Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modelové cholestatické poškození jater potkana a možnosti jeho ovlivnění
Kohoutek, Lukáš ; Kaška, Milan (vedoucí práce) ; Gürlich, Robert (oponent) ; Vokurka, Jan (oponent)
Souhrn Úvod: Cholestatické poškození jaterní tkáně z extrabiliárních příčin je provázené oxidační stresem, a tím snížením antioxidační kapacity jater, dochází ke zvýšení střevní propustnosti, následné endotoxémii a rozvoji prozánětové reakce se zvýšenou produkcí cytokinů a rozvojem orgánového poškození, které vede k prohloubení jaterního poškození. Určitou cestou pro své protizánětové a antiproliferativní účinky se staly statiny, které by mohly bránit rozvoji jaterního onemocnění k případě jejich cholestatického poškození. Cíle: Cílem práce bylo ověřit, zda by mohly být statiny i vhodnými léky bránícími rozvoji jaterního onemocnění, jehož mechanizmus spočívá v oxidačním a zánětovém poškození, a do jaké míry se na tomto případném účinku může podílet doba podávání a dávka podávané látky. Metodika: Byly definovány 4 skupiny potkanů, v nichž byla porovnávána data mezi potkany s laparotomií a s či bez podvazu žlučovodu a s či bez podávání fluvastatinu. Hodnoceny byly vzorky jaterní tkáně histologicky a vzorky krve, respektive séra k hodnocení míry poškození jater, určení stupně cholestázy a hodnocení proteosyntetické funkce jater. Hodnocení účinku fluvastatinu závisí na vlivu použité dávky (1 a 5 mg/kg tělesné hmotnosti) a době podávání fluvastatinu (1 a 2 týdny). Dalším měřítkem ve studování proběhlých procesů...
Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk
Brůha, Jan ; Třeška, Vladislav (vedoucí práce) ; Gürlich, Robert (oponent) ; Šubrt, Zdeněk (oponent)
Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových Úvod: V důsledku nízkého zbytkového jaterního objemu (FLRV) je až 75% pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu do jater (CLM) primárně inoperabilní. Embolizace portální žíly (PVE) pomáhá navýšit FLRV a tím zvýšit i operabilitu, ale selhává až u 40% pacientů. Využití kmenových buněk (SCs) může být způsob jak podpořit efekt PVE. V současné době jsou intenzivně zkoumány interakce imunity a maligních onemocnění. U léčby CLM s použitím PVE nebyla doposud publikována žádná studie, která by se interakcí imunitního systému a nádoru zabývala. Stejně tak nebyl popsán vztah ABC transportérů a CLM u pacientů po PVE. Cíle: Cílem dizertační práce bylo ověřit efekt PVE a intraportální aplikace SCs na nárůst FLRV a progresi CLM. Dalším cílem bylo stanovit tumor infiltrující lymfocyty (TILs) a transportéry ABCC10 a ABCC11 u pacientů s CLM po provedené PVE a jejich klinické dopady. Metoda: Efekt SCs na růst FLRV po PVE byl zkoumán na souboru 63 pacientů (43 pacientů s PVE a 20 pacientů s PVE a aplikací SCs). Z CT vyšetření byly stanoveny FLRV a objemy CLM. Byl sledován jejich růst, vztah k operabilitě, bezpříznakovému období (DFI) a celkovému přežití (OS). Na souboru...
