkami, byť s nimi na rozdíl od třech výše uvedených trestných činů primárně nesouvisejí. Autor též podrobně analyzoval veškerou dostupnou judikaturu k trestným činům podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 a § 257 trestního zákoníku za období účinnosti současného trestního zákoníku, neboť s ohledem na nepříliš konkrétně vymezené skutkové podstaty v kombinaci s relativní vzácností těchto trestných činů je v některých případech velmi těžké dostatečně...
Role policejního orgánu v přípravném řízení trestním
Knapešová, Kristýna ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá rolí policejního orgánu v přípravném řízení trestním. Práce je členěna do dvanácti kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol, které konkrétněji popisují daný postup či institut. Z časového hlediska je diplomová práce členěna podle fází přípravného řízená na fázi prověřování a fázi vyšetřování, ve kterých je dále popsáno, jak policejní orgán postupuje. Cílem diplomové práce je zejména popis postupu a úkonů policejního orgánu v jednotlivých fázích přípravného řízení a vysvětlení jeho role. Obsahově je diplomová práce zaměřena na vztah osoby, proti které se trestní řízení vede (tedy podezřelého nebo obviněného) a policejního orgánu. Konkrétněji především na postup útvarů Policie ČR, ale okrajově zmiňuje též i ostatní útvary v roli policejního orgánu. Z toho důvodu se čtenář nejčastěji v textu setká s porovnáním úpravy TrŘ a zákona o PČR, případně upozorněním na jejich rozdíly. Ve zpracovaném tématu je kladen důraz na právo obviněného na spravedlivý proces, právo obviněného na obhajobu a zásadu presumpce neviny. Tato ústavně zaručená práva se v přípravném řízení lehko mohou dostat do střetu s postupem policejního orgánu. V úvodu diplomová práce poskytuje vysvětlení důležitých pojmů souvisejících se zpracovaným tématem a může tak přispět k snazšímu porozumění složitého...
Trestněprávní odpovědnost ve sportu
Landa, Tomáš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
77 13 ABSTRAKT Práce pojednává o problematice trestněprávní odpovědnosti v oblasti sportu se zaměřením na trestněprávní odpovědnost za sportovní úrazy a možné trestní postihy za doping a korupci. Po obecném základu ohledně možné definice sportu a sportovního práva se autor zaměřuje na vztah mezi sportem a právem, zejména tím trestním. Následně je již v práci věnován prostor sportovním úrazům a to hned z několika úhlu pohledů. Nejprve je pozornost věnována souvislosti mezi současným českým trestním zákoníkem a odpovědností za sportovní úrazy, zejména s ohledem na obligatorní znaky trestného činu. Krátce je navíc pojednáno o okolnostech vylučujících protiprávnost. Těm je do značné míry věnována i další kapitola, která pojednává o doktrinálních teoriích, jež se v minulosti utvořily v zahraničí. Zde se autor pokouší o kritický názor na možné uplatnění těchto teorií v praxi. Navázáno je rozborem veškeré české relevantní trestněprávní judikatury spolu s analýzou jednoho zásadního civilněprávního rozhodnutí, které se taktéž zabývá odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. Opomenuta nemůže být ani zahraniční komparace, kde autor na příkladu Německa, Rakouska, Polska, Francie a Anglie ukazuje, jak se tyto státy v minulosti snažily problematiku odpovědnosti za sportovní úrazy řešit spolu s uvedením těch...
Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí
Bocková, Tereza ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Předložená rigorózní práce pojednává o nežádoucím společenském jevu - domácím násilí, které lze považovat za jednu z nejrozšířenějších a nejskrytějších forem násilí v naší společnosti. Cílem práce je, jak již napovídá samotný název, podat pokud možno ucelený obraz o problematice domácího násilí z hlediska jejích kriminologických a trestněprávních aspektů, tj. především shrnout současnou platnou a účinnou trestněprávní úpravu tohoto fenoménu, upozornit na její nedostatky a s ohledem na učiněné závěry navrhnout možná zlepšení. Práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol, přičemž první z nich je věnována vymezení některých základních pojmů, jež s daným tématem bezprostředně souvisí. Zde je zejména přiblížen samotný pojem domácí násilí, jeho charakteristické znaky, příčiny, proč k tomuto sociálně-patologickému jevu dochází, formy a podoby, v nichž se vyskytuje, a fáze, v nichž probíhá. Nechybí zde ani vysvětlení pojmů násilná a ohrožená osoba, intervenční centrum či interdisciplinární spolupráce. Následující kapitola, jež je jedním ze stěžejních úseků, se zaobírá kriminologickými aspekty domácího násilí. Cílem této části práce je vymezení profilu pachatele a oběti domácího násilí včetně jejich typologií. V souvislosti s obětí je též okrajově zmíněna viktimologie, jakožto věda zabývající se...