Circulating tumor cells in breast cancer patients
Bielčiková, Zuzana ; Zemanová, Milada (vedoucí práce) ; Gürlich, Robert (oponent) ; Fínek, Jindřich (oponent)
Cirkulující nádorové buňky (CTCs) představují systémovou fázi lokalizované maligní nemoci. Jejich identifikace a odlišení od okolních krevních elementů, zejména leukocytů je možné pomocí fyzikálních (např. hustota či velikost) a/nebo biologických vlastností CTCs (např. exprese epitelových znaků jako jsou EpCAM nebo cytokeratiny) a je dále obvykle doplněna o typizaci pomocí barvení či RT-PCR. Odlišení nemocných s vysokým rizikem relapsu nemoci je klíčovým bodem pro indikaci adjuvantní chemoterapie. CTCs jsou silným prognostickým markerem jak u primárního, tak metastatického karcinomu prsu (BC). Víme také, že cirkulující (diseminované) nádorové buňky jsou markerem nezávislým na standardních prognostických parametrech. Testování CTCs, neboli tzv. tekutá biopsie může být přínosná nejen pro predikci recidivy nemoci, ale také pro predikci léčebné odpovědi. Klinické využití CTCs musí být doloženo klinickými studiemi. Monitorace CTCs v čase může přiblížit mechanizmy rezistence nemoci a pomoci odhalit terče pro potencionální terapeutické cílení. Cílem mojí práce byla jednak detekce a stanovení úrovně CTCs pozitivity u nemocných s BC v různých fázích terapie (neo/adjuvantní či paliativní), jednak charakterizace CTCs pomocí tumor-asociovaných genů a genů spojených s chemorezistencí, a to zejména u nemocných s...
Fotodynamická terapie xenotransplantovaných lidských tumorů
Sutoris, Karol ; Gürlich, Robert (vedoucí práce) ; Mysliveček, Jaromír (oponent) ; Šimša, Jaromír (oponent)
SUTORIS, Karol. Fotodynamická terapie xenotransplantovaných lidských tumorů. [Photodynamic therapy of xenotransplanted human tumours]. Praha, 2015. 168 s. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV. Vedoucí práce GÜRLICH, Robert. Jazyk čeština. V současné době jsou onkologické indikace fotodynamické terapie (photodynamic therapy - PDT) omezeny především na paliaci a jako doplněk konvenčních, zejména onkochirurgických postupů s cílem zlepšení kvality života a prodloužení přežívání nemocných. V naši studii jsme in vivo na nu/nu myších prokázali efektivitu PDT na xenotransplantované lidské linii karcinomu prsu (MDA-MB-231) a dvou biologicky odlišných liniích karcinomu prostaty (LNCaP, PC-3). Klíčovým aspektem v našem experimentu je použití nově vyvinutého fotosenzitizéru - ftalocyaninu hydroxyhlinitého (AlOH-Pc) ve formě lipozomálního gelu určenému k lokotopické aplikaci. Výsledkem je kompletní remise tumorů u 90 % myší se xenoštěpy karcinomu prsu a u 100 % myší s oběma typy karcinomu prostaty. Nový preparát na rozdíl od starších použitých preparátů disponuje minimálním drug-light intervalem, nezpůsobuje fotosenzitivitu a není ani orgánově toxický. V kontrastu se všemi současnými možnostmi onkologické terapie je PDT schopná selektivní...
Tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický faktor prognózy kolorektálního karcinomu po radikální chirurgické léčbě
Novák, Petr ; Vodička, Josef (vedoucí práce) ; Šiller, Jiří (oponent) ; Gürlich, Robert (oponent)
Souhrn Novák P.: Tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický faktor kolorektálního karcinomu po radikální chirurgické léčbě. Úvod: Kolorektální karcinom (KRK) patří mezi nejčastější maligní onemocnění a představuje celosvětový problém. Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem KRK vůbec. Boj s tímto onemocnění se odehrává na několika liniích jako je prevence, vlastní chirurgická a onkologická léčba a v neposlední řadě i odhad prognózy a správné stanovení individuální léčby. Cíl: Analyzovat vztah současných klinických a histopatologických faktorů a tumor infiltrujících lymfocytů, dendritických a "natural killer" buněk. Dalším cílem byla detekce pacientů s vysokým rizikem zhoršeného celkového přežívání a tendencí k časné recidivě malignity a tím i zkrácení bezpříznakového intervalu po radikálních chirurgických výkonech pro KRK. Metodika: Analýza souboru 150 pacientů (93 mužů a 57 žen), kteří byli léčeni na Chirurgické klinice FN Plzeň v období 2004-2007. Podmínkou zařazení do souboru byla radikální chirurgická operace. Ze souboru byli vyřazeni pacienti, u kterých bylo riziko ovlivnění imunitního systému jiným procesem. Hodnotili jsme endovaskulární (VI), endolymfatickou (LI) a perineurální infiltraci (PI) rakovinovými buňkami (0 - žádná, 1 - ano). Infiltrace tumoru byla detekována jako...