Podmíněné zastavení trestního stíhání jako forma odklonu v trestním řízení
Tesařová, Martina ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Předmětem předkládané práce je analýza odklonů v českém trestním právu se zaměřením na podmíněné zastavení trestního stíhání, jež představuje nejvýznamnější fakultativní alternativu ke standardnímu hlavnímu líčení. Myšlenka procesních alternativ ke klasickému trestnímu řízení se stala významnou zejména po roce 1989, kdy i do českého právního prostředí začaly proudit myšlenky restorativní justice a s ní i nové způsoby rozhodnutí v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že trestní politika je zejména ovládána principy restorativní a retributivní justice, bylo nutné v úvodu práce tyto dva myšlenkové proudy definovat a analyzovat. Zásadní se v tomto smyslu jevilo dostatečně vymezit pojem odklon, neboť tento není právně uchopen, ba definován. Za pomocí této deduktivní metody pak bylo možné přejít k jednotlivým druhům odklonů a následně se zaměřit na samotný institut podmíněného zastavení trestního stíhání. Za účelem komplexního náhledu na možné alternativní postupy byla část práce věnována i mladistvým pachatelům, u nichž se v rámci trestání uplatňují speciální instituty a principy. Závěrečná část práce je věnován analýze rakouské právní úpravě odklonů, které mohou pro českého zákonodárce představovat podnětný zdroj poznání. V tomto ohledu jsou v práci zdůrazněny klady rakouského pojetí odklonů a jejich...
Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR
Rendla, Luboš ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Shrnutí: Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR Cílem této práce je přiblížit dosud komplexně nezpracovanou problematiku ochrany finančních zájmů EU prostředky trestního práva. V úvodních kapitolách je popsáno zdůvodnění požadavku na vytvoření společných standardů ochrany souhrnného rozpočtu EU, resp. rozpočtů spravovaných EU nebo jejím jménem, spolu se stručným historickým vývojem právní úpravy tohoto institutu na úrovni Evropských společenství. V detailu jsou interpretována jednotlivá ustanovení Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES a jejích prováděcích protokolů se zaměřením na některé přetrvávající výkladové nejasnosti. V další kapitole je pak analyzována potřeba transpozice této unijní úpravy do českého právního řádu a popsán její skutečný průběh. Těžištěm práce je následující rozbor národní trestněprávní úpravy de lege lata. V detailu jsou interpretovány relevantní skutkové podstaty podle zvláštní části trestního zákoníku, včetně jejich vzájemného vztahu z hlediska přípustnosti jednočinného souběhu. Zvláštní pozornost je pak věnována trestnému činu poškození finančních zájmů EU podle § 260 trestního zákoníku. Autor zde interpretuje jeho jednotlivé znaky, přičemž zvýrazňuje ty atributy, které jsou doposud zatíženy výkladovými nejasnostmi, a současně formuluje svůj odborný pohled na ně. Vzhledem...
Výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska
Kleinbauerová, Marcela ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Rigorózní práce se věnuje tématu výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska se zaměřením na problematiku sekundární viktimizace. Obsahuje výklad pojmů poškozený, oběť a výslech, zabývá se metodami a taktikou výslechu se specifikami spojenými s osobou poškozeného. Popisuje změny, které do českého právního řádu přinesl zákon o obětech trestných činů. V empirickém výzkumu pak práce na konkrétních příkladech ukazuje, jak může nevhodně vedený výslech vést až k druhotné újmě oběti, a nabízí řešení některých dílčích problémů spojených s výslechem poškozeného.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 265 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.