Cytokiny a adipocytokiny u chirurgických pacientů: role tukové tkáně
Teplan, Vladimír ; Gürlich, Robert (vedoucí práce) ; Adamec, Miloš (oponent) ; Herget, Jan (oponent)
SOUHRN Cytokiny a adipocytokiny významně ovlivňují pooperační prognózu nemocných. U obézních pacientů dochází k signifikantně vyšší exprimaci prozánětlivých mediátorů. V první části vědeckého projektu se zaměřujeme na cytokinovou odpověď organismu po elektivním chirurgickém abdominálním výkonu. Operační výkon byl vybrán jako model stresové reakce pro organismus. Výsledky ukázaly, že prozánětlivá cytokinová odpověď byla u obézních pacientů signifikantně vyšší a zejména brzká elevace adipocytokinu visfatinu by mohla být novým ukazatelem časných pooperačních zánětlivých komplikací. Související publikace přináší podrobný popis metodiky, designu a výsledků studií. Druhá část projektu se věnuje pacientům po transplantaci ledviny v souvislosti s obezitou, typem předchozí dialýzy, časným pooperačním pohybovým režimem a výživou. Naše výsledky ukázaly, že po transplantaci ledviny dochází ke zvýšené prozánětlivé expresi cytokinů neovlivněnou předchozím typem dialýzy. Naopak časný pohybový režim expresi cytokinů pozitivně ovlivňuje a rovněž snižuje hladinu ADMA. Související publikace přináší popis metodiky a výsledky několika studií.
Transplantace střeva na experimentálním modelu.
Oliverius, Martin ; Adamec, Miloš (vedoucí práce) ; Gürlich, Robert (oponent) ; Kala, Zdeněk (oponent)
Transplantace tenkého střeva je život zachraňující metoda pro nemocné se selháním střeva. Před zahájením klinického programu v České republice byl proveden experiment na praseti. Cílem práce bylo zvládnutí chirurgické techniky transplantace (odběru střeva, jeho konzervace a následné transplantace). Dalším cílem bylo zvolit optimální imunosupresivní režim. Imunosuprese byla založena na podávání tacrolimu nebo jeho kombinace se sirolimem. Základem diagnostiky akutní celulární rejekce je zhodnocení histopatologických změn biopsie štěpu. Ve snaze najít vhodný neinvazivní humorální marker akutní celulární rejekce byla vyšetřována plasmatická hladina citrulinu a její vztah k akutní celulární rejekci. Jako další humorální marker byly vyšetřeny hladiny prozánětových a protizánětových cytokinů a zkoumán jejich vztah k rejekci. Podařilo se nám zvládnout chirurgickou techniku transplantace. Prokázali jsme, že napojení štěpu na centrální řečiště je bezpečnější než napojení na vlastní portomezenterické cévy. Neprokázali jsme statisticky významný rozdíl mezi zvolenými imunosupresivními režimy na vznik akutní celulární rejekce. Jako zlatý standard diagnostiky nadále zůstává histologické vyšetření biopsie štěpu. Hladina plasmatického citrulinu se jeví jako potenciálně vhodný marker středně těžkého až težkého stupně...
Biochemické markery u primárních a sekundárních tumorů jater-vliv na výsledky resekční léčby
Sutnar, Alan ; Třeška, Vladislav (vedoucí práce) ; Havlíček, Karel (oponent) ; Gürlich, Robert (oponent) ; Duda, Miloslav (oponent)
Autor se ve své dizertační práci věnuje nemocným s metastázami kolorektálního karcinomu do jater. Porovnává výsledky s hladinami CEA, MMP, TIMP u nemocných s benigními nádory jater a s nemocnými bez nádorového onemocnění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.